Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


4. Reinkarnációra utalás az evangéliumban is megnalálható.

  

 

Kérdező: Uram! Egy olyan asszony problémáját hozom eléd, akinek te vagy lényegében a problémája. Nevezzük őt Zsuzsának.

HANG: Volt már rá példa, hogy téged kértelek meg arra, hogy helyettem válaszolj. Most is ezt teszem!”

   2. A reinkarnációról pedig bizony Jézus beszélt. Szószerint beszélt. Ker. Jánosról azt mondta, hogy ő Illés. De beszélnek az evangéliumok írói is, csak meg kell hallani szavukat. A nem személyválogató Isten hogy tehette volna meg, hogy János már édesanyjának, Erzsébetnek méhében  felujjonghatott a Lélek hatására, s a Tábor hegyén, mikor már János, akiről maga Jézus mondta, hogy a világon a legnagyobb volt, nem János, hanem Illés és Mózes jelenik meg, hogy beszéljenek Jézussal a halálát illetően. De elegendő volna az az egyetlen hely, ahol Jézus megkérdezi tanítványait, hogy kinek tartják őt, s mikor tanítványai a reinkarnációt természetesnek véve elkezdik mondani a magukét, Jézus nem cáfolja őket e téren.     4 / 263

 

 

Kérdező: A reinkarnációval és az Úr napjával kapcsolatban kérem a HANG válaszát.

HANG: A jelen korban sok embert foglalkoztat a reinkarnáci­ó. Ez természetes következménye annak a szellemi fejlő­désnek, mely összezsugorí­totta  a földet olyan értelemben, hogy kommunikációs eszközei, által megszüntette még földrészek között is a távolságot. Így tömöríve olyan információkhoz jutottatok, melyek nemcsak felvetik a reinkarnáció kérdését, de nem is tudnak mit kezdeni vele előző ismereteik alapján.

     Van reinkarnáció. Akár eszetekre, akár szívetekre hallgattok, nem tudtok belenyugodni abba, hogy a földi élet poklánál nagyobb és általánosabb poklot létben tarthat az az Isten, akit ti joggal SZERETET-nek neveztek. Hogy is szűnhetne meg a fejlődés lehetősége abban a világban, amelyet ti másvilágnak neveztek, melyben még nagyobb lehetőség kell hogy legyen az örök értékek kibontakozására, mint itt a földön. Ha pedig valaki azt mondaná, hogy nem a fejlődés, csupán a fejlődés iránya válik megváltoztathatatlanná, hát erre csak azt mondom, hogy ismét olyasmit állítotok, mely át nem gondolt kijelentés, mivel a tisztábban látás nem eredményezhet nagyobb lemerevülést a boldogtalanság irányában, mint a kevésbé tiszta látás. Ha tehát valaki odaát nem lát tisztábban, mint itt a földön, akkor nem is lehet boldogtalanabb a rossz miatt. Ha pedig éppen tisztultabb látása következtében él át nagyobb lekiismeretfurdalást, az csak azért lehet, mert javulni akar. Ha pedig valaki javulni akar, képtelenség, hogy éppen a TEREMTETLEN SZERETET akadályozná meg ebben! Higgyétek el, nem lehet örökkön örökké senkinek rosszul törekednie arra, hogy boldog legyen, ha egyszer arra teremtette őt a TEREMTŐ.

   Igaz, hogy minden rossz egy elrontott jó. Amint lehetetlenség, hogy valaki mindig minden jót elrontson, éppen úgy lehetetlenség, hogy valaki mindig minden jót jól csináljon. Mindig mindent jól csinálni csak Én tudok, mert egy vagyok az Atyával. Ezért mondhattam, hogy Nálam nélkül semmit sem tehettek, de Velem természetesen tehetitek mindig a jót. Ennek örökkön örökké csak elvben lehet ellene mondani. Gyakorlatban azért nem, mert nemcsak örök életre vagytok teremtve, hanem örök boldogságra is. És ez a döntő. Igazán keresni örökké a boldogságot, s azt soha meg nem találni, ez olyan ellentmondás, mintha azt mondaná valaki, hogy olyasmire van teremtve, ami nincs is.

     Én most itt a reinkarnáció tényét említettem, illetve szükségességét annak, hogy mindenkinek lehetővé kell tennem a megfelelő szellemi irányváltoztatást. E kettő együvé tartozik. Vannak olyan szeretetlenségek, melyek csak a földi életben korrigálhatók. Ezért kell, legyen reinkarnáció. Nyilván nagy tévedésben van az, aki ezt könnyítésnek gondolja a maga számára jelen szeretetlenségeinek kiélése kapcsán, mert neki nem könnyebb, hanem nehezebb, illetve így mondom, fájdalmasabb vizsgán kell majd átesnie.

     Valóban nem sokat beszéltem nektek földi életem során a reinkarnációról, de már az is elegendő kell legyen, hogy nem beszéltem ellene, pedig sokszor meg kellett volna tennem, ha nem lenne ez. De azért beszéltem róla. Nemcsak Illés és János esetében, hanem mikor arról beszéltem, hogy addig vettetik börtönbe az adós, míg ki nem fizeti tartozását. Fontosabbnak tartottam, hogy az örök kárhozat elvi lehetőségét állítsam elétek. Van tehát örök kárhozat, de nincs örök kárhozott. Vagyis, egyszer kiürül a pokol, gyakorlatban lesz olyan, hogy mindenki boldog lesz. Csak olyan nem lesz soha, hogy valaki a nélkül lehetne boldog, hogy ne tette volna rá életét a szeretetre. Tehát senki sem kerül könnyebben a mennyországba a reinkarnáció ténye alapján, mint ahogy e nélkül gondoltátok. Ezért nem a reinkarnáció ténye az érdekes számotokra, hanem a szeretetben való növekedés. Ez az, amit, ha tetszik, ha nem, mindenkinek meg kell valósítania, s mielőbb teszitek, annál kevesebb szenvedés vár rátok. Félelemből különben sem lehet mennyországba jutni, csak szeretetből. Félelem csak a cselekedetek szintjén hozhat gyümölcsöt, s ez csak átmeneti lehet. Gondoljatok arra, hogy a háború borzalmai közepette, a bombázások alatt szinte mindenki megtért. Jaj, de rövid ideig tartott ez a megtérés! Hát mennyország nem ilyesmiért jár. Természetesen a félelem által elindított bűnbánat is válhat jó irányúvá. Ilyen félelem nem alaptalan a reinkarnáció esetében sem. Sőt! Jobban megalapozott, mint az e nélküli, mivel a szeretet Istenét nem teszi soha talonba. Nektek még meg kell tanulnotok, hogy ha valaki rosszat tesz, az feltétlenül árt önmagának, s nem árthat az Istent szeretőknek. Ti azért akarjátok megjavítani a rosszakat, mert ezt nem hiszitek el. Ha elhinnétek, ha nem akarnátok megjavítani a rosszakat, ha arra törekednétek, hogy számukra rámutassatok arra, hogy rosszaságukkal önmaguknak ártanak, ha csak arra törekednétek, hogy önmagatokat javítsátok meg, akkor gyorsabban lehetne szebb és jobb a világotok. Nem véletlenül mondtam már kétezer évvel ezelőtt: "Ne álljatok ellen a gonosznak!" /Mt. 5;40./        3 / 238

           

 

Kérdező: 1. Az újra születésre nem találok hivatkozást a Bibliában.

HANG: 1. Három helyet adok meg a Bibliában: Jób: 1;21/ Jeremiás 21;5/ és Máté 11;14/ Mindehhez viszont szükséges tudomásul venni azt, amit Máté 11;15-ben olvasol!

      Ha valakinek nincs füle ezekhez, az nem baj! Annak azért nincs, mert nem kell ezzel foglalkoznia. Hozzám nem az visz közelebb bárkit is, hogy elfogadja vagy nem fogadja el a reinkarnációt, hanem az, ha növekszik a gyakorlati szeretet megvalósításában. 12 / 1037

           

 

Kérdező: 3. A reinkarnáció tana egyházellenes?

HANG: 3. A reinkarnáció nem egyházellenes. Nagyon sok bibliai hely igazolja a reinkarnációt. Csak kettőt említek. Egyet születésem előt­t­ről:  Jób könyve: 1; 21, a másikat születésem utánról: Máté 17;12 vagy ugyanez Márk 9; 13. - Példabeszédeimben is csak a kárhozatot, mint helyet, még inkább, mint örök lehetőség állapotát, mondtam öröknek, de azt nem mondtam soha, hogy akik oda kerülnek, azok örökre ott is maradnak! Ilyet sehol nem találsz evangéliumaimban!

     Egyházi emberek között vannak, akik részben azért mondják a reinkarnációt egyházellenesnek, mert nem néztek ennek utána, részben pedig azért, mert hatalmukat féltik, s úgy gondolják, hogy ha nem tudják örök elkárhozással fenyegeti alattvalóikat, akkor nem tudnak feltétlen engedelmességet kicsikarni tőlük. Ebben nem is tévednek!  20 / 1945

 

 

Kérdező: KÉT SZENTÍRÁSI RÉSZ MAGYARÁZATA.

            Lk. 16,22, és Mt. 12,.32. magyarázata.

HANG: Az általad említett evangéliumi részek nem mondanak ellent a reinkarnációnak.

     Lk.16,22-ben példabeszédben mondottam el, hogy a pokolból nem lehet átmenni közvetlenül a mennyországba, sem a mennyországból a pokolba. De azt nem mondtam, hogy nem lehet a Földre jönni odaátról. Csak annyit mondtam, hogy az adott esetben nem lenne értelme annak, hogy bárki is hatékonyabban tudna működni, ha most eljönne, mint Mózes és a próféták. Magamról nem is beszélve!

    Mt. 12, 32-ben pedig azt mondottam el, hogy sem ezen, sem a másvilágon nincs bocsánata annak, aki megátalkodottan nem akar megtérni.

      A Szentlélek elleni bűn nem valami cselekedet, hanem olyan megátalkodott állapot, amelyet Isten sem tud soha megváltoztatni senkiben az illető akarata ellenére! De azt nem mondottam, hogy az egyszer megátalkodott lélek semmiképpen sem szüntetheti meg megátalkodottságát.

      Azt ajánlom, hogy ne foglalkozz a reinkarnáció kérdésével akkor, ha e nélkül is értelmet megnyugtató választ tudsz találni a benned felmerülő kérdésekre.

      Ami egészen bizonyos az az, hogy minden földi halandónak újjá kell születnie, ha üdvözülni akar (J.3,3), és az is bizonyos, hogy minden korban szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet, és kevesen találják meg azt. Ugyanakkor tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba vezet, és sokan mennek be rajta (Mt 7.13-14).  41 / 4426

 

 

Kérdező: 2. Mit mondjak a lezárt embereknek?

HANG: 2. Általában csak a kérdező embereknél tételezhető fel bizonyos nyitottság. Az ilyen embereknek olyan válaszokat kell adnod, amelyek alátámaszthatók az evangéliumaimban elmondottakkal.

 Neked tudnod kell, hogy a reinkarnáció azok számára, akik ki akarják olvasni ezt az evangéliumaimból, meg is tudják tenni ezt (Máté: 11.14). Azoknak, akik nem akarják ezt kiolvasni, azoknak hiába beszélsz! Általában használható viselkedési mód az, hogy csak azt akard tanítani, aki ezt kéri tőled. Ha valóban Általam, Velem és Bennem élsz, akkor feltétlenül rád kérdeznek, mert az embereket általában érdekli az a FORRÁS, amelyből képes valaki a maga számára értelmet megnyugtató választ kapni, képes valakit boldoggá tenni. Én, Jézus, valóban ilyen FORRÁS VAGYOK!  40 / 4272

 

 

Kérdező: 2. Miért törölték a reinkarnáció tanát a Bibliából?

HANG: 2. E második kérdésed is arról tanúskodik, hogy téves információid vannak. A reinkarnáció természetesen nem foglal el főhelyet a Bibliában, mert nem is tartozik a lényeghez! A lényeghez az tartozik, hogy Én, Jézus útként hirdettem meg Magamat minden jelenben élő ember számára. Ez a lényeg, és nem a reinkarnáció! Vannak olyanok, akik képesek mindent elhinni, amit másoktól hallanak, csak ne kelljen Engem komolyan követni.

      Isten nincs sem a múltban, sem a jövőben. Isten mindenkor a JELENBEN van! Ő az, aki VAN! Kérlek, ne légy hiszékeny, hanem hívő!

      Akinek van füle a hallásra, az kétségtelen, hogy kihallja a reinkarnáció valóságát a Bibliából! De ismétlem: ez nem tartozik a lényeghez! A lényeghez abban a szeretetben való növekedés tartozik, amelyet Én, Jézus ÚJ parancsként állítottam elétek (János: 13;34)!  41 / 4478

 

 

Kérdező: A REINKARNÁCIÓVAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁIMRÓL.

       3. Ha már születésem előtt Jézus mellett döntöttem, akkor már nem is dönthetek másképpen?

HANG: 3. Egy rakétát nem elég egyszer kilőni a cél irányában. A kilőtt rakétát pályamódosításokkal kell segíteni ahhoz, hogy az célba jusson! Az a pozitív döntésed, amelyet már születésed előtt meghoztál, és amelyet vágykeresztség kinyilvánításának lehet mondani, olyan, mint a rakéta kilövése. Az ilyen megtérés kétségtelenül egyszeri! Azok, akik nem hozták meg az ilyen döntésüket - mert ilyenek is vannak -, a Sátán atyától valók, és  az ő kedvét keresik (Jn 8.44). Ezekért nem is könyörögtem  (Jn 17.9)!

 De amint a rakéta is rászorul pályamódosításra, úgy neked is rendre ügyelned kell arra, hogy nem tértél-e el az Általam, Jézus által megkívánt iránytól!

      Az ősellenségetek két nagyon kívánatos csalival igyekszik akadályozni benneteket abban, hogy célotokat, tehát Engem, Jézust, mint UTAT megéljetek. Az egyik csali a különböző speciális vallások. A másik a Biblia! Ezért mondhattam azokra, akik Engem valóban követni akarnak, hogy nem lehet más sorsuk, mint az Enyém volt a Földön (János: 15;20). Engem, Jézust nem lehet a prófétáktól elindulva igazán felismerni. Akik ezt megpróbálták, egy sem jutott el közülük Hozzám! Valójában feláldoztak Engem saját igazuk érdekében! De Tőlem elindulva fel lehet ismerni, hogy a próféták hol, mikor és mit jövendöltek, írtak Rólam! Engem csak az evangéliumaimon át lehet helyesen megismerni, ha valaki kéri a Szentlélek segítségét, és használja a józan eszét!

    Bizony igaz, hogy nagyon sok jó szándékú léleknek, akik Mellettem döntöttek születésük előtt, éppen a 'pályamódosítás' elmulasztása miatt, éppen a Biblia összekuszált értelmezése miatt, éppen amiatt, hogy különböző speciális vallások hatására engedik bebeszélni maguknak azt, hogy nem is kell Engem  ÚT-ként vállalniuk, újra meg kell születniük a Földön mindaddig, amíg újjá nem születnek!

     Én, Jézus nem vagyok tudathasadásos! Pedig két kijelentésem alapján feltétlenül az lennék, ha nem lenne reinkarnáció. Egyik kijelentésem: 'A szűk kapun menjetek be! Tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba visz - sokan bemennek rajta. Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet - kevesen vannak, akik megtalálják. (Mt 7.13-14)'  A másik pedig: 'Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a Földről, mindenkit magamhoz vonzok. (Jn 12.32.)' A kevesen találnak meg és a mindenkit Magamhoz vonzok' ellentétes kijelentéseim az újraszületés elfogadásával könnyen összeegyeztethetők!

    E harmadik kérdésedre tehát tömören ez a válaszom: Ti, akik Mellettem döntötteket, mindannyian ki vagytok téve annak, hogy jó szándékotok ellenére is a tévedés áldozataivá váljatok, ha lemondotok az ALAPALÁZATRÓL és az UNIVERZÁLIS HIT elfogadásáról!    41 / 4505

  

 

 

Reinkarnáció.

 

 

 

Kérdező:  Drága Uram! Egy sokat szenvedett, rákos daganat operáción átesett magányos asszonyt hozok most Eléd. Kérlek, adj választ kérdéseire, melyek lelkében most is akadályt jelente­nek a Tőled kapott és elvárt béke és harmónia átélésében!

HANG: Te ismered sorsodat, és éppen ez az ismeret és eddigi tapaszta­lásaid korlátai annak, hogy jövődről se láss a mulandó­ságnál többet. Tudom, hiszed az örökkévalóságot, de ez inkább elhívés, mint életrá­tevés. Hiszed a reinkarnációt. De ez is csupán elhívés, és nem életráte­vés.

     Valamit elhinni, az csupán a felszín. Valamiben hinni, az feloldódás. Ez az a HIT, amely, ha csak mustármagnyi is, már hegyeket képes mozgatni. Ez az a hit, melynek növekedése nem az Én hatal­mamban van. Ezért dorgálhattam joggal tanítványai­mat kishitűségük miatt. Ez az a hit, amelyet csak kemény gyakorlás által, életed, szíved, ha kell, darabonkénti odaadása által tudsz növelni. Ez az a hit, melynek másik neve: életelvesztés itt a földön. Csak az nyeri meg az ÉLETET, aki életét így el tudja veszíteni.

     Ez az életelvesztés nem bűnök következménye, hanem a szeretet jelenlétének természetes következménye.   2 / 101

 

           

Kérdező: Van reinkarnáció?

HANG: A reinkarnációval kapcsolatban azért jelent számomra problémát válaszom, mert egészen mást értesz reinkarnáció alatt, mint ami az a valóságban. Annak idején azt sem mondhattam meg, hogy Én vagyok a Messiás, mert egészen más tartalom volt az emberek tudatában erről, mint amit a valóság hordozott. Így vagyok most Én is veletek. Van inkarnáció, de nem úgy, mint ti elgondoljátok. Nem úgy, hogy ennek tudata gyengíthetné a jelen megszentelését. Ezért nem is beszéltem bővebben erről akkor, mikor názáreti vándortanítóként jártam köztetek. 3 / 195

 

 

Kérdező: 5. Van biztos válasz a reinkarnációval kapcsolatban?

HANG: 5. Minden kérdésre abszolút válasz nem adható a reinkarnációval kapcsolatban. De nincs is rá szükség. A ténye viszont egyes esetekben abszolút biztonsággal állítható. 10 / 835

 

 

Kérdező: 3. Alkalmas vagyok előadást tartani reinkarnációs témáról?

HANG: 3. Mindenkinek magának kell felmérnie azt, hogy mire alkalmas, és mire nem. Mindenki boldog akar lenni. Ennek alapja pedig az önismeret. Ez se nem mellőzhető, sem mástól át nem vehető. Éppen ezért csak önmagát okolhatja az, aki boldogtalan! 10 / 841

           

 

Kérdező: 3. Higgyek a reinkarnációban?

HANG: 3. Ne higgy a reinkarnációban! Csak abban higgy, amit értelmeddel is alá tudsz támasztani. Tehát a reinkarnációban is csak akkor higgy, ha már értelemmel is belátod annak igazát. Amiben hisz valaki, arra ráteszi az életét! Csak arra tedd az életed, amit értelmesnek tartasz! 12 / 1071

 

 

Kérdező: 1. Keleti vallások tanulmányozása érteti meg velem Jézust.

HANG: 1. Többször említettem már a HANG-könyvekben, hogy embernek nem szoktatok születni. Emberré VÁLNI kell! Egyértelműen tökéletes ember csak Én voltam! Példát adtam nektek (János 13;15)!

     Az emberi természet és Én, teljesen fedjük egymást! Mindaz, ami a különböző kultúrákban és vallásokban az emberi természet tökéletes kibontakozását valósítja, Bennem egyértelműen megtalálható. Tehát nem ellentét, hanem egység van köztem, és az emberi természet tiszta megnyilvánulása között.

      Ami a különbséget illeti, az az, hogy az emberi természet letisztult formáját Tőlem függetlenül, Engem nem ismerve, csak a sok és nehéz reinkarnációk sorozatát vállalva tudjátok elérni, és csak így tudtok eljutni a megfelelő megvilágosodásra. Míg aki Engem befogad, az azt a VILÁGOSSÁGOT fogadja be, AKI megvilágosít minden világra jövő embert azért, hogy Isten gyermeke legyen (János 1;12)! 13 / 1138

                                   

 

Kérdező: 16. Nem értem a reinkarnációt.

HANG: 16. Elég, ha a reinkarnációról annyit tudsz, hogy ennek elfogadása nem teszi könnyebbé a mostani földi életét senkinek. Csupán értelmesebbé! Tudnod kell, hogy múlt már nincs és a jövő még nincs. Ezek csak a tudatodban léteznek! Ezért te is éppen úgy, mint Én, az vagy, aki vagy! A jelen megszentelése az egyetlen fontos dolog a földön! Minden más illúzió! 15 / 1436

           

 

Kérdező: 3. Áldozhatok gyónás nélkül?

HANG: 3. Az nem jelent semmit az erkölcs porondján, hogy valaki hiszi vagy nem hiszi a reinkarnációt. Jogosan egyetlen pap sem foglalhat ezzel kapcsolatban erkölcsi álláspontot. Tehát nem mondhatja azt sem, hogy bűn, ha valaki hisz ebben, és azt sem, hogy erény, ha valaki hisz ebben.   … 16 / 1537

 

 

Kérdező: 3. Miért vagyok közömbös az emberek számára?

HANG: 3. Csak részben igaz az, amit e pontban kérdezel. Általában az emberek közömbösek mindazzal szemben, ami nem érinti életük lényegét. Általában nem szoktak az emberek szívesen és örömmel megváltozni sem jó, sem rossz irányban. Sokkal nagyobb a lelki, a szellemi restség, mint gondolnád! Pontosan ez a legfőbb oka minden reinkarnációnak!

      Arra kérlek szeretettel, hogy légy lélekben (szeretetben) és szellemben (tanulásban) törekvő! Nem elég rátalálni a helyes útra! Azon nagy intenzitással haladni is kell. Sokkal több a mulasztással elkövetett vétketek, mint gondolnátok!   18 / 1797

 

 

Kérdező: 3. Segítettek az angyalok, hogy lejöjjek a földre?

HANG: 3. Közös megbeszélés eredménye az, hogy megszülettél! Jó, ha tudod, hogy soha nem tetted magadat annyira tönkre, hogy ne lehetett volna beleszólásod földi életedbe. Egyre erősödik benned az a vágy, amely hatására végleg megtalálod Bennem igazi otthonodat, tehát végleg megszűnik hontalanságod, s befejeződik számodra az a reinkarnáció-sorozat, amelynek következtében már életed súlypontja nem a földi élet szenvedékeny megpróbáltatásaiba helyeződik. Ezért mondom, hogy egyik nagyszerű örömöm vagy!  19 / 1806

           

 

 

Részlet BARCZA BARNA  "Érvek és szempontok a reinkarnáció szükségessége mellett" című tanulmányából.

"A Föld nyugati féltekéjén sokan úgy gondolkodnak, hogy a reinkarnáció tudomásulvétele jobbára a keleti emberek gondolkodásába illeszkedő, de semmiképp sem bizonyítható. A keresztények világán belül pedig egyenesen visszatetszőnek tűnik ez a felfogás, hiszen 1500 éven keresztül csupán egyetlen földi életünkről tanultunk, hallottunk. A túlvilágra csak a jutalmazás-büntetés maradt. Ott is két állapot véglegesülten, egy pedig átmeneti jelleggel.

 Ha napjainkban azt tapasztaljuk, hogy a kereszténységen belül is sokan és egyre többen fogadják el valóságnak a reinkarnációk sorát, akkor pedig hajlamosak vagyunk ezt olyan szimpátia-kérdésként kezelni: "Elfogadja, mert neki ez szimpatikus" - mondjuk. Ebben burkoltan arra gondolunk, hogy ez egyáltalán nem bizonyítható, még kevésbé szükségszerű. Akik mégis hisznek benne, azokra pedig legyintve azt mondjuk: Az a hobbijuk!

 Eszünkbe se jut, hogy ezen fordul, ha nem is az Isten léte, de mindenképpen az Isten szeretet-volta. Már amilyennek Jézus bemutatta Atyánkat. Akik nem hisznek a reinkarnációban, azok nem tudnak választ adni egy sereg olyan kérdésre, amelyek pedig kikezdik Isten szeretet-természetét. Sok Istentől elforduló ember az ilyen megválaszolatlan kérdéseken megbotránkozva lett hitetlenné.

 Mik ezek a megbotránkoztató, Istent önkényes személyválogatással illető és szeretetlennek mutató tények?

 Mielőtt felsorolnánk néhányat ezek közül, előbb határozzuk meg, mi is a reinkarnáció?

 A reinkarnációk tényét elfogadók hisznek az ember préegzisztens létezésében, vagyis abban, hogy az ember szelleme már a fogantatása előtt létezett a szellemi létmódban. Ott bukott el, vagyis fordult el Istentől, és ezáltal személyisége dezorganizálódott. Közben a szeretet-törvény valósítását megszüntetve életében, egyre mélyebben öltözött bele az át nem látszó sűrű anyagba. Az Istentől elfordultság, tehát a kárhozottság állapotából Isten a bukottakat is kimenteni akarja, hiszen az Isten szeretet-természete soha nem szűnhet meg. Még azokat a teremtményeit is szereti, akik tőle elfordultak. Isten eredetileg teremtett szellemvilágát a bukottak által létrehozott anyagi káoszból úgy menti ki, hogy előbb egy újabb teremtő aktussal a káoszt Kozmosszá rendezte, s a Kozmoszon belül létrehozta azokat az embertesteket, amelyekbe a bukott szellemeket belehelyezhette, hogy az ilyen megtestesített, vagyis inkarnálódott bukott szellemek az egyes életek során. Tehát haláluk után megismételt testetöltések útján, bár lassan, de egyre inkább visszakapaszkodhassanak bukásuk előtti létszintjükre, majd onnan - már inkarnáció nélkül - egyre tovább a saját tökéletesedésük maximumáig, az Isten Országába betagozódásukig.

 Ezek után soroljunk fel most néhányat a megbotránkoztató tényekből.

   Ha nem volna préegzisztencia és reinkarnáció, akkor nagyon megbotránkoznánk azon, hogy a Szeretet-Isten

     1. miért szünteti be szeretetét a tőle eltávolodottakkal szemben? Miért létesített örök kárhozatot?

     2. miért teremt lelket nyomorék testekbe? Miért teremt lelket egy megerőszakolt nő magzatába? Hiszen ezekkel a ténykedéseivel a megszületett gyermek sorsa, starthelyzete rendkívül egyenlőtlen. Ő pedig jogosan lenne nevezhető szeszélyesnek, személyválogatónak, igazságtalannak. Nem Szeretet-Isten lenne, hanem kifejezetten igazságtalan Isten.

       3. miért ad az egyes embereknek nagyon-nagyon különböző kifutási területeket egyenlőtlen esélyekkel?

      4. miért szenvednek a jók, miért élvezhetik az anyagi javakat a jólétet, a gazdagságot a különböző mértékben gonoszok?

      5. ha az ember is szeretetre van teremtve, akkor miért van a Földön többségben a szeretetellenes élet: a bűn, a gonoszság?

     6. igazságos-e, hogy a jó korán hal meg és szenvedve, a gonosz meg sokáig él kevés szenvedéssel?

­­­­­­            ---------------------------

    Folytathatnánk. Hitetlenek vagy hitetlenné váltak gyakran támadnak ránk ilyen kérdésekkel. Hagyományos, reinkarnáció nélküli teológiánkkal igazán nem tudjuk nekik megmutatni az Isten "becsületét".

     Bevezetésünk után most vegyük sorra meggondolásainkat a reinkarnáció szükségessége mellett.

     Elméleti megfontolások

1.1. Isten a saját képére, tehát a szellemi létmódban teremtett.

      Nem lehet csodálkozni azon, hogy minket meghatároz anyagba bukott léthelyzetünk. Ne felejtsük azonban, hogy nem ez a kiindulási létállapot. Isten alapvetően szellemi létező, nem található meg benne a mi drasztikus és áthatolhatatlan, átláthatatlan sűrű anyagunk. Hiszen ez a szellemi létezés mozgékonyságának, átláthatóságának legnagyobb korlátozása. Amikor Isten a teremtésbe árad, akkor kiterjeszteni akarja erejét, nem korlátok közé szorítani. A szellemi létezés olyan felszabadult létezés és olyan tüneményes mozgékonyság, hogy csak ezen a szinten kívánhatott partnereket létrehozni, nem pedig abban a bezártságban, amiben mi most létezünk. Igaz, hogy szellemeket teremtő kisugárzása egyéniség-csírákat hozott létre, akikben a tökéletesség még csak a kibontakozás hajnalát jelentő magocskákban volt jelen, de ezek a csírák éppen az egyre teljesebb találkozásokban borultak virágba. Tehát a találkozásokat egymással és Teremtőjükkel éppenhogy segíteni kellett, nem pedig korlátozni. Az állandó, sokcsatornás találkozásuk egyre áttekinthetőbb egységekbe, közösségekbe rendezte őket. Isten teremtényeinek szellemvilágában a transzparencia (átlátszóság) volt a természetes, nem az egymástól elszigeteltség, vagy elzártság. Szerencsére még senki nem találta fel azt a sűrű anyagot, amely teljesen elzárta volna őket egymástól és Istentől.

    1.2. Tapasztalati anyagunk a szellemi létben történt bukás következménye. A bűn eredménye: káosz.

      Amíg a teremtett szellemek rajta maradnak az Isten kijelölt törvénypályáján, addig a szellemek világa átlátszó és áthatolható volt. A gondolatátvétel a szellemtestvérektől erőlködés nélkül történhetett. A kapcsolatba lépés és közösségalkotás érzelmi vonzalmak alapján jöhetett létre. Az adás kölcsönössége annyira egyetemes volt, hogy az ebből adódó szimmetria az egész teremtett mindenséget egyensúlyban tartotta és átlátszóvá tette. Tehát bárki bárkivel közösségi kapcsolatba léphetett, nem volt közöttünk fedés, takarás. Mindenki megosztotta a másikkal tudását, élményanyagát, kapcsolattapasztalatát, teremtő kreativitását anélkül, hogy egyéniségét föl kellett volna ezért áldoznia.

     Ez az egyetemes állapot csak addig tartott, amíg meg nem indult a kezdeményező és elcsábító szellemek bukása, vagyis az Isten törvénypályájáról való letérés. Egyszerűsítve így is fogalmazhatnánk: megszüntették az adás szimmetriáját. Azok, akik beszüntették az adást, akik csak elfogadtak vagy elvettek, azok saját léttartományukat kezdték besűríteni, egyre áthatolhatatlanabbá tenni. Mivel mindezt csupán mérhetetlen önérvényesítő szándékkal, önzéssel és nagyravágyással tették, de átfogó koncepció és szolgáló alázat nélkül, ezért ez a létsűrűsödés kaotikus tendenciája létrehozta a káoszt, az össze nem rendezett sűrű anyagot.

     1.3. A Szeretet-Isten a bukottakat sem szűnt meg szeretni.

     A szabadsággal lehet élni és visszaélni. A Teremtő szeretete azonban alkalmat ad minden változat kipróbálására. Mi nyomban haragszunk a másként gondolkodókra és másként cselekvőkre. Isten azonban soha nem szünetelő szeretet-sugárzásával azokat is körülöleli, akik éppen az általunk helytelenített változatot próbálják ki. Hiszen a kipróbálás előtt legfeljebb hallottak a törvénypálya elhagyásának rosszaságáról, boldogságot hosszú távon megtorpedózásáról, de tapasztalatok híján ez merő teória volt számukra. A gyereknek is hiába mondja mamája, hogy ne fogd meg a forró kályhát. Amíg meg nem égeti kezét, addig alig tud valamit a szabály semmibevevésének rosszaságáról.

      A szabadság a szellemek bukásakor úgy értelmezhető, hogy a teremtő Isten lehetővé teszi az általa nem boldogítónak tartott lehetőségek kipróbálását is. A szakadék mélyére zuhant vad síelő maga fog kiáltani szabadító és szabadulás után. Isten pedig épp azon gondolkodik meg nem szűnő és sértődésmentes szeretetében, hogyan is szabadíthatja ki a bukottakat már felismert rossz helyzetükből, miközben továbbra se sérti szabadságukat.

     1.4. A második teremtés a bukottak által létrehozott létsűrűsödés káoszát Kozmosszá rendezte.

       Isten csak a saját képmására teremtett, tehát szellemi létsíkon teremtett. Eszében nem volt sűrű anyagot teremteni. Ha azonban a bukottak mégis "legyártották" azt az anyagot, melyben tehetetlenkedve "fuldokoltak", akkor most olyan módon kell segíteni rajtuk, hogy ezt a maguk teremtette káoszt használható, tehát funkcionáló közeggé kell rendezni, melyben már valamilyen  - bár alacsonyszintű - életfunkciók a szellemek számára is létrejönnek.

     Ezzel a feladattal bízta meg valamelyik igen hatalmas szellemét, aki az Atya törvényútján járva rengeteg energiát gyűjtött össze. Létrehozta a maga hatalmas energia-napját. A nevét nem ismerjük. Pál szeretné ezt a feladatot Jézusra ruházni. Jobb, ha mi csak a káoszt Kozmosszá rendező Szellemről beszélünk.

     Ez az átrendezés, ez a Kozmosz-teremtés, ez az úgynevezett második teremtés. Mélyebb átgondolások nélkül is be tudjuk látni, hogy a végrehajtó Szellemnek mennyi korláttal kellett megküzdenie. Hiszen egy összekuszált léttartományt kellett "kisimítania" és viszonylagosan funkcionálóvá tennie. Ez azonban az anyag bűnös keletkezése miatt csak nagyon töredékesen sikerülhetett. Ezt az új léttartományt, a bukottak által létrehozott sűrű anyagot már nem jellemezhette az egyetemes léttörvény, az adás, hanem erre már a vevés erőszakos ismérvei a jellemzőek.

    Mielőtt a bukott szellemek belehelyezhetők lettek volna a biológiai szinten egyre komplexebb anyagstruktúrákba, már akkor és ott tapasztalhatók egy nem Istentől indított magatartás megnyilvánulásai. Alacsonyabb rendű létezők esetében is saját létük fenntartásához mások elpusztítása szükséges. Hasonlattal élve: Míg a hajón minden utas megkapta a maga élelmiszeradagját, addig a hajótörés után az Óceán egy elhagyott szigetén már csak egymást felfalva lehettek túlélők.

      Nagyon sokan eme nem isteni törvények érvényesülése miatt jutottak el Isten tagadásáig. Ezért kell nagyon értenünk, hogy az Isten-teremtette szellemvilágban nem voltak ilyen más energiamezejét elrabló megoldások - a bűnbeesés előtt. Az anyag nemcsak létében, de funkcionális mivoltában is eleve eltér Isten adás-törvényétől, a szeretettől. A szellemvilág is teremtményekből áll. Azok is relatív létezők. Mégis az Isten adástörvényének síkján élnek. Relatív voltukból egyáltalán nem következik, hogy Isten törvényeivel ellentétes módon éljenek. Ez csak a bukott szellemekre, és bukásuk következményére: az anyagra érvényes. Ha valaki tudományos alapossággal föltérképezné az élőlények önfenntartását mások élete árán, hamar rájöhetne, hogy ez az anyagvilág nem Isten eredeti szándékából jött létre.

     Sem Isten, sem a második teremtést végző Kozmoszt teremtő Szellem nem vádolható az anyagvilág rosszaságáért. Hiszen ez a bűn, illetve bűnök következménye. A káosz Kozmosszá rendezése éppen azt teszi lehetővé, hogy a bukott szellemek visszakapaszkodása ezen erősen megrongálódott, de feljavított léttartományban elkezdődjék és folytatódjék. Már az is látható, hogy az itteni nehéz áttekinthetőség miatt a bukottak tökéletességre jutása nagyon nehezen történhet. Ezért is van szükség annyi újra-testetöltésre.

      1.5. A kozmosszá rendezett anyagban valósulhatott meg a kegyelem rendje: a dezorganizálódott személyiség újra felépülése."     20 / 2016

                       

 

Kérdező: 3. Üdvözíthet valakit mások imája?

HANG: 3. Minden ima hatékony! Minden ima beépül a világmindenség nagy egészébe. A reinkarnációnak éppen az a lényege, hogy előbb-utóbb, az Én szeretetem, amely a ti imáitok által is megnyilvánul, mindenkinek az életében diadalmaskodik!

    De azt nem lehet mondani, hogy egy kérőima kérésének teljesítése itt és most, egészen biztosan megvalósul úgy, ahogy azt az imádkozó gondolja. Minden kérőima úgy és akkor fog megvalósulni, ahogy és amikor azt az Isten gondolja!  32 / 3348

 

 

Kérdező: 1. Egy táblát tartottam 10-es számmal. Mit jelent ez?

HANG: 1. Álmaidban olyan jelzéseket kapsz, amelyek erősíteni akarják benned annak bizonyosságát, hogy te  Bennem élsz, és Én, Jézus, benned élek! A tízes szám az Isten és a teremtmények világának olyan kapcsolatára hívja fel a figyelmedet, amelyről nemcsak tudnod kell, de használnod is kell azokat az erőforrásokat, amelyek e kettő valóságának tudatát fenntartják benned. Ez egyszerűbben fogalmazva azt jelenti, hogy minden tekintetben szükséged van Istenre, mert Ő a te boldogságod. Neki pedig feltétlenül fontos az, hogy mi van veled.

      Ha bárki azt gondolná, hogy Istennek mindegy, mit tesz az ember, akkor az nem ismeri az Istent! Az ember cselekedetei nem érintik Isten boldogságát. De érzékenységét, tehát azt, hogy örömére, vagy fájdalmára tesz valaki valamit, az Neki nem mindegy.

     Boldogságát nem érinti, mert boldogsága mindenkinek azon múlik, hogy szeret-e, vagy sem. Isten mindent megtesz teremtményeiért! De örömét, bánatát igenis érint, mivel Isten szeret! Ha valakit szerettek nem lehet számotokra mindegy, hogy boldog, vagy boldogtalan az akit szerettek! Isten nem egy szenvtelen lény, hanem végtelen szeretetében végtelenül finoman érez!

     Ez is egyik magyarázata a reinkarnáció szükségességének! Ha bárki, szellemi teremtményei közül, akik csak azért jöhettek létbe, mert végtelenül szereti őket az Isten, örökkön örökké szenvedésre lenne kárhoztatva, akkor vagy örökkön örökké szenvedne az Isten, ami képtelenség, vagy szenvtelen, érzéketlen lenne, ami gonoszság. Főleg, ha egyszer Általa létezik, ha egyszer ő tartja létben az örökké szenvedőt! Lehet ugyan valaki boldog szenvedve is, de csak akkor, ha él benne a remény, hogy szenvedése egyszer vétet ér. Így mondtam Én, Jézus, boldogoknak a szomorkodókat, az üldözötteket, a Miattam meghurcoltakat. Az pszichikai és egyben logikai ellentmondás is, hogy boldog lehetne egy reménytelenül szenvedő. Márpedig, ha az, akit Isten szeret, képtelen lenne az örök kárhozatból kilépni, kénytelen lenne örökké kárhozott maradni, kénytelen lenne örökkön örökké a legnagyobb kínokat szenvedni, akkor Isten, ha SZERETET, reménytelenül szenvedő lenne! Tehát boldogtalan Isten lenne a boldog Isten. Ez nyilván ellentmondás! Amint ellentmondás az is, hogy egy ember akkor boldog, amikor embertelen, amikor természetellenes.

     Amit eddig elmondtam, annak csak töredékét mondtam azért, hogy álmodat értelmezzem. Sok ezren fogják még e sorokat olvasni, akiknek vagy megerősödniük, vagy megvilágosodniuk kell az inkarnációval kapcsolatban. Ezt a szellemi fejlődésetek természete hozza magával. Valamikor azt mondtam, hogy még sok mondanivalóm volna, de most nem tudnátok elviselni. E sok mindenben ez az egyik.

     Itt az ideje, hogy ez most már ne csak magjában legyen evangéliumaim tartalma. Itt az ideje, hogy megértsétek: a reinkarnáció nem csökkenti senki felelősségét, de igenis megvédi Isten becsületét, és kihúzza a talajt a lelkeken hatalmaskodni akarók lába alól, akik nem saját szeretetük, odaadottságuk, tökéletesedése által akarnak a világ világossága, a föld sója, kovásza lenni, hanem az örökre elkárhozottság - Általam soha nem képviselt - emlegetésének ijesztgetésével akarják hatalmuk alatt tartani alattvalóikat.

     Hiábavalónak bizonyult annak hangoztatása Részemről, hogy ember és ember között nincs alá-fölé rendeltség, hogy ti mindannyian egymásnak testvérei vagytok. Előbb-utóbb csak azok nem fogják elfogadni a reinkarnáció valóságát, akik minden áron ragaszkodni akarnak ahhoz, hogy embereken uralkodjanak.  33 / 3388

            

 

Kérdező: 1. Miért csak most beszélnek reinkarnációról?

HANG: 1. Amióta ember él a földön, azóta különböző értelmezésben ismert téma a reinkarnáció. Jelenleg közel négymilliárd ember tud arról, hogy ősei is tudtak erről.  37 / 3931

 

 

Kérdező: 3. Van reinkarnáció?

HANG: 3. Nem tartanám helyén valónak, ha a reinkarnációt, mint valami tanételt forgatnál a fantáziádban. A reinkarnáció ténye csak azok számára jelent fontos szempontot, akik e nélkül nem tudnák elviselni jelen keresztjük súlyát. Akik számára nagyon fontos, és nagy erőforrást jelent az, ha tudják, hogy ők a földön adósságtörlesztést is vállaltak, mielőtt megszülettek.

     Neked azt ajánlom, hogy a jelenlegi életed megszentelésére tedd a hangsúlyt! Soha nem engedem, hogy erődet meghaladó kereszteket kelljen cipelned!  38 / 4083

             

           

Kérdező: Uram! Egyik testvérem, aki nagyon bízik Benned, a szerinte Általad sugallt gondolatokat leírva, szeretné tudni, kiadásra kerül-e munkája.

HANG: … Amint a reinkarnáció lényegéhez nem az idő, hanem a végső boldogságba vetett hit, remény, tartozik, úgy minden Tőlem jövő indítás, amely az idő tengelyén jelenik meg, sok-sok szabad döntés hatására, az időt módosíthatja, de a végső célba érkezést nem!  39 / 4122

 

 

Kérdező: 2. Isten előre tudja döntéseinket?

HANG:  2. Istenben a választási lehetőség azt jelenti, hogy amit akar, az van, és amit nem akar, az nincs. Szellemi teremtményeiben pedig azt jelenti, hogy választhatnak a között a jó között, ami van, és ennek hiánya között.

 Isten tökéletesen ismeri saját szeretetének, tehát boldogságának, szabadságának erejét, hogy tudja: szellemi teremtményei előbb-utóbb Ő mellette fognak dönteni. Ez nem csökkenti a reinkarnációban hívők felelősségét, hanem nagyon is növeli, mivel ezek tudják, hogy mindaddig, amíg nem döntenek Isten mellett, egyre nehezebb sorsot vállalnak magukra. Az kétségtelen, hogy soha nem válnak reményvesztetté!

 Van tehát szabadsága Istennek, embernek egyaránt, és ezek nem rombolják le egymást, nincsenek ellentétben egymással!  40 / 4304

 

 

Kérdező: 1. Már 'bűnös' embert teremtett az Isten?

HANG: 1. Egy nagyon okos levelet írtál médiumomnak! Bizony az Isten által földre teremtett 'tökéletes' emberben volt egy olyan tökéletlenség, amelyet egyedül képtelen lett volna felismerni önmagában. Így az ember számára valóban nem lett volna jó, ha egyedül marad.

      Az Isten által tökéletesnek teremtett emberi természetben minden adott volt arra, hogy az illető boldog legyen. De a 'magával hozott' (ennek magyarázata a reinkarnáció) helytelen irányú boldogság utáni vágyát csak úgy ismerhette meg, ha van valaki mellette, aki ugyanúgy ember, mint ő.

     Azt, amit ti eredeti bűnnek neveztek, és amelyet Ádám bűnének is mondotok, Éva nélkül fel nem ismerhette volna Ádám önmagában!   41 / 4463