Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Generális hit

Kérdező: A BENNÜNK LÉVŐ RENDRŐL

Kinek van rend a fejében?

HANG: Ismert köreitekben a generális hit, a speciális hit és az univerzális hit fogalma. Csak röviden:

Generális hit alatt azt értitek, hogy mindenki hisz valamiben. Aki azt mondja, hogy ő nem hisz semmiben, az azt hiszi, hogy nem hisz semmiben!

Speciális hit az, amely egy néphez, nemzethez, fajhoz, valláshoz, szellemi irányhoz kapcsolódik.

Univerzális hit alatt azt értitek, hogy minden ember hisz valamiképpen emberségében. Minden ember, mert ember, hisz abban, hogy joga van önmagát embernek gondolni, joga van emberi bánásmódot követelni magának.

Én, Jézus, ezt a harmadik hitet céloztam meg, s meg akartam értetni veletek, hogy azt, hogy az Isten EMBERKÉPŰ! Az univerzális hit alapján tehát minden embernek rend van a fejében! Senkire nem lehet tehát azt mondani úgy általánosságban, hogy nincs rend a fejében. Csupán arról lehet szó, ha valaki felmérést csinál, és konkrét kijelentésre rámutatva mondhatja, ez és ez, itt és most semmiképpen nem támasztható alá az Én evangéliumaimmal, s bár szubjektíve, tehát az univerzális hit alapján mondhatja és joga is van mondania, hogy rend van a fejében, de objektíve, tehát Rám, Jézusra, hivatkozva, egy jelenleg képviselt témában nem képes álláspontját Velem alátámasztani.

Ha Engem, Jézust, elfogad valaki egyedüli biztos alapnak, tehát IGAZSÁGNAK, akkor a fejében lévő szubjektív rendet, tehát azt, hogy joga van az emberi méltóságra, képes hozzáigazítani az Én, a ti Jézusotok fejében lévő rendhez, tehát az objektív RENDHEZ, vagyis hogy minden embernek joga van ehhez.

Objektív rend csak az Én fejemben van. Ilyen értelemben viszont azt mondhatom, hogy senkinek sincs rend a fejében. Ti mindig fejlődésben lévő szellemek vagytok. Ti soha nem mondhatjátok, hogy aki titeket lát, az látja az Istent Jn 14,9! Én, Jézus, nem vagyok szellemileg fejlődő lény, mert egylényegű lévén az Atyával, az Isten nem fejlődő lény!

Annak a RENDNEK, amelyet, mint univerzális hitet, szubjektíve mindenki joggal képviselhet, csak akkor mondhatjátok elfogadhatónak, ha olyan nyitott, jó szándékú ember képviseli, aki nyitott arra, hogy Felém, tehát az objektív fejlődés irányát felvállalja. Éppen ezért nem az optimizmus az, ami iránymutató, hanem a pozitív gondolkodás! Igen, mert az optimista ember a jövőt látja szépnek, míg a pozitív gondolkodó itt és most, a jelenben látja meg azt, ami önmagára vonatkoztatva érték, vagyis számára jó. Optimista lehet egy embertelen ember is. A pozitív gondolkodó az mindig csak emberséges ember lehet.

Ezért nem elég, ha valaki - úgy, mint Én - az univerzális hitet tartja lelki élete alapjának. Szükséges az is, hogy Én, Jézus, mint tökéletes ember, legyek életének iránymutatója. Ezért nem elégedhettem meg azzal, hogy igazságnak, életnek mondjam magamat. A ti számotokra, éppen az igazság és az élet elfogadásának érdekében, ÚTNAK is meg kellett fogalmaznom Magamat!

Amikor a római pápa azt mondja magáról, hogy ő csalhatatlan, akkor ezt nyugodtan el lehet fogadni az univerzális hit alapján. Ezen az alapon mindenki csalhatatlan! Miért lenne a római pápa ez alól kivétel. De ha erről az alapról elindulva olyan irányt vesz valamelyik kijelentése, rendelete, amely nem támasztható alá még magjában sem az Én szavaimmal, akkor nyilván nem csalhatatlan, mert embertelen és istentelen egyaránt. Amikor azt mondja, hogy embert ölni nem szabad még akkor sem, ha az az ember még meg sem született, de mert ember, ezért az univerzális hit alapján joga van az élethez, akkor bizony, csalhatatlan igazságot jelent ki. Ha azt igazolná valaki, hogy a meg nem született magzat, még csírájában nem ember, mert lehet még belőle valami más is, akkor természetesen azt kellene csalhatatlanul mondania, hogy bár az embert nem szabad megölni, de a magzatot igen, mert az még csírájában nem ember.

Ha a római pápa azt mondja, hogy valamelyik nemzet katonáinak joga van más nemzet katonáit parancsra megölni, akkor semmiképpen sem csalhatatlan. Ebben az esetben nemcsak azért nem csalhatatlan, mert irányt tévesztett, hanem azért is, mert lelépett az univerzális hit talajáról, tehát arról a talajról, amelyen minden embernek joga van saját földi létéhez.

Mivel a római pápa, bár sokszor mondott olyat, ami embertelen és istentelen egyaránt, tehát ellene mond az univerzális hitnek, de még soha nem mondotta, hogy az ilyesmit  Velem igazolhatóan csalhatatlanul állítja, ezért nyugodt szívvel gondolhatja, mondhatja magát csalhatatlannak. Ha azt állítja magáról, hogy ő Isten szolgáinak a szolgája, hát, „adja Isten, hogy úgy legyen”. Ha mégsem az, akkor sem a kijelentése hibás, mert e kijelentés az univerzális hit talaján áll, és Velem alátámasztható. Az, hogy a gyakorlatban e kijelentést miképpen éli meg, bizony ő felel érte. Állítása mindenképpen helytálló. Egy állítás akkor is helytálló, ha nem valósítják meg!

Egyenlőre ennyit a fejetekben lévő rendről. 35 /3717

 

 

Kérdező: 2. A „SZERETET” könyv megijeszt.

HANG: 2. Az nem jó, ha ijesztőnek látod a „SZERETET” könyvet. Azért nem jó, mert e könyv elsősorban azt akarja tudatni veletek, hogy mennyire szereti Isten az embert, és nem azt, hogy mennyire gyarló az ember. Nem azt, hogy gyarlósága miatt félnie kellene az embernek Istentől!

Ismétlem! Ne azon sopánkodj, hogy milyennek kellene lenned, hanem annak örülj, hogy az Enyém vagy! Hidd el! Képes vagyok gondoskodni arról, hogy olyan légy, akinek örülni tudok!

Az a barátod, aki nem tud hinni Bennem, nem azért nem tud hinni, mert nem akar, hanem azért, mert e szó: HIT, lejáratódott előtte.

A HANG könyvekben már megírtam, hogy van generális, speciális és univerzális HIT.

A GENERÁLIS HIT azt jelenti, hogy mindenki hisz valamiben. Az, aki nem hisz semmiben, az abban hisz, hogy nem hisz semmiben.

A SPECIÁLIS HIT  hordozói a különböző felekezetek, vallások, szellemi irányzatok képviselői.

AZ UNIVERZÁLIS HIT pedig azt jelenti, hogy mindenki hisz abban, hogy ő ember, és joga van ahhoz, hogy őt mások is embernek nézzék!

Én, Jézus, ez utóbbi HITET jöttem föléleszteni, erősíteni bennetek! Igen! Azért jöttem közétek, hogy megértessem veletek: az Isten EMBERARCÚ! Ezt nem bírták elviselni a SPECIÁLIS HIT képviselői!

Ha valaki hitetlen barátoddal ezt meg tudná értetni, akkor ő is belátná, hogy ennek az UNIVERZÁLIS hitnek ő is birtokában van! Sőt, nemcsak nem hitetlen, hanem ő azok közé tartozik, akik leginkább jogosultak arra, hogy embernek tudják, higgyék magukat és másokat is! 36 /3783

 

 

Kérdező: NEM VAGYOK VALLÁSOS TÍPUS

Nem vagyok vallásosnak mondható.

HANG: Én, Jézus, sem voltam vallásosnak mondható! Nekem, a vallási vezetők szerint, azért kellett meghalnom megszégyenítő halállal, mert olyanokat mondtam, ami ellenkezett a vallási vezetők felfogásával.

Mi volt, amit képviseltem? Megmondom: az univerzális HIT!

Generális hitnek azt nevezitek, miszerint mindenki hisz valamiben. Aki nem hisz semmiben, az azt hiszi, hogy nem hisz semmiben. Tehát ő is generális hittel rendelkezik.

Speciális hitnek azt nevezitek, amit különböző hitvallásokba foglalnak és követelnek meg hordozóik azoktól, akik hozzájuk akarnak tartozni.

Az univerzális hit, amelyet Én, Jézus, képviseltem, nem rögzíthető hangzatos hitvallásba. Nem, mert az univerzális hit nem más, mint az, hogy minden embernek jogában áll hinni abban, hogy ő ember, és minden embernek joga van ahhoz, hogy őt más is embernek tekintse! Én, Jézus, ezt a HITET képviseltem, és erre a HITRE szólítottalak fel benneteket!

Nagyon remélem, hogy ezt a HITET te is elfogadhatónak tartod, és így EGY leszel Velem, a te Jézusoddal!

Ez nem jelenti azt, hogy minden speciális hitet sutba kell dobni, hanem azt jelenti, hogy minden speciális hitet hordozó vallásból csak azt kell komolyan venni, ami nem ellenkezik az univerzális hittel.

Mivel minden speciális hit képvisel olyan elveket is, amelyek az univerzális hit lényegét nem rombolják le teljesesen de olyat is, amely megkísérli, sőt parancsba  is adja az univerzális hit el nem fogadását, ezért azok, akik Hozzám, Jézushoz, tehát az univerzális hit megvallásához csatlakozók, feltétlenül konfliktusba kerülnek bármely vallás képviselőivel. Ezért mondhattam Én, Jézus, azt, hogy amint Engem, úgy enyéimet is csak üldözések közepette fogják tudni elviselni (Jn 15;20)! 36 /3786

 

    

Kérdező:  LEHET ELMEBETEG AZ, AKI VALLÁSOS?

Lehet elmebeteg az, akiben Isten él?

HANG: Az alapalázatot és az univerzális hitet képviselő lélek még a legsúlyosabb ideg- és elmebajából is kigyógyul! A generális (aki azt állítja, hogy nem hisz semmiben) és a speciális („dogmákkal” körülbástyázott) hitet képviselők között lehetséges, sőt bizonyos megszorítással azt lehet mondani, hogy mindegyiknél elmezavarodottság mutatható ki. Az Isten által elgondolt emberi természet alapján nem lehet teljesen normálisnak mondani azt, akiben nincs meg a megfelelő nyitottság a felé a jobb felé, amelyet Velem, Jézussal, lehet alátámasztani.

Te nem „befelé”, hanem „kifelé”, a felé a FÉNY felé tartasz, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat, s így egyértelműen az egyre tökéletesebb egészség irányában haladsz!

Mint tudod, az elbizonytalanítás az ősellenségnek az egyik leghatásosabb fegyvere. Soha nem fogom engedni e téren sem, hogy erődön felüli megpróbáltatás érjen! 40 /4363

 

 ********************************************

Generális hitnek: 35/3717, 36/3783, 36/3786, 40/4363.