Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Univerzális hit 1. rész.

 

Kérdező: A BENNÜNK LÉVŐ RENDRŐL

Kinek van rend a fejében?

HANG: Ismert köreitekben a generális hit, a speciális hit és az univerzális hit fogalma. Csak röviden:

Generális hit alatt azt értitek, hogy mindenki hisz valamiben. Aki azt mondja, hogy ő nem hisz semmiben, az azt hiszi, hogy nem hisz semmiben!

Speciális hit az, amely egy néphez, nemzethez, fajhoz, valláshoz, szellemi irányhoz kapcsolódik.

Univerzális hit alatt azt értitek, hogy minden ember hisz valamiképpen emberségében. Minden ember, mert ember, hisz abban, hogy joga van önmagát embernek gondolni, joga van emberi bánásmódot követelni magának.

Én, Jézus, ezt a harmadik hitet céloztam meg, s meg akartam értetni veletek, hogy azt, hogy az Isten EMBERKÉPŰ! Az univerzális hit alapján tehát minden embernek rend van a fejében! Senkire nem lehet tehát azt mondani úgy általánosságban, hogy nincs rend a fejében. Csupán arról lehet szó, ha valaki felmérést csinál, és konkrét kijelentésre rámutatva mondhatja, ez és ez, itt és most semmiképpen nem támasztható alá az Én evangéliumaimmal, s bár szubjektíve, tehát az univerzális hit alapján mondhatja és joga is van mondania, hogy rend van a fejében, de objektíve, tehát Rám, Jézusra, hivatkozva, egy jelenleg képviselt témában nem képes álláspontját Velem alátámasztani.

Ha Engem, Jézust, elfogad valaki egyedüli biztos alapnak, tehát IGAZSÁGNAK, akkor a fejében lévő szubjektív rendet, tehát azt, hogy joga van az emberi méltóságra, képes hozzáigazítani az Én, a ti Jézusotok fejében lévő rendhez, tehát az objektív RENDHEZ, vagyis hogy minden embernek joga van ehhez.

Objektív rend csak az Én fejemben van. Ilyen értelemben viszont azt mondhatom, hogy senkinek sincs rend a fejében. Ti mindig fejlődésben lévő szellemek vagytok. Ti soha nem mondhatjátok, hogy aki titeket lát, az látja az Istent Jn 14;9! Én, Jézus, nem vagyok szellemileg fejlődő lény, mert egylényegű lévén az Atyával, az Isten nem fejlődő lény!

Annak a RENDNEK, amelyet, mint univerzális hitet, szubjektíve mindenki joggal képviselhet, csak akkor mondhatjátok elfogadhatónak, ha olyan nyitott, jó szándékú ember képviseli, aki nyitott arra, hogy Felém, tehát az objektív fejlődés irányát felvállalja. Éppen ezért nem az optimizmus az, ami iránymutató, hanem a pozitív gondolkodás! Igen, mert az optimista ember a jövőt látja szépnek, míg a pozitív gondolkodó itt és most, a jelenben látja meg azt, ami önmagára vonatkoztatva érték, vagyis számára jó. Optimista lehet egy embertelen ember is. A pozitív gondolkodó az mindig csak emberséges ember lehet.

Ezért nem elég, ha valaki - úgy, mint Én - az univerzális hitet tartja lelki élete alapjának. Szükséges az is, hogy Én, Jézus, mint tökéletes ember, legyek életének iránymutatója. Ezért nem elégedhettem meg azzal, hogy igazságnak, életnek mondjam magamat. A ti számotokra, éppen az igazság és az élet elfogadásának érdekében, ÚTNAK is meg kellett fogalmaznom Magamat!

Amikor a római pápa azt mondja magáról, hogy ő csalhatatlan, akkor ezt nyugodtan el lehet fogadni az univerzális hit alapján. Ezen az alapon mindenki csalhatatlan! Miért lenne a római pápa ez alól kivétel. De ha erről az alapról elindulva olyan irányt vesz valamelyik kijelentése, rendelete, amely nem támasztható alá még magjában sem az Én szavaimmal, akkor nyilván nem csalhatatlan, mert embertelen és istentelen egyaránt. Amikor azt mondja, hogy embert ölni nem szabad még akkor sem, ha az az ember még meg sem született, de mert ember, ezért az univerzális hit alapján joga van az élethez, akkor bizony, csalhatatlan igazságot jelent ki. Ha azt igazolná valaki, hogy a meg nem született magzat, még csírájában nem ember, mert lehet még belőle valami más is, akkor természetesen azt kellene csalhatatlanul mondania, hogy bár az embert nem szabad megölni, de a magzatot igen, mert az még csírájában nem ember.

Ha a római pápa azt mondja, hogy valamelyik nemzet katonáinak joga van más nemzet katonáit parancsra megölni, akkor semmiképpen sem csalhatatlan. Ebben az esetben nemcsak azért nem csalhatatlan, mert irányt tévesztett, hanem azért is, mert lelépett az univerzális hit talajáról, tehát arról a talajról, amelyen minden embernek joga van saját földi létéhez.

Mivel a római pápa, bár sokszor mondott olyat, ami embertelen és istentelen egyaránt, tehát ellene mond az univerzális hitnek, de még soha nem mondotta, hogy az ilyesmit  Velem igazolhatóan csalhatatlanul állítja, ezért nyugodt szívvel gondolhatja, mondhatja magát csalhatatlannak. Ha azt állítja magáról, hogy ő Isten szolgáinak a szolgája, hát, „adja Isten, hogy úgy legyen”. Ha mégsem az, akkor sem a kijelentése hibás, mert e kijelentés az univerzális hit talaján áll, és Velem alátámasztható. Az, hogy a gyakorlatban e kijelentést miképpen éli meg, bizony ő felel érte. Állítása mindenképpen helytálló. Egy állítás akkor is helytálló, ha nem valósítják meg!

Egyenlőre ennyit a fejetekben lévő rendről. 35 /3717

 

 

Kérdező: 2. A „SZERETET” könyv megijeszt.

HANG: 2. Az nem jó, ha ijesztőnek látod a „SZERETET” könyvet. Azért nem jó, mert e könyv elsősorban azt akarja tudatni veletek, hogy mennyire szereti Isten az embert, és nem azt, hogy mennyire gyarló az ember. Nem azt, hogy gyarlósága miatt félnie kellene az embernek Istentől!

Ismétlem! Ne azon sopánkodj, hogy milyennek kellene lenned, hanem annak örülj, hogy az Enyém vagy! Hidd el! Képes vagyok gondoskodni arról, hogy olyan légy, akinek örülni tudok!

Az a barátod, aki nem tud hinni Bennem, nem azért nem tud hinni, mert nem akar, hanem azért, mert e szó: HIT, lejáratódott előtte.

A HANG könyvekben már megírtam, hogy van generális, speciális és univerzális hit.

A GENERÁLIS HIT azt jelenti, hogy mindenki hisz valamiben. Az, aki nem hisz semmiben, az abban hisz, hogy nem hisz semmiben.

A SPECIÁLIS HIT  hordozói a különböző felekezetek, vallások, szellemi irányzatok képviselői.

AZ UNIVERZÁLIS HIT pedig azt jelenti, hogy mindenki hisz abban, hogy ő ember, és joga van ahhoz, hogy őt mások is embernek nézzék!

Én, Jézus, ez utóbbi HITET jöttem föléleszteni, erősíteni bennetek! Igen! Azért jöttem közétek, hogy megértessem veletek: az Isten EMBERARCÚ! Ezt nem bírták elviselni a SPECIÁLIS HIT képviselői!

Ha valaki hitetlen barátoddal ezt meg tudná értetni, akkor ő is belátná, hogy ennek az Univerzális hitnek ő is birtokában van! Sőt, nemcsak nem hitetlen, hanem ő azok közé tartozik, akik leginkább jogosultak arra, hogy embernek tudják, higgyék magukat és másokat is! 36 /3783

 

 

Kérdező: NEM VAGYOK VALLÁSOS TÍPUS

Nem vagyok vallásosnak mondható.

HANG: Én, Jézus, sem voltam vallásosnak mondható! Nekem, a vallási vezetők szerint, azért kellett meghalnom megszégyenítő halállal, mert olyanokat mondtam, ami ellenkezett a vallási vezetők felfogásával.

Mi volt, amit képviseltem? Megmondom: az univerzális hit!

Generális hitnek azt nevezitek, miszerint mindenki hisz valamiben. Aki nem hisz semmiben, az azt hiszi, hogy nem hisz semmiben. Tehát ő is generális hittel rendelkezik.

Speciális hitnek azt nevezitek, amit különböző hitvallásokba foglalnak és követelnek meg hordozóik azoktól, akik hozzájuk akarnak tartozni.

Az univerzális hit, amelyet Én, Jézus, képviseltem, nem rögzíthető hangzatos hitvallásba. Nem, mert az univerzális hit nem más, mint az, hogy minden embernek jogában áll hinni abban, hogy ő ember, és minden embernek joga van ahhoz, hogy őt más is embernek tekintse! Én, Jézus, ezt a HITET képviseltem, és erre a HITRE szólítottalak fel benneteket!

Nagyon remélem, hogy ezt a HITET te is elfogadhatónak tartod, és így EGY leszel Velem, a te Jézusoddal!

Ez nem jelenti azt, hogy minden speciális hitet sutba kell dobni, hanem azt jelenti, hogy minden speciális hitet hordozó vallásból csak azt kell komolyan venni, ami nem ellenkezik az univerzális hittel.

Mivel minden speciális hit képvisel olyan elveket is, amelyek az univerzális hit lényegét nem rombolják le teljesesen de olyat is, amely megkísérli, sőt parancsba  is adja az univerzális hit el nem fogadását, ezért azok, akik Hozzám, Jézushoz, tehát az univerzális hit megvallásához csatlakozók, feltétlenül konfliktusba kerülnek bármely vallás képviselőivel. Ezért mondhattam Én, Jézus, azt, hogy amint Engem, úgy enyéimet is csak üldözések közepette fogják tudni elviselni (Jn 15;20)! 36 /3786

 

 

Kérdező: SZERETNÉK A BOKOR KÖZÖSSÉGHEZ TARTOZNI!

Jézusom! A Bázis Közösség tagja szeretnék lenni!

HANG: Ha vállalod a HANG-könyvek alapján azt a gondolkodás-átala­kítást, amelyre Én, Jézus, Mk 1;15-ben felszólítottalak benneteket, akkor máris ahhoz a közösséghez tartozol, amelyet azért hozott létre az Én Lelkem, hogy az univerzális hit alapján építsd fel lelked életét!

Erre nagyon alkalmas az a HANG-tábor, amelyet erre a célra segít létrehozni általatok az Én Lelkem!

Ebben az évben július hó12-től - 18-ig lesz e tábor Tatán. Május végéig kell jelentkeznie Szabó Jánosnál annak, aki ezen részt akar venni: 2011 Budakalász, Hegyalja u. 10 Telefon: 06/26/ 341- 468.  36 /3796

 

 

Kérdező: ERETNEKSÉGRŐL, SZEKTÁSSÁGRÓL...

Mondható-e eretneknek az, aki a HANG-könyvek szerint alakítja a gondolkodását?

HANG: Ha valaki eretnekséggel vádol benneteket, akkor kérdezzétek meg tőle, hogy mit ért e szó alatt. E szó többértelmű! Általában kétféle értelemben szoktátok használni.

Az egyik: ha valaki bizonyos tárgykörben a tömegtől eltérő véleményt képvisel, akkor eretneknek szokták nevezni. Ezt inkább szektának kellene mondanotok. Ilyen értelemben Én, Jézus, és követőim, zsidó eretnekek, szektások voltunk De ebben az értelemben szektás mindaz, aki rendszeresen templomba jár, mivel ezek ugyancsak kisebbségben vannak azokkal szemben, akik nem járnak rendszeresen templomba.

Ilyen értelemben, ha az általános (univerzális) HITET képviselitek minden megszorítás nélkül, akkor tudomásul kell vennetek, hogy eretneknek, szektásnak mondanak benneteket azok, akik nem vállalják e HITET megszorítás nélkül.

Univerzális HIT: minden ember hisz abban, hogy ő ember, és joga van másoktól is elvárni azt, hogy őt embernek nézzék. Ugyanakkor köteles ő is minden embert - fajától, bőrszínétől, nemzetiségétől, nemétől, korától, erkölcsi, testi, lelki, szellemi szintjétől, sérüléseitől függetlenül - embernek nézni. Előbb-utóbb bizonyos, hogy eretneknek, szektásnak fognak majd mondani benneteket a speciális hit képviselői.

Speciális HIT: csak bizonyos hitvallás keretében megfogalmazott tételek elfogadása után fogadnak el egyenértékű embernek azok, akik ezt a HITET, ezt az általuk megfogalmazott hitvallást vallják. A többi ember kizáratik ebből. 

Én, Jézus, eljöttem, hogy elmondjam és megéljem előttetek az univerzális HITET! Nem vallásalapítónak jöttem! Csak ti csináltatok Belőlem vallásalapítót (ma már sok vallás alapítót)! Furcsa módon, vagy nem is olyan furcsa módon, e sok vallás - Rám hivatkozva - mindegyik különbnek tartja magát a többinél!

Én, Jézus, azért jöttem, hogy elmondjam, előttetek megéljem, és számotokra Általam, Velem és Bennem lehetővé tegyem azt, hogy - ti is Istenért! - minden embert szerető emberekké tudjatok válni, és senki ne gondolja magát különbnek a többinél. De kevesebbnek sem!

A másik: ha valaki az „eretnek” szó alatt azt érti, hogy azok az eretnekek, akik egy Tőlem származó igazságot annyira hangsúlyoznak, hogy ennek következtében más, Tőlem származó igazság nemcsak árnyékba, de tagadásba is kerül. Ha valaki ilyennek gondol benneteket, akkor meg kell kérdeznetek az illetőt, hogy melyik Tőlem származó igazságot tagadjátok az általatok képviselt Tőlem származó igazság által.

Bizton állíthatom, hogy nem fognak tudni olyan Tőlem származó igazságra találni, amelyet tagadnátok, ha az általános HIT alapján álltok!

Így hát csak addig lesztek szektássággal vádolhatók, amíg számszerinti kisebbségben lesztek a többiekkel szemben. Az pedig mindenkor és mindenki előtt tudott dolog, hogy az igazságnak soha nem kritériuma, az igazságot soha nem az döntötte el, hogy hányan képviselik!

Ne félj, te kisded nyáj! Tetszett az Atyának, hogy nektek adja az országot! (Lk 12;32)! 36 /3821

 

 

Kérdező: Uram! A Te szavaiddal szeretnénk megnyitni ebben az évben a HANG-TÁBORT.

HANG: Betelt az idő. Elérkezett hozzátok az Isten Országa! Alakítsátok át gondolkodásotokat, és higgyetek az Örömhírnek! Mk 1;15

Immár vagy kétezer évvel ezelőtt is e szavakkal nyílt meg az ÉG számotokra, hogyha körülöttetek nem is, de bennetek megteremtődjék az Isten Országa. E szavakkal nyitom meg ma is számotokra e TÁBORT! A lényeg soha nem az, ami rajtatok kívül van, hanem az, amit magatokban hordoztok.

Ti azért jelentetek meg a Földön, hogy megtérjetek. Az a megtért ember, aki vállalja a gondolkodása, életszemlélete megváltoztatásának a munkáját. Azok, akik e táboron rész kívánnak venni, és ti akik e tábort szerveztétek, erre a feladatra vállalkoztatok. Bár azok, akik e táborra jelentkeztek, tanulni akarnak és nem tanítani, de nektek, akik e tábort szerveztétek, tudnotok kell, hogy titeket is tanítani foglak a többiek által! Az egészséges nyitottságnak, tehát a tanulékonyságnak gyermeki magatartását várom el tőletek.

Nincsenek véletlenek! Ennek az évezrednek utolsó évében e tábor alkalmával olyan döntések fognak születni lelketekben, amelyek az elkövetkezendő időszakra a Szentlélek hatékony működését, tehát azt az Isten adta szabadságot hozzák létre bennetek, amely szabadság együtt jár azzal a tiszta látással, amely az „általános, tehát az univerzális hitet” állítja életetek fókuszába. „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat (Mt 22;39 - Mk 12;31*)!” E főparancsot pontosítottam akkor, amikor arra szólítottalak fel benneteket, hogy úgy szeressétek egymást, amint Én, Jézus, szerettelek titeket Jn 13;34! Erről fog szólni e tábor mondanivalója. Erre adom áldásomat a Szentlélek vezetése által.

Folyamatról van szó! Van közöttetek olyan, akiben már  egy évvel ezelőtt kezdődött e folyamat, és  van olyan, akiben most fog elkezdődni. De itt nem versenyfutásról van szó. Nincs előnyben az, aki már tavaly elindult, és nincs hátrányban az, aki még csak az idén indul el. Úgy vagytok ezzel, mint azok a szőlőmunkások, akik különböző időben állhattak munkába, s ugyanannyi bért kaptak Mt 20;1-16

. Az igazság rendjében ez lehet bosszantó, de Isten országa az IRGALOM rendjébe emel benneteket, s így megértitek, hogy az Isten szeretete mindenki számára a teljesen Önmagát adó, kimeríthetetlenül boldogító szeretet. Ebben az országban szinte nagyobb öröm a másik lelki gazdagságának megtapasztalása, mint a sajátod! De igazságtalanság sincs, mert bizonyos értelemben nincs a majd a jövőben elérendő CÉL. Nincs, mert maga a CÉL indul el mindannyitokban. Tehát az Általam, Velem és Bennem kibontakozó örömteli élet. Tehát mégis folyamatról van szó, mert Isten világában csak kezdet van, de vég nincs soha! A szellemi teremtmények egyre kibontakozóbb szeretetnek, békének, boldogságnak hordozói, ha vállalják azt az állapotszerű gondolkodás-átalakítást, amelynek e tábor, mint szerető Szívemnek állomása, teremti meg a megfelelő feltankolást, beirányulást és nekilendülést. 36 /3822

 

 

Kérdező: KERESEM A HELYEMET

Uram! Hol a helyem a létben?

HANG: Nem ott van a helyed, ahol vagy! Ezért mondottam, hogy elmegyek és helyet készítek nektek (Jn 14;3). Az igazi, a valódi helyed ott van, ahol azt Én, Jézus, elkészítettem neked! Hogy kerültél ki a helyedről, miért kerültél le a Földre, amelyen nincsen számodra hely? Nem igaz, hogy életed célja a Földön az, hogy otthont teremts, találj rajta. Ez csupán egy szépen szóló valótlanság!

Most elmondom, hogy hogyan és miért kerültél ide, és elmondom azt is, hogy hogyan tudod elérni, elfoglalni azt a helyedet, amelyet Én, Jézus, már elkészítettem neked.

A teremtéssel kell kezdenem. Nem kerülhetem ki, hogy bizonyos ismétlésekbe ne bocsátkozzam.

Isten nem látható. El sem képzelhető. Én, Jézus, elképzelhető vagyok, de megtapasztalható csak a Szentlélek által lehetek. Máriában is csak a Szentlélek által tudtam megtapasztalható lenni!

A teremtés kihívás arra, hogy Azzal, akit sem látni, sem elképzelni nem lehet, számoljatok. Számoljatok, és nem is akárhogyan! Sokkal jobban, mint olyan személyekkel, tárgyakkal, eseményekkel, amelyeket látni, elképzelni is lehet.

E kihívásnak alapja, gyökere az Isten részéről, hogy Ő soha nem szűnt meg szeretni, nem szűnt meg akarni azt, hogy boldogítson benneteket. De ti, amikor lehetőségetek volt, nem Őt, hanem magatokat választottátok boldogságotok forrásává.

Isten tartozott Önmagának és nektek is azzal, hogy lehetővé tegye számotokra teremtésetek hajnalán, hogy egy olyan döntést hozzatok, amely a szellemi szinten csak egyszeri lehet, mint maga a teremtés. Önmagának és nektek is tartozott azzal, hogy valóban ne csak Tőle, hanem tőletek is függjön boldogságotok, vagyis, hogy az Általa nektek felkínált Önmagát elfogadjátok.  Ha egyszer Önmagára teremtett benneteket, mint szellemi lényeket, akkor vállalnia kellett a maga számára is azt a kihívást, aminek másik neve: teremtés. De ez a ti teremtésetek! Nektek kell megteremtenetek az Isten boldogságával történő kapcsolatotokat.

Boldoggá kell teremtenetek magatokat! Teremteni csak jót lehet. A rossz az egy eltorzított jó, eltorzított teremtés. Lehetőséget kaptatok arra, hogy magatokat boldoggá vagy boldogtalanná teremtsétek! Ez a szellemi lények „önrendelkezési joga”, amelyet ha egyszer valaki megvalósított, akkor ennek következménye megmásíthatatlan! Ha úgy döntöttél, hogy nem Isten fényében, hanem a magad teremtettségében akarod látni boldogságod forrását, akkor ezt a szellemi régióban már képtelen vagy többé megmásítani. Látni csak abban a fényben tudsz, amelyet kreáltál magadnak!

Az önzés mindig elvakít, megvakít. Csak szívével, szeretetével tud jól látni minden szellemi lény!

Az Isten által nektek felkínált lehetőséget a boldogságra, az Ő boldogságának elfogadására, befogadására, elmulasztottátok. Így boldogtalanságotok tapasztalatilag igazolja, hogy olyan boldogságra teremtett benneteket a Teremtő, amelynek megteremtése (befogadása) rajtatok állt. Ennek elrontása (elutasítása) is rajtatok állt.

Részetekről tehát a boldogságotok megteremtése abból állt volna, hogy elfogadjátok. Elrontása pedig, hogy elutasítjátok. Az, aki elfogadta, hogy boldogságának forrása Istenben van, az a szellemi lény örömmel adta magát oda e forrás Hordozójának, vagyis Teremtőjének. Az a szellemi lény pedig, aki boldogságának forrását nem Teremtőjében, hanem saját teremtményi voltában akarta megtalálni, az ilyen teremtett szellem önzésének fókuszába önmagát állította. Ez az igazi eredeti bűnötök! 

Ebből kitörni kétféle út kínálkozott, de csak az egyik járhat eredménnyel.

Az egyik út, amely pozitív eredménnyel soha nem járhat, az, hogy másokra hárítjátok a felelősséget saját helytelen döntésetekért. Ez az út a megátalkodottság útja. Ez nevezhető Szentlélek elleni bűnnek is. E bűnt azért nem lehet megbánni, mert ez maga a megbánás elutasítása, az állandó kimagyarázás segítségével a be nem ismerés alapállása.

A másik út, amely feltétlenül lehetővé teszi a visszatalálást az Isten által felkínált boldogság elfogadására, a következő:

A realitásokat tudomásul véve, vállalva a helytelen döntés következményeinek kegyetlen súlyát, beismerve, hogy az önzés nem a boldogsághoz, hanem a bódultsághoz vezet. A vágyak szintjén bízik abban, hogy ami embernél lehetetlen, az Istennél lehetséges, vagyis, hogy Isten majd csinál valamit annak érdekében, hogy a csupán vágyban meglévő Istennel való találkozás egyszer beteljesüléssé válik.

Akiben ez a vágy él, azt nevezzük vágykeresztségben lévőnek. (Vágykeresztségben az él, aki ha találkozna a Földön olyan emberrel, aki hitelesen tudná képviselni és felajánlani az illetőnek a jézusi életet, akkor az illető erre igent mondana, bár ez a valóságban soha nem történik meg). 

Isten valóban nem adta föl a szellemi lényeit boldogító szándékát. A teremtett LÉT anyaggá sűrítése által lehetővé tette boldogtalanná vált szellemi lényei számára is az újrakezdést. Aki megszületik e mulandó, földi világban, azzal ez történik, annak ez válik lehetővé. (Most nem beszélek azokról, akik nem ezzel a vággyal születtek. Tehát nem élnek vágykeresztségben. Nem beszélek azokról, akik a Szentlélek elleni bűnben, az önzésben történő megátalkodottságban élnek és születnek meg a Földön, akikről azt mondtam, hogy ők az ördög-atyától vannak.)

Isten részéről nem lehetett elégséges az, hogy az Isten után vágyó bukott szellem csupán megszülessen, megtestesüljön. Nem, mert ezzel csak az történt volna a ti számotokra, hogy csöbörből vödörbe kerültök. A földi pokol és a Földtől független pokol nem különböznek szükségszerűen sem minőségileg, sem a tekintetben egymástól abban, hogy lehetőség lenne ennek megszüntetésére. Tehát arra, hogy Istent akárcsak hitben is, helyesen felismerve, helyesen tudjátok visszaszeretni.

A vágykeresztségben lévők arra kaptak lehetőséget, hogy megszületve a Földön, vállalva a gondolkodás-áta­lakítást, hitben, reményben, szeretetben erősítsék Isten utáni vágyukat a Földön, váljék meggyőződéssé bennük az, hogy e vágyuk teljesülni fog, vagyis jussanak üdvbizonyosságra.

Majd hamarosan elmondom, hogy miért kell e szellemeknek ezt itt a Földön vállalniuk, s miért nem tehetik meg ezt ott, ahonnan a Földre születtek.

A Földre születés senkinél sem történik „vaktában”! Ezt igazolja a földi emberek szívében különböző fokban lévő honvágy a szülőföld után, és az is, hogy a nemek aránya, bizonyos határok között, kiegyenlített. Tehát sem a honvágy, sem az arányok figyelembe vétele nem a Földön történik.

Az általánosan közismert „karma” szó tartalmának lényege tehát az, hogy minden ember születési helye és neme már a születése előtt eldőlt. Itt és most tehát a „karma” szó alatt nem sorsot, hanem sorsvonalat értek, s ezen a sorsvonalon különböző megoldandó életproblémák találhatók, amelyek megoldásától függ, hogy történhet-e az illető számára újjászületés saját testében vagy sem. Mindaddig újra kell születnie, amíg át nem éli azt az újjászületést, amely az ember részéről a helyes gondolkodás-átalakítás vállalása, Isten részéről pedig a kegyelem.

Egyik sem képes önmagában létrehozni senkiben az újjászületést, amely nélkül nincs senki földi halandó számára véglegesült boldogság, nincs mennyek országa. Isten részéről azért nem jöhet létre, mert Isten a teremtett szellemi lényeiben értük és velük mindent, de helyettük nem tehet semmit. Azért nem tehet helyettük semmit, mert nem bábuk, hanem felelős döntésre képes szellemi lények.

Az ember részéről azért nem jöhet létre, mert senki nem szülheti önmagát újjá! Minden embernek tudomásul kell vennie, hogy az újjászületés: KEGYELEM! Kegyelem akkor is, ha csalhatatlan bizonyossággal bekövetkezik akkor, ha az ember mindent megtett érte!

Az újjászületés tehát Isten részéről már előre elkészített ajándék azok számára, akik erre felkészítették magukat. Kicsit megközelíthetem e hasonlattal: Egy versenyző számára az aranyérem már kész. De csak akkor lehet a versenyzőnek a sajátja, ha megfelelően megküzdött érte. E versenyt vállalni nem lehetett a szellemi szférában, mert ott Isten csak létben-tartó módon lehet teremtményeiben. Rászoruló módon csak addig, amíg igen-t vagy nem-et  mondtak Isten boldogító jelenlétére. E pillanattól kezdve Isten rászoruló módon csak földi testben lévő szellemi teremtményeiben lehet  Mt 25;40.

Lehetőséget kaptak tehát Földre születni azok, akikben élt a vágy, hogy Istent szeressék azokban, akikben rászoruló módon Ő jelen van.

Most tehát azokról beszélek, akik mielőtt megszülettek, önmaguk elhatározása alapján vágykeresztségben voltak, vagyis vállalták azt, hogy megszületésük után vállalják azt a megtérést, azt a gondolkodás­-átalakítást a maguk részéről, amelynek Isten részéről az újjászülés lesz az eredménye. Vállalták azt a hiteles versenyzést, amelynek velejárója az aranyérem megszerzése.

De ehhez Istennek meg kellett testesülnie, emberré kellett lennie, hogy isteni adottsága révén minden emberben hitelesen jelen lehessen rászoruló módon. Így azok, akik a rászorulókban lévő Istent szeretik, vagyis szolgálják a születésük előtt boldogságforrásként megtagadott Istent, most elfogadhatják boldogságuk forrásának a rászoruló embertársaik szolgálatában.

Nekem, Jézusnak, tehát azért kellett eljönnöm közétek, hogy megtérésetek velejárójaként - a gondolkodás-átalakítást vállalva, a rászorulókban Engem szolgálva - megtaláljátok Bennem a boldogságotok forrását. Ha ez részetekről megtörtént, akkor Részemről számotokra megtörténik saját testetekben az az újjászületés, amely már alkalmassá tesz benneteket az aranyéremre, a mennyek országának elnyerésére (Jn 3;3)

Mindaddig, amíg valaki nem arra a HITRE mond igent, amit általános (univerzális) hitnek neveztek, s amit Én elmondtam és bemutattam nektek, nem szülhetlek újjá benneteket. Senki nem jut az Atyához, csak Énáltalam!  Én és egyedül Én, Jézus, vagyok a KAPU!

Kétezer év óta már mindenkinek lehetővé tettem azt, hogy legyen olyan földi élete, amelyben vállalhat, vagy ismét elutasíthat Engem. Ebből megérthetitek, hogy napjaitokban, méreteiben miért gonoszabb a világ, mint volt kétezer évvel ezelőtt. Megérthetitek, hogy miért mondottam: Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen találják meg azt Mt 7;14. Azért találják meg kevesen, mert kevesen keresik azt. Bár sokan leszületnek vágykeresztségben, de a földi életükben ellene mondanak ennek, s így újra és újra le kell születniük, egyre nehezebb körülmények közé. Erről nem Én, Jézus, hanem egyedül ti tehettek. Egyszer majdcsak eljön számotokra az az „idő”, amikor már nem kell újra születnetek, mert igent mondtatok annak a hitnek, amely életté akarja tenni bennetek azt a valóságot, hogy minden embernek joga van önmagát embernek tudni, és minden embernek kötelessége, hogy a másik embert emberként kezelje.

Tehát csak akkor kerülhetsz „helyedre”, ha a földi életedben vállaltad e „helyhez” vezető UTAT, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat akkor, amikor ezt mondtam: „Én vagyok az ÚT” (Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet - válaszolta Jézus. - Senki sem juthat el az Atyához, csak általam Jn 14;6). Az Én, a te Jézusod gondolkodása szerint csak az cselekszik meggyőződése szerint, aki az ősmeggyőződés szerint cselekszik, vagyis az, aki embertársát igyekszik úgy szeretni, mint önmagát.

Hol hát a helyed? E földi életben ott, ahol az általános hit alapján, igaz, hogy tükör által homályban, de látsz Engem a rászorulókban (Mt 25;35-45). Akkor találtál rá erre az helyre, ha Rám, Jézusra találsz, mint ÚTRA!

Ne utasíts el magadtól! Fogadj be Engem!

Szeretettel: JÉZUS.” 36 /3863

 

 

Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK!

Szeretném gyógyítani, tanítani, segíteni az embereket!

HANG: Eddigi földi életedben bőségesen megtapasztaltad sorsomat, áldásomat egyaránt. Akik az enyéim, azokat mindkettőben részesítem.

Kívánságoddal kapcsolatban három gondolatot, elirányítást adok neked:

Az egyik: A gyógyításnak mindhárom formája: orvosi, természetgyógyászati és közvetlen isteni adományként, tehát karizmatikus adományként kapott képesség általi gyógyítás megegyezik abban, hogy a mulandó életet részben meghosszabbítani, részben elviselhetőbbé akarja tenni.

Van azonban különbség is a három között. A karizmatikus adottság által történt gyógyítás lényegéhez tartozik az, hogy Istenre hívja fel a figyelmet. A természetgyógyászatnak ugyan nem tartozik a lényegéhez, de valamiképpen a természetéhez igen, hogy szintén fontosnak tartja valamiképpen az Istenbe vetett hitet. Az orvostudomány birtokában gyógyító számára az emberi értelem, a betegségek okainak és felületi megszüntetésének felismerése az, amire az ilyen gyógymód hivatkozik. Ez az egyik gondolat, amelyet fontosnak tartottam közölni veled.

A másik: Az ember benső békéjének, tehát boldogságának szempontjából az egészség nem jobb, mint a betegség, és a betegség nem rosszabb, mint az egészség. Ugyanez elmondható a földi élet hosszáról, rövidségéről is. Sem jobb, sem rosszabb egyik sem a másiknál. Ezek mind-mind eszköz jellegűek, s bármelyik gyógyítási módon is gyógyít valaki, ha nem mondja el, nem világítja meg a CÉLT, akkor se nem árt, se nem használ egyik sem. A karizmatikus módon történő gyógyítás sem! Én, Jézus, így gyógyítottam, de nem szívesen! Nem, mert tudtam, hogy bár gyógyításaim a szeretetem külső jelei, de senki nem attól lesz boldog, hogy őt szeretem, hanem attól, ha megtanulja, hogyan kell visszaszeretnie Engem embertársaiban!

A harmadik: Hatékonyan csak azokban tudok gyógyítani másokat, akik vállalják az Én életemet, mint UTAT, és hirdetik, hogy csak ez boldogíthat mindenkit! Egészségeset, beteget egyaránt. De erre csak az képes, aki ismeri azt az UTAT, amivel Én, Jézus, azonosítottam Magamat!

Olyan egyházat, olyan teológiát nem találsz, ahol ne Rólam, hanem Engem tanítanának! Minden egyház részben a Rólam megfogalmazott tanításból, részben más egyházak hibáiból igyekszik fenntartani önmagát. Minden egyház speciális hitet követel meg híveitől. Én, Jézus, nem speciális, hanem azt az univerzális hitet kívántam és kívánom meg az idők végezetéig enyéimtől, amely szerint minden ember higgyen abban, hogy ő ember, s joga van másoktól is elvárni, hogy embernek nézzék, s ugyanakkor az enyéimtől elvárom azt a hitet, hogy másokat is embernek nézzenek, függetlenül koruktól, nemüktől, fajuktól, helyzetüktől, testi-lelki állapotuktól, erkölcsi magatartásuktól. Emiatt mondhattam, hogy nem lehet különb a tanítvány mesterénél, és ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak (Jn 15;20). Mert bár ezt az általános hitet egyetlen felekezet sem meri elméletileg tagadni, mindegyik - a lehetőségük szerint -  akadályozni igyekszik ennek az univerzális hitnek a terjesztését, terjedését.

Tehát, ha gyógyítani, tanítani, segíteni akarod az Én, a te Jézusod szándéka szerint az embereket, akkor tanulj meg Engem!

Van egy volt börtöntársad, akinek a segítségével ezt megteheted!

Mellékelek egy levelet, amely e téren eligazíthat. 37 /3907

 

 

Kérdező: 1. Miben higgyek?

HANG: 1. Én, Jézus, annak az univerzális hitnek ápolását kérem tőletek, amely magjában, csírájában minden emberben jelen van. Higgy abban, hogy ember vagy, és jogod van másoktól is elvárni azt, hogy embernek tekintsenek. Ha ezt nem teszik, az már az ő bajuk! Ugyanakkor kötelességed, hogy te is embernek nézz másokat, függetlenül kortól, fajtól, nemtől, egészségtől, erkölcsi viselkedéstől. 37 /3941

 

 

Kérdező: 1. Hol a helyem az egyházban?      

HANG: 1. A Velem való élő kapcsolat elsősorban nem hely, hanem állapot. Ez azt jelenti, hogy mindaz, aki jobban szereti apját, anyját, közösségét, egyházát, mint Engem, az nem méltó Hozzám Mt 10;37! Egyházad rendeletei csak annyiban lehetnek számodra fontosak, amennyiben a senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsátást és a rászorulókon való segítést, tehát Engem, mint UTAT állítják eléd kívánalomnak. A lényeg az univerzális hit! Vagyis az a hit, amely által nemcsak önmagát hiszi valaki embernek, de kivétel nélkül minden embert, függetlenül az illető korára, nemére, bőre színére, egészségi állapotára, vallására.

Neked tehát nem azt kell keresned, hogy hol a helyed, mi a szereped az egyházadban, hanem arra kell törekedned, hogy örök lakásom legyen szívedben, tehát a Lelkem irányítására ügyelj. A reggeli és esti ima képessé tesz téged erre. 38 /4048

 

 

Kérdező:  3. A Jézust nem vallók nincsenek tévhitben?

HANG: 3. Azok, akik jó szándékuk ellenére nem ismertek meg Engem, Jézust, önmagukban is ráláthatnak arra az univerzális hitre, amit a két főparancs foglal össze: (Mt 22;36-39) Ennek felismeréséhez a józan ész használatán kívül nem kell különleges kegyelem! Ezt minden ember magában, természetében hordja. Minden ember így van teremtve! Akár ismer valaki Engem, Jézust, akár nem, boldog, békés ember csak az tud lenni, aki embernek hiszi önmagát és a másik embertársát is! 38 /4093

 

           

Kérdező: 3. Kire vonatkozik a Jelenések könyvének parázna asszonya?

HANG: 3. Minden speciális hitet képviselők hatalmasaira, „véneire” - akik uralkodni akarnak és ítélni akarnak a lelkek felett - vonatkozik a Jelenések könyvének nagy babiloni, parázna asszonya.

Csak az univerzális hitet képviselők azok, akik lélekben függetlenek minden megszervezett hatalmasságoktól, akár Jehova Tanúinak, akár Hit-gyülekezeti hatalmasságoknak, akár katolikus uralkodóknak nevezik magukat.

Az univerzális hitet képviselők az Én, a te Jézusod tanítványai. Ők azok, akik hiszik, hogy ők emberek, és joguk van arra, hogy ezt az elismerést másoktól is elvárják a maguk számára, s ugyanakkor élni akarják azt, hogy mások is emberek, s ezért szeretniük kell mindenkit, mint önmagukat, függetlenül attól, hogy milyen valláshoz, nemzethez, fajhoz tartozik az a másik ember. 38 /4095

 

 

Kérdező: 1. A Jehova Tanúi könyvek igaz történetek-e?

2. Sokat betegeskedem.

HANG: 1. Az említett társaság könyveiben sok a tévedés. E társaság is, mint a legtöbb, egy speciális hitet követel tagjaitól, és ennek érdekében szedi ki a Bibliából azokat a részeket, amelyek a speciális hitüket alátámasztják.

Én, Jézus, azt az univerzális hitet jöttem felszítani bennetek, amely szerint jogotok van embernek hinni magatokat, és kötelességetek, hogy más embereket is, függetlenül attól, hogy mit hisznek, milyen nemzetiségűek, mint embereket, szeressetek.

Minden könyvet, még a Bibliát is, az evangéliumaim mérlegén kell lemérnetek. Csak azokat a kijelentéseket, mondatokat tartsátok hitelesen Istentől jövőknek, amelyek az evangéliumaimmal megegyeznek. Én, Jézus, mindent átadtam nektek. Egyrészt kifejtve, másrészt magjában, de mindent!

2. Neked is törlesztened kell bizonyos karmikus adósságokat. A földi élet mulandóságában sem a betegség, sem az egészség nem érintheti a lényeget! A lényeg mindenkor a bennetek lévő élő szeretet! A senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás és a lehetőségek szerinti segítés szent hármassága az a magatartás, amelyben feltétlenül növekednek azok, akik élő hittel képviselik az előbb említett univerzális hitet. Isten mindenkitől csak azt várja el, amire az illető képes. Nem vágyaitokhoz, hanem feladataitokhoz méri Isten a kegyelmét. Isten mindenkitől csak azt várja el, hogy végezze el azt a feladatát, amire képessége és lehetősége őt felszólítja.

Betegséged felismerteti veled lelked valódi állapotát. Igazán a betegségben mérheti föl mindenki azt, hogy milyen súllyal esik latba nála az, ami mulandó, és az, ami örök! Vagyis, hogy mennyire ÉLŐ a hite! 38 /4100

 

      

Kérdező: 1. Mi az, amit a Katolikus Egyház hozzátett Jézus tanításához?

2. Meddig tehetik, hogy hozzátesznek?

HANG: 1. Te felsoroltál pár olyan tételt, amelyek nem állnak jézusi alapon a Katolikus Egyházban. Én, Jézus, itt nem sorolhatom fel mindazt, amit ez az egyház a hierarchiával, a szentségekkel, szentelményekkel és a megholtakkal kapcsolatban hozzátett ahhoz az örömhírhez, amelyet Én az evangéliumaimban elmondottam nektek. Elégedj meg azzal, hogy minden olyan tantétel, amely nem támasztható alá az evangéliumaimmal, még magjában sem, az ki van téve az emberi tévedések lehetőségeinek. Azokról nem is szólva, amelyek ellenkeznek evangéliumaimmal, mint pl. az engedelmeskedtetés, az alá-fölé rendelés gyakorlata (Ti egymásnak testvérei vagytok!), a különböző rangok osztogatása (Te ülj az utolsó helyre!), az erőalkalmazás (Szeressétek inkább ellenségeiteket!) (Lk 6;35), és még sorolhatnék néhányat.

2. Amíg világ a világ, addig minden speciális hit torzítani fogja az Én tanításomat. Emiatt jövendöltem, hogy nem lehet különb a tanítvány mesterénél, s ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak (Jn 15;20)! Az univerzális hitet, tehát azt, hogy a FŐPARANCSOT a szó legszorosabb értelmében, tehát megszorítások nélkül, valaha is bármilyen vallási intézmény elfogadja a Földön, ez soha nem fog megtörténni! Az Istent szeretést soha nem fogják függővé tenni az ellenség-szeretéstől. Vagyis, soha nem fogják a kettőt EGY PÁRNAK gondolni. Pedig én ÍGY tanítottam!   38 /4102

             

Kérdező: 1. Mutassam-e meg a HANG-könyveket a prédikátorunknak?

2. A mi gyülekezetünkben nem beszélnek Máriáról.

HANG: 1. Ha érdekel prédikátorod véleménye a HANG-könyvekről, akkor mutasd meg neki ezeket. De ha úgy gondolod, hogy az ő véleményéhez kell igazítanod a te véleményedet, akkor nem ajánlom, hogy megmutasd neki e könyveket. Azért nem ajánlom, mert egy speciális hitet „hivatalból” képviselő ember általában nem nyitott az univerzális hit irányában. A speciális hittel kapcsolatban bőven találsz utalásokat a HANG 38-dik könyvében, amelyben a te leveledre adott válasz is olvasható lesz.

2. Az általad említett gyülekezet tanításában nagyobb hangsúly van Pál levelein vagy akár az Én, a te Jézusod születése előtt keletkezett úgynevezett ószövetségi könyvek mondanivalóján, mint evangéliumaimon. Ne csodálkozz hát, hogy Édesanyám, Mária, nagyon a margóra került e gyülekezetben.

Az, aki Engem, Jézust, szeret, feltétlenül szeretni fogja Édesanyámat is. Márpedig akit szeretünk, azzal foglalkozni szoktunk. Annak, aki testvérének tud Engem, Jézust (Mt 28;10), szükségszerűen édesanyául kell elfogadnia Máriát! Aki nem ezt teszi, annak lelkében valami nem stimmel akkor sem, ha éjjel-nappal dicsőíti nevemet! Nekem nincs szükségem a ti dicsőítésetekre, de nektek szükségetek van arra, hogy az univerzális hit befogadói legyetek, bármely speciális hit is anyakönyvez benneteket! 38 /4112

 

      

Kérdező: 2. Mennyire foglalkozzam azzal az új egyházzal, amelyet ajánlottak?

HANG: 2. Mivel a felekezetek általában nem rangsorolnak a Bibliában, ezért bármelyikkel is foglalkozol, szembe fogsz kerülni a felekezetek vezetőivel, ha Én, Jézus, aki az EVANGÉLIUMOK alapján mutatkoztam be nektek, a legfontosabb leszek számodra. Neked Velem, Jézussal, kell foglalkoznod szívvel-lélekkel.

Maradj hát abban a felekezetben, ahol vagy, és keress magadnak olyan barátokat, akikkel egyedül és kizárólag az evangéliumok alapjára építheted hitedet.

Természetesen fontos a Biblia többi része is, de csak annyiban hitelesek, amennyiben azok az evangéliumokkal alátámaszthatók. Ahol ez nem így van, ott az író önmagát vitte bele a mondanivalójába. Ha egy felekezet által tanított hittételek eléje kerülnek az evangéliumaimnak, és nem ezek szolgálatába akarnak állni, ott csak e felekezet által megkívánt speciális hit, és nem az Általam, Jézus által megkívánt univerzális hit élhető, gyakorolható. 38 /4117

 

 

Kérdező: 1. Jó úton járunk-e?

2. Meg kell újra keresztelkednem?

HANG: 1. Akkor jártok jó úton, tehát azon az úton, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat, ha rangsoroltok a Bibliában. Az egész Bibliát, úgy ahogy van, az evangéliumaim fényében kell vizsgálnotok! Én, Jézus, vagyok a világ világossága Jn 8;12, és nem a Biblia! Nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek, és az a józan ész, amelyet azért kaptatok, hogy az evangéliumaimra építsétek hiteteket, mert a  Megtévesztő éppen a Bibliát használja fel arra, hogy ne az univerzális hitet, hanem valamelyik speciális hitet képviseljétek.

Minden speciális hit a Bibliára épül, mert a Bibliában minden benne van, és mindennek az ellenkezője is.

Az Általam képviselt UTAT, tehát azt a hitet, amelyet Én, Jézus, kérek tőletek, sem Pálra, sem más szent íróra hivatkozva nem lehet megtalálni. Egyedül az evangéliumaim alkalmasak erre! A Biblia nagyon szent könyv, de csak annak a kezében, aki azt az evangéliumaimmal összhangban használja. Az univerzális hit elfogadása annyit jelent, hogy a senkinek soha nem ártást, a mindig mindenkinek megbocsátást, és a rászorulókon való segítés szolgáló szeretését, vagyis, Engem, Jézust, mint UTAT-vállalást kell mindenek elé helyezni.

2. Nem kell újra megkeresztelkedned. Nem a szertartás, hanem a megfelelő magatartás tesz benneteket Isten előtt kedvessé (az univerzális hit-ből élés!). 38 /4119

 

           

Kérdező: 1. Több helyen is kerestem lelkem nyugalmát.

HANG: 1. Minden vallás, szellemi irányzat egy bizonyos speciális hitet képvisel. Ennek két oka van. Az egyik az emberi természet. Józan gondolkodással nem lehet belenyugodni abba, hogy a földi élet mulandósága kielégíthetné azt, aki boldog akar lenni. A másik pedig Én, Jézus, vagyok, aki mint valóságos ember, mint történelmi alak megjelentem a Földön azért, hogy elmondjam és megmutassam nektek azt az emberi életet, amely képes magában hordani, és képes kisugározni magából az égi békét.

Ha e kettőt szemléled, akkor beláthatod, hogy egyik sem lehet elégséges a másik nélkül. Ilyen értelemben a világotok ketté szakadt.

Az egyik a keleti világ, ahol az ember különböző technikák alkalmazásával eljuthat olyan „megvilágosodásra”, amely megérteti vele azt, hogy céltalan, értelmetlen, ha valaki azért él, ami mulandó.

A másik része világotoknak tud Rólam, de a sok zavaróállomás miatt torz képet alkot magának arról, hogy Én, Jézus, ki vagyok, miért jöttem, és mit kívánok tőletek. A különböző speciális hitek éppen azon szorgoskodnak, hogy hitvallásaik által elhitessék veletek, mit is akarok tőletek, holott ezt ők sem tudják helyesen és világosan. A helyes életszemlélet a következő:

Az első fejezetben említett két ok kell hogy átölelje egymást. Vagyis, vállalnotok kell a megvilágosodás útját a gondolkodásotok átalakítása által, éspedig az Általam elmondott evangéliumaim alapján (Mk 1;15). Mivel ezt az óhajomat sem keleten, sem nyugaton egyetlen speciális vallás sem vállalja fel, ezért az általad is keresett benső békédnek az ára nem kevesebb, mint az, hogy osztoznod kell sorsomban, ha részese akarsz lenni boldogságomnak (Jn 15;20).

Én vagyok a szőlőtő, és azok, akik felvállalnak Engem, mint UTAT (senkinek nem ártani, mindenkinek megbocsátani, szolgáló szeretetben élni az okosság és az óvatosság megélésével), azok a szőlővesszők Jn 15;5. Aki így él a Földön, hitben, éspedig univerzális hitben él! Tehát csak azt akarja másoknak, amit önmagának is kíván. Isten által elgondolt embernek lenni annyit jelent, hogy erre az univerzális hitre kell törekedni! 39 /4133

 

 

Kérdés: MINT BETEG, MEHETEK GYÓNÁS NÉLKÜL ÁLDOZNI?

Beteg vagyok, és probléma számomra, hogy gyónás nélkül menjek áldozni.

HANG: Akár beteg vagy, akár nem, ha probléma számodra a gyónás nélküli áldozás, akkor csak azt ajánlhatom, hogy minden szentáldozás előtt végezzél szentgyónást.

A szentgyónás nélküli szentáldozást csak annak ajánlom, aki ezt lelkiismeretével össze tudja egyeztetni.

Azt mindenképpen elítélem, ha valaki bárkit arra akar rábeszélni, hogy ne járuljon szentáldozáshoz, mert számára ezt valamelyik speciális hit képviselője nem tartja jónak!

Én, Jézus, nem a speciális hitnek, amely felsorakozik a különböző vallások sorában, hanem az univerzális hitnek, vagyis annak a hitnek vagyok hirdetője és elkötelezettje, amely hit hiszi azt, hogy minden ember hisz abban, hogy ő ember, és elvárja másoktól is, hogy embernek nézzék, ugyanakkor tudja azt, hogy más embereket, függetlenül hitüktől, hova- tartozásuktól, embernek kell tartania.

Mindaz, aki hisz abban, hogy Én, Jézus, valóban jelen vagyok abban a kis kenyérdarabban, mégpedig  a lényeget tekintve állapotszerűen, és őszinte bűnbánattal fordul Felém, nyugodtan járulhat szentáldozáshoz! 39 /4163

 

 

Kérdező: A Jelenések könyvében található kijelentéseknek a tartalmáról...

HANG: Szó sincs arról, hogy a valóságban van vagy lesz 144000 kiválasztott! Csupán arról van szó, hogy a Jelenések könyve nagyon alkalmas arra, hogy - bizonyos speciális hitek a ködös misztikában halászva, statisztikailag is bizonyíthatóan nagy eredményekkel hitegetve - megtévesszék a hiszékenyeket, akik könnyen lemondanak arról az alapalázatról, amely nélkül üdvösség, tehát újjászületés nem létezhet. (Alapalázat = Mindenkor nyitottság a JOBB irányában).

Ebben a világban lesz ugyan világvége, de Isten mindenkor teremtő Isten marad. Ő a szellemi lények teremtését soha nem fogja abbahagyni. Istenben soha nem volt, soha nem is lesz változás!

A Jelenések könyvének - mint szimbolikus képhalmaznak - magyarázata csak azoknak és akkor ad építő jellegű felismeréseket, amikor az egyes lelkek fejlődésére ezt a Szentlélek lehetővé teszi. Semmiképpen sem kiindulópont tehát a Jelenések könyve. A kiindulópont mindenkor a négy evangéliumom! Nem véletlen tehát, hogy e könyv az Újszövetségi Szentírás utolsó könyve.

Az armageddoni háború a Meggidó völgyben szintén csak a speciális hit képviselőit izgatja, akik a hiszékeny emberek között e háború rémisztgetésével anyagi és evilági hatalmuk megerősítésén fáradoznak.

Én, Jézus, semmiféle speciális hit hirdetője nem voltam! Én azt az univerzális hitet hirdettem, képviseltem, éltem elétek, amely szerint mindenkinek joga van embernek hinni önmagát, és joggal elvárhatja mindenkitől, hogy őt embernek nézzék mások. Ugyanakkor mindenkinek kötelessége a másik embert is embernek nézni, függetlenül attól, hogy milyen a bőre színe, milyen nemhez, valláshoz, nemzethez, korhoz tartozik. Sőt függetlenül attól is, hogy beteg vagy egészséges, szenvedélybeteg, drogos, vagy szabad minden szenvedélytől.

Részemről csak ebben a HITBEN élők remélhetik azt az újjászületést, amely minden külső körülményt javukra fordít, és amely képes az üdvösséget biztosítani. Én vagyok az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET Jn 14,6! ÉN, és nem a Jelenések könyve! 39 /4180

 

 

Kérdező: 3. Miért gyilkoltatta le Mózes Isten nevében azt, akit akart?

HANG: 3. Isten csak univerzális hittartalmakat képes közölni a szellemi lényeivel. Ezek pedig csak saját lehatároltságuk, vágyaik szintjén tudják fogni Isten sugallatait. Egyedül Én, Jézus, voltam a világtörténelemben az egyetlen, akin, mint emberen keresztül is, az univerzális hittartalom vált nyilvánvalóvá.

(Univerzális hit = Minden embernek joga van ahhoz, hogy embernek higgye magát, és kötelessége, hogy embernek higgye minden embertársát).  

Isten nem demokratikus! Isten theokratikus! 39 /4207

 

 

Kérdező: Csak azok tartoznak Jézus Egyházához, akik az apostoli hitvallást imádkozzák?

HANG: Volt olyan időszak, amikor apostolaim fontosnak tartották hitvallásban rögzíteni Egyházam kívánságát, tanítását. E hitvallás nem más, mint emberi próbálkozás megfogalmazni azt az isteni tanítást, amelyet Én, Jézus, rátok hagyományoztam. A „Jeruzsálemi Hitvallás” valóban tömör foglalata annak, amit Én tanítottam és megéltem köztetek, de azt, hogy ezt rendszeresen mondanotok is kell, nem hagytam rátok.

Az első hitvallás szövegét még több más hitvallás is követte egyházatokban, s ezek mind azt a célt szolgálták, hogy elkülönítsenek benneteket más hitvallásoktól. Ez önmagában még nem volna baj. A baj az, hogy hitvallásaitoknak a forrása nem a Szentlélek, hanem bizonyos féltés egy felfogás elvesztésétől, illetve annak biztosítása, hogy csak egy felfogás uralkodjék a többi fölött. E felfogás nem az Én, a te Jézusod világa. Nem szabadna engednetek azt, hogy bármiféle hitvallás okozója legyen bármiféle szeretetlenségnek közöttetek!

Én, Jézus, azért nem kívánom tőletek semmiféle hitvallásnak az elmondását, mert azt szeretném, hogy az univerzális hit alapján álljatok. Azért nem fogalmaztam meg hitvallást számotokra, mert minden hitvallás - bármelyik vallás vezetőitől is származik - valahol korlátozni akarja az univerzális hitet. Tehát azt a hitet, amely szerint minden ember hisz abban, hogy ő ember, és joga van arra, hogy mások őt embernek nézzék, és minden embernek kötelessége a másik embert embernek nézni, emberként tisztelni, függetlenül a hitvallásától. Függetlenül attól, hogy milyen a felfogása.

Ne lepődj hát meg, ha a médiumom által képviselt körökben nem gyakori a hitvallás elimádkozása. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy médiumom nem hinné a Jeruzsálemi Hitvallásban foglaltakat. De igenis jelenti azt, hogy ez a hitvallás sem jogosíthat fel senkit arra, hogy ne szeresse felebarátját, sőt ellenségét is úgy, mint önmagát! 39 /4209

 

             

Kérdező: A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVÉRŐL...

1. A Bölcsesség megépítette az ő házát, annak hét oszlopát kivágván.

2. Megölte vágnivalóit, kitöltötte borát, asztalát is elkészítette.

3. Elbocsátá az ő lányát, hívogat a város magas helyeinek tetein.

A két asszonynak képében a bölcsesség és a bolondság hívogat.

(Példabeszédek 9. rész.)

Kérdésem: Mi a hét oszlop, amit kivágtak?

HANG: A Példabeszédek könyve, mint annyi más szent könyv, azért fogalmaz képekben, mert így nemcsak a logika járomszalagján, hanem az intuíció, a beleérzés vonalán is képes nagy gazdagságot kibontani számotokra a mondottakból.

A „kivágván” szó helyett szerencsésebb a „felállítván” szót használni. A hetes szám pedig egy szent teljességet jelent a szimbolika nyelvén.

2. Amennyiben valóban érdekel téged e képes beszéd, akkor magad is képes vagy ezeket megfejteni. Nincs abban semmi különleges, semmi titokzatos, hogy valaki e második kérdésedben foglaltakat felkészülésre fordítsa le. A felkészülés nagyon fontos a kegyelem világában!

3. E harmadik kijelentés a csábítást, a kísértést és az indítást, ösztönzést szimbolizálja. A csábítás kívülről jön, a kísértés belülről jön, az ösztönzés kívülről és belülről egyaránt szokott jönni.

Drága Gyermekem! A Biblia különböző részeit csak akkor fogod tudni helyesen értelmezni, ha tisztában leszel evangéliumaim tartalmával. A világ világossága Én, Jézus, vagyok Jn 8;12. A Biblia világának is csak Én, Jézus, vagyok a világossága. Csak az Én FÉNYEMBEN értheted meg helyesen a Biblia szövegeit. Azok, akik nem rangsorolnak a Szentírásban, soha nem fognak abban tisztán látni! Így kiteszik magukat annak a veszélynek, hogy különböző speciális hitek hálója fogja ki őket abból az „életfolyamból”, amely a boldog örökélet partjaira szeretné juttatni őket. (Örök boldogsága csak az univerzális hitet vallóknak van.) 39 /4210

 

 

Kérdező: 1. Megerősítést kérek! Újjászülettem?

HANG: 1. Amíg az alapalázatnak és az univerzális hitnek a talaján állsz, biztos lehetsz abban, hogy újjászületésed, vagyis a szűk kapu és a keskeny út véglegesen eljuttat Hozzám Mt 7;14. Azért nem válaszoltam kérdésedre egyszerűen IGEN-nel, mert aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen (1. Korinthusiakhoz írt levél 10;12).

Az alapalázat nálad sem jelenthet mást, mint azt, hogy jobbként csak azt fogadod el, amit az Én szavaimmal támaszt alá valaki. Nagyon kell ragaszkodnod ahhoz, hogy a Bibliában rangsorolni kell. Az egész Bibliát az evangéliumaimban (és az Apostolok Cselekedeteiben, amíg nem mentem föl az Atyához) található kijelentéseim alapján kell értelmezni. Azok a mondatok, amelyek nem értelmezhetők az Én szavaim alapján, nem helyezhetők egy sorba az Én szavaimmal. 39 /4219

 

      

Kérdező: MELYIK A LEGJOBB VALLÁS?

1. Melyik vallás a legértékesebb Jézus szemében?

2. Otthagytam egy gyülekezetet. Jól tettem?

HANG: 1. Én, Jézus, nem vallást jöttem alapítani, hanem egy olyan magatartást tanítottam és éltem elétek, amelyet az univerzális hit megnyilvánulásának lehet nevezni. Ennek az a lényege, hogy hinned kell a következőben: hinned kell abban, hogy ember vagy, és jogod van arra, hogy téged mások is embernek tartsanak. Ugyanakkor kötelességed, hogy te minden embert - függetlenül nemétől, korától, nemzetiségétől, egészségi állapotától, erkölcsi magatartásától - embernek tarts, embernek szeress és tisztelj. A speciális hitek, s ezek a különböző vallások, szellemi irányzatok, nem tagadják ugyan az univerzális hitet, de csak különböző megszorításokkal engedélyezik. Abba nem egyeznek bele, hogy bármely valláshoz tartozó üdvözülhet, mégpedig teljesen egyformán, a vallásra vonatkozóan.

Az üdvözülés nem bizonyos valláshoz, hanem újjászületéshez van kötve. Ezt mindenki megkapja, ha részben az univerzális hitet tartja a legfontosabbnak, részben pedig az alapalázat birtokában van. Az alapalázatnak az van birtokában, aki kiáll a meglátott mellett, s ugyanakkor nyitott mindenkor a JOBB irányában. Az újjászületést nem lehet allelujákkal kiprovokálni, amint ezt egyes speciális hitek gondolják és hirdetik. Ugyanez áll a Lélekkeresztségre is. A szerepeket kiosztó Isten saját belátása szerint kereszteli meg övéit a Lelke által akkor és úgy, amikor és ahogy Ő ezt jónak látja.

Nem az a hitelesen Lélekkeresztelt, aki egy élményre hivatkozva gondolja magát Lélekkereszteltnek, hanem az, aki egy istenélmény után az univerzális hitnek és az alapalázatnak szárnyain lendül tovább!

Teljesen mindegy tehát, hogy valaki melyik felekezetnek tagja. Bármelyikben lehet bárki boldog és bódult egyaránt. Boldoggá csak az előbb említett két szárny birtokában mondhatja magát bárki is. A boldogság nem azonos a bódultsággal.

2. Jól tetted, hogy otthagytad az általad említett gyülekezetet! Abban a gyülekezetben egy idő után csak azok érezhetik jól magukat, akik nem szeretnek gondolkodni. Tudnod kell, hogy a kegyelem nem lerombolja, nem fölöslegessé teszi a józan értelmet használó természetet, hanem feltételezi azt! Én, Jézus, azért mondottam apostolaimnak, hogy tegyenek tanítvánnyá minden népet Mt 28;19, mert Hozzám csak az állapotszerű tanulók, tehát az alapalázattal rendelkezők tartozhatnak újjászületési szinten.

Csak idő kérdése, és az általad említett felekezet szét fog esni anyagi és hatalmi okok miatt, mivel sem az univerzális hitnek, sem az alapalázatnak e felekezetben nincs helye. 39 /4221

 

 

Kérdező: A szőkefalvi jelenésről kérek véleményt!

HANG: Az a dimenzió, amelyet ti másvilágnak mondotok, mindenkor átjár benneteket. Minél nagyobb valakinek a hite, annál többet „tapasztal meg” ebből valaki. Az tehát egy általános jelenség, hogy veletek és bennetek van a másvilág.

Vannak előre kiválasztott lelkek, akik időnként látomásszerűen átélik azt, hogy e másvilágból ellátogat valaki hozzájuk. Ilyen esemény az általad említett jelenés is. Az ilyen jelenések hitelességét a következmények alapján lehet megállapítani. Tehát nem az a döntő, hogy ki és hogyan vélekedik az ilyen jelenésekről, hanem az, hogy milyen gyümölcsöt teremnek e jelenések. E téren tehát nem a médiumomban megszólaló HANG teszi az említett jelenést hitelessé, hanem az a hatás, amely következményként sugározni fog e jelenésből.

Minden rendkívüli eseményt, jelenést vizsgáljatok meg, és csak akkor merítsetek belőle erőt, bátorítást, ha az univerzális hitet (vagyis azt, hogy minden ember higgye magát embernek, és emiatt tisztelje az embertársában is az embert), és az alapalázatot (vagyis azt, hogy a meglátott jó melletti kiállással egy időben legyen nyitottsága az esetleg jobb irányában) segíti elő.

Tömören úgy is fogalmazhatom, hogy az Általam, a te Jézusod által új parancsnak nevezett szeretetetparancsban való növekedést segítse elő (Jn 13;34). A döntő mindig ez! 39 /4228

 

           

Kérdező: Mi a Lélekkeresztség?

HANG: Örülök kérdésednek. Örülök, mert aki érdeklődik, az tulajdonképpen kopogtat, az zörget, és a zörgetőnek megnyittatik (Lk 11;9)! Ennek a megnyitásnak pedig lehet  következménye a LÉLEKKERESZTSÉG (Lk 11;13)!

Isten nem személyválogató. Isten szerepeket kiosztó. A Lélekkeresztség, amelyet mindenkor egy valódi bűnbánat előz meg, egy olyan istenélmény, amelyben bizonyos emberi képességeket a Szentlélek karizmává minősít, vagyis megtisztít, felerősít mások javára.

Ezt senki nem tudja önmaga önmagának produkálni. Ezután vágyódni kell, ezt kérni kell, és erre egészséges gondolkodás-átalakítással, tehát bűnbánattal készülni kell. A helyes gondolkodás-átalakítás egyik része az, hogy fájlalod vétkeidet. A másik része pedig az a bizakodó remény, vágyakozás, hogy a Szentlélek az Ő örömével tölt be téged.

Az újjászületés annyiban különbözik a Lélekkeresztségtől, hogy nem szükségszerűen jár együtt érzelmi feltöltöttséggel. Együtt jár viszont annak meglátásával, hogy el kell fogadnotok Engem, Jézust, Uratoknak, Megszabadítótoknak. Ez feltétlen feltétele annak, hogy üdvözüljetek (Jn 3;3). A Lélekkeresztség nem feltétlen feltétele ennek.

Akik magukévá teszik az univerzális hitnek és az alapalázatnak az elfogadását, tehát vállalják, hogy az égi béke megtestesítői legyenek a Földön (Univerzális hit = ember vagy és jogod van arra, hogy mások embernek tartsanak, s ugyanakkor kötelességed, hogy te másokat embernek tarts, akkor is, ha ők embertelenek {szeresd felebarátodat, mint önmagadat Mt 22;39 - Mk 12;31}. Alapalázat = kiállni a meglátott jó mellett, és nyitottnak maradni a jobb felé. Tehát minősítések helyett érvelni tudni.) Az ilyeneket feltétlenül Lélekkeresztségben részesítem! 40 /4251

 

 

Kérdező: KERESŐ EMBER VAGYOK

Elhagytam vallásomat. Most megvetnek.

HANG: A legjobb helyre fordultál, hogy Hozzám jöttél. Most megvilágítom előtted, hogy Én, Jézus, miért lettem számkivetett saját vallásomban, és miért jövendöltem meg azoknak - akik életükkel Engem követni akarnak - azt, hogy az ő sorsuk sem lehet különb az Enyémnél (Jn 15;20 - Mt 10;24*). Figyelj hát!

Minden vallás, minden felekezet egy olyan speciális hitet követel magának, mely a saját vallását fölébe helyezi a többi vallásnak. Ez alól nincs kivétel!

Én, Jézus, nem azért jöttem közétek, hogy a sok speciális vallás mellé még egy másikat állítsak. Nem! Én, Jézus, elmondtam, és elétek éltem azt, hogy hogyan kell egy valódi embernek emberivé lenni. Én azért jöttem közétek, hogy azt az univerzális hitet szítsam fel bennetek, amely mindenkiben az emberi természetével teljesen szinkronban van, amelyet egyetlen speciális hit sem tud tagadni, de egyetlen speciális hit vezetői sem néznek jó szemmel.

Az univerzális hit azt jelenti, hogy minden ember hisz abban, hogy ő ember, és joga van ahhoz, hogy ezt másoktól is elvárja. Emellett kötelessége minden embernek, hogy a másik embert is embernek tartsa, és ne akarjon senkinek olyat, amit önmagának nem akar, tehát ne alkalmazzon semmiféle erőszakot senkivel szemben. Ahhoz, hogy erre képes legyen, vállalnia kell azt az alapalázatot, amely mindenkor úgy áll ki az általa legjobbnak látott mellett, hogy nyitott marad a jobb irányában. Tehát az a meggyőződése, hogy bárki mondhat jobbat is, mint amit ő képvisel, de azt meg kell érvelnie, mégpedig nem a Bibliával, mert nem a Biblia a forrás, hanem Én, Jézus, aki az evangéliumaimban tökéletesen meg- és felismerhető vagyok. A Bibliából is csak olyan érv fogadható el, amely valamiképpen - tehát vagy magjában vagy kifejtve -megtalálható az evangéliumaimban.

Tehát az univerzális hit és az alapalázat az a két pillér, amelyre épül azoknak az élete, akik valóban Engem, Jézust, fogadják el Uruknak és Megszabadítójuknak. Aki e pillérekre építi életét, az teljesen mindegy, hogy melyik felekezethez tartozik, mert mindegyikben bántani fogják azáltal, hogy mindent el fognak követni, csakhogy a speciális hitükbe beszorítsák, csakhogy elhitessék vele, hogy van egy mindenek feletti felekezet, vallás.

Ne lepődj meg hát! Ha valóban szeretsz Engem, akkor kényszerülni fogsz sorsodban hasonulni Hozzám (Jn 15;20), bármelyik speciális valláshoz tartozónak is tudod magadat!

Bármelyik valláshoz tartozol, csak azt a tanítást fogadd el hitelesnek, amely az Én, a te Jézusod szavaival alátámasztható (és nem a Biblia különböző részeivel). Az  egész Bibliában csak azok a tanítások hitelesek, amelyek nem mondanak ellene a Tíz parancsnak, a Hegyi Beszédnek Mt 5;1 és az Általam elétek tárt új parancsnak (Jn 13;34)! Tartózkodj a különböző hitvitáktól. Inkább vállald fel az univerzális hitet és az alapalázatot, mert ezeknek természetes következménye az Égi Béke a Földön, amelyről már az angyalok énekeltek születésemkor (Lk 2;14). 40 /4254

 

Kérdező: 3. Tőled jönnek-e a HANGOK, amelyeket hallok?

HANG: 3. Tőlem csak olyan hangok jönnek, amelyek építik, buzdítják, vigasztalják az enyéimet. Olyankor pedig, amikor a benned megszólaló hang valamilyen feladatra szólít fel, akkor a Tőlem jövő hangnak mindenkor két ismertető jele van. Az egyik az, hogy szívbékét ad, a másik pedig az, hogy mindenkor harmóniában van az evangéliumaimban (nem az egész Bibliában!) elmondottakkal. Ezért oly nagyon fontos ismerni az evangéliumaimat!

A Földön csak az mondhatja el magáról, hogy birtokában van a szellemek megkülönböztetése adományának, aki az univerzális hitnek és az alapalázatnak a talaján állva ismeri az evangéliumaimat, tehát helyes módon képes rangsorolni a Bibliában. 40 /4270

 

 

Kérdező: BAJ VAN AZ EGYHÁZAMMAL

2. Szeretnék egyházam bajain segíteni! Nem engedik.

3. Mi hát a teendőm?

HANG: 2. Kivétel nélkül minden vallási intézmény speciális hitet képvisel. Ez azt jelenti, hogy a sajátját szükségszerűen többre tartja a többinél a maga számára. Minden intézményesült egyház saját hitvallásában és törvénykönyvében foglalja össze azt, amit a tagjai számára fontosnak, követendőnek tart. Éppen ezért kár bajlódnod azzal, hogy olyanokat próbálj jobb belátásra bírni, akik tudatosan nem vállalják az alapalázatot. Az vállalja az alapalázatot, aki úgy áll ki az általa meglátott jó mellett, hogy nyitott marad arra a jobbra, amely a józan ész határán belül az Én, a te Jézusod evangéliumaival alátámasztható. Az, aki vállalja azt, hogy nem minősít, hanem érvel, az birtokolja az alapalázatot. Az ilyen emberre lehet azt mondani, hogy nyitott (fejlődőképes)!

3. Neked az a feladatod, hogy saját körödön belül az univerzális hitnek és az alapalázatnak légy hordozója. Minden ember hisz abban, hogy ő ember, és joga van ahhoz, hogy őt mások embernek nézzék. Ugyanakkor kötelessége, hogy ő is embernek nézzen minden embert, függetlenül attól, hogy az illető milyen. Ez az univerzális hit!

Amint az alapalázat nem más, mint az első főparancs, úgy az univerzális hit nem más, mint a második főparancs. Ezek megélésére törekedj! Ha ezt teszed, akkor meg fogod tapasztalni, hogy nem lehet különb a tanítvány sorsa, mint mestere sorsa Jn 15;20 - Mt 10;24. De ez nem baj, inkább kitüntetés! 40 /4289