Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Speciális hit

 

Kérdező: A BENNÜNK LÉVŐ RENDRŐL
Kinek van rend a fejében?
HANG: Ismert köreitekben a generális hit, a speciális hit és az univerzális hit fogalma. Csak röviden:
Generális hit alatt azt értitek, hogy mindenki hisz valamiben. Aki azt mondja, hogy ő nem hisz semmiben, az azt hiszi, hogy nem hisz semmiben!
Speciális hit az, amely egy néphez, nemzethez, fajhoz, valláshoz, szellemi irányhoz kapcsolódik.
Univerzális hit alatt azt értitek, hogy minden ember hisz valamiképpen emberségében. Minden ember, mert ember, hisz abban, hogy joga van önmagát embernek gondolni, joga van emberi bánásmódot követelni magának.
Én, Jézus, ezt a harmadik hitet céloztam meg, s meg akartam értetni veletek, hogy azt, hogy az Isten EMBERKÉPŰ! Az univerzális hit alapján tehát minden embernek rend van a fejében! Senkire nem lehet tehát azt mondani úgy általánosságban, hogy nincs rend a fejében. Csupán arról lehet szó, ha valaki felmérést csinál, és konkrét kijelentésre rámutatva mondhatja, ez és ez, itt és most semmiképpen nem támasztható alá az Én evangéliumaimmal, s bár szubjektíve, tehát az univerzális hit alapján mondhatja és joga is van mondania, hogy rend van a fejében, de objektíve, tehát Rám, Jézusra, hivatkozva, egy jelenleg képviselt témában nem képes álláspontját Velem alátámasztani.
Ha Engem, Jézust, elfogad valaki egyedüli biztos alapnak, tehát IGAZSÁGNAK, akkor a fejében lévő szubjektív rendet, tehát azt, hogy joga van az emberi méltóságra, képes hozzáigazítani az Én, a ti Jézusotok fejében lévő rendhez, tehát az objektív RENDHEZ, vagyis hogy minden embernek joga van ehhez.
Objektív rend csak az Én fejemben van. Ilyen értelemben viszont azt mondhatom, hogy senkinek sincs rend a fejében. Ti mindig fejlődésben lévő szellemek vagytok. Ti soha nem mondhatjátok, hogy aki titeket lát, az látja az Istent Jn 14,9! Én, Jézus, nem vagyok szellemileg fejlődő lény, mert egylényegű lévén az Atyával, az Isten nem fejlődő lény!
Annak a RENDNEK, amelyet, mint univerzális hitet, szubjektíve mindenki joggal képviselhet, csak akkor mondhatjátok elfogadhatónak, ha olyan nyitott, jó szándékú ember képviseli, aki nyitott arra, hogy Felém, tehát az objektív fejlődés irányát felvállalja. Éppen ezért nem az optimizmus az, ami iránymutató, hanem a pozitív gondolkodás! Igen, mert az optimista ember a jövőt látja szépnek, míg a pozitív gondolkodó itt és most, a jelenben látja meg azt, ami önmagára vonatkoztatva érték, vagyis számára jó. Optimista lehet egy embertelen ember is. A pozitív gondolkodó az mindig csak emberséges ember lehet.
Ezért nem elég, ha valaki - úgy, mint Én - az univerzális hitet tartja lelki élete alapjának. Szükséges az is, hogy Én, Jézus, mint tökéletes ember, legyek életének iránymutatója. Ezért nem elégedhettem meg azzal, hogy igazságnak, életnek mondjam magamat. A ti számotokra, éppen az igazság és az élet elfogadásának érdekében, ÚTNAK is meg kellett fogalmaznom Magamat!
Amikor a római pápa azt mondja magáról, hogy ő csalhatatlan, akkor ezt nyugodtan el lehet fogadni az univerzális hit alapján. Ezen az alapon mindenki csalhatatlan! Miért lenne a római pápa ez alól kivétel. De ha erről az alapról elindulva olyan irányt vesz valamelyik kijelentése, rendelete, amely nem támasztható alá még magjában sem az Én szavaimmal, akkor nyilván nem csalhatatlan, mert embertelen és istentelen egyaránt. Amikor azt mondja, hogy embert ölni nem szabad még akkor sem, ha az az ember még meg sem született, de mert ember, ezért az univerzális hit alapján joga van az élethez, akkor bizony, csalhatatlan igazságot jelent ki. Ha azt igazolná valaki, hogy a meg nem született magzat, még csírájában nem ember, mert lehet még belőle valami más is, akkor természetesen azt kellene csalhatatlanul mondania, hogy bár az embert nem szabad megölni, de a magzatot igen, mert az még csírájában nem ember.
Ha a római pápa azt mondja, hogy valamelyik nemzet katonáinak joga van más nemzet katonáit parancsra megölni, akkor semmiképpen sem csalhatatlan. Ebben az esetben nemcsak azért nem csalhatatlan, mert irányt tévesztett, hanem azért is, mert lelépett az univerzális hit talajáról, tehát arról a talajról, amelyen minden embernek joga van saját földi létéhez.
Mivel a római pápa, bár sokszor mondott olyat, ami embertelen és istentelen egyaránt, tehát ellene mond az univerzális hitnek, de még soha nem mondotta, hogy az ilyesmit Velem igazolhatóan csalhatatlanul állítja, ezért nyugodt szívvel gondolhatja, mondhatja magát csalhatatlannak. Ha azt állítja magáról, hogy ő Isten szolgáinak a szolgája, hát, „adja Isten, hogy úgy legyen”. Ha mégsem az, akkor sem a kijelentése hibás, mert e kijelentés az univerzális hit talaján áll, és Velem alátámasztható. Az, hogy a gyakorlatban e kijelentést miképpen éli meg, bizony ő felel érte. Állítása mindenképpen helytálló. Egy állítás akkor is helytálló, ha nem valósítják meg!
Egyenlőre ennyit a fejetekben lévő rendről. 35 /3717
 
 
Kérdező: 2. A „SZERETET” könyv megijeszt.
HANG: 2. Az nem jó, ha ijesztőnek látod a „SZERETET” könyvet. Azért nem jó, mert e könyv elsősorban azt akarja tudatni veletek, hogy mennyire szereti Isten az embert, és nem azt, hogy mennyire gyarló az ember. Nem azt, hogy gyarlósága miatt félnie kellene az embernek Istentől!
Ismétlem! Ne azon sopánkodj, hogy milyennek kellene lenned, hanem annak örülj, hogy az Enyém vagy! Hidd el! Képes vagyok gondoskodni arról, hogy olyan légy, akinek örülni tudok!
Az a barátod, aki nem tud hinni Bennem, nem azért nem tud hinni, mert nem akar, hanem azért, mert e szó: HIT, lejáratódott előtte.
A HANG könyvekben már megírtam, hogy van generális, speciális és univerzális HIT.
A GENERÁLIS HIT azt jelenti, hogy mindenki hisz valamiben. Az, aki nem hisz semmiben, az abban hisz, hogy nem hisz semmiben.
A SPECIÁLIS HIT hordozói a különböző felekezetek, vallások, szellemi irányzatok képviselői.
AZ UNIVERZÁLIS HITpedig azt jelenti, hogy mindenki hisz abban, hogy ő ember, és joga van ahhoz, hogy őt mások is embernek nézzék!
Én, Jézus, ez utóbbi HITET jöttem föléleszteni, erősíteni bennetek! Igen! Azért jöttem közétek, hogy megértessem veletek: az Isten EMBERARCÚ! Ezt nem bírták elviselni a SPECIÁLIS HIT képviselői!
Ha valaki hitetlen barátoddal ezt meg tudná értetni, akkor ő is belátná, hogy ennek az UNIVERZÁLIS hitnek ő is birtokában van! Sőt, nemcsak nem hitetlen, hanem ő azok közé tartozik, akik leginkább jogosultak arra, hogy embernek tudják, higgyék magukat és másokat is! 36 /3783
 
 
Kérdező: NEM VAGYOK VALLÁSOS TÍPUS
Nem vagyok vallásosnak mondható.
HANG: Én, Jézus, sem voltam vallásosnak mondható! Nekem, a vallási vezetők szerint, azért kellett meghalnom megszégyenítő halállal, mert olyanokat mondtam, ami ellenkezett a vallási vezetők felfogásával.
Mi volt, amit képviseltem? Megmondom: az univerzális HIT!
Generális hitnek azt nevezitek, miszerint mindenki hisz valamiben. Aki nem hisz semmiben, az azt hiszi, hogy nem hisz semmiben. Tehát ő is generális hittel rendelkezik.
Speciális hitnek azt nevezitek, amit különböző hitvallásokba foglalnak és követelnek meg hordozóik azoktól, akik hozzájuk akarnak tartozni.
Az univerzális hit, amelyet Én, Jézus, képviseltem, nem rögzíthető hangzatos hitvallásba. Nem, mert az univerzális hit nem más, mint az, hogy minden embernek jogában áll hinni abban, hogy ő ember, és minden embernek joga van ahhoz, hogy őt más is embernek tekintse! Én, Jézus, ezt a HITET képviseltem, és erre a HITRE szólítottalak fel benneteket!
Nagyon remélem, hogy ezt a HITET te is elfogadhatónak tartod, és így EGY leszel Velem, a te Jézusoddal!
Ez nem jelenti azt, hogy minden speciális hitet sutba kell dobni, hanem azt jelenti, hogy minden speciális hitet hordozó vallásból csak azt kell komolyan venni, ami nem ellenkezik az univerzális hittel.
Mivel minden speciális hit képvisel olyan elveket is, amelyek az univerzális hit lényegét nem rombolják le teljesesen de olyat is, amely megkísérli, sőt parancsba is adja az univerzális hit el nem fogadását, ezért azok, akik Hozzám, Jézushoz, tehát az univerzális hit megvallásához csatlakozók, feltétlenül konfliktusba kerülnek bármely vallás képviselőivel. Ezért mondhattam Én, Jézus, azt, hogy amint Engem, úgy enyéimet is csak üldözések közepette fogják tudni elviselni (Jn 15;20)! 36 /3786
 
 
Kérdező: AZ Isten SZERINTI ÉLETKÖZÖSSÉGRŐL
IMA:
Uram! Köszönöm, hogy lehetővé teszed számomra azt, hogy szólhatok Hozzád! Kérdezni szeretnélek! Beszélj nekem az Általad jónak vélt életközösségről.
„Kedves Barátom!
Először elmondom, hogy miért kellett eljönnöm, mi okból, aztán elmondom, hogy honnan jöttem, és végül rátérek a kérdésedre adandó válaszomra is. Vagyis arra, hogy mi célból jöttem közétek.
A TEREMTÉSSEL kell kezdenem.
Isten kimondhatatlan szeretete, önközlése a szellemi teremtmények létét nem tudta úgy létrehozni, amint Isten létezik. Csak Isten létezhet azáltal, hogy boldog! Tehát boldogsága azonos a létével!
A szellemi teremtményeknek előbb létezniük kell ahhoz, hogy boldogokká tudjanak válni.
Isten, az önmaga Lényének mondott IGEN-je által, mint KÖZÖSSÉG boldog, és így létezik. A szellemi lények csak akkor lehetnek boldogok, ha IGENT mondanak Teremtőjük szándékának. Vagyis annak az isteni TERVNEK, hogy személyes kapcsolatban legyenek az őket egyedül boldogítható Teremtőjükkel. Ezt Isten nem tudja megtenni helyettük. Senkiben nem lehet sem Isten, sem teremtmények által boldogságot „teremteni”.
Az Isten a BOLDOGSÁG! Ez „teremti” ŐT! Ezáltal VAN! Ennek másik neve: SZERETET! Aki teremtmény, annak szabad döntést kell hoznia Istenre, mint BOLDOGSÁGRA, mint SZERETETRE! Ennek a boldogító kapcsolatnak szükségszerű velejárója a közösségi élet. Azért szükségszerű, mert teremtményi szinten a szeretés a másikra figyelésből nő ki, együtt él vele!
Minden teremtett lény Isten reáfigyelése által létezik. Minden szellemi lény Isten reáfigyelése által állapotszerű lehetőséggel rendelkezik arra, hogy másra, tehát Istenre is, figyelő legyen. E nélkül a másra figyelés nélkül sem Isten, sem teremtett szellemi lény szeretni nem tud! E másokra figyelés nélkül egyszerűen nincs szeretet, ami, mint említettem, a boldogságnak a másik neve! Ezért csak az képes boldogságot „teremteni” önmagában, csak az él szellemi természetének megfelelően, akinek életében főhelyen van a másikra figyelésben az Istenre figyelés! Ez pedig képtelenség kapcsolatok (tehát közösségi élet) nélkül! Azért képtelenség, mert Isten léte nélkül nem létezhet semmiféle teremtmény! Azért képtelenség, mert csak az, aki másokra figyel, képes Istenre figyelni, illetve aki Istenre figyel, csak az képes másokra figyelni! Nem arról van szó, hogy Isten feldaraboltan van teremtményeiben, hanem arról, hogy teremtményei nem darabolódhatnak fel önmagukban, amikor szeretnek, tehát amikor másokra figyelnek! A feldarabolt szeretet már elrontott szeretet (személyválogató). A feldarabolt Isten már nem Isten, hanem bálvány!
Az Isten által teremtett szellemi lények tehát szükségszerűen egy személyes döntés által lehetnek élő kapcsolatban azzal az Istennel, aki személyesen megszólította, szerette, teremtette őket.
Isten megszólítása, tehát a szellemek megteremtése, a teremtettség szintjén megváltozhatatlan, mivel Isten mindenkor és mindenben tökéletes, és megszólítása azonos a boldogságával. A szellemi teremtmények részéről viszont - éppen, mert személyes döntés szükségeltetik - ez a döntés el is maradhat. Ebben az esetben az ember csupán önmagát tudja kimondani önmaga számára, de ez nem elég a boldogságához, mert nem önmagára, hanem Isten boldogságának befogadására teremtődött. Isten örömét nem tudja megélni, de hiányának fájdalmát magával cipeli!
A szellemi teremtmény óriási felelősséget visel döntéséért. Ez abban mutatkozik meg, hogy döntése következményét képtelen korrigálni. Képtelen, mert képtelen egyszerre igent is és nemet is mondani. Képtelen egyszerre dönteni és nem dönteni. A boldogságot, boldogtalanságot eldöntő döntés csak egyszeri! A jó fának csak jó gyümölcse lehet. A rosszul döntött szellemi lény, illetve a sehogyan sem döntött szellemi lény tehát többé nem találhatja meg önerejéből Istenét!
Isten megszólítása, szeretetének, önközlésének felajánlása szellemi teremtményei felé nem változott meg azáltal, hogy valamelyik szellemi lény nem-et mondott Isten igen-jére. Az, aki nem-et mondott, személy szerint csak önmagát zárta ki az Istennel boldogítóan megélhető kapcsolatból. Mivel a szellemi lény elrontotta a legnagyobb lehetőségét a boldogságra, ennél már csak kisebb lehetőséggel találkozhat - mint teremtmény - a Teremtőjével.
Isten változatlan szeretete abban mutatkozott meg, hogy alacsonyabb szinten teszi lehetővé a Neki hátat fordító szellemi teremtményének, hogy Neki igen-t mondjon. Olyan ez, mint amikor valaki tudatosan elrontja látását. Ettől kezdve már csak a számára elfogadható Fény a megfelelő. Látni csak abban tud! Isten ezért vállalta azt, hogy elbukott gyermekei érdekében teremtményesül! Ezt nevezitek „megváltásnak”! Ez tehát az ember számára lényegesen nagyobb kegyelem, mint a teremtés!
Mivel a legnagyobb lehetőség, az Isten boldogságában történő részesedés, szellemi szinten megbukott, ezért Isten jóvoltából alacsonyabb szinten, tehát csak a Földön lehetséges a megtérés igazolása, mert itt a bukott szellemnek, megsérült természetük folytán nem Istent, hanem az emberben megjelent Istent kell elfogadniuk, akiben Isten lehajolt hozzá! Isten ezt mondja: „Ha már, mint Istent, nem fogadtatok el, legalább mint szenvedő, ártatlan embert fogadjatok el!” Az az ember, aki már az ilyen embert sem képes elfogadni, Isten előtt annyira embertelen, hogy Isten sem tud vele mit kezdeni!
Emberképű lett az Isten, az emberképűségnek minden szenvedékenységével, hogy az ember - ha akarja, ha személyes igennel akarja, illetve akár már születése előtt szándékolta - megistenüljön.
Az ember számára tehát a Földön nagyobb kegyelem a „megváltás” (ami nem más, mint emberben önmagát embernek felajánlott Isten), mint a teremtés. Igen, mert a megváltás és a bűn egymással együtt létező valóság. Igen, mert a megváltás az embert olyan állapotba hozta, amelyet egyes cselekedet nem képes megszüntetni. Nem, mert ezt az állapotot csak kettő, Isten és ember egyszerre tudná megszüntetni. Isten ezt soha nem akarja! Nem akarhatja, ha egyszer ember lett! Ember csak akkor tudja ezt megszüntetni, illetve állandósítani, ha a megátalkodottság állapotába hozza magát! Tehát csak a megátalkodott ember lehet képes embertelen ember lenni addig, amíg megátalkodott!
Az erkölcsi jó hiánya mindig szenvedéssel jár, de nem reménytelenül! Ami nem valósulhatott meg a teremtés szintjén a teremtett szellemi lény akkori döntése miatt, az most megvalósulhat Isten megtestesülése által a földi élet szintjén, mert Isten szeretetét soha senki és semmi meg nem szüntetheti, és azt sem, hogy a boldogságra teremtett ember, mint szellemi lény, emberként, gondolkodásának, szemléletének EGY BOLDOG EMBERHEZ (Hozzám, Jézushoz) irányítását döntések sorozata által megkezdheti! Ennek felvállalása a megtérés, és ennek szükségszerű következménye az újjászületés, amely feltétlen feltétele a mennyek országába jutásnak (Jn 3;3)!
Szeretetből jöttem hát közétek, bűnösökhöz, hogy Engem, mint EMBERT, befogadjatok, hisz minden emberben benne vagyok rászoruló módon  Mt 25,40!
Én, Jézus, valóban ÉLETKÖZÖSSÉGBŐL jöttem közétek. Ennek az ÉLETKÖZÖSSÉGNEK eszméjét hoztam el nektek. Ennek az ÉLETKÖZÖSSÉGNEK tartalmát mondtam el és mutattam meg nektek. Mivel ahonnan jöttem, ott más, egészen más következménye van annak, amit itt elmondtam és megéltem közöttetek, ezért egy befelé irányuló TERVVEL jöttem, és mondottam beköszöntőmben, hogy betelt az idő, elérkezett hozzátok Általam az Isten országa, a ti boldogságotok, tehát alakítsátok át gondolkodásotokat, és higgyetek Nekem (Mk 1;15)!
A mindent odaadás, mint ESZME, itt a Földön csak részben valósulhat meg. Ez nagyon természetes, mert a Föld nem a véglegesülésnek, hanem az irányultságnak a helye!
Kétségtelen, hogy minden, ami él, egyesülés által válik többé. Mivel az emberalatti világ nem hordozója az erkölcsi rendnek, vagyis sem jót, sem rosszat, sem bűnt, sem erényt nem tud tudatosan cselekedni, ezért az emberalatti világ nem arra való, hogy az ember egy az egyben utánozza azt, hanem arra, hogy abból a világból is kiolvassa, és az erkölcsi rendben ennek a segítségével is igyekezzen megvalósítani az ESZMÉT! Azt az ESZMÉT, amely Bennem testet öltött, és emberré lett!
Amint a Szentlélek találkozása Máriával Engem valósított meg, úgy a Szentlélekkel való találkozásotok képessé tesz benneteket is arra, hogy megvalósuljak általatok, veletek és bennetek a világban, illetve megvalósuljon általatok, veletek és bennetek a Szentlélek által az a KÖZÖSSÉG, AKIT az Én Titokzatos Testemnek neveztek!
Ez az ESZME azt akarja ismertetni az értelemmel bíró emberrel, hogy belülről, amint a szellem megkívánja, és nem kívülről, ahogy az állatok és a növények mutatják csupán, kell közösségben egységre törekednetek.
Az anyagi javakról történő lemondás csak akkor van a helyén, ha az következmény, illetve ha az együtt jár azzal, hogy Istent abszolút első helyre teszi valaki az életében. Isten tehát nem úgy kerül valakinek életében az első helyre, hogy mindenről lemond, hanem fordítva! Aki első helyre teszi Istent az életében, az igyekszik megszabadulni minden olyan fölösleges tehertől, amelyet anyagi javaknak lehet nevezni.
Minden, ami mulandó, ESZKÖZ! Az eszköz önmagában nem érték. Sőt, önmagában értelmetlenség. Az eszköz azért eszköz, hogy felkínálja magát bizonyos cél elérésére. Végső soron az ember, aki az örökkévalóság gyermeke, aki egészen biztos abban, hogy boldogságát a mulandóságban meg nem találhatja - mert gyermeke az örökkévalóságnak, és ez a vágy kiirthatatlanul benne él -, csak részcéloknak nevezheti a mulandó értékeket. De tudnia kell, hogy ilyenkor nem őszinte. Nem, mert részcél nem létezik a szellemvilágban, csak eszköz! Amit részcéloknak neveztek, azok is eszközjellegűek az egyetlen és örök CÉL, az igazi hazataláltság örömének elérésére. Annak a LÉLEKKERESZTSÉGNEK átélésére, annak az istenélménynek elfogadására, amelyben ugya­ncsak eszközjellegűen, a Szentlélek által karizmává finomított emberi tulajdonságaitokkal élni tudtok mások, a KÖZÖSSÉG javára!
Amint a párválasztásoknál, akkor igazi és helyesen emberi az ilyen választás, ha nem érdekházasság céljából történik, hanem belül mondanak igen-t egymásnak a felek, s ennek következménye az együttlakás és az, hogy anyagi javaikat is közösen használják, úgy az emberi együttélések folyamán is, csak akkor természetes a magántulajdon felszámolása, ha már belül mondanak igen-t egymásnak egy közös CÉL érdekében azok, akik együtt akarnak élni.
De a házasságkötés is csak akkor mondható Isten előtt megfelelőnek, ha egy ESZME, mégpedig az az ESZME kapcsolja össze őket, hogy Velem, Jézussal, egyre szorosabb, egyre mélyebb egységbe kerüljenek, tehát ha a Szentlélek a lelke e kapcsolatnak.
Éppen így, minden közösségnek is ESZMEI síkon, tehát a Szentlélek által felkínált feladatok elvégzésére vállalkozók egysége kell hogy legyen megcélozandó! Ez csak a LÉLEKKERESZTSÉGBEN részesülteknél lehetséges!
Később sem, soha sem szabad a Szentlélekkel való élő kapcsolat elé helyezni a Szentlélek által induláskor felkínált ESZMÉT (tanítani gyermekeket, ápolni betegeket, szolgálni egy meghatározott formában a rászorulókat)! Ezért a LÉLEKKERESZTSÉG utáni vágy, majd a LÉLEKKERESZTSÉG átélése nem hiányozhat egyetlen közösségben élni akaró lelkéből sem! Az ilyeneknek időnként össze kell jönniük, és rá kell hallgatniuk a mindenkiben élő és megnyilatkozni akaró Lélekre! Istenélmény nélkül minden kapcsolat, minden közösség vagy érdekközösséggé (anyagi szinten), vagy cimborasággá (erkölcsi szinten) válik.
Azokat, akiket ti őskeresztényeknek neveztek, egységbe az az ESZME kapcsolta, amit így lehetne most megfogalmazni: a halál az igazi nyereség! Tehát a véglegesült örök életet, mint CÉLT, mindenek elé tudták helyezni. Igaz, ebben nagy segítséget jelentett nekik az Én földi életem közelsége, és az, hogy üldözték őket. De akárhogyan is volt, igazi CÉL késztette őket arra, hogy eszköznek tekintsék mindazt, ami mulandó.
Ott, ahol nem ez, hanem az anyagi javakról való lemondás, a magánvagyon megszüntetésére késztetés volt érzékelhető, ott kimondva kimondatlanul, máris elhomályosult a CÉL, és halálba torkolóvá vált Péter e téren történő számonkérése (Ap.Csel 5;1-11).
Az ember, csakúgy, mint az Isten, társas lény! Elsősorban Istenével kell legyen TÁRSAS kapcsolatban a Szentlélek által, és ettől az Istenétől kell kapnia azt a szerepet, feladatot, ugyancsak a Szentlélek által (ez a LÉLEKKERESZTSÉG), amelyet csak másokkal közösségben lehet megélni. Annak a szeretetnek kibontakoztatása, amelynek tartalma az önátadás, csak akkor lélekemelő, ha a végső CÉL (boldog örökkévalóság) mindenek elé helyezése mellett közös feladatok elvégzésére vállalkoznak azok, akik egymással is összhangban akarják e végső CÉLT magukban tudatosítani.
A Földön minden rossz egy elrontott jó. Mivel az emberi faj fenntartását biztosító házasság, mint közösségi élet, legtöbb esetben vagy teljesen kikapcsolta, vagy részben elhomályosította a végső CÉLT, ezért az emberi történelem folyamán, magát a házasságot zárójelbe téve, tehát ezt mellőzve akarták a jó szándékú emberek felvállalni azt, hogy a végső CÉL „állapotszerű” tudatosítása mellett főleg a rászorulókban élő jelenlétem irányában fejtsék ki, éljék ki szeretetüket. Így jöttek létre a különböző szerzetesi közösségek, amelyek a magánvagyonról való lemondást is szükségszerűnek tartották ennek érdekében.
Kétségtelen, hogy LÉLEKKERESZTSÉG által működhet a Szentlélek olyanokban, akik lemondanak a házas kapcsolatról. De kétségtelen az is, hogy ehhez a működéshez a házasságról való lemondás nem szükségszerű! A nem személyválogató, de szerepeket kiosztó Szentlélek ott fú, ahol akar!
A LÉLEKKERESZTSÉG megvalósulása nem függ semmi mástól, csak attól, hogy akarja-e valaki vagy sem! Ha akarja, akkor keresi azokat, akik ezt szintén akarják, és feltétlenül lesz része olyan istenélményben, amely felkészíti őt az Isten által jónak látott szerep, feladat felvállalására. Ez járhat együtt azzal, hogy valaki vagy valakik ráteszik kezüket a LÉLEKKERESZTSÉGET vágyóra, de történhet e nélkül is! Ha valaki részesült ebben az istenélményben, akkor ennek lehet következménye az is, hogy meghatározott személy vagy személyek kezüket ráteszik a Szentlélektől kapott feladat vállalásának igazolására, de senki nem attól válik LÉLEKKERESZTELTTÉ, hogy valaki rátette a kezét az illetőre vagy sem.
Ismétlem: Isten biztosan akarja, hogy mindenki LÉLEKKERESZTELT legyen! Isten biztosan akarja, hogy a Szentlélek mindenkiben, egy átélt istenélmény hatására, gyümölcsöt termő módon működni tudjon! Isten biztosan akarja, hogy az Ő SZABADSÁGA minden szellemi teremtményében működőképes legyen! A szabadság nem valami passzív létforma, hanem a bennetek aktívan működő Szentlélek jelenléte! Aki még nem tapasztalta meg e szabadságot, az fel sem tételezi, hogy ez létezik. Nem hisz benne! Éppen ezért csak hittel fogadható el! A bűn kétségtelen, hogy erősíti e szabadság valósága elleni döntést a lélekben. De a szabadságnak a valóságát soha meg nem szüntetheti, mert e szabadság a Szentlélek működési területe (2Korintusi levél 3,17)! Éppen ezért az, aki valóban akarja, előbb-utóbb meg is kapja!
Minden speciális hitet hirdető közösség vezetősége (speciális hit = alá-, fölérendeltséget hitvallásban rögzített életforma) előírhatja ugyan, hogy közösségében bizonyos feladatokat csak azok végezhetnek, akiket erre kézrátétel következtében imával felhatalmaztak. Ez minden speciális hitet hirdető közösségben szükségesnek tűnik a rend fenntartásához, de ez egyáltalán nem biztos, hogy azonos azzal a renddel, amelyet az Isten vár el tőletek! Sőt! Éppen a LÉLEKKERESZTELTEK által, tehát a Szentlélek által felkínált REND miatt fogják üldözni - természetesen azok, akik nem részesültek LÉLEKKERESZTSÉGBEN - a speciális hit képviselői az Enyéimet!
Mivel a BOKOR-BÁZISKÖZÖSSÉGBEN nem a LÉLEKKERESZTELTEK felé tolódott el a hangsúly, hanem az értelmileg kipallérozottak felé, ezért a szellemvilág ártó erői, amelyek közül a legkisebb szellem is többet tud, mint bármelyik bokorbázis-közösségi tag, nagy teret kaptak a működésre. Ezért az ESZME elhalványulása ma már számotokra meglehetősen látványos. Míg a karizmatikus ÁG, tehát a LÉLEKKERESZTELTEK ága, melyben nem jellemző a szellemileg kiugrók nagy száma, látványos növekedést, terjedést mutat. A kegyelmi rendben ez a természetes!
Most válaszolok a feltett kérdésedre:
Azért jöttem közétek, hogy Általam, Velem és Bennem a Lélek által nektek juttatott szerep, feladat alapján megvalósítsátok ahhoz a CÉLHOZ irányulást, amelyet Mk 1;15-ben elmondottam. Ez csak közösségben valósítható meg! Ez a Közösség az Én Titokzatos Testem! Mivel a feladatok részekre osztják e Testet, és e részeknek egységesítője maga a SZENTLÉLEK, ezért e részekre osztott feladat addig hordozza áldásomat, amíg az egyedeket a Szentlélek vezeti!
Ezt a Földön soha meg nem valósuló, de mindig megvalósítandó irányulást kell vállalnia annak, aki szabadságot ad Nekem, Jézusnak, önmagában arra, hogy tegyem általa azt, amit jónak látok.
Amint nem vontam körül abronccsal annak idején tanítványaimat se, de igenis ígéretet tettem nekik arra, hogy LÉLEKKERESZTSÉGBEN fognak részesülni, úgy most is és a világ végezetéig mindenkor, nem ígérek nektek felhőtlen jövőt azáltal, hogy külső rendeletekkel egybefalazzalak benneteket, hanem ma is arra hívom fel figyelmeteket, hogy vágyódjatok betöltődni Lelkemmel!
Akikkel ez már megtörtént, azok szítsák fel újra magukban ezt az első kegyelmet, aki pedig még nem élte át a pünkösdi istenélményt, az higgye el, hogy nemcsak van ilyen, de ez nélkülözhetetlen is ahhoz, hogy élő közösségekben gyümölcsöt teremjetek, maradandó gyümölcsöt, a Szentlélek által!
A Föld az IRÁNYULÁS, és nem a véglegesítés, nem a véglegesülés helye! 36 /3799
 
 
Kérdező: Mondható-e eretneknek az, aki a HANG-könyvek szerint alakítja a gondolkodását?
HANG: Ha valaki eretnekséggel vádol benneteket, akkor kérdezzétek meg tőle, hogy mit ért e szó alatt. E szó többértelmű! Általában kétféle értelemben szoktátok használni.
Az egyik: ha valaki bizonyos tárgykörben a tömegtől eltérő véleményt képvisel, akkor eretneknek szokták nevezni. Ezt inkább szektának kellene mondanotok. Ilyen értelemben Én, Jézus, és követőim, zsidó eretnekek, szektások voltunk De ebben az értelemben szektás mindaz, aki rendszeresen templomba jár, mivel ezek ugyancsak kisebbségben vannak azokkal szemben, akik nem járnak rendszeresen templomba.
Ilyen értelemben, ha az általános (univerzális) HITET képviselitek minden megszorítás nélkül, akkor tudomásul kell vennetek, hogy eretneknek, szektásnak mondanak benneteket azok, akik nem vállalják e HITET megszorítás nélkül.
Univerzális HIT: minden ember hisz abban, hogy ő ember, és joga van másoktól is elvárni azt, hogy őt embernek nézzék. Ugyanakkor köteles ő is minden embert - fajától, bőrszínétől, nemzetiségétől, nemétől, korától, erkölcsi, testi, lelki, szellemi szintjétől, sérüléseitől függetlenül - embernek nézni. Előbb-utóbb bizonyos, hogy eretneknek, szektásnak fognak majd mondani benneteket a speciális hit képviselői.
Speciális HIT: csak bizonyos hitvallás keretében megfogalmazott tételek elfogadása után fogadnak el egyenértékű embernek azok, akik ezt a HITET, ezt az általuk megfogalmazott hitvallást vallják. A többi ember kizáratik ebből. 
Én, Jézus, eljöttem, hogy elmondjam és megéljem előttetek az univerzális HITET! Nem vallásalapítónak jöttem! Csak ti csináltatok Belőlem vallásalapítót (ma már sok vallás alapítót)! Furcsa módon, vagy nem is olyan furcsa módon, e sok vallás - Rám hivatkozva - mindegyik különbnek tartja magát a többinél!
Én, Jézus, azért jöttem, hogy elmondjam, előttetek megéljem, és számotokra Általam, Velem és Bennem lehetővé tegyem azt, hogy - ti is Istenért! - minden embert szerető emberekké tudjatok válni, és senki ne gondolja magát különbnek a többinél. De kevesebbnek sem!
A másik: ha valaki az „eretnek” szó alatt azt érti, hogy azok az eretnekek, akik egy Tőlem származó igazságot annyira hangsúlyoznak, hogy ennek következtében más, Tőlem származó igazság nemcsak árnyékba, de tagadásba is kerül. Ha valaki ilyennek gondol benneteket, akkor meg kell kérdeznetek az illetőt, hogy melyik Tőlem származó igazságot tagadjátok az általatok képviselt Tőlem származó igazság által.
Bizton állíthatom, hogy nem fognak tudni olyan Tőlem származó igazságra találni, amelyet tagadnátok, ha az általános HIT alapján álltok!
Így hát csak addig lesztek szektássággal vádolhatók, amíg számszerinti kisebbségben lesztek a többiekkel szemben. Az pedig mindenkor és mindenki előtt tudott dolog, hogy az igazságnak soha nem kritériuma, az igazságot soha nem az döntötte el, hogy hányan képviselik!
Ne félj, te kisded nyáj! Tetszett az Atyának, hogy nektek adja az országot! (Lk 12;32)! 36 /3821
 
 
Kérdező: Szeretném gyógyítani, tanítani, segíteni az embereket!
HANG: Eddigi földi életedben bőségesen megtapasztaltad sorsomat, áldásomat egyaránt. Akik az enyéim, azokat mindkettőben részesítem.
Kívánságoddal kapcsolatban három gondolatot, elirányítást adok neked:
Az egyik: A gyógyításnak mindhárom formája: orvosi, természetgyógyászati és közvetlen isteni adományként, tehát karizmatikus adományként kapott képesség általi gyógyítás megegyezik abban, hogy a mulandó életet részben meghosszabbítani, részben elviselhetőbbé akarja tenni.
Van azonban különbség is a három között. A karizmatikus adottság által történt gyógyítás lényegéhez tartozik az, hogy Istenre hívja fel a figyelmet. A természetgyógyászatnak ugyan nem tartozik a lényegéhez, de valamiképpen a természetéhez igen, hogy szintén fontosnak tartja valamiképpen az Istenbe vetett hitet. Az orvostudomány birtokában gyógyító számára az emberi értelem, a betegségek okainak és felületi megszüntetésének felismerése az, amire az ilyen gyógymód hivatkozik. Ez az egyik gondolat, amelyet fontosnak tartottam közölni veled.
A másik: Az ember benső békéjének, tehát boldogságának szempontjából az egészség nem jobb, mint a betegség, és a betegség nem rosszabb, mint az egészség. Ugyanez elmondható a földi élet hosszáról, rövidségéről is. Sem jobb, sem rosszabb egyik sem a másiknál. Ezek mind-mind eszköz jellegűek, s bármelyik gyógyítási módon is gyógyít valaki, ha nem mondja el, nem világítja meg a CÉLT, akkor se nem árt, se nem használ egyik sem. A karizmatikus módon történő gyógyítás sem! Én, Jézus, így gyógyítottam, de nem szívesen! Nem, mert tudtam, hogy bár gyógyításaim a szeretetem külső jelei, de senki nem attól lesz boldog, hogy őt szeretem, hanem attól, ha megtanulja, hogyan kell visszaszeretnie Engem embertársaiban!
A harmadik: Hatékonyan csak azokban tudok gyógyítani másokat, akik vállalják az Én életemet, mint UTAT, és hirdetik, hogy csak ez boldogíthat mindenkit! Egészségeset, beteget egyaránt. De erre csak az képes, aki ismeri azt az UTAT, amivel Én, Jézus, azonosítottam Magamat!
Olyan egyházat, olyan teológiát nem találsz, ahol ne Rólam, hanem Engem tanítanának! Minden egyház részben a Rólam megfogalmazott tanításból, részben más egyházak hibáiból igyekszik fenntartani önmagát. Minden egyház speciális hitet(Jn 15;20). Mert bár ezt az általános hitet egyetlen felekezet sem meri elméletileg tagadni, mindegyik - a lehetőségük szerint - akadályozni igyekszik ennek az univerzális hitnek a terjesztését, terjedését. követel meg híveitől. Én, Jézus, nem speciális, hanem azt az univerzális hitet kívántam és kívánom meg az idők végezetéig enyéimtől, amely szerint minden ember higgyen abban, hogy ő ember, s joga van másoktól is elvárni, hogy embernek nézzék, s ugyanakkor az enyéimtől elvárom azt a hitet, hogy másokat is embernek nézzenek, függetlenül koruktól, nemüktől, fajuktól, helyzetüktől, testi-lelki állapotuktól, erkölcsi magatartásuktól. Emiatt mondhattam, hogy nem lehet különb a tanítvány mesterénél, és ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak
Tehát, ha gyógyítani, tanítani, segíteni akarod az Én, a te Jézusod szándéka szerint az embereket, akkor tanulj meg Engem!
Van egy volt börtöntársad, akinek a segítségével ezt megteheted!
Mellékelek egy levelet, amely e téren eligazíthat. 37 /3907
 
 
Kérdező: PAPNAK HÍVOTT AZ ÚR?
Papi hivatástudatom nem tiszta előttem.
HANG: Jelenleg országotokban a ti egyházatok olyan helyzetben van, hogy elsősorban nem papi személyekre van szüksége, hanem jó szándékú, emberekben Istent szerető emberekre, akik nem a speciális hit (a különböző felekezetek által megkívánt hitvallásokban megfogalmazott tételek elfogadására teszi a hangsúlyt), hanem az általános hit képviselőinek tudják magukat. Igaz, hogy az általános hitet képviselők szükségszerűen valamelyik egyházhoz, felekezethez tartoznak, de bárhová tartoznak, csak azt a tételt fogadják el magukra nézve kötelezőnek, amely nem mond ellent az általános hitnek.
Általános hit annyit jelent, hogy minden ember hiszi magáról azt, hogy ő ember, s elvárja mindenkitől, hogy őt embernek tartsa. Ugyanakkor ő is embernek néz mindenkit, függetlenül attól, hogy milyen valláshoz, nemhez, fajhoz, nemzethez tartozik. Függetlenül attól, hogy milyen a bőre színe, beteg vagy egészséges, drogos, részeges vagy józan. Tehát embernek néz mindenkit, még azt is, aki már szinte nem is hiszi magát embernek.
Aki ezt a hitet vallja, az nem fog soha fegyvert embertársára még akkor sem, ha ez az ő földi életébe kerül. Aki ezt vallja, az az erkölcsi rendben nem fogad el alá- fölérendelést, engedelmeskedtetést, mert mindenkit testvérnek tart. Aki ezt vallja, az soha nem akar ártani senkinek, mindig meg akar bocsátani mindenkinek, és mindenkor segíteni akar ott, ahol erre lehetősége van. Aki ezt a hitet vallja, az inkább szereti ellenségeit, és ő soha nem válik senkinek ellenségévé. (Lk 6;35)
Én, Jézus, ezt a hitet jöttem felszítani bennetek. Ez a hit jelenleg országotokban nem felel meg egyik speciális hit képviselőinek sem. Ezért jelenleg országotokban csak azok vallhatják ezt a hitet, akik nem vonulnak be szemináriumokba azért, hogy ott papszentelésben részesüljenek.
Arra kérlek, tanulmányozd evangéliumaimat, és ott, ahol élsz, ezt az Általam megkívánt hitet szorgalmazd. Ezzel teszed a legnagyobb jót magadnak és egyházadnak is. Ez akkor is igaz, ha egyházad hatalmasai emiatt neheztelni fognak rád. Hidd el: nem lehet különb a tanítvány Mesterénél. Ha Engem üldöztek a speciális hit hatalmasai, titeket is, téged is el fognak marasztalni (Jn 15;20 - Mt 10;24*). De ez nem baj! A fontos, hogy Én, Jézus, minél egyértelműbben tudjak benned élni (Jn 14;23)!  38 /4024
 
 
Kérdező: 3. Kire vonatkozik a Jelenések könyvének parázna asszonya?
HANG: 3. Minden speciális hitet képviselők hatalmasaira, „véneire” - akik uralkodni akarnak és ítélni akarnak a lelkek felett - vonatkozik a Jelenések könyvének nagy babiloni, parázna asszonya.
Csak az univerzális hitet képviselők azok, akik lélekben függetlenek minden megszervezett hatalmasságoktól, akár Jehova Tanúinak, akár Hit-gyülekezeti hatalmasságoknak, akár katolikus uralkodóknak nevezik magukat.
Az univerzális hitet képviselők az Én, a te Jézusod tanítványai. Ők azok, akik hiszik, hogy ők emberek, és joguk van arra, hogy ezt az elismerést másoktól is elvárják a maguk számára, s ugyanakkor élni akarják azt, hogy mások is emberek, s ezért szeretniük kell mindenkit, mint önmagukat, függetlenül attól, hogy milyen valláshoz, nemzethez, fajhoz tartozik az a másik ember.  38 /4095
 
 
Kérdező: 1. A Jehova Tanúi könyvek igaz történetek-e?
HANG:  1.Az említett társaság könyveiben sok a tévedés. E társaság is, mint a legtöbb, egy speciális hitet követel tagjaitól, és ennek érdekében szedi ki a Bibliából azokat a részeket, amelyek a speciális hitüket alátámasztják.
Én, Jézus, azt az univerzális hitet jöttem felszítani bennetek, amely szerint jogotok van embernek hinni magatokat, és kötelességetek, hogy más embereket is, függetlenül attól, hogy mit hisznek, milyen nemzetiségűek, mint embereket, szeressetek.
Minden könyvet, még a Bibliát is, az evangéliumaim mérlegén kell lemérnetek. Csak azokat a kijelentéseket, mondatokat tartsátok hitelesen Istentől jövőknek, amelyek az evangéliumaimmal megegyeznek. Én, Jézus, mindent átadtam nektek. Egyrészt kifejtve, másrészt magjában, de mindent! 38 /4100
 
      
Kérdező: 1. Mi az, amit a Katolikus Egyház hozzátett Jézus tanításához?
2. Meddig tehetik, hogy hozzátesznek?
HANG: 1. Te felsoroltál pár olyan tételt, amelyek nem állnak jézusi alapon a Katolikus Egyházban. Én, Jézus, itt nem sorolhatom fel mindazt, amit ez az egyház a hierarchiával, a szentségekkel, szentelményekkel és a megholtakkal kapcsolatban hozzátett ahhoz az örömhírhez, amelyet Én az evangéliumaimban elmondottam nektek. Elégedj meg azzal, hogy minden olyan tantétel, amely nem támasztható alá az evangéliumaimmal, még magjában sem, az ki van téve az emberi tévedések lehetőségeinek. Azokról nem is szólva, amelyek ellenkeznek evangéliumaimmal, mint pl. az engedelmeskedtetés, az alá-fölé rendelés gyakorlata (Ti egymásnak testvérei vagytok!), a különböző rangok osztogatása (Te ülj az utolsó helyre!), az erőalkalmazás (Szeressétek inkább ellenségeiteket!) (Lk 6;35), és még sorolhatnék néhányat.
2. Amíg világ a világ, addig minden speciális hit torzítani fogja az Én tanításomat. Emiatt jövendöltem, hogy nem lehet különb a tanítvány mesterénél, s ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak (Jn 15;20)! Az univerzális hitet, tehát azt, hogy a FŐPARANCSOT a szó legszorosabb értelmében, tehát megszorítások nélkül, valaha is bármilyen vallási intézmény elfogadja a Földön, ez soha nem fog megtörténni! Az Istent szeretést soha nem fogják függővé tenni az ellenség-szeretéstől. Vagyis, soha nem fogják a kettőt EGY PÁRNAK gondolni. Pedig én ÍGY tanítottam!  
3. Minden intézmény azt tartja szentnek a maga körén belül, akit példának tud állítani alattvalói elé. Tehát azt, akit saját intézményének urai, vezetői úgy ítélnek, hogy ő az intézményt erősíteni fogja a szentté avatása által.
Ha nekem kedves gyermekem akarsz lenni, akkor Engem, Jézust, akarj követni, és ne azokat a szenteket, akik különböző speciális hitű felekezetek urainak megfeleltek. Hidd el, Engem, Jézust, könnyebb követni, mint bármelyik tökéletességre törekvő embert! 38 /4102
 
 
Kérdező: 1. Mutassam-e meg a HANG-könyveket a prédikátorunknak?
2. A mi gyülekezetünkben nem beszélnek Máriáról.
HANG: 1. Ha érdekel prédikátorod véleménye a HANG-könyvekről, akkor mutasd meg neki ezeket. De ha úgy gondolod, hogy az ő véleményéhez kell igazítanod a te véleményedet, akkor nem ajánlom, hogy megmutasd neki e könyveket. Azért nem ajánlom, mert egy speciális hitet „hivatalból” képviselő ember általában nem nyitott az univerzális hit irányában. A speciális hittel kapcsolatban bőven találsz utalásokat a HANG 38-dik könyvében, amelyben a te leveledre adott válasz is olvasható lesz.
2. Az általad említett gyülekezet tanításában nagyobb hangsúly van Pál levelein vagy akár az Én, a te Jézusod születése előtt keletkezett úgynevezett ószövetségi könyvek mondanivalóján, mint evangéliumaimon. Ne csodálkozz hát, hogy Édesanyám, Mária, nagyon a margóra került e gyülekezetben.
Az, aki Engem, Jézust, szeret, feltétlenül szeretni fogja Édesanyámat is. Márpedig akit szeretünk, azzal foglalkozni szoktunk. Annak, aki testvérének tud Engem, Jézust (Mt 28;10), szükségszerűen édesanyául kell elfogadnia Máriát! Aki nem ezt teszi, annak lelkében valami nem stimmel akkor sem, ha éjjel-nappal dicsőíti nevemet! Nekem nincs szükségem a ti dicsőítésetekre, de nektek szükségetek van arra, hogy az univerzális hit befogadói legyetek, bármely speciális hit is anyakönyvez benneteket! 38 /4112
 
      
Kérdező: 2. Mennyire foglalkozzam azzal az új egyházzal, amelyet ajánlottak?
HANG: 2. Mivel a felekezetek általában nem rangsorolnak a Bibliában, ezért bármelyikkel is foglalkozol, szembe fogsz kerülni a felekezetek vezetőivel, ha Én, Jézus, aki az EVANGÉLIUMOK alapján mutatkoztam be nektek, a legfontosabb leszek számodra. Neked Velem, Jézussal, kell foglalkoznod szívvel-lélekkel.
Maradj hát abban a felekezetben, ahol vagy, és keress magadnak olyan barátokat, akikkel egyedül és kizárólag az evangéliumok alapjára építheted hitedet.
Természetesen fontos a Biblia többi része is, de csak annyiban hitelesek, amennyiben azok az evangéliumokkal alátámaszthatók. Ahol ez nem így van, ott az író önmagát vitte bele a mondanivalójába. Ha egy felekezet által tanított hittételek eléje kerülnek az evangéliumaimnak, és nem ezek szolgálatába akarnak állni, ott csak e felekezet által megkívánt speciális hit, és nem az Általam, Jézus által megkívánt univerzális hit élhető, gyakorolható. 38 /4117
 
 
Kérdező: 1. Jó úton járunk-e?
HANG: 1. Akkor jártok jó úton, tehát azon az úton, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat, ha rangsoroltok a Bibliában. Az egész Bibliát, úgy ahogy van, az evangéliumaim fényében kell vizsgálnotok! Én, Jézus, vagyok a világ világossága Jn 8;12, és nem a Biblia! Nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek, és az a józan ész, amelyet azért kaptatok, hogy az evangéliumaimra építsétek hiteteket, mert a Megtévesztő éppen a Bibliát használja fel arra, hogy ne az univerzális hitet, hanem valamelyik speciális hitet képviseljétek.
Minden speciális hit a Bibliára épül, mert a Bibliában minden benne van, és mindennek az ellenkezője is.
Az Általam képviselt UTAT, tehát azt a hitet, amelyet Én, Jézus, kérek tőletek, sem Pálra, sem más szent íróra hivatkozva nem lehet megtalálni. Egyedül az evangéliumaim alkalmasak erre! A Biblia nagyon szent könyv, de csak annak a kezében, aki azt az evangéliumaimmal összhangban használja. Az univerzális hit elfogadása annyit jelent, hogy a senkinek soha nem ártást, a mindig mindenkinek megbocsátást, és a rászorulókon való segítés szolgáló szeretését, vagyis, Engem, Jézust, mint UTAT-vállalást kell mindenek elé helyezni.  38 /4119
 
 
Kérdező: 1. Több helyen is kerestem lelkem nyugalmát.
HANG: 1. Minden vallás, szellemi irányzat egy bizonyos speciális hitet képvisel. Ennek két oka van. Az egyik az emberi természet. Józan gondolkodással nem lehet belenyugodni abba, hogy a földi élet mulandósága kielégíthetné azt, aki boldog akar lenni. A másik pedig Én, Jézus, vagyok, aki mint valóságos ember, mint történelmi alak megjelentem a Földön azért, hogy elmondjam és megmutassam nektek azt az emberi életet, amely képes magában hordani, és képes kisugározni magából az égi békét.
Ha e kettőt szemléled, akkor beláthatod, hogy egyik sem lehet elégséges a másik nélkül. Ilyen értelemben a világotok ketté szakadt.
Az egyik a keleti világ, ahol az ember különböző technikák alkalmazásával eljuthat olyan „megvilágosodásra”, amely megérteti vele azt, hogy céltalan, értelmetlen, ha valaki azért él, ami mulandó.
A másik része világotoknak tud Rólam, de a sok zavaróállomás miatt torz képet alkot magának arról, hogy Én, Jézus, ki vagyok, miért jöttem, és mit kívánok tőletek. A különböző speciális hitek éppen azon szorgoskodnak, hogy hitvallásaik által elhitessék veletek, mit is akarok tőletek, holott ezt ők sem tudják helyesen és világosan. A helyes életszemlélet a következő:
Az első fejezetben említett két ok kell hogy átölelje egymást. Vagyis, vállalnotok kell a megvilágosodás útját a gondolkodásotok átalakítása által, éspedig az Általam elmondott evangéliumaim alapján (Mk 1;15). Mivel ezt az óhajomat sem keleten, sem nyugaton egyetlen speciális vallás sem vállalja fel, ezért az általad is keresett benső békédnek az ára nem kevesebb, mint az, hogy osztoznod kell sorsomban, ha részese akarsz lenni boldogságomnak (Jn 15;20).
Én vagyok a szőlőtő, és azok, akik felvállalnak Engem, mint UTAT (senkinek nem ártani, mindenkinek megbocsátani, szolgáló szeretetben élni az okosság és az óvatosság megélésével), azok a szőlővesszők Jn 15;5. Aki így él a Földön, hitben, éspedig univerzális hitben él! Tehát csak azt akarja másoknak, amit önmagának is kíván. Isten által elgondolt embernek lenni annyit jelent, hogy erre az univerzális hitre kell törekedni! 39 /4133
 
 
Kérdés: MINT BETEG, MEHETEK GYÓNÁS NÉLKÜL ÁLDOZNI?
Beteg vagyok, és probléma számomra, hogy gyónás nélkül menjek áldozni.
HANG: Akár beteg vagy, akár nem, ha probléma számodra a gyónás nélküli áldozás, akkor csak azt ajánlhatom, hogy minden szentáldozás előtt végezzél szentgyónást.
A szentgyónás nélküli szentáldozást csak annak ajánlom, aki ezt lelkiismeretével össze tudja egyeztetni.
Azt mindenképpen elítélem, ha valaki bárkit arra akar rábeszélni, hogy ne járuljon szentáldozáshoz, mert számára ezt valamelyik speciális hit képviselője nem tartja jónak!
Én, Jézus, nem a speciális hitnek, amely felsorakozik a különböző vallások sorában, hanem az univerzális hitnek, vagyis annak a hitnek vagyok hirdetője és elkötelezettje, amely hit hiszi azt, hogy minden ember hisz abban, hogy ő ember, és elvárja másoktól is, hogy embernek nézzék, ugyanakkor tudja azt, hogy más embereket, függetlenül hitüktől, hova- tartozásuktól, embernek kell tartania.
Mindaz, aki hisz abban, hogy Én, Jézus, valóban jelen vagyok abban a kis kenyérdarabban, mégpedig a lényeget tekintve állapotszerűen, és őszinte bűnbánattal fordul Felém, nyugodtan járulhat szentáldozáshoz! 39 /4163
 
           
Kérdező: A Jelenések könyvében található kijelentéseknek a tartalmáról...
HANG: Szó sincs arról, hogy a valóságban van vagy lesz 144000 kiválasztott! Csupán arról van szó, hogy a Jelenések könyve nagyon alkalmas arra, hogy - bizonyos speciális hitek a ködös misztikában halászva, statisztikailag is bizonyíthatóan nagy eredményekkel hitegetve - megtévesszék a hiszékenyeket, akik könnyen lemondanak arról az alapalázatról, amely nélkül üdvösség, tehát újjászületés nem létezhet. (Alapalázat = Mindenkor nyitottság a JOBB irányában).
Ebben a világban lesz ugyan világvége, de Isten mindenkor teremtő Isten marad. Ő a szellemi lények teremtését soha nem fogja abbahagyni. Istenben soha nem volt, soha nem is lesz változás!
A Jelenések könyvének - mint szimbolikus képhalmaznak - magyarázata csak azoknak és akkor ad építő jellegű felismeréseket, amikor az egyes lelkek fejlődésére ezt a Szentlélek lehetővé teszi. Semmiképpen sem kiindulópont tehát a Jelenések könyve. A kiindulópont mindenkor a négy evangéliumom! Nem véletlen tehát, hogy e könyv az Újszövetségi Szentírás utolsó könyve.
Az armageddoni háború a Meggidó völgyben szintén csak a speciális hit képviselőit izgatja, akik a hiszékeny emberek között e háború rémisztgetésével anyagi és evilági hatalmuk megerősítésén fáradoznak.
Én, Jézus, semmiféle speciális hit hirdetője nem voltam! Én azt az univerzális hitet hirdettem, képviseltem, éltem elétek, amely szerint mindenkinek joga van embernek hinni önmagát, és joggal elvárhatja mindenkitől, hogy őt embernek nézzék mások. Ugyanakkor mindenkinek kötelessége a másik embert is embernek nézni, függetlenül attól, hogy milyen a bőre színe, milyen nemhez, valláshoz, nemzethez, korhoz tartozik. Sőt függetlenül attól is, hogy beteg vagy egészséges, szenvedélybeteg, drogos, vagy szabad minden szenvedélytől.
Részemről csak ebben a HITBEN élők remélhetik azt az újjászületést, amely minden külső körülményt javukra fordít, és amely képes az üdvösséget biztosítani. Én vagyok az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET Jn 14;6! ÉN, és nem a Jelenések könyve! 39 /4180
 
 
Kérdező: A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVÉRŐL...
1. A Bölcsesség megépítette az ő házát, annak hét oszlopát kivágván.
2. Megölte vágnivalóit, kitöltötte borát, asztalát is elkészítette.
3. Elbocsátá az ő lányát, hívogat a város magas helyeinek tetein.
A két asszonynak képében a bölcsesség és a bolondság hívogat.
(Példabeszédek 9. rész.)
Kérdésem: Mi a hét oszlop, amit kivágtak?
HANG: A Példabeszédek könyve, mint annyi más szent könyv, azért fogalmaz képekben, mert így nemcsak a logika járomszalagján, hanem az intuíció, a beleérzés vonalán is képes nagy gazdagságot kibontani számotokra a mondottakból.
A „kivágván” szó helyett szerencsésebb a „felállítván” szót használni. A hetes szám pedig egy szent teljességet jelent a szimbolika nyelvén.
2. Amennyiben valóban érdekel téged e képes beszéd, akkor magad is képes vagy ezeket megfejteni. Nincs abban semmi különleges, semmi titokzatos, hogy valaki e második kérdésedben foglaltakat felkészülésre fordítsa le. A felkészülés nagyon fontos a kegyelem világában!
3. E harmadik kijelentés a csábítást, a kísértést és az indítást, ösztönzést szimbolizálja. A csábítás kívülről jön, a kísértés belülről jön, az ösztönzés kívülről és belülről egyaránt szokott jönni.
Drága Gyermekem! A Biblia különböző részeit csak akkor fogod tudni helyesen értelmezni, ha tisztában leszel evangéliumaim tartalmával. A világ világossága Én, Jézus, vagyok Jn 8;12. A Biblia világának is csak Én, Jézus, vagyok a világossága. Csak az Én FÉNYEMBEN értheted meg helyesen a Biblia szövegeit. Azok, akik nem rangsorolnak a Szentírásban, soha nem fognak abban tisztán látni! Így kiteszik magukat annak a veszélynek, hogy különböző speciális hitek hálója fogja ki őket abból az „életfolyamból”, amely a boldog örökélet partjaira szeretné juttatni őket. (Örök boldogsága csak az univerzális hitet vallóknak van.) 39 /4210
 
 
Kérdező: MELYIK A LEGJOBB VALLÁS?
1. Melyik vallás a legértékesebb Jézus szemében?
2. Otthagytam egy gyülekezetet. Jól tettem?
HANG: 1. Én, Jézus, nem vallást jöttem alapítani, hanem egy olyan magatartást tanítottam és éltem elétek, amelyet az univerzális hitmegnyilvánulásának lehet nevezni. Ennek az a lényege, hogy hinned kell a következőben: hinned kell abban, hogy ember vagy, és jogod van arra, hogy téged mások is embernek tartsanak. Ugyanakkor kötelességed, hogy te minden embert - függetlenül nemétől, korától, nemzetiségétől, egészségi állapotától, erkölcsi magatartásától - embernek tarts, embernek szeress és tisztelj. A speciális hitek, s ezek a különböző vallások, szellemi irányzatok, nem tagadják ugyan az univerzális hitet, de csak különböző megszorításokkal engedélyezik. Abba nem egyeznek bele, hogy bármely valláshoz tartozó üdvözülhet, mégpedig teljesen egyformán, a vallásra vonatkozóan.
Az üdvözülés nem bizonyos valláshoz, hanem újjászületéshez van kötve. Ezt mindenki megkapja, ha részben az univerzális hitet tartja a legfontosabbnak, részben pedig az alapalázat birtokában van. Az alapalázatnak az van birtokában, aki kiáll a meglátott mellett, s ugyanakkor nyitott mindenkor a JOBB irányában. Az újjászületést nem lehet allelujákkal kiprovokálni, amint ezt egyes speciális hitek gondolják és hirdetik. Ugyanez áll a Lélekkeresztségre is. A szerepeket kiosztó Isten saját belátása szerint kereszteli meg övéit a Lelke által akkor és úgy, amikor és ahogy Ő ezt jónak látja.
Nem az a hitelesen Lélekkeresztelt, aki egy élményre hivatkozva gondolja magát Lélekkereszteltnek, hanem az, aki egy istenélmény után az univerzális hitnek és az alapalázatnak szárnyain lendül tovább!
Teljesen mindegy tehát, hogy valaki melyik felekezetnek tagja. Bármelyikben lehet bárki boldog és bódult egyaránt. Boldoggá csak az előbb említett két szárny birtokában mondhatja magát bárki is. A boldogság nem azonos a bódultsággal. 39 /4221
 
 
Kérdező: KERESŐ EMBER VAGYOK
Elhagytam vallásomat. Most megvetnek.
HANG: A legjobb helyre fordultál, hogy Hozzám jöttél. Most megvilágítom előtted, hogy Én, Jézus, miért lettem számkivetett saját vallásomban, és miért jövendöltem meg azoknak - akik életükkel Engem követni akarnak - azt, hogy az ő sorsuk sem lehet különb az Enyémnél (Jn 15;20 - Mt 10;24*). Figyelj hát!
Minden vallás, minden felekezet egy olyan speciális hitet követel magának, mely a saját vallását fölébe helyezi a többi vallásnak. Ez alól nincs kivétel!
Én, Jézus, nem azért jöttem közétek, hogy a sok speciális vallás mellé még egy másikat állítsak. Nem! Én, Jézus, elmondtam, és elétek éltem azt, hogy hogyan kell egy valódi embernek emberivé lenni. Én azért jöttem közétek, hogy azt az univerzális hitet szítsam fel bennetek, amely mindenkiben az emberi természetével teljesen szinkronban van, amelyet egyetlen speciális hit sem tud tagadni, de egyetlen speciális hit vezetői sem néznek jó szemmel.
Az univerzális hit azt jelenti, hogy minden ember hisz abban, hogy ő ember, és joga van ahhoz, hogy ezt másoktól is elvárja. Emellett kötelessége minden embernek, hogy a másik embert is embernek tartsa, és ne akarjon senkinek olyat, amit önmagának nem akar, tehát ne alkalmazzon semmiféle erőszakot senkivel szemben. Ahhoz, hogy erre képes legyen, vállalnia kell azt az alapalázatot, amely mindenkor úgy áll ki az általa legjobbnak látott mellett, hogy nyitott marad a jobb irányában. Tehát az a meggyőződése, hogy bárki mondhat jobbat is, mint amit ő képvisel, de azt meg kell érvelnie, mégpedig nem a Bibliával, mert nem a Biblia a forrás, hanem Én, Jézus, aki az evangéliumaimban tökéletesen meg- és felismerhető vagyok. A Bibliából is csak olyan érv fogadható el, amely valamiképpen - tehát vagy magjában vagy kifejtve -megtalálható az evangéliumaimban.
Tehát az univerzális hit és az alapalázat az a két pillér, amelyre épül azoknak az élete, akik valóban Engem, Jézust, fogadják el Uruknak és Megszabadítójuknak. Aki e pillérekre építi életét, az teljesen mindegy, hogy melyik felekezethez tartozik, mert mindegyikben bántani fogják azáltal, hogy mindent el fognak követni, csakhogy a speciális hitükbe beszorítsák, csakhogy elhitessék vele, hogy van egy mindenek feletti felekezet, vallás.
Ne lepődj meg hát! Ha valóban szeretsz Engem, akkor kényszerülni fogsz sorsodban hasonulni Hozzám (Jn 15;20), bármelyik speciális valláshoz tartozónak is tudod magadat!
Bármelyik valláshoz tartozol, csak azt a tanítást fogadd el hitelesnek, amely az Én, a te Jézusod szavaival alátámasztható (és nem a Biblia különböző részeivel). Az egész Bibliában csak azok a tanítások hitelesek, amelyek nem mondanak ellene a Tíz parancsnak, a Hegyi Beszédnek Mt 5;1 és az Általam elétek tárt új parancsnak (Jn 13;34)! Tartózkodj a különböző hitvitáktól. Inkább vállald fel az univerzális hitet és az alapalázatot, mert ezeknek természetes következménye az Égi Béke a Földön, amelyről már az angyalok énekeltek születésemkor (Lk 2;14). 40 /4254
 
 
Kérdező: 2. Szeretnék egyházam bajain segíteni! Nem engedik.
3. Mi hát a teendőm?
HANG: 2. Kivétel nélkül minden vallási intézmény speciális hitet képvisel. Ez azt jelenti, hogy a sajátját szükségszerűen többre tartja a többinél a maga számára. Minden intézményesült egyház saját hitvallásában és törvénykönyvében foglalja össze azt, amit a tagjai számára fontosnak, követendőnek tart. Éppen ezért kár bajlódnod azzal, hogy olyanokat próbálj jobb belátásra bírni, akik tudatosan nem vállalják az alapalázatot. Az vállalja az alapalázatot, aki úgy áll ki az általa meglátott jó mellett, hogy nyitott marad arra a jobbra, amely a józan ész határán belül az Én, a te Jézusod evangéliumaival alátámasztható. Az, aki vállalja azt, hogy nem minősít, hanem érvel, az birtokolja az alapalázatot. Az ilyen emberre lehet azt mondani, hogy nyitott (fejlődőképes)!
3. Neked az a feladatod, hogy saját körödön belül az univerzális hitnek és az alapalázatnak légy hordozója. Minden ember hisz abban, hogy ő ember, és joga van ahhoz, hogy őt mások embernek nézzék. Ugyanakkor kötelessége, hogy ő is embernek nézzen minden embert, függetlenül attól, hogy az illető milyen. Ez az univerzális hit!
Amint az alapalázat nem más, mint az első főparancs, úgy az univerzális hit nem más, mint a második főparancs. Ezek megélésére törekedj! Ha ezt teszed, akkor meg fogod tapasztalni, hogy nem lehet különb a tanítvány sorsa, mint mestere sorsa Jn 15;20 - Mt 10;24. De ez nem baj, inkább kitüntetés! 40 /4289
 
 
Kérdező: 1. Valóban van szabad akaratunk?
HANG: 1. Valóban van szabad akarata minden szellemi lénynek! A probléma általában abból adódik, hogy szabad akarat alatt mást értetek, mint ami az valójában. Látnotok kell tehát tisztán, hogy nem az mondható szabadnak, aki azt teheti, amit akar, hanem az, aki képes arra, hogy megtegye azt, amit az ő életében a végtelen, a tiszta Szabadság, tehát az Isten akar. A szabadságot nem szabad azonosítani a szabadossággal!
Nem mondható szabadságnak az a rabság, amelyben bárki bármilyen jól is érzi magát, de előre tudja, hogy ez a jó érzés feltétlenül el fog múlni! A bódulat és a boldogság nem árul egy gyékényen. A Földön, ahol a szellemi lények értelemmel, érzelemmel és akarattal rendelkeznek, nem mondhatók boldogoknak mindaddig, amíg nem a hittől átjárt józan ész irányítja őket!
Az akarat önmagában nem hordoz erkölcsi értéket, mert erkölcsi értékét mindenkor az univerzális hittől, illetve annak hiányától átjárt értelem célja határozza meg. Hasonlít az ember földi élete egy kocsihoz, ami szükségszerűen mozgásban van. Az ember élete a Földön szükségszerűen mozgásban van. Az ember, aki szellemi módon él, tehát erkölcsi lény, mindig egy önmaga által meghatározott irányban, önmaga által meghatározott cél irányában mozog. Ha nem a hittől átjárt józan észt ülteti a bakra, hanem valami mást, pl. az érzelmet vagy valamely speciális hitet, akkor természetellenes módon, tehát bódultan él. Így boldog soha nem lehet, mert nem teszi lehetővé azt az újjászületést, amely feltétlen feltétele az örök boldogságnak („Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát.” Jn 3;3) Azt pedig tudnod kell, hogy nincs kétféle boldogság! Nincs egy mulandó és egy örök boldogság! Csak egy boldogság létezik minden szellemi lény számára! Ez pedig Isten boldogsága a szellemi lényekben. Isten minden szellemi lényt erre a boldogságra teremtett, és minden szellemi lény nyugtalan mindaddig, amíg ebben a Teremtője által felkínált boldogságban meg nem nyugszik! Ez jelenti azt az erkölcs szintjén, hogy Isten minden szellemi lényt Önmagára teremtett!
A szabadsággal kapcsolatban lehet beszélni formai és tartalmi szabadságról. A formai szabadság nem más, mint a választási lehetőség. A tartalmi szabadság pedig az a megkötözöttség nélküli állapot, amelyben már nincs helye a rossz melletti választásnak.
Formai szabadságnak nevezhető tehát az a választási lehetőség, amelynek megszűnése sorsdöntő. Sorsdöntő, mert miután egy szellemi lény már döntött a józan eszével meglátott jó mellett vagy ellen, ez a lehetősége már nem létezhet tovább úgy, mint előzőleg létezett.
Ha valaki a jó mellett döntött, akkor elindul a felé a szabadság-birodalom felé, amely szabadság-birodalomnak a másik neve: boldogság, vagyis Isten. Ez az ÚT szinte kizárólag az önmagad elleni küzdelemnek az útja, amelyen a megpihenés másik neve: a reményből élés. E remény éltető forrása mindenkor e gondolat: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” Aki az erkölcsi rossz mellett döntött, az állandó meddő harcban áll mind önmagával, mind környezetével. Ezen az úton nincs megpihenés, csak búskomorság, csak elkeseredés, tehát rabság van. Ennek másik neve: boldogtalanság, vagyis a bódultság utáni vágy megjelenése, uralma.
Amikor tanítványaimnak azt a parancsot adtam, hogy tegyenek tanítványommá minden népet, akkor ezt CÉL-parancsnak, és nem teljesítményi parancsnak adtam Mt 28;19. Soha senkinek nem adtam lehetőséget arra, hogy bárkinek is a formai, tehát a választási szabadságát megszüntethesse. Azért nem adtam és nem is adhattam, mert a lényeget, vagyis a választási lehetőségnek valódi lényegét tekintve bizonyos értelemben már ezt mindenki megtette a születése előtt! Azért mondom, hogy bizonyos értelemben, mert azok, akik születésük előtt Isten mellett döntöttek, születésük után, a földi létben, ahol annyi a zavaró állomás, jóhiszeműen nem az Általam megkívánt gondolkodás-átalakítást vállalták fel magukra, hanem valamilyen speciális hit által felkínált gondolkodás-átalakítást. 40 /4304
 
 
Kérdező: SZERETNÉM JOBBAN ISMERNI MÁRIÁT!
1. Máriáról szeretnék tiszta képet kapni!
HANG: 1. Mivel Nekem testvéreim vagytok, ezért Mária a ti égi édesanyátok (Mt 28;10). Ő, mint jóságos édesanya, a kapott szerepéhez méltóan mindent elkövet, hogy gyermekei, tehát az egész világ Engem felismerjen, Nálam tanuljon, és Lelkem által újjászületve állapotszerű örömforrás legyen minden gyermeke számára az a „felismerés”, hogy be van írva nevetek a mennyben (Lk 10;20).
Mária soha nem ijesztget úgy, hogy attól bárki is reményt vesztetté válhatna! Számára az alapalázat, tehát a mindenkori nyitottság a JOBB irányában olyan lételem volt, amely soha nem hiányzott belőle. Ő mindenkor szívébe véste szavaimat, és el-elgondolkodott azokon (Lk 2;19). Ő ma is - mint annak idején - mindenkit Hozzám, Jézushoz, szeretne irányítani (Jn 2;5).
Máriának is, mint minden embernek a Földön, fejlődő szeretete volt. A földi életben a fejlődő szeretet gyakran kerül olyan helyzetbe, hogy választania kell: vagy áldozattá válik másokért, vagy másokat áldoz fel önmagáért. Mária mindig az önmaga feláldozását vállalta. Ezért szubjektív bűne soha nem volt. Ezért nevezhette őt az angyal kegyelemmel teljesnek.
Tőled nem az igazi Mária áll távol, hanem az a torz Mária-kép, amely Tőlem, a te Jézusodtól is távol áll!
Mária nem gondolkodik speciális hitvallásokat megfogalmazott keretekben. Ő valóban az univerzális hit talaján áll! Neki ezért ma is kivétel nélkül minden ember édes gyermeke, mint ahogy minden ember testvére a másik embernek, és gyermeke a mennyei Atyának!
Máriának kétségtelenül egyedülálló szerepe az, hogy rajta keresztül jöttem el Én, Jézus, közétek. És az is kétségtelen tény, hogy rajta keresztül jut el a legtöbb jó szándékú ember Hozzám, Jézushoz.
Azok számára, akik bár a gondolkodás-átalakítás szándékával születtek a Földre, de különböző külső hatásokra lemondtak a kezdeti nyitottságukról, tehát az alapalázatról, valamely speciális hitet képviselők javára, azok számára Mária sokat tesz a megbékélés érdekében, mint a BÉKE KIRÁLYNÉJA!
Részedről Mária semmi rendkívüli tiszteletet nem kíván. Bőven megelégszik azzal, hogy szeresd őt úgy, mint kettőnk édesanyját! Az Én és a te édesanyádat! E szereteted kimutatására főleg olyankor nyílik alkalmad, amikor döntened kell: te szenvedj másért, vagy más szenvedjen érted! Könnyen kitalálhatod, hogy Mária hogyan döntene helyedben. 40 /4307
 
 
Kérdező: 1.Hogyan tudom biztosítani a magam számára azt az állapotot, amelyet megtaláltam?
HANG: 1. Érzelmeket konzerválni nem lehet, de igenis lehet azt a látást, amely megegyezik evangéliumaim tartalmával. Ezért arra kérlek szeretettel, hogy törekedj egyre jobban megismerni Engem, Jézusodat, az evangéliumaim alapján. Nagyon fontos, hogy evangéliumaimat a józan ész határán belül úgy értsd, ahogy ott le van írva.
Bizony vállalnotok kell a rangsorolást a Bibliában, ha azt akarjátok, hogy rend legyen a fejetekben és a szívetekben egyaránt! Sajnos, ezt egyetlen speciális hitet képviselő felekezet sem fogadja el, hanem a Biblia minden kijelentését egy kalap alá véve kimazsolázza a Bibliából neki tetsző mondatokat. Így a különböző vallások - mint csalik az ördög horgán - nem közelebb, hanem egyre távolabbra visznek benneteket Tőlem, Jézustól!
Én, Jézus, nem azért jöttem a Földre, hogy a sok vallás mellé egy másikat állítsak! Azért jöttem közétek, hogy elmondjam, és elétek éljem azt, milyen is egy igazi ember! Sem szertartásokkal, sem különböző eufórikus érzelmi hatásokkal nem lehet helyettesíteni azt az utat, amellyel azonosítottam Magamat (Jn 14,6)! E részből világosan kitűnik, hogy saját magatartásom átélését kívánom tőletek! (A senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsátást és a szolgáló szeretés magatartását!) Azt az új parancsot, amelyet megfogalmaztam a János 13;34-ben, semmivel sem lehet helyettesíteni.
Én, Jézus, nem úgy vittem fel bűneiteket a keresztre, ahogy azt sokan elképzelik. Úgy vittem, fel, hogy ezzel ti is lehetőséget kaptatok az Én, a te Jézusod sorsában való részesedésre. Gondoljatok a Tőlem kapott tanításra: „Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak (Jn 15;20).” Bizony nem lehet különb a tanítvány mesterénél! Aki úgy gondolja, hogy Én, Jézus, helyette megtettem valamit, az nagyon téved! Veletek és értetek mindent, de helyettetek semmit! Ez akkor is igaz, ha Pál apostolom leveleiből mást olvastok ki! Ne áltassátok magatokat! Ne, mert abból csak vallásháborúk fognak keletkezni, és nem az az egység, amelyért Én, Jézus, imádkoztam (Jn 17;11 és 21).
Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy befogadjatok Engem (Jn 14;23), és hogy Én, Jézus, a ti körülményeitek között tudjam élni a nem ártás, a megbocsátás és a másokon segítés, tehát a szolgáló szeretés életét mindaddig, amíg ennek a ti világotoknak a létezése tart.
Arra kérlek szeretettel tehát, hogy az evangéliumaim olvasása kapcsán alakítsd át gondolkodásodat úgy, ahogy azt ugyancsak az evangéliumaim alapján elvárom tőled. 40 /4349
 
 
Kérdező: LEHET ELMEBETEG AZ, AKI VALLÁSOS?
Lehet elmebeteg az, akiben Isten él?
HANG: Az alapalázatot és az univerzális hitet képviselő lélek még a legsúlyosabb ideg- és elmebajából is kigyógyul! A generális (aki azt állítja, hogy nem hisz semmiben) és a speciális („dogmákkal” körülbástyázott) hitet képviselők között lehetséges, sőt bizonyos megszorítással azt lehet mondani, hogy mindegyiknél elmezavarodottság mutatható ki. Az Isten által elgondolt emberi természet alapján nem lehet teljesen normálisnak mondani azt, akiben nincs meg a megfelelő nyitottság a felé a jobb felé, amelyet Velem, Jézussal, lehet alátámasztani.
Te nem „befelé”, hanem „kifelé”, a felé a FÉNY felé tartasz, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat, s így egyértelműen az egyre tökéletesebb egészség irányában haladsz!
Mint tudod, az elbizonytalanítás az ősellenségnek az egyik leghatásosabb fegyvere. Soha nem fogom engedni e téren sem, hogy erődön felüli megpróbáltatás érjen! 40 /4363
 
 
Kérdező: 1. Válasszam-e az apácahivatást?
2. Mindenképpen Jézust akarom szolgálni!
HANG: 1. Kétségtelen, hogy azonos célért, azonos gondolkodásúak alá-fölé rendeltségben élve bizonyos stabilitást élnek át. Az is kétségtelen, hogy egyetlen hivatás van a világon! Isten mindenkit szeretni tanításra hív! Ennek feltétlen feltétele az a szeretés, amelyet Én, Jézus, új parancsként hagytam rátok (Jn 13;34). Ha valaki úgy gondolja, hogy szíve békéjét úgy találja meg, ha apácarendbe megy, akkor minden bizonnyal talál magának olyan szerzetesrendet, amelybe be tud tagozódni akkor is, ha Velem, az evangéliumok Jézusával nem tudja alátámasztani döntését. A Szentlélek adhat bárkinek rendkívüli szerepeket, mint pl. egy remete szerepe, de ehhez nagyon egyértelmű, tapasztalati istenélmény szükséges. Végeredményben minden speciális hit ezt az utat vállalja fel.
2. Akik úgy akarnak Engem, Jézust, szolgálni, ahogy azt az evangéliumokban írva találod, azok az univerzális hitet fogadják el, vagyis azt a hitet, amely szerint mindenki hisz abban, hogy ő ember, és joga van ezt megkövetelni másoktól, s ugyanakkor hinnie kell, hogy a másik is ember, függetlenül nemétől, korától, vallásától, nemzeti hovatartozásától, erkölcsi magatartásától. Ez az, amiért Én, Jézus, jöttem, hogy felszítsam bennetek. Aki ezt vállalja, annak vállalnia kell azt az alapalázatot, amely szerint kiáll a meglátott jó mellett, s ugyanakkor nyitott a felé a jobb felé, amelyet Velem, Jézussal, támaszt alá számára valaki.
Amint már egyik HANG-könyvben tudtotokra adtam: Csak azt a fogadalmat helyeslem, amelyet valaki valami rossz ellen tesz, és nem azt, amit egy jó mellett. Ennek magyarázata az, hogy minden jónál lehet jobb, s ezt a jobbat akadályozhatja a jó mellett tett fogadalom.
Abban biztos lehetsz, hogy az Én szeretetem soha nem fog megfogyatkozni irántad, bárhogyan is döntesz! 41 /4383
 
 
Kérdező: 1. A múltban és a jelenben is mellőzött vagyok.
2. Egyházam vezetői is igyekeznek félreállítani.
HANG: 1. „Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak (Jn 15;20)”.
E kijelentésem minden korra érvényes! Igaz, hogy lesznek minden korban jó szándékú emberek is különböző hatalmi pozíciókban, de általában soha nem ez lesz a jellemző! A jellemző általában mindenkor az lesz, hogy az emberek önző céljaik érdekében fogják megválogatni maguknak azokat az eszközöket, amely pillanatnyi érdekeiket, evilági előbbre jutásukat segítheti elő.
2. A speciális hitet képviselő egyházakban (minden egyház speciális hitet képvisel!) ugyanaz a helyzet, mint a világi közéletben! A kettő között esetleg az a különbség, hogy az egyházakban ezt az Én, a te Jézusod nevével próbálják érvényre juttatni. Tehát az Én, a te Jézusod nevében tesznek Ellenemre!
Ne csodálkozz ezen! Igaz, hogy Engem Pilátus ítélt halálra, de ő csupán végrehajtója volt vallásom vezetői szándékának. Ez így lesz mindaddig, amíg ígéretem szerint el nem jövök (Mt 26;64)!
A te feladatod mindenkor az, hogy Velem foglalkozz az evangéliumaim alapján, és találd meg azokat az embertársaidat, akik - függetlenül attól, hogy milyen felekezethez tartoznak - azon az univerzális hitelen állva igyekszenek Engem, Jézust, egyre jobban megismerni, amely univerzális hitnek a lényege az, hogy mindenkinek csak azt akarjátok, amit magatoknak is kívántok! Csak akkor fogadsz el Engem, mint UTAT, ha ezt teszed!
Ne akarj másokat megjavítani! Elég, ha vállalod azt, hogy TÜKÖR légy mások számára. Bizony mindig lesznek olyanok, akik nem szeretnek TÜKÖRBE nézni! Az ilyenek vagy bemocskolni vagy összetörni igyekszenek a TÜKRÖT! Ez a földi életnek mindenkor jellemző velejárója lesz!  41 /4455
 
 
Kérdező: A REINKARNÁCIÓVAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁIMRÓL
1. Ha már be van írva nevem a Mennyben, akkor mi van előző életeimmel?
HANG: 1.Nagyon örülök kérdéseidnek! E kérdések arról tanúskodnak, hogy értelmedet megnyugtató válasz nélkül nem akarod építeni további életedet. Ezért most Én, a te Jézusod az átlagnál kicsit bővebb választ adok kérdéseidre. Teremtéseddel kell kezdenem.
Isten szabadon, mindenkitől függetlenül teremtett meg téged. De mivel saját boldogságára teremtett, ezt már csak a te beleegyezéseddel érhette el. Igen. Szeretni csak szabad döntés alapján lehet! Két lény között a boldogság - és ez Isten és szellemi teremtményeire is áll - a különbözőségek dinamikus harmóniája. Ez áll természetesen két szellemi teremtmény kapcsolatára is.
Azokat a szellemi lényeket, akik igent mondtak az Isten által felkínált boldogság befogadására, angyaloknak nevezitek. Akik pedig nem-et mondtak erre, azok a bukott angyalok.
A bukott angyalok közül azok, akik megátalkodtak a nem-et mondásukban, ördögöknek nevezitek. Ezek vezérét és természetesen csapatát is láttam lehullani az égből (Lk 10;18). Azok számára, akik a nem-et mondó döntésüket megbánták, lehetővé vált a földi élet megteremtése után az, hogy valós bűnbánatuk igazolása jeléül vállalják azt, hogy a Földön visszaszeressenek Engem, Jézust, aki minden rászorulóban ott vagyok (Mt 25;42-46)!
Az eredeti bűn tehát, amelyet Ádám és Éva bűne szimbolizál - az önzés és a felelősség áthárítás -, valójában a ti személyes bűnötök! Olyan Isten nincs, aki más bűnéért bárkit is, s főleg szent Fiát vonná felelősségre! Aki ezt nem fogadja el, az ugyancsak nem meri használni az Istentől kapott értelmét! Aki ezt nem fogadja el, az Istent még egy átlagembernél is gonoszabbnak gondolja!
Tehát azok, akik a megtérés, tehát a gondolkodás-átalakítás szándékával születnek a Földre - vagyis vágykeresztséggel -, lehetőséget kapnak arra, hogy a Szentlélek által újjászülessenek. A mennyek országába csak azok juthatnak, akik újjászülettek! (Jn 3;3)! Mindaddig újra kell születnetek, amíg újjá nem születtek! Ez alól kivétel nincsen! Veletek és értetek mindent, de helyettetek semmit! Ne áltassátok magatokat! A szeretetnek igazságban, az igazságnak szeretetben kell megnyilvánulnia ahhoz, hogy Isten Lelke által új szellemi lények legyetek! Nem elég hát az, hogy valaki kijelenti: „Jézus! Elfogadlak Megszabadítómnak!” Ezt igazolni is kell! Nem elég Engem, Jézust, elfogadni igazságnak és életnek! Valójában csak az fogad el Engem, aki ÚTNAK, IGAZSÁGNAK ÉS ÉLETNEK fogad el! Az UTAT nem lehet elsíbolni! A soha senkinek nem ártani, a mindig mindenkinek megbocsátani, és a lehetőség szerint másokat szolgáló szeretettel segíteni, nem maradhat ki azok életéből, akik valóban újjászülettek!
Az ALAPALÁZAT és az UNIVERZÁLIS HIT nélkül senki sem juthat az Atyához! Az van az ALAPALÁZAT birtokában, aki a felismert jó mellett kiáll, de ugyanakkor nyitott a jobb irányában. A JOBB pedig csak Én, Jézus, lehetek! Nem Pál, nem Mózes! Csak Én! Csak arról mondható ez el, aki tudja, hogy nem a Biblia a forrás, mivel a Bibliában minden benne van, meg az ellenkezője is! Szinte minden felekezet a Bibliára hivatkozik, és marjátok egymást! A FORRÁS a Szentlélek, akinek segítségével a józan ész határán belül igaznak tudjátok elfogadni az Én, a te Jézusod evangéliumaiban elmondott szavaimat.
Azok, akik nem rangsorolnak a Bibliában, soha nem fognak tisztán látni! Nem, mert képtelenné teszik magukat az UNIVERZÁLIS HIT befogadására. Azért teszik képtelenné magukat az UNIVERZÁLIS HIT befogadására, mert nincsenek az ALAPALÁZAT birtokában. Azért nincsenek, nem lehetnek ennek birtokában, mert nem vagytok bábuk, s így minden Istentől jövő sugalmazásba magatokat is beleviszitek. Ezért oly fontos, hogy evangéliumaimat helyezzétek mindenek elé, és úgy értelmezzétek, ahogy mondottam, a józan ész határán belül!
UNIVERZÁLIS HITE annak van, akik hisz abban, hogy ő ember, és joga van ahhoz, hogy mások is embernek nézzék őt. Ugyanakkor tudja, hogy ezt mindenki elmondhatja magáról. Tulajdonképpen az ALAPALÁZAT tartalma az ELSŐ FŐPARANCS. Az UNIVERZÁLIS HIT tartalma pedig a második FŐPARANCS! Igaz, hogy ezt egyetlen speciális hit - ilyenek a különböző vallások - sem cáfolja, de a gyakorlatban egyik sem fogadja el. Azért nem fogadja el egyetlen speciális hit, tehát vallás sem, mert ha elfogadná, akkor megbillenne az alá-fölé rendeltség, az engedelmeskedtetés alapja! Bizony a gyakorlatban nem fogadják el, nem fogadhatják el - csak elméletben - azt, hogy ti mindnyájan egymásnak testvérei vagytok!
Minden speciális hitet valló vallás a többi ilyen vallás hibáiból és a Bibliából él, úgy, hogy azonos súlyúnak mondja Pál vagy akármelyik próféta szavait az Én, a te Jézusod szavaival! Bizony az Általam, Jézus által, Földre hozott égi béke csak akkor és ott valósulhat meg, ahol az egymás szeretését az Én új parancsom megvalósítása által igyekeztek megélni (Jn 13;34), és emellett engeditek, hogy mindenki úgy imádja Istent, ahogy akarja!
Azért írtam e kérdésedre kicsit bővebben, mert a továbbiakban még vissza kell majd utalnom ezekre. Most konkrét választ adok a feltett kérdésedre:
Minden földi ember minden földi élete lehetőséget kínál arra, hogy a gondolkodás-átalakítás (Mk 1;15) által beérjen arra az újjászületésre, amely nélkül nincs üdvösség (Jn 3;3)! 41 /4505
 
  
Kérdező: KERESEM A HELYEMET!
1. Hagyjam ott az említett egyházat vagy várjak?
2. Az üdvözülés egyedül nem lehetséges, csak gyülekezet által?
HANG: 1. A Szentlélek a kapcsolatok lelke, és nem az elválás lelke. Senkinek semmiféle egyházat nem kell otthagynia! Mivel szinte minden gyülekezet speciális hitet képvisel, vagyis azt, hogy ő az egyedüli igazhitű egyház, ezért mondhattam Én, Jézus, hogy nem lehet különb az enyéim sorsa, mint amilyen az enyém volt Jn 15;20 - Mt 10;24. A speciális hitű egyházak nem képesek maradéktalanul felvállalni azokat, akik az univerzális hitet képviselik. Igaz, hogy ezek hitét tagadni sem képesek. Én, Jézus, az univerzális hitet jöttem hirdetni és elétek élni. Ennek az univerzális hitnek a lényege: minden ember hisz abban, hogy ő ember, és joga van elvárni másoktól azt, hogy őt embernek nézzék! Ugyanakkor neki is kötelessége az, hogy mást, akármilyen nemű, állapotú, vallású, szintén embernek nézze, szeresse, tisztelje. Ez tulajdonképpen a második főparancs, vagyis a helyes embert-szeretés.
Ez csak akkor lehet életképes, ha az alapalázattal párosul. Vagyis azzal a lelki, szellemi alapállással, amely szerint a meglátott jó mellett úgy kell kiállnod, hogy nyitott maradj annak a jobbnak az irányában, amely Velem, Jézussal, vagyis az evangéliumaimmal (nem az egész Bibliával!) alátámasztható. Ez az első főparancs, vagyis a helyes Istent-szeretés!
A fontos tehát az, hogy nagyon ismerd az evangéliumaimat! Bármelyik gyülekezethez tartozol, ha rendszeresen kéred a szükséges bölcsességet, akkor talán megtűrnek, attól függően, hogy vezetőik mennyire mernek azonosulni Velem, Jézussal. Neked tehát nem kell otthagynod egyetlen gyülekezetet sem. Azt viszont meg kell tapasztalnod, hogy alulértékelt leszel, ha Engem képviselsz. Az is lehetséges, hogy kipenderítenek maguk közül azok, akik az egész Bibliára hivatkozva azt tapasztalják, hogy te, aki mindig Rám, Jézusra, hivatkozol, kezelhetetlennek minősülsz számukra. Bizony, drága Gyermekem, ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak Jn 15;20!
2. Nem létezik üdvözítő gyülekezet! Csak egyéni üdvözülés létezik! Csak az üdvözül, Szentlélek által csak az születik újjá, aki az alapalázatnak és az univerzális hitnek a birtokában van, illetve az, aki nem tehet arról, hogy ezeknek nincs birtokában, de lelke mélyén ezek után vágyódik! A remeték biztosan ilyenek! 42 /4594
 
 
Kérdező: 2. Mit kívánsz tőlem, Uram?
3. Szakítsak zsidó barátommal?
HANG: 2. Te sokat törted magadat azért, hogy Nekem, a te Jézusodnak kedvében járj. Ezt Én, a te Jézusod nagyon értékelem. Legyen legfőbb olvasmányod a négy evangélium! El kell jutnod oda, hogy a speciális hited elé - amely önmagában nagyszerű - helyezd azt az univerzális hitet, amelyet Én, Jézus, akarok felszítani bennetek. Ennek az a lényege, hogy speciális hiteteket ne tartsátok különbnek mások hiténél! Higgyétek el, hogy minden embernek joga van hinni abban, amit jónak lát. Vagyis abban, ami a szívét megnyugtatja. Hinni abban, hogy minden embernek az általa felismert Isten legyen imádásának célja, és szeretésének pedig minden ember. Függetlenül attól, hogy mit hisz, és hogyan érez az a mások ember.
3. Szó sincs róla, hogy szakíts bárkivel is azért, mert nem azt a speciális hitet képviseli, amit te! A te speciális hitű egyházadban bárki bárkivel köthet házasságot megfelelő engedélyek beszerzése után. A zsidó népet Én az Atyával és a Szentlélekkel különös módon kiválasztottam a Magam számára! E ragaszkodásomat nem szüntette meg bennem az, hogy Engem ők a pogány hatalommal karöltve keresztre feszítettek. Anyám is zsidó volt, tanítványaim is azok voltak, és Nekem soha nem jutott eszembe, hogy ne maradjanak azok! 42 /4638
 
 
Kérdező: 2. A Hang véleményét kérem a Jehova Tanúiról!
HANG: 2. Erre a kérdésedre általános választ adok, mert amit mondok, minden egyházra igaz.
Igaz, hogy Én, Jézus, minden egyházban jelen vagyok az Engem képviselőkben, de az is igaz, hogy Egyházam nem azonos az egyháziakkal! Minden speciális hitet hirdető egyházban a kormányrúd a Sátán kezében van, mert minden speciális hitet hirdető egyház kizárólag hatalmi struktúrára épül, és csak azokat az igazságokat hirdeti alapigazságként, amelyekkel alá tudja támasztani hatalmi működését. Valójában nincs is olyan egyház, amelyik ne így működne. Így is fogalmazhatnék, hogy minden egyház a megtévesztettek egyháza. Ezalól nem kivétel az általad említett egyház sem!
Minden egyház azt tanítja, hogy a Biblia a forrás, és nem a Szentlélek, ezért egyetlen egyház sem rangsorol a Bibliában. Ennek következtében egyetlen egyház sem tűri meg a józanul gondolkozókat, csak az engedelmeseket. Ez a magatartás teszi őket speciális hitet hirdetőkké.
Kifejtem bővebben! Nem található a Bibliában olyan gondolat, amelynek az ellenkezőjét szintén a Bibliából ne lehetne kiolvasni. E lehetőség kiválóan alkalmas arra, hogy a különböző gondolkodású emberek különböző hitigazságokat válogassanak ki maguknak azért, hogy ehhez híveket gyűjtsenek. Természetesen olyan hitigazságokat és azok magyarázatát, amelyből számukra egyértelmű, hogy kizárólag ők azok, akik megfogták az Isten lábát, vagyis ők azok, akik kizárólagosan képviselik az egy és igaz Istent. Ezalól egyetlen egyház sem kivétel!
E képviseletet természetesen csak hatalmi struktúrával tudják fenntartani, tehát hitük alapja a büntető és jutalmazó isten. És ha egy hívő közülük a józan eszével és Lelkem vezetésével ráébred arra, hogy az Isten nem kerülhet ellentétbe önmagával, vagyis nem lehet ilyen is, meg olyan is, akkor az a hívő rövid úton megnézheti magát; máglya, meghurcoltatás, kiátkozás, eretnekség bélyegzi meg hátralévő rövid földi életét. Mert a speciális hit így gondolkozik: jobb, ha egy vész el miattunk, minthogy mindnyájunknak át kelljen alakítania a gondolkodását; jobb, ha egy vész el miattunk, minthogy le kelljen mondanunk a főméltósági bársonyszékekről! Ezért aztán minden speciális hitű egyház tűzzel-vassal védi azt, amit igaznak gondol, azért, hogy álljon az egyháza, és ha kell, inkább vesszen a gondolkodó ember!
Mai világotokban sincs másként. Egyetlen ökumenét hirdető egyház sincs, aki azért tartana ökumenét, hogy ő alakuljon a másikhoz. Mindegyik azt szeretné, ha a másik alakulna hozzá. Ilyen szétszabdalt egyházi világban, ahol úgy látszik nem mindenki számára nyilvánvaló az, hogy nincs katolikus, református, baptista, jehovista, stb. Mennyország. Csak Szeretet-Mennyország van, ami Velem azonos, és ez a Szeretet-Mennyország nem az intézményt fogadja be, hanem csak az embert. Azt az embert, aki minden körülmények között képes szeretni! CSAK SZERETNI! 43 /4723
 
 
********************************************************************************************************************************
Speciális hit: 35/3717, 36/3783, 36/3786, 36/3799, 36/3821, 37/3907, 38/4024, 38/4095, 38/4100, 38/4102, 38/4112, 38/4117, 38/4119, 39/4133, 39/4163, 39/4180, 39/4210, 39/4221, 40/4254, 40/4289, 40/4304, 40/4307, 40/4349, 40/4363, 41/4383, 41/4455, 41/4505, 42/4594, 42/4638, 43/4723,