Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Univerzális hit. 2. rész.

2020.02.02

Kérdező: 1. Valóban van szabad akaratunk?

2. Isten előre tudja döntéseinket?

HANG: 1. Valóban van szabad akarata minden szellemi lénynek! A probléma általában abból adódik, hogy szabad akarat alatt mást értetek, mint ami az valójában. Látnotok kell tehát tisztán, hogy nem az mondható szabadnak, aki azt teheti, amit akar, hanem az, aki képes arra, hogy megtegye azt, amit az ő életében a végtelen, a tiszta Szabadság, tehát az Isten akar. A szabadságot nem szabad azonosítani a szabadossággal!

Nem mondható szabadságnak az a rabság, amelyben bárki bármilyen jól is érzi magát, de előre tudja, hogy ez a jó érzés feltétlenül el fog múlni! A bódulat és a boldogság nem árul egy gyékényen. A Földön, ahol a szellemi lények értelemmel, érzelemmel és akarattal rendelkeznek, nem mondhatók boldogoknak mindaddig, amíg nem a hittől átjárt józan ész irányítja őket!

Az akarat önmagában nem hordoz erkölcsi értéket, mert erkölcsi értékét mindenkor az univerzális hittől, illetve annak hiányától átjárt értelem célja határozza meg. Hasonlít az ember földi élete egy kocsihoz, ami szükségszerűen mozgásban van. Az ember élete a Földön szükségszerűen mozgásban van. Az ember, aki szellemi módon él, tehát erkölcsi lény, mindig egy önmaga által meghatározott irányban, önmaga által meghatározott cél irányában mozog. Ha nem a hittől átjárt józan észt ülteti a bakra, hanem valami mást, pl. az érzelmet vagy valamely speciális hitet, akkor természetellenes módon, tehát bódultan él. Így boldog soha nem lehet, mert nem teszi lehetővé azt az újjászületést, amely feltétlen feltétele az örök boldogságnak („Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát.” Jn 3;3) Azt pedig tudnod kell, hogy nincs kétféle boldogság! Nincs egy mulandó és egy örök boldogság! Csak egy boldogság létezik minden szellemi lény számára! Ez pedig Isten boldogsága a szellemi lényekben. Isten minden szellemi lényt erre a boldogságra teremtett, és minden szellemi lény nyugtalan mindaddig, amíg ebben a Teremtője által felkínált boldogságban meg nem nyugszik! Ez jelenti azt az erkölcs szintjén, hogy Isten minden szellemi lényt Önmagára teremtett!

A szabadsággal kapcsolatban lehet beszélni formai és tartalmi szabadságról. A formai szabadság nem más, mint a választási lehetőség. A tartalmi szabadság pedig az a megkötözöttség nélküli állapot, amelyben már nincs helye a rossz melletti választásnak.

Formai szabadságnak nevezhető tehát az a választási lehetőség, amelynek megszűnése sorsdöntő. Sorsdöntő, mert miután egy szellemi lény már döntött a józan eszével meglátott jó mellett vagy ellen, ez a lehetősége már nem létezhet tovább úgy, mint előzőleg létezett.

Ha valaki a jó mellett döntött, akkor elindul a felé a szabadság-birodalom felé, amely szabadság-birodalomnak a másik neve: boldogság, vagyis Isten. Ez az ÚT szinte kizárólag az önmagad elleni küzdelemnek az útja, amelyen a megpihenés másik neve: a reményből élés. E remény éltető forrása mindenkor e gondolat: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” Aki az erkölcsi rossz mellett döntött, az állandó meddő harcban áll mind önmagával, mind környezetével. Ezen az úton nincs megpihenés, csak búskomorság, csak elkeseredés, tehát rabság van. Ennek másik neve: boldogtalanság, vagyis a bódultság utáni vágy megjelenése, uralma.

Amikor tanítványaimnak azt a parancsot adtam, hogy tegyenek tanítványommá minden népet, akkor ezt CÉL-parancsnak, és nem teljesítményi parancsnak adtam Mt 28;19. Soha senkinek nem adtam lehetőséget arra, hogy bárkinek is a formai, tehát a választási szabadságát megszüntethesse. Azért nem adtam és nem is adhattam, mert a lényeget, vagyis a választási lehetőségnek valódi lényegét tekintve bizonyos értelemben már ezt mindenki megtette a születése előtt! Azért mondom, hogy bizonyos értelemben, mert azok, akik születésük előtt Isten mellett döntöttek, születésük után, a földi létben, ahol annyi a zavaró állomás, jóhiszeműen nem az Általam megkívánt gondolkodás-átalakítást vállalták fel magukra, hanem valamilyen speciális hit által felkínált gondolkodás-átalakítást.

2. Istenben a választási lehetőség azt jelenti, hogy amit akar, az van, és amit nem akar, az nincs. Szellemi teremtményeiben pedig azt jelenti, hogy választhatnak a között a jó között, ami van, és ennek hiánya között.

Isten tökéletesen ismeri saját szeretetének, tehát boldogságának, szabadságának erejét, és tudja, hogy szellemi teremtményei előbb-utóbb Őmellette fognak dönteni. Ez nem csökkenti a reinkarnációban hívők felelősségét, hanem nagyon is növeli, mivel ezek tudják, hogy mindaddig, amíg nem döntenek Isten mellett, egyre nehezebb sorsot vállalnak magukra. Az kétségtelen, hogy soha nem válnak reményvesztetté!

Van tehát szabadsága Istennek, embernek egyaránt, és ezek nem rombolják le egymást, nincsenek ellentétben egymással! 40 /4304

 

 

Kérdező: MIÉRT VAN SÁTÁN?

Mi által lett a Sátán e világnak fejedelme?

HANG: A mulandó világ teremtése azért történt, hogy azok a szellemi lények, akik visszautasítva a számukra felajánlott isteni boldogságot, megbánva e tettüket, lehetőséget kapjanak arra, hogy megbánásukat igazolva az alapalázat és az univerzális hit vállalásával visszaszeressék Istent az erre rászoruló emberekben: „Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. (Mt 25,34-40)”

Azokat a szellemi lényeket, akik nem bánták meg Isten boldogságát visszautasító tettüket, ördögöknek hívjátok. Ezek kihasználva Isten megnyilvánuló jóságát a teremtésben, szintén megjelentek a Földön. Megtehették, mert szabadságuknak azt az oldalát, amelyet választási lehetőségnek hívtok, erkölcsi szinten már eljátszották, de rossz szándékkal sok mindent tehetnek. Az, amit soha nem tehetnek, két fontos dolog. Soha nem tehetnek olyat a Földön, ami az Istent szeretőknek árthatna, és soha nem tehetnek olyat, ami önmaguknak használhatna. Vagyis képtelenek arra, hogy a Földön megtérjenek, újjászülessenek, vagyis arra, hogy lejövetelük szándékát a Földön megváltoztassák.

Azok az emberek, akikről azt mondjátok, hogy a Földön megtértek, vagyis vállalták a gondolkodásuk átalakítását, azok valójában már Földre jöttük előtt vállalták ezt. Csupán megfelelő „körülményre” vártak, hogy a már eldöntött szándékuk megfelelő lehetőséggel találkozzon.  A jó mag önmagában nem elég! Jó föld is kell ahhoz, hogy a mag szárba szökjön, és gyümölcsöt teremjen. Ilyen értelemben felelősek vagytok egymásért. Tehát nem a mag minősége, hanem annak gyümölcstermése kollektív munka eredménye („Akinek füle van, hallja meg!” Máté 13;9). Ezért nagyon fontos a lehetőségekkel, mint talentumokkal, jól gazdálkodnotok mindannyitok érdekében.

A konkolyból nem lesz búza, a farkasból nem lesz bárány! Ez jelenti azt, hogy a gondolkodás-átalakítás vállalása az Én, a te Jézusod szándéka szerint nem a Földön dől el. De ennek sikeres megvalósításában fontos szerepet kell vállalnotok saját és egymás érdekében, mivel az alapalázathoz és az univerzális hit felvállalásához szükséges bátorság mindenkor azok szabad választásán múlik, akik egykor megbánták helytelen döntésüket. Ezért nem tehető zárójelbe a tanúságtevés és a példamutatás szükségessége! 40 /4306

 

 

Kérdező: SZERETNÉM JOBBAN ISMERNI MÁRIÁT!

1. Máriáról szeretnék tiszta képet kapni!

HANG: 1. Mivel Nekem testvéreim vagytok, ezért Mária a ti égi édesanyátok (Mt 28;10). Ő, mint jóságos édesanya, a kapott szerepéhez méltóan mindent elkövet, hogy gyermekei, tehát az egész világ Engem felismerjen, Nálam tanuljon, és Lelkem által újjászületve állapotszerű örömforrás legyen minden gyermeke számára az a „felismerés”, hogy be van írva nevetek a mennyben (Lk 10;20).

Mária soha nem ijesztget úgy, hogy attól bárki is reményt vesztetté válhatna! Számára az alapalázat, tehát a mindenkori nyitottság a JOBB irányában olyan lételem volt, amely soha nem hiányzott belőle. Ő mindenkor szívébe véste szavaimat, és el-elgondolkodott azokon (Lk 2;19). Ő ma is - mint annak idején - mindenkit Hozzám, Jézushoz, szeretne irányítani (Jn 2;5).

Máriának is, mint minden embernek a Földön, fejlődő szeretete volt. A földi életben a fejlődő szeretet gyakran kerül olyan helyzetbe, hogy választania kell: vagy áldozattá válik másokért, vagy másokat áldoz fel önmagáért. Mária mindig az önmaga feláldozását vállalta. Ezért szubjektív bűne soha nem volt. Ezért nevezhette őt az angyal kegyelemmel teljesnek.

Tőled nem az igazi Mária áll távol, hanem az a torz Mária-kép, amely Tőlem, a te Jézusodtól is távol áll!

Mária nem gondolkodik speciális hitvallásokat megfogalmazott keretekben. Ő valóban az univerzális hit talaján áll! Neki ezért ma is kivétel nélkül minden ember édes gyermeke, mint ahogy minden ember testvére a másik embernek, és gyermeke a mennyei Atyának!

Máriának kétségtelenül egyedülálló szerepe az, hogy rajta keresztül jöttem el Én, Jézus, közétek. És az is kétségtelen tény, hogy rajta keresztül jut el a legtöbb jó szándékú ember Hozzám, Jézushoz.

Azok számára, akik bár a gondolkodás-átalakítás szándékával  születtek a Földre, de különböző külső hatásokra lemondtak a kezdeti nyitottságukról, tehát az alapalázatról, valamely speciális hitet képviselők javára, azok számára Mária sokat tesz a megbékélés érdekében, mint a BÉKE KIRÁLYNÉJA!

Részedről Mária semmi rendkívüli tiszteletet nem kíván. Bőven megelégszik azzal, hogy szeresd őt úgy, mint kettőnk édesanyját! Az Én és a te édesanyádat! E szereteted kimutatására főleg olyankor nyílik alkalmad, amikor döntened kell: te szenvedj másért, vagy más szenvedjen érted! Könnyen kitalálhatod, hogy Mária hogyan döntene helyedben. 40 /4307

 

 

Kérdező: A próféta-iskoláról kérdezem a HANG-ot.

HANG: Évek óta működik a próféta-iskola. Mindazok, akik a HANG-könyveket rendszeresen olvassák, és időnként közösen megbeszélik e könyvek tartalmát, tulajdonképpen ennek az iskolának aktív tagjai. Ennek az iskolának az az iránya és célja, hogy az Általam, Jézus által, meghirdetett égi béke megszülessék szívetekben. Akik ezt az iskolát járják, azok egyre tisztultabban tudják átlátni az alapalázatnak (mindenkor nyitottság az egyre jobb felé, vagyis az első főparancs) és az univerzális hitnek (második főparancs) nélkülözhetetlen fontosságát. Akik ezt az iskolát járják, azok ebben a gyűlölettől, önzéstől, erőszaktól háborgó világban úgy tudnak békét hordani szívükben, hogy azt Általam mindenkor képesek magukban életben tartani. Ezek azok, akik élik és tanítják, hogy nagyobb Az, aki bennetek van, mint aki a világban van. (János első levele 4;4).

Az általad kérdezett próféta-iskola terjesztése rajtatok múlik! Így leszünk partnerei egymásnak! Számomra azért volt fontos, hogy apostolaim, tanítványaim legyenek, mert tanításom terjedését nélkülük nem tudtam volna biztosítani a Földön. Így vagyok a HANG-könyvek tartalmával is. Az Én gondom e könyvek sugalmazása. A ti dolgotok e gondolataim terjesztése.

A próféta-iskola létszámának toborzása Részemről abban áll, hogy mindenkinek felajánlom a HANG-könyvben foglaltakat elfogadásra. Ilyen értelemben az lesz a prófétám, aki e felajánlásomat elfogadja. 40 /4322

 

           

Kérdező: 1. Üdvözülhet egy közismert tömeggyilkos? Mi a pokol?

HANG: 1. Csak újjászületett ember üdvözülhet (Jn 3;3). Az az újjászületett ember, aki az alapalázatnak és az univerzális hit befogadásának útján halad. Tehát az, aki a két főparancsot - szeresd az Istent, szeresd az embert - mindennél fontosabbnak tartja. 40 /4333

 

           

Kérdező:  LEHET ELMEBETEG AZ, AKI VALLÁSOS?

Lehet elmebeteg az, akiben Isten él?

HANG: Az alapalázatot és az univerzális hitet képviselő lélek még a legsúlyosabb ideg- és elmebajából is kigyógyul! A generális (aki azt állítja, hogy nem hisz semmiben) és a speciális („dogmákkal” körülbástyázott) hitet képviselők között lehetséges, sőt bizonyos megszorítással azt lehet mondani, hogy mindegyiknél elmezavarodottság mutatható ki. Az Isten által elgondolt emberi természet alapján nem lehet teljesen normálisnak mondani azt, akiben nincs meg a megfelelő nyitottság a felé a jobb felé, amelyet Velem, Jézussal, lehet alátámasztani.

Te nem „befelé”, hanem „kifelé”, a felé a FÉNY felé tartasz, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat, s így egyértelműen az egyre tökéletesebb egészség irányában haladsz!

Mint tudod, az elbizonytalanítás az ősellenségnek az egyik leghatásosabb fegyvere. Soha nem fogom engedni e téren sem, hogy erődön felüli megpróbáltatás érjen! 40 /4363

 

 

Kérdező:  KIS ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALAPALÁZATRÓL ÉS AZ UNIVERZÁLIS HITRŐL

A HANG médium gondolatai, amelyek szerinte összhangban vannak a benne megszólaló HANGGAL. 

Mindaddig, amíg valaki az embert teremtménynek mondja, szükségszerűen kell hogy a Teremtővel is számoljon. Amíg valaki az embert boldogságra vágyónak gondolja, szükségszerűen kell hogy feltételezzen Boldogítót is.

A józan eszem alapján jelenleg azt állítom, hogy minden ember boldog akar lenni, és ezért meg kell találnia, föl kell fedeznie AZT, aki ezt a vágyát be tudja tölteni, vagyis AZT, aki képes őt boldogítani.

A teremtményi boldogságnak négy meghatározását adom: egy statikus, egy dinamikus, egy közösségre vonatkozó és egy filozófiai meghatározást. Statikus: benső béke. Dinamikus: a hazataláltság öröme. Közösségre vonatkozó: a különbözőségek dinamikus harmóniája. Filozófiai meghatározás: a jó birtoklása az elvesztés félelme nélkül. E boldogságtartalom csak Isten és a szellemi teremtményei közötti kapcsolat által érhető el azáltal, hogy Isten szellemi teremtménye IGENT mond az őt Saját boldogságára teremtett Teremtőjére.

Az Istenből, tehát a Boldogítóból indulok ki. Gondolataim tehát csak azok számára mondhatók értelmesnek, akik sem önmagukat, sem az ember alatti világot nem gondolják önmaguk számára boldogító istennek. Csak azokkal tudom megértetni magamat, akik elfogadják azt, hogy létezik egy mindenkor BOLDOG ISTEN, aki szellemi teremtményeiben nemcsak létbentartó módon, hanem minden szellemi teremtményében boldogítóan létbentartó módon van jelen.

Most nem térek ki arra, hogy miért van annyi boldogtalan ember. Erről már többször írtam, olyankor, amikor az ember oldaláról kíséreltem meg megmagyarázni magamnak az emberek boldogtalanságát.

Most Isten oldaláról arra várom a választ a bennem megszólaló HANG-tól, hogy Isten mit tett és tesz ma is a mi, tehát az ember boldogítása érdekében.

Mivel a Biblia mellett a Szent Hagyomány is forrása annak a szűrőnek, amelyen keresztül a bennem megszólaló HANG megnyilvánul, ezért természetesnek tartom, hogy nem kerülhetek ellentétbe Egyházam hivatalos tanításával. Tehát, ha valaki ezzel vádolna, állítása csak félreértésen alapulhat. Ha pedig valaki Jézusra vagy az evangéliumok Jézusával szinkronban lévő Szent Hagyományra hivatkozva igazolná helytelen kijelentéseim bármelyikét, megvallva tévedhetőségemet és bevallva tévedésemet, azonnal korrigálnám azt.

Isten, aki egyedül és kizárólag képes boldogítani szellemi teremtményeit, s ebben Őt soha senki nem pótolhatja, azért vette föl az emberi természetet Jézusban, hogy emberi szinten elmondja és megélje előttünk, hogyan tehet bennünket - Földön élő embereket - boldoggá a Saját boldogságára teremtett teremtő Istenünk.

Isten egy Jézus nevű emberben, aki a Szentlélektől fogantatott, és született Máriától (Lukács 1;35), mutatta be a Földön élő szellemi teremtményeinek, hogy hogyan akarja, hogyan tudja, hogyan képes boldoggá tenni azt, aki emberi természetet hordoz. Ez csak abban a szellemi lényben valósulhat meg, akinek nyitottsága Isten felé teljesen szinkronban van az ember-Jézus nyitottságával Isten felé, a felé a Jézus felé, Aki magatartásával lényegileg azonos az Isten akaratával. Vagyis, az erkölcsi magatartás szintjén a senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsátást, és a rászorulókon való segítést, mint Isten akaratával történő táplálkozást éli át.

Ami az emberben embertelen, az az, hogy  nem képes befogadni az Istentől felajánlott boldogságot, mert az emberben lévő embertelenség mindenkor az önzésnek és a felelősség-áthárításnak valamiféle megnyilvánulása. Pontosan ez az eredeti bűn! {Az önző és fölösleges vevés és a felelősség-áthárítás: (Lásd: Ádám és Éva esete)}.

Nagyon természetes, hogy az emberben az a boldogságra  képtelenség, amely miatt Isten boldogsága nem bontakozhat ki az Isten által boldogságára teremtett szellemi teremtményben, nem a teremtő Istentől van, hanem magától az embertől, akit Isten saját döntése alapján úgy teremtett, hogy szabadon dönthet Isten boldogságának elfogadása mellett vagy ellen.

Az Isten felé lezárt szellemi lény azonban nem változtathatta meg Isten boldogító szándékát teremtményei felé. Isten lehetőséget biztosított a megsérült emberi természetnek két olyan ablak által, amelyen keresztül a megsérült, tehát a bizonyos értelemben embertelenné vált ember is képes jóvá tenni lázadását, befogadni az Isten boldogságát. Van tehát  két olyan ablak, amelyek birtokában az elbukott szellemi teremtmény, ha akarja, akkor kezelni tudja saját örök boldogságának megtalálását a megtestesült Ige által, az eredeti bűne ellenére is. Két olyan tulajdonság, amelyek neve: az alapalázat és az általános (univerzális) hit. De e két ablak kinyitása, nekem úgy tűnik, már születésünk előtt kellett hogy szándékban megtörténjen. Tudom, hogy e kijelentésem többeket meghökkent, mert e kijelentés feltételezi egyrészt a megszületésünk előtti életet, másrészt azt, hogy olyan megtérés, amely feltétlen feltétele annak az újjászületésnek, amely az örök boldogság eléréséhez szükséges (Jn 3;3), csak születésünk előtt lehetséges. Jézus szavai alapján  és a józan eszem alapján is valóban feltételezem és elfogadom a születésünk előtti létezésünk valamilyen formáját, módját Istenben. Nem egészen úgy, amint Pál az Efezusi levél 1;4-ben gondolja. Nem eleve elrendelés alapján, hanem saját döntésünk következtében. A döntést önmagában azért nem tartom elégségesnek, mert egyrészt az Isten által felkínált boldogság elutasítása sem volt csupán szándék, hanem e szándékkal együtt járt ennek következménye, az önzés és a felelőtlenség, másrészt mindenki önmagának tartozik azzal, hogy valódi szándéka önmaga és mások előtt is nyilvánvalóvá váljék. Ezt mind az igazság, mind az irgalom rendje megköveteli! Ennek kifejtését bárki megtalálhatja a HANG 39/4243 sorszám alatt. Mivel ezt nagyon fontosnak tartom, ezért itt újra közlöm az ott megfogalmazottakat a két csillagvonal között. 40 /4372

 

 

 

A reinkarnációról azoknak, akik erről Jézus alapján kételkednek

 

........................................

Jézusban az Isten nem azért jött közénk, hogy a sok vallás mellé még egy másikat is létrehozzon, hanem azért, hogy részben felszítsa bennünk az általános hitet, részben pedig felszólítson az alapalázat vállalására. Ez tulajdonképpen a két főparancs! Szeresd az Istent és szeresd az embert!

Az alapalázat tartalma egy olyan öntudatos nyitottság, amely úgy örül a meglátott jónak, hogy közben nyitott marad a jobb felé. Így ez a magatartás nem más, mint az első főparancs felvállalása, mint az ember lelki fejlődése az Istenben, a jó szándékú ember útja a LEGJOBB felé! Ennek beteljesülése csak Jézus által és Jézusban valósítható meg, mert csak az Ő istenképe volt tökéletes. Az ilyen ember tehát nem tudja magát csalhatatlannak, s így bárkivel, aki nem lezárt, képes a saját lelki fejlődésének érdekében párbeszédet folytatni arról, hogy Jézus itt és most hogyan gondolhatja a JOBB felé haladást. Jézus az evangéliumok alapján mindent átadott nekünk. Van, amit magjában, van, amit kifejtve. De mindent! Az ilyen párbeszédben minősítések helyett érvek hangzanak el!

Mivel Jézus előtt senki nem lehetett biztos abban, hogy milyen is az, amikor valaki tökéletes módon Istenre hangolt, ezért a Jézus előtti legjobbaknak sem volt lehetőségük a tökéletes Jézus szerinti tökéletességre. Ezért, bár szubjektíve megélhettek benső békét, de objektíve nem élhettek jézusi életet. Ennek következtében nem is válhattak „megváltókká”, sötétségtől megszabadítókká úgy, mint Jézus. „Várniuk” kellett tehát még haláluk után is arra, hogy Vele találkozzanak, mert senki sem juthat az Atyához, csak Jézus által (Jn 14;6). Jézusban egy olyan tökéletes ember jelent meg a Földön, aki minden embernek szeretetből felkínálta Önmagát. Ő, mint ember, bármilyen problémaerdőbe került, elvonult imádkozni, s ilyenkor mindig rendeződött benne minden. Jézus a világon az EGYETLEN tökéletes erkölcsi patikamérleg. Rajta kívül még a legtökéletesebbek is, Hozzá mérten, hamis mérlegnek bizonyulnak! Éppen ezért ma a közismert keleti és nyugati szellem- és lélekóriások csupán eszközök lehetnek arra, hogy Jézusra találjunk, de semmiképpen sem helyettesíthetik Őt!

Az általános (univerzális) hit tartalma az, hogy minden ember hisz abban, hogy ő ember, és a főparancs alapján törekednie kell arra, hogy a másik embert is, még ha embertelen, akkor is embernek tekintse. Tehát ne akarjon senkinek olyat, amit önmagának nem akar. Az, aki ezt a hitet ápolja, növeli, erősíti magában, előbb-utóbb feltétlenül ellentétbe kerül azokkal a speciális vallásokkal, amelyek Jézus e kijelentését: „Inkább szeressétek ellenségeiteket! (Lk 6;35)” csak fenntartásokkal fogadják el.

Az alapalázat és az univerzális hit nemcsak arra a felismerésre juttat el bennünket, hogy az Isten országa rajtunk fordul (Mk 1;15), de meg is tapasztaltatja velünk azt, hogy az Isten Országa bennünk van Lukács 17;21 ~ Rómaiakhoz írt levél 14;17 ~  Korinthusiakhoz írt első levél 4;20!

Azok, akik az alapalázatot és az univerzális hitet lelki életük fejlődésének alapjául fogadják el, valamiképpen megjelenítik azt az égi békét a Földön, amelyről az angyalok énekeltek karácsony éjszakáján a pásztoroknak. Elvben mindenképpen!

Természetesen Jézussal a KARD is megjelent (Mt 10;34)! Igen, mert nem lehet két úrnak szolgálni (Mt 6;24 - Lk 16;13*). Nem arról van szó, hogy nem szabad, hanem arról, hogy nem lehet! Az alapalázatnak és annak hiányának, az univerzális hitnek és annak hiányának nem lehet ugyanaz a velejárója, következménye. Az, aki nem döntött az alapalázat és az univerzális hit mellett, már döntött ezek ellen! Ez jelenti azt, hogy Jézus kardot is jött hozni!

Az égi béke a Földön tehát csak azok által a jó szándékú emberek által jelenhet meg, akik az evangéliumok alapján megismerhető Jézust állítják életük központjába. Ők azok, akik soha nem fogadnak el semmit Jézusra hivatkozva, amíg az ellentétben áll az evangéliumokban megtalálható Jézus bármelyik kijelentésével. Az nem fundamentalizmus, ha valaki a józan ész határán belül úgy értelmezi Jézus szavait, ahogy azok elhangzottak. Itt nem arról van szó tehát, hogy valaki kiragadhat a nagy egészből egy részt, hanem pontosan arról van szó, hogy minden jézusi kijelentést a nagy egésszel szinkronban kell érteni ahhoz, hogy jól értse valaki Jézust. Ennek viszont feltétlen feltétele az, hogy a rendelkezésünkre álló jézusi szavakat a teljesség igényével kell megvizsgálnunk, mert csak így hivatkozhatunk hitelesen Jézusra. Ez jelenti azt, hogy Jézus szavait a józan ész határán belül úgy kell értenünk, ahogyan azt Ő mondotta. Ennek megvalósítása itt nálunk Magyarországon páter Bulányi KERESSÉTEK AZ ISTEN ORSZÁGÁT (KIO) című hatalmas munkájának áttanulmányozása által minden jó szándékú embernek rendelkezésére áll. Az az Isten, aki nem személyválogató, de szerepeket kiosztó, így gondoskodik azokról a jó szándékú gyermekeiről, akik nemcsak elnagyoltan, hanem valóban el akarják fogadni lelki fejlődésük alapjául az alapalázatot és a Jézus által számunkra felszítani akart univerzális hitet. Ismétlem: Jézus nem jött új vallást alapítani. Azért jött, hogy betöltse a törvényt és prófétákat (Mt 5;17). „Mert a kereszténység nemcsak tanítás vagy hitrendszer, hanem maga Krisztus!” (Thomas Merton: A Csend szava 349. old.)

Szeretettel várom jó szándékú testvéreim kritikáját.

Dombi Ferenc

 

 

Kérdező: LEGYEK APÁCA?

1. Válasszam-e az apácahivatást?

2. Mindenképpen Jézust akarom szolgálni!

HANG: 1. Kétségtelen, hogy azonos célért, azonos gondolkodásúak alá-fölé rendeltségben élve bizonyos stabilitást élnek át. Az is kétségtelen, hogy egyetlen hivatás van a világon! Isten mindenkit szeretni tanításra hív! Ennek feltétlen feltétele az a szeretés, amelyet Én, Jézus, új parancsként hagytam rátok (Jn 13;34). Ha valaki úgy gondolja, hogy szíve békéjét úgy találja meg, ha apácarendbe megy, akkor minden bizonnyal talál magának olyan szerzetesrendet, amelybe be tud tagozódni akkor is, ha Velem, az evangéliumok Jézusával nem tudja alátámasztani döntését. A Szentlélek adhat bárkinek rendkívüli szerepeket, mint pl. egy remete szerepe, de ehhez nagyon egyértelmű, tapasztalati istenélmény szükséges. Végeredményben minden speciális hit ezt az utat vállalja fel.

2. Akik úgy akarnak Engem, Jézust, szolgálni, ahogy azt az evangéliumokban írva találod, azok az univerzális hitet fogadják el, vagyis azt a hitet, amely szerint mindenki hisz abban, hogy ő ember, és joga van ezt megkövetelni másoktól, s ugyanakkor hinnie kell, hogy a másik is ember, függetlenül nemétől, korától, vallásától, nemzeti hovatartozásától, erkölcsi magatartásától. Ez az, amiért Én, Jézus, jöttem, hogy felszítsam bennetek. Aki ezt vállalja, annak vállalnia kell azt az alapalázatot, amely szerint kiáll a meglátott jó mellett, s ugyanakkor nyitott a felé a jobb felé, amelyet Velem, Jézussal, támaszt alá számára valaki.

Amint már egyik HANG-könyvben tudtotokra adtam: Csak azt a fogadalmat helyeslem, amelyet valaki valami rossz ellen tesz, és nem azt, amit egy jó mellett. Ennek magyarázata az, hogy minden jónál lehet jobb, s ezt a jobbat akadályozhatja a jó mellett tett fogadalom.

Abban biztos lehetsz, hogy az Én szeretetem soha nem fog megfogyatkozni irántad, bárhogyan is döntesz! 41 /4383

 

 

Kérdező:  MELLŐZÖTT VAGYOK!

1. A múltban és a jelenben is mellőzött vagyok.

2. Egyházam vezetői is igyekeznek félreállítani.

3. A Fokoláré mozgalomról kérdezem a HANGOT.

HANG: 1.      „Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak (Jn 15;20)”.

E kijelentésem minden korra érvényes! Igaz, hogy lesznek minden korban jó szándékú emberek is különböző hatalmi pozíciókban, de általában soha nem ez lesz a jellemző! A jellemző általában mindenkor az lesz, hogy az emberek önző céljaik érdekében fogják megválogatni maguknak azokat az eszközöket, amely pillanatnyi érdekeiket, evilági előbbre jutásukat segítheti elő.

2. A speciális hitet képviselő egyházakban (minden egyház speciális hitet képvisel!) ugyanaz a helyzet, mint a világi közéletben! A kettő között esetleg az a különbség, hogy az egyházakban ezt az Én, a te Jézusod nevével próbálják érvényre juttatni. Tehát az Én, a te Jézusod nevében tesznek Ellenemre!

Ne csodálkozz ezen! Igaz, hogy Engem Pilátus ítélt halálra, de ő csupán végrehajtója volt vallásom vezetői szándékának. Ez így lesz mindaddig, amíg ígéretem szerint el nem jövök (Máté 26;64)!

A te feladatod mindenkor az, hogy Velem foglalkozz az evangéliumaim alapján, és találd meg azokat az embertársaidat, akik - függetlenül attól, hogy milyen felekezethez tartoznak - azon az univerzális hitelen állva igyekszenek Engem, Jézust, egyre jobban megismerni, amely univerzális hitnek a lényege az, hogy mindenkinek csak azt akarjátok, amit magatoknak is kívántok! Csak akkor fogadsz el Engem, mint UTAT, ha ezt teszed!

Ne akarj másokat megjavítani! Elég, ha vállalod azt, hogy TÜKÖR légy mások számára. Bizony mindig lesznek olyanok, akik nem szeretnek TÜKÖRBE nézni! Az ilyenek vagy bemocskolni vagy összetörni igyekszenek a TÜKRÖT! Ez a földi életnek mindenkor jellemző velejárója lesz!

3. A Fokoláré mozgalom tartalmát most nem fejtem itt ki neked. Bárki szívesen tájékoztat téged, ha ezzel kapcsolatban egy illetékest megkérdezel. Annyit mondhatok, hogy e mozgalomban is csak azok tudnak hitelesen képviselni Engem, akik az univerzális hit alapján állnak! 41 /4455

 

 

Kérdező:  A REINKARNÁCIÓVAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁIMRÓL

1. Ha már be van írva nevem a Mennyben, akkor mi van előző életeimmel?

3. Ha már születésem előtt Jézus mellett döntöttem, akkor már nem is dönthetek másképpen?

HANG: Nagyon örülök kérdéseidnek! E kérdések arról tanúskodnak, hogy értelmedet megnyugtató válasz nélkül nem akarod építeni további életedet. Ezért most Én, a te Jézusod az átlagnál kicsit bővebb választ adok kérdéseidre. Teremtéseddel kell kezdenem.

Isten szabadon, mindenkitől függetlenül teremtett meg téged. De mivel saját boldogságára teremtett, ezt már csak a te beleegyezéseddel érhette el. Igen. Szeretni csak szabad döntés alapján lehet! Két lény között a boldogság - és ez Isten és szellemi teremtményeire is áll - a különbözőségek dinamikus harmóniája. Ez áll természetesen két szellemi teremtmény kapcsolatára is.

Azokat a szellemi lényeket, akik igent mondtak az Isten által felkínált boldogság befogadására, angyaloknak nevezitek. Akik pedig nem-et mondtak erre, azok a bukott angyalok.

A bukott angyalok közül azok, akik megátalkodtak a nem-et mondásukban, ördögöknek nevezitek. Ezek vezérét és természetesen csapatát is láttam lehullani az égből (Lk 10;18). Azok számára, akik a nem-et mondó döntésüket megbánták, lehetővé vált a földi élet megteremtése után az, hogy valós bűnbánatuk igazolása jeléül vállalják azt, hogy  a Földön visszaszeressenek Engem, Jézust, aki minden rászorulóban ott vagyok (Mt 25;42-46)!

Az eredeti bűn tehát, amelyet Ádám és Éva bűne szimbolizál - az önzés és a felelősség áthárítás -, valójában a ti személyes bűnötök! Olyan Isten nincs, aki más bűnéért bárkit is, s főleg szent Fiát vonná felelősségre! Aki ezt nem fogadja el, az ugyancsak nem meri használni az Istentől kapott értelmét! Aki ezt nem fogadja el, az Istent még egy átlagembernél is gonoszabbnak gondolja!

Tehát azok, akik a megtérés, tehát a gondolkodás-átalakítás szándékával születnek a Földre - vagyis vágykeresztséggel -, lehetőséget kapnak arra, hogy a Szentlélek által újjászülessenek. A mennyek országába csak azok juthatnak, akik újjászülettek! (Jn 3;3)! Mindaddig újra kell születnetek, amíg újjá nem születtek! Ez alól kivétel nincsen! Veletek és értetek mindent, de helyettetek semmit! Ne áltassátok magatokat! A szeretetnek igazságban, az igazságnak szeretetben kell megnyilvánulnia ahhoz, hogy Isten Lelke által új szellemi lények legyetek! Nem elég hát az, hogy valaki kijelenti: „Jézus! Elfogadlak Megszabadítómnak!” Ezt igazolni is kell! Nem elég Engem, Jézust, elfogadni igazságnak és életnek! Valójában csak az fogad el Engem, aki ÚTNAK, IGAZSÁGNAK ÉS ÉLETNEK fogad el! Az UTAT nem lehet elsíbolni! A soha senkinek nem ártani, a mindig mindenkinek megbocsátani, és a lehetőség szerint másokat szolgáló szeretettel segíteni, nem maradhat ki azok életéből, akik valóban újjászülettek!

Az ALAPALÁZAT és az UNIVERZÁLIS HIT nélkül senki sem juthat az Atyához! Az van az ALAPALÁZAT birtokában, aki a felismert jó mellett kiáll, de ugyanakkor nyitott a jobb irányában. A JOBB pedig csak Én, Jézus, lehetek! Nem Pál, nem Mózes! Csak Én! Csak arról mondható ez el, aki tudja, hogy nem a Biblia a forrás, mivel a Bibliában minden benne van, meg az ellenkezője is! Szinte minden felekezet a Bibliára hivatkozik,  és marjátok egymást! A FORRÁS a Szentlélek, akinek segítségével a józan ész határán belül igaznak tudjátok elfogadni az Én, a te Jézusod evangéliumaiban elmondott szavaimat.

Azok, akik nem rangsorolnak a Bibliában, soha nem fognak tisztán látni! Nem, mert képtelenné teszik magukat az UNIVERZÁLIS HIT befogadására. Azért teszik képtelenné magukat az UNIVERZÁLIS HIT befogadására, mert nincsenek az ALAPALÁZAT birtokában. Azért nincsenek, nem lehetnek ennek birtokában, mert  nem vagytok bábuk, s így minden Istentől jövő sugalmazásba magatokat is beleviszitek. Ezért oly fontos, hogy evangéliumaimat helyezzétek mindenek elé, és úgy értelmezzétek, ahogy mondottam, a józan ész határán belül!

UNIVERZÁLIS HITE annak van, akik hisz abban, hogy ő ember, és joga van ahhoz, hogy mások is embernek nézzék őt. Ugyanakkor tudja, hogy ezt mindenki elmondhatja magáról. Tulajdonképpen az ALAPALÁZAT tartalma az ELSŐ FŐPARANCS. Az UNIVERZÁLIS HIT tartalma pedig a második FŐPARANCS! Igaz, hogy ezt egyetlen speciális hit - ilyenek a különböző vallások - sem cáfolja, de a gyakorlatban egyik sem fogadja el. Azért nem fogadja el egyetlen speciális hit, tehát vallás sem, mert ha elfogadná, akkor megbillenne az alá-fölé rendeltség, az engedelmeskedtetés alapja! Bizony a gyakorlatban nem fogadják el, nem fogadhatják el - csak elméletben - azt, hogy ti mindnyájan egymásnak testvérei vagytok!

Minden speciális hitet valló vallás a többi ilyen vallás hibáiból és a Bibliából él, úgy, hogy azonos súlyúnak mondja Pál vagy akármelyik próféta szavait az Én, a te Jézusod szavaival! Bizony az Általam, Jézus által, Földre hozott égi béke csak akkor és ott valósulhat meg, ahol az egymás szeretését az Én új parancsom megvalósítása által igyekeztek megélni (Jn 13;34), és emellett engeditek, hogy mindenki úgy imádja Istent, ahogy akarja!

Azért írtam e kérdésedre kicsit bővebben, mert a továbbiakban még vissza kell majd utalnom ezekre. Most konkrét választ adok a feltett kérdésedre:

Minden földi ember minden földi élete lehetőséget kínál arra, hogy a gondolkodás-átalakítás (Mk 1;15) által beérjen arra az újjászületésre, amely nélkül nincs üdvösség (Jn 3;3)!

3. Egy rakétát nem elég egyszer kilőni a cél irányában. A kilőtt rakétát pályamódosításokkal kell segíteni ahhoz, hogy az célba jusson! Az a pozitív döntésed, amelyet már születésed előtt meghoztál, és amelyet vágykeresztség kinyilvánításának lehet mondani, olyan, mint a rakéta kilövése. Az ilyen megtérés kétségtelenül egyszeri! Azok, akik nem hozták meg az ilyen döntésüket - mert ilyenek is vannak -, a Sátán atyától valók, és  az ő kedvét keresik (Jn 8;44). Ezekért nem is könyörögtem  (Jn 17;9)!

De amint a rakéta is rászorul pályamódosításra, úgy neked is rendre ügyelned kell arra, hogy nem tértél-e el az Általam, Jézus által, megkívánt iránytól!

Az ősellenségetek két nagyon kívánatos csalival igyekszik akadályozni benneteket abban, hogy célotokat, tehát Engem, Jézust, mint UTAT megéljetek. Az egyik csali a különböző speciális vallások. A másik a Biblia! Ezért mondhattam azokra, akik Engem valóban követni akarnak, hogy nem lehet más sorsuk, mint az Enyém volt a Földön (Jn 15;20). Engem, Jézust, nem lehet a prófétáktól elindulva igazán felismerni. Akik ezt megpróbálták, egy sem jutott el közülük Hozzám! Valójában feláldoztak Engem saját igazuk érdekében! De Tőlem elindulva fel lehet ismerni, hogy a próféták hol, mikor és mit jövendöltek, írtak Rólam! Engem csak az evangéliumaimon át lehet helyesen megismerni, ha valaki kéri a Szentlélek segítségét, és használja a józan eszét!

Bizony igaz, hogy nagyon sok jó szándékú léleknek, akik Mellettem döntöttek születésük előtt, éppen a „pályamódosítás” elmulasztása miatt, éppen a Biblia összekuszált értelmezése miatt, éppen amiatt, hogy különböző speciális vallások hatására engedik bebeszélni maguknak azt, hogy nem is kell Engem  ÚT-ként vállalniuk, újra meg kell születniük a Földön mindaddig, amíg újjá nem születnek!

Én, Jézus, nem vagyok tudathasadásos! Pedig két kijelentésem alapján feltétlenül az lennék, ha nem lenne reinkarnáció. Egyik kijelentésem: „A szűk kapun menjetek be! Tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba visz - sokan bemennek rajta. Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet - kevesen vannak, akik megtalálják (Mt 7;13-14).”  A másik pedig: „Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a Földről, mindenkit magamhoz vonzok (Jn 12;32).” A „kevesen találnak meg és a mindenkit Magamhoz vonzok” ellentétes kijelentéseim az újraszületés elfogadásával könnyen összeegyeztethetők!

E harmadik kérdésedre tehát tömören ez a válaszom: Ti, akik Mellettem döntötteket, mindannyian ki vagytok téve annak, hogy jó szándékotok ellenére is a tévedés áldozataivá váljatok, ha lemondotok az ALAPALÁZATRÓL és az UNIVERZÁLIS HIT elfogadásáról! 41 /4505

 

 

Kérdező:  1. Újjászülethetek-e e földi életemben?

2. Szeretnék egy igazán jézusi közösséghez tartozni!

HANG: 1. Minden földi élet alkalmas arra, hogy újjászülessenek azok, akiknek ez a vágyuk. Az újjászületést nem az ember végzi, hanem a Szentlélek. De az újjászületés feltételeit nektek, embereknek kell megvalósítanotok! E feltételek nem nehezek. Nehézzé csak fantáziátok torzítja, amelyre az ártó erők tudnak hatni.

Az újjászületés feltétele két fontos tényező elfogadása, és egy fontos feladat felvállalása.

El kell fogadnod az ALAPALÁZATOT és az UNIVERZÁLIS HITET! Ezek mellett vállalnod kell - lehetőségeidhez képest - az Általam, a te Jézusod által felkínált gondolkodás-átalakítást!

ALAPALÁZAT: Vállalnod kell az általad jónak vélt erkölcsi magatartás megvallását, s ugyanakkor nyitottnak kell lenned az esetleges jobb irányában. UNIVERZÁLIS HIT: Hinned kell abban, hogy jogod van embernek tartanod magadat, és tudomásul kell venned, hogy ehhez joga van a másik embernek is.

A GONDOLKODÁS-ÁTALAKÍTÁST pedig az vállalja, aki vállal Engem, Jézust, mint UTAT: a nem ártás, a megbocsátás és a szolgáló szeretés útját, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat! Jn 14;6

Ezek tehát feltételei az újjászületésnek! Kizárólag csak az születhet újjá, aki legalább szándékban vállalja a fenti feltételeket. Ezalól nincs kivétel!

2. Az a közösség nevezhető igazán jézusi közösségnek, amelyben a közösség tagjai értelmet megnyugtató választ kapnak a bennük felmerülő, boldogságukat érintő kérdéseikre. Ha csak ketten vagy hárman jöttök össze e célból rendszeresen, akkor Én, a te Jézusod már ott tudok lenni hatékony módon Mt 18;20. Vagyis segíteni tudlak benneteket abban, hogy egyre tisztább rend legyen a fejetekben és a szívetekben egyaránt. 42 /4517

 

 

Kérdező:  BAJBAN VAGYOK!

1. Hol vett rossz irányt életem?

2. Mikor fog sorsom jobbra fordulni?

3. Mi a teendőm?

HANG: 1. Nem akarlak megszomorítani! Ezért azt mondom, hogy minden ember, aki megszületik a Földön, már úgy születik, hogy rossz irányba indul el. Ezt nevezitek eredeti bűnnek! Ne azt keresd tehát, hogy mit és hogyan rontottál el, hanem azt, hogy mit és hogyan kell az Én, a te Jézusod segítségével helyre tenned!

Mivel a te eredeti bűnöd is az önzés és a felelősség-áthárítás, ezért ezen a vonalon kell megtalálnod azt a pontot, ahol bizonyos dolgokat helyre kell igazítanod az Én, a te Jézusod segítségével!

Ezek a dolgok nem gombnyomásra működnek! HIT nélkül nem mennek a dolgok! El kell hinned azt, amit szíved megnyugtatására mondok neked!

Először is azt, hogy mérhetetlenül szeretlek! Ha ezt valóban elhiszed, akkor feltétlenül érdekelni fog az, amit már kétezer éve a te érdekedben is elmondtam az evangéliumaimban. Az a tény, hogy most személyesen is szólok hozzád, az csak hab a tortán! El kell tehát hinned azt, hogy a hangsúlyt  nem arra kell tenned, hogy milyen vagy - bár ez is fontos -, hanem arra, hogy az Enyém vagy!

Vannak bizonyos lélektani törvények. Ha megfelelő helyre teszed a hangsúlyt, akkor ezek a törvények mozgásba lendülnek!

2. Amint előbb mondottam, nem gombnyomásra mennek e téren a dolgok. Vállalnod kell egy olyan gondolkodás-átalakítást, amelyre Én, a te Jézusod már több mint kétezer éve felszólítottalak benneteket, de sajnos azóta sem hallgattok Rám. (Mk 1;15) Ezt ugyan a legtöbb Bibliában „bűnbánat” tartásnak fordítjátok, de a pontos fordítása: „gondolkodás-átalakítás”!

Sorsod tehát azon fordul, hogy milyen intenzitással vállalod ezt a „gondolkodás-átalakítást”! Hidd el, hogy csak jól jársz, ha hallgatsz Rám!

3. Két dolgot említenék. Az egyik az, hogy olvasd rendszeresen az evangéliumokat. A másik az, hogy legyen olyan rendszeres reggeli és esti imád, amelyek az evangéliumok olvasása által kapott információk alapján hatással vannak tudatodra. Ha ezt elfogadod, akkor birtokába kerülsz annak az alapalázatnak és univerzális hitnek, amely alapja a helyes lelki fejlődésednek!

Nagyon szeretlek, és megáldalak azzal a nyugtalansággal, amely mindaddig nem találja meg lelke békéjét, amíg

BENNEM, JÉZUSBAN MEG NEM NYUGSZIK!” 42 /4534

 

 

Kérdező:  SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI MAGAMBAN ÉS MAGAM KÖRÜL!

1. Belegabalyodtam életem problémáiba.

2. Keresem életem értemét.

3. Világosan szeretném látni életcélomat!

HANG: Nagyon sok kérdést tettél fel. Én háromra zsugorítottam e kérdések számát, de ezek nem fedik az összes kérdéseidet. Ezért Én, Jézus, most nem pontokban adom meg kérdéseidre a válaszomat, hanem ehelyett egy tömör ismeretet adok az emberi életről, s neked kell ebből az anyagból kibányásznod azt, amit napra lebontva gyakorlatilag fel kell vállalnod. Kezdem hát:

Kétségtelen, hogy minden ember, aki csak egy kicsit is ad önmagára, tudja azt, hogy életének van valami értelme. Ennek felismerése érdekében megpróbálja megismerni önmagát. Úgy gondolja, hogy ezen az úton egyszer csak ráismer életének értelmére. Nem így van!

Sérült személyiséggel jöttetek a világra. Mivel a személy nem más,    mint a tulajdonságaitokat összefogó, tudatosan irányító központ, ezért szükségszerűen mellékvágányra sodródik az, aki önmagából kiindulva - tehát  sérülten - akarja meglátni és elérni életének értelmét, célját!

Én, Jézus, nem akármiért jöttem le közétek! Szó sincs arról, hogy bűneiteket Magamra vettem volna! Ahogy ti sem tudjátok egymás bűnét magatokra venni úgy, hogy az ne maradna ugyanakkor a másik bűne is, úgy Én sem vagyok erre képes!

Miután ISTENI SZEMÉLYEM emberi természetet vett magára, ennek következtében isteni személyem tökéletes biztonsággal volt képes arra, hogy az emberi tulajdonságaimat tökéletesen összefogja és irányítsa. Így megmutattam, elétek éltem azt, hogy hogyan néz ki egy tökéletes ember! Így lehetővé tettem számotokra azt, hogy Engem egyre jobban megismerve, felismerjétek magatokban azt, ami bennetek embertelen!

Igazi önismeretre tehát nem önmagatokból, hanem Tőlem, Jézustól, kell elindulnotok!!!

Amint a legjobb szándéktól indítatva sem lehet a prófétáktól eljutni Hozzám (Lk 23;34), úgy a legjobb szándék mellett sem lehet eljutni egy megsérült személytől életének értelméhez! Amint Tőlem, Jézustól, felismerhető, hogy a próféták mikor beszéltek Rólam, úgy Tőlem - Engem, Jézust, megismerve - elindulva felismerhető, hogy egy-egy személy, tehát te is, hogyan lehetsz valóságos emberré, vagyis azt, hogy mi az életed értelme. Mert életed értelme valóban az, hogy olyan emberré légy a magad területén, amilyen Én, Jézus, voltam a Magam területén.

Csak az lehet boldog, aki képességeit, lehetőségeit és vágyait összhangban tudja tartani! Ez a feladatod! Ha Engem, Jézust, az evangéliumok alapján (nem az egész Biblia alapján!) törekszel meg- és felismerni, akkor birtokába kerülsz az alapalázatnak (a meglátott jó mellett kiállva nyitott maradsz az Általam, Jézus által, alátámasztható jobb irányában), és annak az univerzális hitnek, vagyis annak a hitnek, amelynek lényege az, hogy te is - mint minden ember - hiszel abban, hogy ember vagy! És kötelességednek érzed  magadra nézve azt, hogy a másik is ember! Ember akkor is, ha ez a másik ember gyakorlatilag nem hisz abban, hogy ő ember (részeg, drogos, stb), vagy egyszerűen nem hisz abban, hogy mindenki más szintén ember. Ez az alapalázat tesz benneteket alkalmassá arra, hogy Én, Jézus, a Lelkem által újjászüljelek benneteket. Újjászülni senki nem képes önmagát! Erre csak Én, Jézus, vagyok képes Lelkem által! De erre a lehetőséget nektek kell megadnotok Lelkemnek! Nem vagytok bábuk!

Azok a reggeli és esti imáid, amelyek a fenti tartalmakat megvalósításának szándékát hordozzák, a legalkalmasabb eszközök számodra életed értelmének meglátására, felvállalására! 42 /4560

 

 

Kérdező:  1. Gyakran depressziós vagyok. Mit tegyek ellene?

HANG: 1. A rossz hangulat önmagában nem depresszió. Depresszió csak az állapottá vált élettel kapcsolatos értelmetlenségi érzés.

A rossz hangulattal kapcsolatban tudnod kell, hogy amint a porszem a keréken azt éli meg, hogy hol fent van, hol lent, de a kerék éppen így viszi előre a kocsit, úgy a rossz hangulatban lévő embernek is tudatosítani kell önmagában azt, hogy a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó!

Az, aki depresszióban szenved, híjával van vagy az alapalázatnak, vagy az univerzális hitnek.

ALAPALÁZAT = Vállalnod kell az általad jónak vélt erkölcsi magatartás megvallását, s ugyanakkor nyitottnak kell lenne az esetleges jobb irányában, amely Velem, Jézussal, támasztható alá evangéliumaim alapján.

UNIVERZÁLIS HIT = Hinned kell abban, hogy jogod van embernek tartanod magadat, és tudomásul kell venned, hogy ehhez joga van a másik embernek is. 42 /4562

 

 

Kérdező:  KERESEM  A HELYEMET!

1. Hagyjam ott az említett egyházat vagy várjak?

2. Az üdvözülés egyedül nem lehetséges, csak gyülekezet által?

HANG: 1. A Szentlélek a kapcsolatok lelke, és nem az elválás lelke. Senkinek semmiféle egyházat nem kell otthagynia! Mivel szinte minden gyülekezet speciális hitet képvisel, vagyis azt, hogy ő az egyedüli igazhitű egyház, ezért mondhattam Én, Jézus, hogy nem lehet különb az enyéim sorsa, mint amilyen az enyém volt Jn 15;20 - Mt 10;24. A speciális hitű egyházak nem képesek maradéktalanul felvállalni azokat, akik az univerzális hitet képviselik. Igaz, hogy ezek hitét tagadni sem képesek. Én, Jézus, az univerzális hitet jöttem hirdetni és elétek élni. Ennek az univerzális hitnek a lényege: minden ember hisz abban, hogy ő ember, és joga van elvárni másoktól azt, hogy őt embernek nézzék! Ugyanakkor neki is kötelessége az, hogy mást, akármilyen nemű, állapotú, vallású, szintén embernek nézze, szeresse, tisztelje. Ez tulajdonképpen a második főparancs, vagyis a helyes embert-szeretés.

Ez csak akkor lehet életképes, ha az alapalázattal párosul. Vagyis azzal a lelki, szellemi alapállással, amely szerint a meglátott jó mellett úgy kell kiállnod, hogy nyitott maradj annak a jobbnak az irányában, amely Velem, Jézussal, vagyis az evangéliumaimmal (nem az egész Bibliával!) alátámasztható. Ez az első főparancs, vagyis a helyes Istent-szeretés!

A fontos tehát az, hogy nagyon ismerd az evangéliumaimat! Bármelyik gyülekezethez tartozol, ha rendszeresen kéred a szükséges bölcsességet, akkor talán megtűrnek, attól függően, hogy vezetőik mennyire mernek azonosulni Velem, Jézussal. Neked tehát nem kell otthagynod egyetlen gyülekezetet sem. Azt viszont meg kell tapasztalnod, hogy alulértékelt leszel, ha Engem képviselsz. Az is lehetséges, hogy kipenderítenek maguk közül azok, akik az egész Bibliára hivatkozva azt tapasztalják, hogy te, aki mindig Rám, Jézusra, hivatkozol, kezelhetetlennek minősülsz számukra. Bizony, drága Gyermekem, ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak Jn 15;20!

2. Nem létezik üdvözítő gyülekezet! Csak egyéni üdvözülés létezik! Csak az üdvözül, Szentlélek által csak az születik újjá, aki az alapalázatnak és az univerzális hitnek a birtokában van, illetve az, aki nem tehet arról, hogy ezeknek nincs birtokában, de lelke mélyén ezek után vágyódik! A remeték biztosan ilyenek!   42 /4594

 

           

Kérdező: EGY FONTOS ÜZENET

Szeretnék személyemre szóló gondolatokat kapni!

HANG: A két főparancs megvalósításához szükséges magatartás tömör formáját mondom most el neked.

Az Istent szeretésnek gyakorlati megéléséhez szükséges egy állapotszerű nyitottság Felém, a te Jézusod felé. Egyik költőtök ezt így fogalmazta meg: „Imádni az Istent, és egymást szeretni!”

Annak a szeretetnek, amelyet Én új parancsnak neveztem (Jn 13;34), a következő a tartalma: Legalább szándék szinten a senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsátást, és a lehetőség szerint másokon segítést kell vállalnia annak, aki Engem, Jézust, befogad életébe.

Az első főparancs lényege az a nyitottság, amelyben úgy áll ki valaki az általa meglátott jó mellett, hogy nyitott marad a felé a jobb felé, amely Velem, a te Jézusoddal alátámasztható.

A második főparancs pedig az univerzális hitnek a tartalma. Univerzális hite annak van, aki hisz abban, hogy ő ember, és joga van ahhoz, hogy őt más is embernek nézze, s ugyanakkor kötelessége másokat embernek nézni, függetlenül a másik ember nemétől, korától, vallásától, nemzetiségétől, magatartásától.

Az első főparancs tehát az alapalázatot, a második főparancs pedig az univerzális hitet jelenti. E kettő megvalósításához szükséges világosságot és erőt az evangéliumok olvasása (tanulmányozása) és a rendszeres reggeli és esti imádság felvállalása tudja biztosítani.

Ha valóban jót akarsz magadnak, meg kell találnod vagy létre kell hoznod azt a közösséget, ahol minden benned felmerülő kérdésre értelmet megnyugtató választ tudsz kapni. Ez a helyes önszeretet. E szavaim: „Nektek megadatott, hogy megismerjétek az Isten országának titkait” (Mt 13;11 - Mk 4;11 - Lk 8;10), örök érvényűek! 42 /4605

 

           

 

Kérdező:  2. Az újjászületésre és a Lélekkeresztségre vágyom!

HANG: 2. Ha csak egyszer is komolyan befogadtál Engem, Jézust, az életedbe, akkor újjászületésed már meg is történt. Akkor fogadsz be komolyan Engem életedbe, ha vállalod az alapalázat és az univerzális hit állapotát.

Az vállalja az alapalázat állapotát, aki a meglátott jó mellett kiállva nyitott a felé a jobb felé, amelyet Velem, Jézussal, alá lehet támasztani. Az ilyen lelkiállapot a határozottság és a rugalmasság egészséges ötvözete.

Az vállalja az univerzális hitet, aki nemcsak azt hiszi el, hogy ő ember, s joga van ezt másoktól is elvárni, hanem azt is, hogy ugyanígy ember a másik is, akit emberként kell tisztelni, becsülni, szeretni, függetlenül az illető magatartásától.

Az alapalázat az első főparancs, az univerzális hit a második főparancs felvállalását jelenti. Aki erre IGEN-t mond, az máris újjászületettnek tudhatja magát!

A Lélekkeresztséget Isten Lelke akkor és annak adja, amikor és akinek akarja. Elég, ha hiszed, hogy van ilyen, és vágyódsz utána! Az apostolok sem tudták, hogy ez mivel jár, de vágyódtak, várták, ami aztán pünkösd napján be is következett számukra. 42 /4624

 

           

Kérdező:  TANÁCSUNK A HANG-MÉDIUMNAK

Tanács a HANG-médium számára! Gondold át Jézus kinyilvánított szándékát a HANG-gal kapcsolatban!

HANG: Tökéletesen igazad van! Médiumomnak azt mondtam, hogy hallgatva testvéreire, bízza Rám magát. Ennek az lett a következménye, hogy minden tanácsra hallgatni akart, és így ebből nagy káosz alakult ki benne, körülötte. Tehát nem használta eléggé a józan eszét. Most ki fogom vonni őt a „forgalomból” két hónapra. Meg fogom tiltani neki a szeszes ital fogyasztásának legkisebb mértékét is egy időre, amelyet eddig megengedtem. Valóban el kell készülnie annak a tanulmánynak, amelyre már előbb felhívtam a figyelmét.

Ti a HANG-könyvek alapján egy olyan ÚJ TEOLÓGIÁT ismerhettek meg, amely minden vallást képes magában foglalni, mert alapja az Én legrégibb üzenetem, vagyis evangéliumaim. Ennek vázát most leíratom médiumommal neked:

Eredeti bűn az önzés és a felelősség-áthárítás. Ennek leoldása a gondolkodás-átalakítás az evangéliumok alapján, amelyet kontrollálnotok kell a nevemben összejött közösségeitekben.

Az ALAPALÁZAT: úgy kiállni a meglátott JÓ mellett, hogy nyitottnak maradni annak a JOBB az irányában, amely VELEM, Jézussal, az evangéliumaim alapján alátámasztható. Nincs tehát Tőlem származó új evangélium! Azért nevezem ALAPALÁZATNAK, mert csak erre épülhet fel minden, ami örök értékeket képes hordozni. Ez az első főparancs tartalma!

Az UNIVERZÁLIS HIT: minden embernek joga van arra, hogy embernek tudja magát, és kötelessége, hogy embernek tartsa mindazt, aki embernek született. Ez a második főparancs tartalma!

Ez a két pillére annak az új teológiának, amely alkalmas arra, hogy az imámban kért egység, az ÖKUMENÉ, köztetek is létrejöhessen. (János 17;3-26)! E nélkül nem megy!

A HANG-könyvek tartalma ezt célozza meg! Ez az egyetlen ÚT, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat!

Ennek minden vallásban a Földön a legnagyobb akadálya a minden vallásban megtapasztalható uralkodási vágy az emberek fölött. Ezért mondhatom, hogy nem lehet más sorsa az Én tanítványaimnak, mint Nekem! 42 /4632

 

 

Kérdező:  2. Mit kívánsz tőlem, Uram?

3. Szakítsak zsidó barátommal?

HANG: 2. Te sokat törted magadat azért, hogy Nekem, a te Jézusodnak kedvében járj. Ezt Én, a te Jézusod nagyon értékelem. Legyen legfőbb olvasmányod a négy evangélium! El kell jutnod oda, hogy a speciális hited elé - amely önmagában nagyszerű - helyezd azt az univerzális hitet, amelyet Én, Jézus, akarok felszítani bennetek. Ennek az a lényege, hogy speciális hiteteket ne tartsátok különbnek mások hiténél! Higgyétek el, hogy minden embernek joga van hinni abban, amit jónak lát. Vagyis abban, ami a szívét megnyugtatja. Hinni abban, hogy minden embernek az általa felismert Isten legyen imádásának célja, és szeretésének pedig minden ember. Függetlenül attól, hogy mit hisz, és hogyan érez az a mások ember.

3. Szó sincs róla, hogy szakíts bárkivel is azért, mert nem azt a speciális hitet képviseli, amit te! A te speciális hitű egyházadban bárki bárkivel köthet házasságot megfelelő engedélyek beszerzése után. A zsidó népet Én az Atyával és a Szentlélekkel különös módon kiválasztottam a Magam számára! E ragaszkodásomat nem szüntette meg bennem az, hogy Engem ők a pogány hatalommal karöltve keresztre feszítettek. Anyám is zsidó volt, tanítványaim is azok voltak, és Nekem soha nem jutott eszembe, hogy ne maradjanak azok! 42 /4638

 

 

Kérdező: 3. Jézus szigorú előírása csak az esszénusok életvitelére vonatkozik, vagy  minden tanítványára?

HANG: 3. Azok számára, akiket tanítványomnak nevezek, a földi élet inkább áldozat, mint élvezet. Ez nem örömtelenséget, érzelmi sivárságot jelent, hanem azt jelenti, hogy minden szituációban képesek önmagukat kontroll alatt tartani, vagyis erkölcsileg mindig képesek a meglátott jó mellett dönteni. Aki elindul Felém az alapalázat és az univerzális hit útján, az nem tud elmenni Mellettem. Én ezen az úton vagyok megtalálható, és ha valaki százszor elesik, Én százszor felsegítem, ha ő úgy dönt, hogy fel akar állni. Az emberi gyengeség nincs ellenemre! Ellenemre az van, ha valaki gyengeségét erénynek vagy gyarlóságnak akarja kimagyarázni, hogy jogot formáljon magának a fegyelmezetlen életre. Aki azt gondolja, hogy az Isten jósága automatikusan tesz benneteket jóvá, az nem ismer Engem, Jézust. Az Isten jósága a ti erőfeszítéseteken keresztül képes benneteket erkölcsileg formálni, hiszen valódi értéke annak van, amiért keményen megdolgoztok. Az természetes, hogy az, aki Engem, Jézust, választ, annak az erőm mindig a rendelkezésére áll. Sem a tanítványaimnak, sem az esszénusoknak nem kínáltam fel másmilyen életet, mint amilyet kétezer évvel ezelőtt elétek éltem. Tiszta, egyszerű, átlátható, követhető, a szeretet törvényein álló életet éltem elétek. Ma sincs másként. Aki tanítványom akar lenni, az vegye fel mindennap a keresztjét, és kövessen Engem. 42 /4663

 

 

 

44. kötet Való Zénó

 

Való Zénó

 

Drága Jézusom!

 

6. Áldásodat kérem e munkára!

HANG:  6.     Drága Barátom!

Magad sem gondoltad volna, hogy amikor kilenc évvel ezelőtt megszólítottál Engem, egyszer majd téged kérlek meg arra, hogy emberhalász munkámban munkatársam légy! Személyes problémáiddal kapcsolatban mindössze egy levelet küldtél el Nekem, és egyetlen kérdésre kerested a választ. Azt kérdezted Tőlem, hogy elfogadlak-e téged? Mert ha igen, akkor viszont tanítsalak meg mindenre, amit a szeretetről tudni kell. Nem csak örömmel fogadtalak, de tanítványommá fogadtalak, és áldásommal már akkor lepecsételtelek arra a szerepre, amelyet ma élsz, és lepecsételtem azokat is, akik melletted felvállalnak Engem! Megerősítelek téged e munkádban és erkölcsi törekvésedben, és megerősítem mindazokat, akik veled együtt az univerzális hit talaján állva vállalják azt, hogy nem válnak soha senkinek az ellenségévé, vagyis minden körülmények között szeretnek, adnak! Aki állhatatosan erre törekszik, az megértette az Örömhír és a Hangom üzenetét!

Megáldalak téged, és megáldom az Égi Béke a Földön közösséget LELKEM MEGÚJÍTÓ EREJÉVEL!

 

 

Kérdező: Már nem látok kiutat a problémáimból!

1. A férjem miatt nem tudok közösségbe járni!

HANG: 1. Sem apák, sem férjek, sem erősek, sem hatalmasok nem akadályozhatják meg azt, aki Hozzám, Jézushoz akar tartozni! Semmilyen külső körülmény nem akadályozhatja meg senkinek, hogy Velem találkozzon, legfeljebb megnehezítheti. Míg nem látod tisztán azt, hogy a vérkapcsolat nem előzheti meg az Istennel való kegyelmi kapcsolatot, addig, aki csak tud, el akar marni téged Tőlem, hogy saját önző érdekeinek a kiszolgálására tartson fogva. Aki a vérkapcsolaton belül - a saját érdekében - nem tud határozott nemet mondani akkor, amikor azt éli meg, hogy átlépik a szabadságkörét, az igazából nem tud Nekem sem igent mondani. Nem, mert egyszerre két irányba nem lehet haladni. Aki megpróbálja, az szembesül avval, hogy kettészakad! Bíztatlak Gyermekem, ne félj azoktól, akik választás elé állítanak, mert mit számít az, ha az egész világot megnyered, de a lelked kárt szenved (Mt 16;26 - Mk 8;36-37 - Lk 9;25*)! Ne ijedj meg attól, hogyha döntened kell az önző emberi világ és Én közöttem. Hiszen te már Mellettem döntöttél. Tévedésben él az, aki azt hiszi magáról, hogy a másik ember alárendeltje, és az is téved, aki azt gondolja, hogy mások vannak ő alá rendelve! Az univerzális hitnek pont ez a lényege! Testvérei vagytok egymásnak! Sem engedelmeskedtetve, sem engedelmeskedve nem lehet jézusi módon szeretni. Szeretni csak szabadon lehet, mert ahol a Lélek, ott a szabadság! Hogy a földi élet minden területén mégis hatalmi erőviszonyokkal akarják az emberek eldönteni, hogy kinek az igazsága szerint kell másoknak élnie, az csak azért lehetséges, mert mindenki sokkal jobban szereti önmagát, mint a másik embert. Kisded az a nyáj, amely ebből a sorból kilóg! Kevesek azok, akik szeretetközösséget vállalnak azért, hogy a fent említett tendenciát megváltoztassák. E változáshoz az enyéimnek az erőt a Lelkem által irányított közösség adja. Igen, mert aki szeret, az vagy szeretetközösséghez tartozik, vagy szeretetközösséget hoz létre. Mert szeretni nem lehet egyedül! 1 /80 Való Zénó

 

 

Kérdező: Tanácsodat és áldásodat kérem új felada­tom elvégzéséhez, a Hang-újság szerkesztéséhez!

HANG: Közösségeteket, a Hang-közösséget Lelkem hívta életre azzal a céllal, hogy általatok is tanúságot tehessek a mindenkit egyformán szerető Istenről. Ez akkor tud továbbra is maradéktalanul megvalósulni életetekben, ha nem csak a létrehívást, de a közösség vezetését is Lelkem irányíthatja köztetek. Ennek megvalósulásához szerepeket felvállaló munkatársakra van szükségem. Olyan munkatársakra, akik a legfontosabb jézusi magatartás, az alapalázat és az univerzális hit birtokában vannak. Egyéni felkészültséged e lelki tartalmak mellett alkalmassá tesz téged arra, hogy rád bízhatom az általad említett feladatot. Azt nem kell külön kiemelnem számodra, hogy felelősséged ez által megnő. Mert akinek sokat adok, attól sokat is követelek Lk 12,48! E megnőtt felelősséged terhét elhordozni akkor tudod, ha továbbra is Én adom meg neked az irányt, tehát nem személyekben, hanem feladatokban igyekszel gondolkodni. Egyetlen elvi tanácsot kínálok fel számodra új munkádhoz! A megélt szerep és a szerepelni vágyás között óriási a különbség! Aki nem a feladatát éli, hanem csak szerepelni akar, annak határozottan nemet kell mondanod. E tekintetben nem kivételezhetsz senkivel! Döntésedhez, ha szükséges, kérd ki azok véleményét, akiknek adsz a szavára. Örömmel és reménnyel bízom rád e munkát, mert Istennek szánt életed és e feladattal való azonosulásod Előttem egyértelmű. Áldásom megújító ereje van rajtad és munkatársaidon. Általatok Lelkem Egyesítő Ereje még hatékonyabban tudja kifejteni hatását közösségetekben, és tud ablakot nyitni a világra az a társaság, amely méltán viseli az Égi Béke nevét a Földön! 1 /128 Való Zénó

 

 

************************************************************************************

 

Univerzális hit: 35/3717, 36/3783, 36/3786, 36/3796, 36/3821, 36/3822, 37/3907, 37/3941, 38/4048, 38/4093, 38/4095, 38/4100, 38/4102, 38/4112, 38/4117, 38/4119, 39/4133, 39/4163, 39/4180, 39/4207, 39/4209, 39/4210, 39/4219, 39/4221, 39/4228. 40/4251, 40/4254, 40/4270, 40/4289, 40/4304., 40/4306, 40/4307, 40/4322, 40/4333, 40/4363, 40/4372, 41/4383, 41/4455, 42/4517, 42/4534, 42/4560, 42/4562, 42/4594, 42/4605, 42/4624, 42/4632,42/4638. 42/4663, 1/80 Való Zénó, 1 /128 V Z