Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


3. Reinkarnáció, Újjászületés, Megváltás. Reinkarnáció, Utolsó ítélet. Reinkarnáció, Pokol. . Újra születés.

 

 

Reinkarnáció, Újjászületés.

 

 

Kérdező: Mi a célja a jelenlegi inkarnációmnak?

HANG: Kaptál már levelet Tőlem. Abból megtudhattad, hogy csak a mélyben vagyunk egyek. A felszínen kicsit más nyelven beszélünk. Én megpróbálok odatranszformálódni a te életszemléletedhez, de neked is kapaszkodnod kell, ha azt akarod, hogy szót értsünk egymással.

    Először is, a legfontosabb az, hogy a gyökérben, a mélyben egyek vagyunk. A felszínen sok olyan ismeretet emeltél be magadba, amelyek érdekességükkel nem segítették elő a gyökérből kiindulás fontosságát. Az igazat megvallva, eddig nem is volt ez olyan fontos.             Ahhoz, hogy valaki a földi élet silányságát felismerje, sokszor többet segít a felszín megtapasztalása, mint a mélység valóságának tudomásul vétele. A földön nem elég az, hogy valakit vonzzon a jó. Nem elég, hogy valakit a rossz taszítson. Kell mindkettő megtapasztalása. Nem a rosszat kell megtapasztalni, hanem azt, hogy a rossz taszító! A jót viszont nagyon meg kell tapasztalni, hogy vonzóvá érjen bennetek.

      Kellenek Istent megtapasztalások. Kell Lélekkeresztség! Kell újjászületés! Csak az újjászületés vethet véget az újraszületésnek! Saját testedben újjászületni! Ez minden reinkarnációnak a célja! Ezért kell könyörögni (Lk. 11;13), ezért kell böjtölni (Ap.csel. 13;2-3), ezért kell vállalni az élet elvesztését.(Mt. 10;39).

      Kicsit pontosítom az előbb elmondottakat: Minden reinkarnáci­ónak CÉLJA az, hogy ÉN abszolút ELSŐ helyre kerüljek az újraszületett életében. Annak életében vagyok ABSZOLÚT ELSŐ, akinek életében nincs második! Tehát annak, aki megszabadult megkötözöttségeitől (2.Kor. 3;17), és így Lelkemnek lelkében  szabad bejárata van, tehát Velem együtt hozza meg döntéseit. Ennek legfőbb előfeltétele az újjászületés. Ilyen értelemben mondtam az előző fejezetben, hogy minden reinkarnációnak ez a célja.

      Megkötözöttségeitől senki sem tud megszabadulni saját akaratából úgy, hogy ne ajándékként élje meg az újjászületését. De nem tudom az újjászületés ajándékát megadni senkinek addig, amíg nem vállalja állapotszerűen az erőfeszítést megkötözöttségeinek leoldása érdekében. (Mk. 2;22). Tőlem, Lelkemtől származik az új bor. De az új tömlő az a ti állapotszerű vágyatok, hogy megszabaduljatok megkötözöttségeitektől. Vagyis, hogy ne mondjatok le arról, hogy szentté kell válnotok, és ha ezt mindketten akarjuk, akkor ez biztosan lehetséges is!

      A saját testben újjászületés szentté tesz úgy, hogy ezt még véletlenül sem tulajdoníthatod magadnak. De SZENTTÉ TESZ! Engem dicsőít az az újjászületett, aki ezt öntudattal képviseli. Alázata éppen abban rejlik, hogy azt, ami minden ember legtermészetesebb feladata, hogy tudniillik szentté legyen, úgy érte el, hogy nem érte el, hanem megkapta!

      Sajnos, a gőg és az öntudat összekeverése által elgyengültek bennetek Lelkem adományai! Az, aki nem öntudatosan alázatos, az bárgyú.

      Megáldalak! Veled vagyok! Egyek vagyunk! Csipegess föl minél többet az evangéliumok tiszta búzájából!   7 / 584

 

 

 

Kérdező: 3. Összes életünket csak földi értelemben éljük külön-külön?

HANG: 3. Bizonyos értelemben egyetlen életetek van, az Istent által rólatok megálmodott élet, és ezt az egyet-len életet élitek le, ti, tisztulni vágyók, a reinkarnációkban.

     Ha mint valami helyet érzékeltethetném a szellemvilágot, bár az elsősorban állapot, akkor valamiképpen mindannyian bilokációban éltek, tehát egyszerre két helyen.  Azért bizonyos értelemben, mert Én, Jézus, mégiscsak igaz, hogy helyet készíteni mentem el számotokra!

 Ti csak akkor találjátok meg végleges helyeteket, ha e kétszintű létezésetek, a földi és az Istenből élő nagy ÉN-etek egybecseng. Azok számára, akik itt a szellemi létrendben a szeretet próbáját nem állták ki, csak a földi létben van lehetőségük arra, hogy visszataláljanak igazi önmagukhoz. Ezt megköveteli Isten szentsége és az ember szabadsága. Amikor ez a földön megtörténik, akkor ezt neveztem újjászületésnek. Furcsa módon, ez a földön inkább folyamat, mint állapot, míg itt csak állapot, és olyan állapot, mely fejlődési folyamatban véglegesült. A halállal tehát a szeretet fejlődése nem áll meg! Soha nem áll meg (1. János 3;2)!   24 / 2342

 

 

Kérdező: Uram! Mi az oka annak, hogy nagy tudású, érted sokat szenvedő, neked valóban elkötelezett emberek között is vannak, akik nem fogadják el a reinkarnációt?

HANG: Abban a kultúrkörben, amelyben éltek, nagyon belétek sulykolták azt, hogy a rosszat, a bűnt, tehát a szeretetlenséget, azáltal teszitek jóvá, ha levezekelitek. Tehát a szenvedés vállalása által tudtok megtisztulni. Hozzászoktatok ahhoz, hogy ezt a részigazságot teljes igazságnak éljétek meg. A teljes igazság az, hogy a szeretetlenséget csak szeretettel lehet korrigálni, és nem szenvedéssel. A szenvedésből lehet tanulni. De csak szeretéssel lehet javulni!

     Mivel szeretni annyit jelent, mint segíteni a rászorulókon, ezért a földi halál utáni életben, mivel ott nincs rászoruló olyan értelemben, hogy segíthetnétek rajta, - ha volna ilyen, akkor Isten közvetlenül ezt meg is tenné - , ezért csak döntést tudtok hozni, ha akartok, hogy szeretni akartok, tehát segíteni akartok a rászorulókon. Ennek megvalósítása egyszerűen képtelenség a földi életen túli dimenzióban.

     Én, Jézus, azért jöttem le közétek, hogy számotokra lehetővé tegyem a földi életen túli döntésetek megvalósítását azáltal, hogy ti is megszületve itt a földön, tudjátok gyakorlatilag szeretni azt az Istent, aki általam minden rászorulóban ezt várja el tőletek."

     Uram! Ez azt jelenti, hogy döntésszerűen megtérni csak odaát lehet? "Pontosan! Itt a földön csak igazolni tudjátok döntésetek komolyságát. (Vágykeresztség!) Vannak olyanok, akik nem ezért jöttek a földre. Ezeket mondottam az ördög-atyától valóknak, és ezekért nem is imádkoztam (Jn 17.9). Ezekért ti is hiába imádkoztok. Illetve, mivel nem tudhatjátok, hogy ki ilyen, ezért az ilyenekért mondott imáitok visszaszállnak rátok (Mt 10.13 és Lk 10.6). Újjászületni csak a földön lehet. Újjá csak azok születhetnek, akik az általam elmondott gondolkodás-átalakítás vállalására jöttek e világra.

     Ennek elfogadása nem nagy tudáson, sem nagy szenvedésen, sem a földön történő nagy elhatározáson, döntésen múlik, hanem azon a nyitott-ságon, amely a helyes alázat nélkülözhetetlen alapja. Minél valósabb ez valakiben, annál könnyebben fogadja el a reinkarnációt.  37 / 3918

 

 

Reinkarnáció, Újjászületés, Újra születés.

 

 

Kérdező: A reinkarnációval kapcsolatban nagyon visszafogottan nyilatkozik a HANG.

HANG: Kettő szempontot ajánlok figyelmedbe. Az egyik az, hogy amikor mint a názáreti Ács jártam közöttetek, mielőtt elmentem, tettem olyan kijelentést, mely szerint még sok mondanivalóm volna, de hallgatóim nem tudták volna elviselni (János 16;12). Így vagyok a HANG olvasóival is.

     Az a rettenetes erős, görcsös beidegzettség, mely ma a különböző keresztény felekezetek vezetőit jellemzi, azt eredményezi, hogy szinte személyes támadásnak élik meg, ha reinkarnációról hallanak!             Van ennek pozitív magyarázata is. Sok vezető, mivel nem ismeri a reinkarnáció lényegét, ezért attól tart, hogy e tan olyan erkölcsi zsilipeket nyit meg, melyek romboló hatással lesznek az emberekre. Úgy gondolják, hogy sokan azért lesznek gátlástalanok erkölcsileg, mert ezt mondják: " Nem baj, ha most nem változunk meg! Majd a következő életünkben!"- Mondanom sem kell, hogy aki így gondolkodik, annak fogalma sincs a reinkarnáció lényegéről! És természetesen Istennek szeretetben és igazságban megnyilvánuló jóságáról sem!

     A másik pedig az, hogy te a harmadik kötet olvasásakor érezted e témát visszafogottnak. Én gondosan ügyeltem arra, hogy a tíz kötet elolvasása után már ne legyen kétséges az olvasó előtt a reinkarnáció.

     Nagyon szeretlek! Higgy az újjászületésben, hogy ne kelljen újra születned! Igen. Aki átélte már saját testében az újjászületés csodáját, annak nem kell többé alámerülnie a földi élet poklába (János 3;3)! 12 / 1109

 

 

 

Reinkarnáció, Megváltás.

 

 

Kérdező: Mondj néhány szót nekünk a reinkarnációról

HANG:   Van reinkarnáció. Éppen úgy van, mint ahogy van megváltás. De amint Én annak idején nem neveztem magamat Megváltónak, mert e szó alatt egészen mást értettek hallgatóim, mint Én, így e szó alatt is: reinkarnáció, nem azt értik az emberek, amit az valójában jelent. Ti sem azt értitek. Számotokra is okosabb lenne nem ezzel foglalkozni, hanem azzal, ami a teendőtök külön-külön és együttesen. Ezt azért mondom, mert a reinkarnációnak ténye egyáltalán nem érinti földi életetek lényegét, tartalmát. Legalábbis, ami a ti tevékenységi körötöket, a mindennapi életben vállalandó felelősségeteket illeti.

      Értsétek meg! Nekem nem az a célom, hogy megnyugtassalak benneteket, hanem az, hogy olyan igazságot közöljek, melyet nagyon fontos tudnotok. A reinkarnációval kapcsolatban senki sem jár jól azzal, ha tud róla, hanem azzal jár jól, ha nem sokat törődik vele. Azzal jár jó mindenki, ha azzal törődik, hogy Én hogyan és mint szeretném őt partneremként kezelni. Ez a legfontosabb. Ennek érdekében sem Nekem, sem nektek, nem hosszú imákra van szükségünk, hanem nektek tanulásra, Nekem pedig arra, hogy ennek érdekében ESZKÖZÖKET biztosítsak számotokra. Ezért tehát ti már nem az előtt a dilemma előtt álltok, hogy két rossz, vagy egy rossz és egy jó közül kellene választanotok, hanem az előtt, hogy két önmagában jó közül legyen bátorságotok azt a jót választani, ami, bár számotokra kétségtelenül színtelenebb és fárasztóbb, de Részemről mégis a fontosabb. Lehetővé kell tennetek, hogy Én közelítsek hozzátok, és ne arra tegyétek a hangsúlyt, hogy ti közelítsetek ahhoz a Rólam elgondolt képhez, mely gondolkodás-átalakítást képtelen végezni bennetek.

      Imádkozni annyit jelent, mint Istenhez emelni a lelket. Ezt teszi minden pogány bálványimádó is. Jutnak is ezáltal bizonyos önmegszentelődésre, mert az imának konzerváló hatása van. De hát Én nem ezért jöttem közétek. Azért jöttem, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat. Ezt Én bennetek megtenni képtelen vagyok. Szeretetem tiltja, hogy manipuláljalak benneteket. Azt pedig - sajnos - szeretetem lehetővé teszi, hogy olyasmire is felhasználjatok Engem, ami nagyon nem az Én szándékom szerint való.

     Kétezer év alatt egyházatokban olyan közösségek is alakultak már, melyek regulák keretei között szinte az egész napjukat az imádságnak szentelik, pedig tudják, hogy Én nem ezért jöttem. Ne ti akarjatok Engem fölhasználni, hanem engedjétek, hogy Én használjalak föl benneteket. Bár elhinnétek, hogy így jártok a legjobban. Igaz, ez rövid távon nem látványos, mivel nem kihívni akarlak benneteket a világból, hanem megszabadítani a gonosztól. Én nem a világot akarom bevinni a templomba, hanem a templomot akarom kivinni a világba. Ti élő templomok vagytok. Nem profanizálni akarom azt, ami szent, hanem szakralizálni azt, ami profán. Tehát a normál-élet átitatását akarom általatok az Én szeretetemmel, mely bölcsességem irányítása alatt áll. Legyetek okosak, mint a kígyó, és legyetek óvatosak. Ne engedjétek, hogy kihasználjanak, de tegyetek meg mindent, hogy fölhasználjanak benneteket az emberek arra, amire mindenki teremtve van, vagyis a szeretni tanításra, ami olyan igazságban nyilvánul meg, mely irigylésre méltó azok szemében, akik még nem találkoztak vele. Különbséget kell tudnotok tenni a bárány és a birka természet között. Báránynak és nem birkának akarlak benneteket, s ez után vágyódik az a világ is, melyben éltek. Csak akkor lesztek a világ világossága és kovásza, ha mások azt látják, hogy érdemes követni benneteket. Ha nem azt látják, hogy szerencsések vagytok, hanem azt, hogy szilárd talaj van lábatok alatt, hogy sziklán álltok.

     De visszatérek a kérés megválaszolásához. A reinkarnációval csak akkor kellene foglalkoznotok, illetve akkor kellene egyszerűen tudomásul vennetek azt, mikor benső világotok lázadozni akar Ellenem. Csak ilyekor van létjogosultsága. Különben felesleges időpazarlás, és növeli azt az adóságotokat, melyet ti így fogalmaztok meg: mulasztással vétkezés. Mint tudjátok, amikor nem azzal foglalkoztok, amire hívva, teremtve vagytok, akkor jobban ártotok magatoknak és természetesen Nekem is, mintha nem csinálnátok semmit. Sem keleti, sem nyugati misztikus szelle-mi áramlat nem világít rá úgy a lényegre, mint Én tettem kétezer évvel ezelőtt. Ezt evangéliumaimban találhatjátok meg legegyértelműbben.

       A világnak Világossága vagyok, és nem ködösítése. Meg kell tanulnotok tiszta fogalmakkal, egyszerű, világos, átlátható megfogalmazásokkal dolgozni. Ezt annak idején így fejeztem ki: 'Legyen szavatok IGEN-IGEN,  NEM-NEM. A többi az ördögtől van.' Az a vágyam, hogy ÉLJETEK, és nem az, hogy éldegéljetek. Anyagilag, erkölcsileg egyaránt BELŐLETEK kell tudnia élni másoknak. Csak így nevezhetlek benneteket Atyám áldottainak, akik, mikor éheztem, akkor Nekem enni adtatok, amikor szomjaztam, inni adtatok, mikor ruhátlan voltam, föl­ruháztatok.    

     Igen. Ti ne mondjátok, hogy éppen ti voltatok az éhezők, szomjazók, ruhátlanok. Nem, mert ha ezeket valóban el akarjátok mondani magatokról, akkor menjetek el a harmadik világba, éljetek ott a rászorulókkal. De ne áltassátok magatokat azzal, hogy jelen országotokban ezt magatokra érvényesnek tudhatjátok. Bizony nem.

      Aki itt éhező, szomjazó, ruhátlan akar lenni ahelyett, hogy segíteni akarna a harmadik világ rászorulóin, az önbecsapásban él, és a butáságán kívül semmi meg nem mentheti a kárhozattól. Ez akkor is igaz, ha éjjel-nappal imádkozik és böjtöl valaki. A ti országotokban nem az imára és a böjtre kell tenni a hangsúlyt, hanem az alamizsnára. De nem úgy, hogy egymást támogatjátok, hanem úgy, hogy közösen valóban azokat a csontváz embereket, akik felé nem lehet csökkenteni a felelősségeteket azzal, hogy azoknak karmikus sorsuk az, ami a sorsuk. Éppen itt van a reinkarnációval való foglalkozásnak a veszélye. Nem arra szoktátok használni, amire való, hanem arra, hogy megnyugtassátok lelkiismereteteket, hogy fölmentsétek magatokat olyan felelősség alól, ami alól fölmenthetők nem vagytok.

     Nagyon szeretlek benneteket, s aki ezt kétségbe vonja, az nézzen a keresztre. Aki vállalja, hogy elveszíti életét, az nyeri meg azt.  Akik nem így gondolkodnak, azoknak életvitelébe nem tudok sem beleállni, sem beleszólni. Egyszerűen zárt világ számomra. Én csak a jóra való törekvésben nyitott, tehát az Általam bemutatott és meghirdetett tevékeny életvitelre tudom adni áldásomat.

      Most már talán kimondhatom anélkül, hogy megbotránkoztat­nálak benneteket: Ne egymást segítsétek, hanem közösen mást, másokat, akik nem azért vannak nálatok nehezebb helyzetben, mert ezt ideologizálták meg maguknak, hanem azért, mert egyszerűen valóban nincs mit enniük, nincs fedél a fejük fölött, pedig minden lehetőséget felhasználnának ennek megszüntetésére. Ezekre legyen gondotok! Ne a reinkarnációra. Ne egymásért éljetek, hanem közösen másért! Ha nem hallgattok Rám, szét fog esni a társaság. Még a házasságok is tönkre mennek, ha egymásért élnek a házastársak. Csak ha együtt valami vagy valaki másért élnek, akkor  lehet maradandó a kapcsolatuk. És jól értsétek meg: Szándékban Értem kell tenni, amit tesztek, de e szándék kivitelezésének nem lehetek Én a célja. Én végső cél vagyok. E végső célhoz napi célok megvalósítása árán juttok el. Ez jelenti azt, hogy " szeretet nélkül nem juttok oda, nem segít rajtatok semmilyen csoda."

     Összegezem az eddigieket. Van reinkarnáció. De ez nem a ti dolgotok, hanem az Enyém. Ezzel nem kell foglalkoznotok. Nektek azzal kell foglalkoznotok, hogy hogyan tudjátok egyénileg és közösségileg elviselhetőbbé tenni mások életét azáltal, hogy nem magatokra akarjátok irányítani egymás szeretetét, hanem külön-külön és együtt saját szereteteteket igyekeztek másokra irányítani. Ha nem ezt teszitek, akkor rövid életű szekta lehet belőletek, melynek megszűnése csak idő kérdése.    3 / 219

 

 

Kérdező: 1. A reinkarnáció hogyan egyeztethető össze a krisztusi megváltással?

HANG: 1. Benned nincs megfelelő értelmezésben a krisztusi megváltás.  Olyan megváltás, amilyen a te tudatodban van, olyan a valóságban nem létezik. Én senki helyett nem csináltam meg semmit. Főleg nem csináltam olyat, hogy megváltoztattam volna az Isten szeretetét az emberek felé. Isten földre jöttöm előtt sem szerette kevésbé, sem jobban az embereket, mint földre jöttöm után. Azt talán mondanom sem kell, hisz minden nap tapasztalhatjátok, hogy az emberek szeretetét Istenhez és egymáshoz szintén nem sikerült megváltoztatnom. Sajnos, nem lettetek jobbak azóta, hogy eljöttem közétek. Legalábbis attól nem, hogy közétek jöttem. Furcsa módon olyan emberek vitték gyakran előbbre elgondolásaimat a világban, akiknek eszük ágában sem volt, hogy Engem tűzzenek zászlajukra. Azok pedig, akik hivatalból emlegették nevemet, inkább lejárattak Engem, mint segítettek volna Bennem, Velem és Általam szebbé tenni a földet.

      Most nem fejtem ki előtted a valódi és Általam képviselt megváltást, csak annyit mondok erről, hogy az még kicsit odébb van, amikor hallani fogjátok Tőlem:" Emeljétek fel fejeteket, mert elérkezett a ti megváltástok." (Lukács 21;28). Jelenleg tehát még nem érkezett el!

    Ha pedig még nem érkezett el az általad említett megváltás, akkor remélem, az általad elgondolt reinkarnációval sem lehet ellentétben.  6 / 492

           

 

Kérdező: 3. A megváltásról és a reinkarnációról kérdezem a Hangot.

HANG: 3. A megváltás nem más, mint a csak szeretni tudó Atyaisten végtelen irgalma felétek. Én, Jézus Krisztus az életemmel és halálommal tanítottalak benneteket arra a látás- és magatartásmódra, amely Velem, mint Úttal azonosítható: a bűntelen életre és az irgalmas, szerető cselekedetekre. Aki ebben Engem követ, az meg van váltva, vagyis haza tudom vezetni az örök életbe, és annak üdvössége lesz. Aki Engem ebben nem követ, az elkárhozik.

    Félelmetek, önzésetek mérhetetlensége miatt egy földi élet alatt legtöbben képtelenek vagytok életeteket, lelketeket átadni Nekem úgy, hogy - Bennem megtisztulva - áldásként a világban tanúságot tehessetek arról, hogy az Isten irgalma végtelen. Ezért szűk a kapu és keskeny a mennyországba vezető út. (Mt 7.13) Képtelenek vagytok rá, mert a bennetek élő félelem abból fakad, hogy, mérhetetlen önzéseteket csak mások büntetésével, szabadságában való korlátozásával tudjátok kielégíteni, ezért lelketek mélyén ti is féltek a büntetéstől, és a szabadságotok bárminemű korlátozásától. Ez olyan súlyos kórkép beteg lelketekről, amit szinte képtelenség egy földi élet alatt megjavítani.

    Ha körülnézel környezetedben, azt látod, hogy az emberek többségének, akármilyen jó szándékúak, még elképzelése sincs arról, hogy mit kezdjen az életével, főleg a halálával. Hogyan lehetnének ők tanúságot tevőim, ha nem is ismernek Engem, Jézust sem Útként, sem Igazságként, sem Életként? Nem beszélve azokról a lelkekről, akik - földi szemmel nézve - olyan fiatalon távoztak el az élők sorából, hogy lehetőségük sem volt arra, hogy a tudatosság legcsekélyebb formáját is megéljék az önzetlen szeretet irányában. Pedig e többség nem gonosz, csak lelkük betegsége miatt iránytalan! Hát ezért kell a reinkarnáció, mert a Mennyei Atya mérhetetlen szeretete nem ismeri az időt! Az idő az anyagi teremtettség tulajdonsága, a szeretet az nem! A szeretet az Isten tulajdonsága, sőt maga az Isten, aki létben tartja magát az anyagot is.

     Az Istent és az Ő irgalmát, melyet elhoztam közétek, az örökkön-örökké él, és örökkön-örökké rendelkezésére áll annak, aki evvel élni akar! Ne büntessétek hát magatokat, mert Én sem büntetlek titeket! Ne mondjátok azt halálotok óráján, mikor majd Elém álltok, hogy: én szerettem volna Uram, de nem volt hol, és nem volt mikor, és nem volt kit. Az egyetlen biztos dolog az egész világmindenségben pontosan az, hogy Én, Jézus MINDIG lehetőséget adok arra, hogy, ha valaki szeretni akar, vagyis az életével Mellettem dönt, akkor annak örök élete legyen Bennem. Én soha nem mondok le senkiről, lemondani csak Rólam lehet. De ezt sem tudjátok megtenni örökké! A szenvedés előbb-utóbb megtanít mindenkit arra a felismerésre, hogy az örök jó birtoklása az elvesztés félelme nélkül csak Bennem, Jézusban található meg! És mindent el fogok követni, hogy ennek mielőbb birtokosai legyetek. Ez akkor is igaz, ha már az anyagvilág ebben a formájában betöltötte szerepét, és megszűnik létezni. Ha az Isten bezár egy ajtót, mert már senki nem akar bemenni rajta, akkor egész biztos, hogy helyette kinyit egy másikat azoknak, akik kint maradtak, hogy ne vesszenek el örökre. Ha egyszer rálátnak arra, hogy úttalanok voltak, és ebből az úttalanságból ki akarnak kerülni, akkor mindig legyen egy nyitott ajtó, amelyen átlépve Én már messziről megláthatom őket. Akkor Én elébük szaladok, gyűrűt húzok az ujjukra, levágjuk a hízott borjút, és örömkönnyekben úszva megünnepeljük azt a csodát, hogy elveszett a gyermekem, de megkerült, meghalt a gyermekem de örök életre kelt. (Lk. 15,23)

   Ezt a szeretetet kínálom fel neked is avval a mindennapi gondviseléssel, amelyet minden szerető szülő vállal a gyermekeiért.   43 / 4683

 

 

 

Reinkarnáció, Utolsó ítélet.

 

Kérdező: 3. Az utolsó ítéletkor mi lesz az elkárhozottakkal?

HANG: 3. Az utolsó ítéletkor az elkárhozottak tudomásul veszik, hogy elkárhozottak! Ennek megint semmi köze az reinkarnációhoz!

     Ha helyesen ismernéd Isten szeretetét, és fel tudnád fogni azokat a lehetőségeket, amelyek a végtelen SZERETET felkínál teremtényeinek, akkor nem azzal foglalkoznál, hogy másokkal mi lesz, hanem azzal, hogy neked mi a teendőd!  34 / 3563

 

 

Reinkarnáció, Pokol.

 

Kérdező: A POKOLRÓL

            Van örök kárhozat?

HANG: Van örök kárhozat, de örökké kárhozott nincs! Az általad említett egyház is csak örök kárhozatot tanít, de azt nem, hogy Isten bármilyen gonoszságért is, bárkit is, a kínok kínjában, örök kárhozottként tartana létben! Ha ezt tenné, ha így lenne, akkor az Isten valóban nem volna Jó Isten, de még jó embernek sem volna mondható!

      Legfeljebb arról lehet szó, azon lehet vitázni, hogy valaki, a maga által joggal felvállalt szenvedést, megtisztulást, a földön, vagy másutt éli meg.

     Én, Jézus, hirdettem, hogy van örök kárhozat, mert ha van olyan szabadság, amelynek következtében örökké lehet igent-t mondani, akkor elvileg kell, hogy legyen olyan is örökké, hogy nem-et is lehessen mondani (Márk 9;48). De azt állítani, hogy valaki örökké nem-et akarjon mondani arra, amiről tudja, hogy természete ellen van, tehát arra, hogy boldogtalan maradjon, mindenkor iszonyatos kínok kínját szenvedő legyen olyasmiért, amit 'tükör által, homályban látva' egy rövid ideig elkövetett, ez szöges ellentétben van még a legelvetemültebb emberi morállal is! Csak 'időszakos' lehet tehát a szenvedést vállalni kényszerülők sorsa (Máté 18;34-35)!

     Még a legkonzervatívabbak is, akik az első emberpár bűnét a világ legnagyobb szabadságban elkövetett, legnagyobb bűnének tartják, azt az emberpárt ma szentként tisztelik, és mint szenteknek, ünnepük van a te egyházadban. Az egészséges erkölcsi érzékkel rendelkező szellemi lény, tehát az ember is, összeegyeztethetetlennek és elképzelhetetlennek tartja azt, hogy Isten bárkitől is megvonná a bűnbánattartás lehetőségét.

     Ilyet csak bizonyos intézményeket minden áron fenntartó, hatalmat gyakorolni akaró, tehát félelmet keltő és fenntartó urak találhattak ki. Ezekhez nekem, Jézusnak, e téren semmi közöm nincs!

      Az, akit te leveledben említesz, egy intézmény alapján tanult Rólam, és így ahhoz ragaszkodik, amit abban az intézményben tanítottak neki. Így nem is ragaszkodhat más meglátáshoz! Erről egyenlőre nem tehet, és majd a jövő fogja megmutatni azt, hogy mennyire nyitott, illetve zárt Felém. Jelenleg ő, jó szándékát feltételezhetően, egy olyan intézményhez ragaszkodik, amely aránylag kevés munkáért, jó pénzért eltartja őt úgy, hogy még közmegbecsülést is biztosít számára.

   Drága Gyermekem! Jelen válaszommal főleg csak a józanészre hivatkozva igazoltam azt, hogy érdemes a kárhozottakért is imádkoznotok. Az helyes ima mindenkor szeretet-megnyilvánulás. Ezt pedig senki irányában nem szabad megtagadni.

     Én, aki arra tanítottalak benneteket, hogy inkább szeressétek ellenségeiteket, hogy képzelnétek azt, hogy ezt ne tegyem követendővé, kötelezővé, Magamra nézve?!

     Istenben nincs változás! Isten, akivel Egylényegű vagyok, mindig szeret! Csak az értelmes szeretet igazi. Tehát az, amely reméli, hogy segíteni tud. Önmagammal kerülnék ellentétbe, ha értelmetlenül szeretnék. Márpedig így szeretném azokat, akikről tudom, hogy rajtuk soha segíteni nem tudok, sőt nemcsak nem tudok, de nem is akarok! Ilyesmit Rólam, Jézusról feltételezni, káromkodás!

  Fenti szavaim tehát csak az Isten részéről véglegesnek, megváltozhatatlannak ítélt, örök szenvedését, sorsát cáfolja a kárhozottaknak. A reinkarnáció kérdését ez érdemben nem érinti, bár utat mutat ebben az irányban is. Erre bőven találhatsz utalást mind az evangéliumokban, mind a józan logikában.   35 / 3702

 

 

Jézus kereszthalála, Reinkarnáció. Újra leszületni

 

 

Kérdező:  2. Hogyan egyeztethető össze Jézus kereszthalála a reinkarnációval?

HANG: 2. Nagyon nem szeretnélek sem téged, sem barátnődet megsérteni, de e kérdés mögött valami hallatlan nagy tudatlanság húzódik meg. Egyáltalán mi köze az egyiknek a másikhoz?  Én azért jöttem a földre, hogy elmondjam, megmutassam, és nektek is lehetővé tegyem megélni azt, hogy mi az igazi szeretet. Amiért ezt tettem, ezért Engem megöltek. De nem tudom, mi köze ennek a reinkarnációhoz? Én nem megszentelődni jöttem a földre, hanem megszentelni azokat, akik elfogadnak Engem, mint Utat! Általában ezek az emberek is hasonlóképpen járnak, mint Én. Természetes, hogy földi életük után már nem kell újra leszületniük a földre, hacsak azért nem, hogy az embereket megszenteljék példájukkal és áldozatvállalásukkal.

   Azoknak kell újra leszületniük, akik karmikus lehetőségeiket nem terheltségeik feloldására használták fel. Azoknak kell újra születniük, akik még nem születtek újjá saját testükben olyan értelemben, ahogyan János evangéliumában a 3;5-ben olvashatod.  10 / 824

           

 

Reinkarnáció, Újra születés

 

Kérdező: 1. Az újra születésre nem találok hivatkozást a Bibliában.

HANG: 1. Három helyet adok meg a Bibliában: Jób: 1;21/ Jeremiás 21;5/ és Máté 11;14/ Mindehhez viszont szükséges tudomásul venni azt, amit Máté 11;15-ben olvasol!

    Ha valakinek nincs füle ezekhez, az nem baj! Annak azért nincs, mert nem kell ezzel foglalkoznia. Hozzám nem az visz közelebb bárkit is, hogy elfogadja vagy nem fogadja el a reinkarnációt, hanem az, ha növekszik a gyakorlati szeretet megvalósításában. 12 / 1037

 

 

 

Reinkarnáció – Egyház. Reinkarnáció  Evangélium Jézus alátámasztja a reinkarnáció létét az evangéliumban leírtakkal.

 

 

 

Reinkarnáció - Egyház

 

 

Kérdező:  Egyházunk miért zárkózik el a reinkarnációtól?

HANG:  Nem egyházatok, hanem egyes egyháziak zárkóznak el a rein­karnációtól. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy legtöbb embert a reinkarnáció elfogadása nem hozna közelebb Hozzám, mivel a megtérésre a ti stílusotokban ezt mondanák:’ Hej, ráérünk arra még!’- A másik ok az, hogy valóban nem tartozik a jelen megszentelésének lényegéhez. De van más oka is. Pl. egyszerű tudatlanság.    4  / 325

 

 

Kérdező: Nem a HANG-tól, hanem Öntől kérdezem a levelemben foglaltakat.

Médium: A reinkarnációt sohasem tagadta a katolikus Egyház. De vannak ebben az Egyházban is olyanok, akik tagadják. Én nem kevés papot és nem papot ismerek, akik nem tagadják. Itt szintén utalnom kell arra, hogy nem attól lesz valami igaz vagy nem igaz, hogy hányan vallják, vagy tagadják, hanem attól, hogy tudják igazolni, vagy sem. Szó sincs tehát arról, hogy a katolikus Egyház ezt mereven elutasítaná! Arról lehet szó, hogy ön csak ilyenekkel találkozott. De ez nem komoly érv ellene. Mivel kérdezte, hát megmondom: én komoly érveket tudok felsorakoztatni amellett, hogy van reinkarnáció. 9 / 722

 

 

Kérdező: 2. Egy szórólapot terjesztenek a templomokban, amely ellene van a reinkarnációnak.

HANG: 2. Az említett szórólap oly gyenge érveket tartalmaz, hogy ez inkább erősíti, mint akadályozza a reinkarnáció elfogadását annak számára, aki normálisan használja az eszét és nem esik hasra egyházi hatalmasságok üres látszattekintélye előtt! 11 / 900

 

 

Kérdező: 7. A katolikus Egyház nem ismeri el a reinkarnációt.           

HANG: 7. A reinkarnáció semmiféle egyházban nem tagadható Rám hivatkozva! A katolikus Egyház nem foglalkozott eddig érdemben a reinkarnációval. Ezért nem lehet azt mondani, hogy a katolikus Egyház elítéli a reinkarnációt. Csak azt lehet mondani, hogy a katolikus Egyházban vannak olyanok, akik hirdetik, és vannak olyanok, akik nem fogadják el a reinkarnációt. 15 / 1392

 

 

Kérdező: 3. A reinkarnáció tana egyházellenes?

HANG: 3. A reinkarnáció nem egyházellenes. Nagyon sok bibliai hely igazolja a reinkarnációt. Csak kettőt említek. Egyet születésem előt­t­ről:  Jób könyve: 1; 21, a másikat születésem utánról: Máté 17;12 vagy ugyanez Márk 9; 13. - Példabeszédeimben is csak a kárhozatot, mint helyet, még inkább, mint örök lehetőség állapotát, mondtam öröknek, de azt nem mondtam soha, hogy akik oda kerülnek, azok örökre ott is maradnak! Ilyet sehol nem találsz evangéliumaimban!

      Egyházi emberek között vannak, akik részben azért mondják a reinkarnációt egyházellenesnek, mert nem néztek ennek utána, részben pedig azért, mert hatalmukat féltik, s úgy gondolják, hogy ha nem tudják örök elkárhozással fenyegeti alattvalóikat, akkor nem tudnak feltétlen engedelmességet kicsikarni tőlük. Ebben nem is tévednek!  20 / 1945

 

 

Kérdező: 3. A papság nagy része nem hisz a reinkarnációban.

HANG: 3. A reinkarnáció tanának elfogadása nem tartozik elválaszt-hatatlanul az üdvösségetek biztosításához. Ha valaki e nélkül is képes feloldani önmagában és másokban a földi élet nehézségeiből adódó problémákat, ám tegye!

    A reinkarnációval kapcsolatban nem az a lényeg, hogy elfogadja valaki, vagy sem. A probléma olyan-kor keletkezik ezzel kapcsolatban, amikor valaki a saját nézetét szeretetlenül kezdi képviselni. Ez Részemről soha nem engedhető meg!   27 / 2693

 

 

Kérdező: 1. A reinkarnációval kapcsolatban mi a helyezet a dogmákkal?

HANG: 1. Olyan dogma nincs, amely tagadná a reinkarnációt! Ha lenne, akkor a római pápa soha nem vállalt volna közös imádkozást a dalai lámával, akinek léte egyértelműen a reinkarnáció következménye, és ezt tudja a római pápa is. Ha e sarkalatos igazságot tudja, és mégsem akarta volna korrigálni, nem akarta volna valamiképpen tudomásául hozni az illetőnek, akkor bűnrészességgel lehet vádolni őt. De nem vádolható!  34 / 3563

 

 

Kérdező: 1. Isten akarta-e, hogy a reinkarnáció feledésbe menjen?

HANG: 1. Az emberiség nagyobb része mindig tudatában volt a reinkarnációnak. A kereszténységen belül két ok miatt ment feledésbe. Az egyik ok, amit istennek-tetszőnek is lehet mondani, az, hogy nem tartozik a lényeghez. A lényeghez mindig a jelen megszentelése tartozik. A másik ok már nagyon nem istennek tetsző. A vallási hatalmasságok úgy vélik, hogy nagyon fontos félelemben tartaniuk alattvalóikat. Az örök pokollal történő iszonyatos rettegtetés olyan, hogy ma már szinte senki nem veszi komolyan! Így aztán a vallási hatalmasságok kezében ez a fegyver már-már teljesen használhatatlanná vált!

     Mikor azt mondottam, hogy még sok mondanivalóm volna, de nem tettem volna jót, ha mindent kifejtek, akkor ebben a ki nem fejtett mondanivalóimban a reinkarnációnak kifejtése a Szentlélek által, szintén benne volt (János 16;12). 34 / 3602

 Folytatás:  

4. Reinkarnáció. A reinkarnáció tana egyházellenes? Miért törölték a reinkarnáció tanát a Bibliából? stb.