Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tanfolyam 1. Angyal, Asztrológia, Ezotéria. Fényes. Házasságra előkészítő tanfolyam. Hitoktatói. Kineziológia. Médiumi.

Angyal - tanfolyam

 

 

Kérdező: 1. Szeretnék hallani az Angyal-tanfolyamról. 2. Jézus van jelen nálam, amikor azt érzem?

HANG: 1. Sok jót tudok mondani az Angyal-tanfolyamról. Angyalaim, tehát küldötteim ebben az angyali dimenzióban általatok elképzelhetetlenül nagy munkát végeznek érdeketekben. Nagyon nagy szükségük van azokra a földi segítőkre, akik erre vállalkoznak.

    Eddig nálatok a hangsúly főleg azon volt, hogy vannak gonosz szellemek, tehát ördögök, akik mindent el akarnak követni, hogy nektek megnehezítsék a földi életet, s aki a földön átpártol hozzájuk, annak pillanatnyi földi örömöket juttatnak, hogy aztán itt, ebben a szellem-dimenzióban a szenvedések tengerét zúdítsák arra, akit sikerült behálózniuk.

    Éppen itt az ideje, hogy a jó szellemek munkáját is vegyétek már igénybe. Még Nekem is szükségem volt angyal által történt megerősítésre a Getszemániban.(Lukács 22;43). Ti sem lehettek meg nélkülük.

    Nem arról van szó, hogy Engem kell az angyaloknak helyettesí­teniük. Nem. Arról van szó, hogy Isten szeretet-terve azt kívánja, hogy a teremtények, a szellemi teremt-mények szeretetben összeforrva növekedjenek abban az ISTENI SZERETETBEN, amely véget nem érő kibontakozást, a boldog élet mélységeit, magasságait és szélességeit egyre tágítóbb mennyei békét és örömöt biztosít mindazoknak, akik ebben a tervben, Isten iránti szeretetből odaadták egymásnak magukat.

   Tehát egy olyan odaadottságról van szó, amelynek gyökere, forrása és célja az Isten, és folyama az Isten Lelkével átitatott, Isten Lelkétől újjászületett szellemi lények egymás iránti szeretetének értelmes és szabad egysége.

    Szeresd tehát a téged kísérő angyalokat, légy velük beszélő viszonyban.    8 / 636

 

 

Kérdező: 2. Az "Angyal tanfolyamról" kérek véleményt.

HANG: 2. Az "Angyal tanfolyamról" hasonló a véleményem. Van lehetőségetek megismerni Engem az evangéliumokból, és azok tanításából, akik ezekre az evangéliumokra építve fejtik ki tanításukat. Ha e lehetőségeket felhasználod, akkor feltétlenül el tudsz indulni belülről a megfelelő irányban.

    Meg kell értenetek, hogy Én nem fokozhatom le magamat a tévé ismeretközlő előadásainak szintjére.  E szinten kaptok egy félórás előadást valamiről, és már ki is alakul bennetek az, hogy birtokában vagytok az előadott témának, holott még csak a felszínt sem érintettétek komolyan! Vagyis nem adhatok kész téglákat benső vilá-gotok kiépítésére. A téglákat nektek kell kifaragnotok tanításom nyersanyagából! Csak így lehetünk egymásnak partnerei!  18 /1812

 

 

Asztrológiai tanfolyam

 

 

Kérdező: 3. Érdekel, vonz az asztrológia.

HANG: 3. Okos dolog az asztrológiával foglalkozni, de ezt sem szabad eléje helyezni a lényegnek. A lényeg: Velem, Jézussal való foglalkozás! Ha valaki ezt szem előtt tartja, annak számára jó eszköz lehet az asztrológia is arra, hogy jobb önismeretre, jobb emberismeretre jusson. De a legfontosabb mindenkor a négy evangélium, és az Apostolok Cselekedetiben azok a részek, amelyekben Én, Jézus szólok hozzátok. Erre kell tenned a hangsúlyt! Ha nem ezt teszed, akkor fölöslegesen dobod ki a pénzed ilyen tanfolyamokra. Ha ez teszed, akkor a mindenkori bölcsesség - ezért mondtam, hogy ezt naponta kérned kell - el fog irányítani abban, hogy mire és mennyi pénzt adj ki.

   Az egészen biztos, hogy asztrológia nélkül is képes vagyok bárkit eljuttatni olyan isten- és emberismeretre, amilyenre szüksége van. Ennek ellenére, megfelelő vértezettség mellett, nem ellenzem az asztrológiával való foglalkozást sem.  29 /3000

 

Ezotéria tanfolyam

 

Kérdező: Uram! Az Ezoterikus - Szellemtani - Paratudományos Fórum /ESZP / konferenciát tart azzal a céllal, hogy e gondola­toknak minél nagyobb nyilvánosságot teremtsen. Helyes-e ez az el­gondolás, vagy később szűkítsék-e az érdeklődők határait?

HANG: Atyámnak szándéka sem valósult meg, s az Enyém sem valósult meg. Atyám szándéka az volt, hogy az a NÉP, amelyet ki­választott, legyen boldogító kovásza a föld összes népeinek. Az Én szándékom az volt, hogy tanítványaim tegyenek tanítvánnyá minden népet. Nem valósult meg egyik sem. Éppen azok lettek akadályozói szándékainknak, akiknek elő kellett volna azt mozdítani.

    Mivel a keresztény felekezetek ma már képtelenek úgy képviselni Engem, hogy az, - ahogy barátod mondta, - az utca embe­rét érdeklődővé tegye, ezért nagyon is áldásom adom az ESZP konferenciáira. Kétezer évvel ezelőtt azt mondtam az Én dicsősé­gemet akadályozóknak, hogy ellenükre a kövek fognak meg­szólalni (Lukács 19; 40). Hát most is valami ilyesmit mondok azok­nak a hivatalos szerveknek, akik ferde szemmel néznek rátok.

    Akik nem helyeslik az ESZP munkáját, azért teszik, mert nagyon is tudják, hogy itt nem üres fantáziálásról van szó. Ellen­kezőleg. Az általuk elmulasztottak pótlását vállalja magára ezzel az ESZP.

    Anyagba ágyazottságuk bármily eredményeket is mu­tat fel a technika terén, a szellem és a lélek szár-nyalásával nem tud­nak mit kezdeni.

    Az egyik és a másik konferencia egymáshoz viszonyított tartalmát és formáját nem kell külön előre eldönteni. Az első ta­pasztalatai természetszerűen fogják nyújtani a másodikra vonat­kozó tanulságokat.

   Minden olyan tanfolyamra áldásomat adom, melynek cél­ja túllátni a vaskos anyagi világ határain. Minden tanfolyam azért tanfolyam, mert feltételekhez szabja a jelentkezők részvételét, s a továbbjutáshoz is feltételek megvalósítását írja elő .

    Az ilyen tanfolyamok anyagából nem hiányozhatnak különböző kultúrák szent könyvei, Biblia, Korán, nyugati és keleti misztikusok írásai, és természetesen minden olyan arajelenséggel foglalkozó mű, mely számíthat a tanfolyam résztvevői érdek­lődésére.

    Fontos az ilyen tanfolyamoknak működése közben olyan védelmi háló, mely az Én erőmmel rendelkezik. Lesznek, akik in­díttatást éreznek majd imára, böjtre, és olyan kegyelmi fegyve­rek használatára, mint az ördögűzés, és különböző karizmák mű­ködése - nyelveken beszélés, ennek magyarázása, prófétálás. - De mindezeket csak annyiban szabad engedélyezni, amennyiben vállalják a jelenlevők kont­rollját.

   A szeretet légköre csak akkor biztosítható, ha nincs sem­mi­féle diktatúra, sem-miféle engedel­meskedtetés a karizmák birtoklói és gyakorlói részéről, de igenis van részükre. Ha ezek nem alkalmazkod­nak a szervezők elgondolásaihoz, akkor nem szólalhatnak meg. Rendnek kell lenni!

  E tanfolyamok végső célja nem lehet más, mint a jelen­levőknek olyan lehetősé-geket, talentumokat felkínálni, melyeket használva az egyének személyiségük kibontakozását, a közösség pedig saját organikus fejlődését biztosítva látja. Ilyenkor tud Lel­kem ereje úgy működni, hogy világotokban, amely már ott áll a végső pusztulás határán, menteni tuja azt, ami még menthető.

  Minden idegfárasztó túlmisztifikáltság csak árt az Én ügyemnek. Asztrálutaz-gatások, és egyéb olyan értelemmel telje­sen kontrollálhatatlan jelenségek, melyek elfogadása in­kább hiszékenysé­get kíván, mint tekintélyemen alapuló hit-elfoga­dást, nagyon könnyen félreviszi még a legjobb szándékú társaságot is. Az ilyen jelenségek szinte ki akarják provokálni a je­lenlévőktől, hogy higgyenek ezekben, mert különben kilógnak a sorból. Így pszichikai kényszert alkalmaznak a jelenlevőkre.

    Sajnos próféciám, mely szerint jönnek majd hamis Krisztusok, s ha lehet még a választottakat is megtévesztik, ez most a ti időtökben kezd aktualizálódni.

    Nagyon természetes, hogy konferenciáitokra kapjanak meghívást karizmatikus körök, személyek. Ezek nélkül nem is lehetséges, hogy jó gyümölcsöt teremjetek.

    Az egyházak támadásaitól ma már nem kell tartanotok. A jelenleg működő ilyen szervezetek annyira legyengült állapotban vannak, hogy akiknek ártani akarnak, azoknak ezzel inkább hasz­nálnak.

   Tudnotok kell, hogy Én mindenki által képes vagyok szólni hozzátok. Akik rám hivatkozva beszélnek, azokat nem nehéz fel­ismerni. Ha környezetük állítja róluk, hogy ők tényleg megtért emberek, s mondanivalójuk nyilvános kontrollt nemcsak elvisel, de el is vár, akkor jó odafigyelni, hogy mit mondanak, mert aligha beszélnek Ellenemre.

  Itt most elém tárt személyekről nem mondok véleményt. Nem, mert részben mindegyik számára nyitva áll a helyes út meg­találása, másrészt pedig a ti feladatotok, hogy kikönyörögjétek a szellemek megkülönböztetésének karizmáját, s azt használjátok is. … 2 /151

 

 

Különböző ezoterikus tanfolyamok elvégzése után is bizonyos csalódás él bennem.

 

Kérdező: 1. Különböző ezoterikus tanfolyamok elvégzése után is bizonyos csalódás él bennem.

HANG: 1. Azok a tanfolyamok, melyeket elvégeztél, olyan eszközök, amelyek nem pótolhatják a lényeget, csupán pótcselekvésekre használhatók a lényeg nélkül. Mi a lényeg?

    Felvállalása a gondolkodás-átalakításnak! Ennek pedig feltétlen feltétele: rendszeres tanulmányozása az evangéliumaimnak, az ezekben foglaltaknak megbeszélése Engem szerető és kereső emberekkel, és a párbeszédimában, tehát élő hittel Hozzám emelni a lelkedet. 

   Ha ezeket vállalod, akkor a különböző ezoterikus tanfolyamok nagyszerű eszközöknek bizonyulnak arra, hogy szívbékédet megtaláld, s másoknak is eredményesen mutasd a Hozzám vezető utat. 

   De ha nem vállalod, akkor egy idő után magad előtt is lelepleződsz, és belátod, hogy az elvégzett tan-folyamok által nem váltál hiteles emberré, és pótcselekvések irányába visznek ezek a különben nagyon is alkalmas eszközök annak az útnak a vállalására, amellyel Én, Jézus, magamat azonosítottam, amikor ezt mondottam: "Én vagyok az ÚT!"

A tanulás és a józan imádkozás tehát az a sínpár, amelyen biztonságosan tud haladni életednek vonata, amely boldogságod hordozója. Minden más úton ki vagy téve a kisiklás veszélyének. A gondolkodás-átalakítás és a józan imádság útján soha! Ez az egészséges ALÁZAT útja!   24 /2350

 

 

Kérdező: 2. Különböző ezoterikus tanfolyamokat végeztem.

HANG: 2. Okosan tetted, hogy különböző tanfolyamokon részt vettél. Az ilyen tanfolyamok mind-mind arra valók, hogy Engem, Jézust, egyértelműbben tudjatok képviselni. Arra valók, hogy egyre jobban felismerjétek, mennyire szeretlek benneteket, és mindazok a képességek, amelyek bennetek az Isten ajándékai, szeretnének pozitív hatással lenni másokra, tehát szebbé, jobbá, igazabbá, tehát elviselhetőbbé szeretnék tenni életeteket már itt a földön.

    A benned felébredő bizonytalanságnak is helye van. Vigyáznotok kell, hogy a különböző tanfolyamokon szerzett ismeretek és tapasztalatok ne csökkentsék, hanem inkább növeljék bennetek a felelősséget, az örök életre behangolt szeretetet egymás iránt. Amit te említesz leveledben, s amelyet nem akarok itt megnevezni, az a legkevésbé átlátható, igazolható módszer. Kétségtelen, hogy mindenkinek a saját hite döntő. De ez nagyon szubjektív dolog!   28 /2819

                                                                       

 

Ezek nélkül a legcsodálatosabb kristály, a legdrágább tanfolyam sem, ér fabatkát sem

 

 

Kérdező: Ingámon ártó erő van. Gyógyító kristályrudam kezelését hogyan tudom megtanulni? Jól imádkozom? Álmomban amit láttam, az mit jelent? Létra, fény, letakart halott, és e mondat: ‘Ezt mi így szoktuk csinálni.’- Valóban kaptam tizenöt évet ajándékba?

HANG: Ingádat tedd félre, a kristályrúdról és annak használatáról pedig a következőket mondom:

   A kristályrúd a maga természete szerint olyan megkötött energiákkal rendelkezik, melyeknek sugárzása nem szorul különösebb, megtanulandó módszerek kidolgozá-sára. Tehát magának a kristálynak önmagában van sugárzása, rezgésszáma. Ha azzal a dimenzióval, melyben Én érzékelhetően élek, amit ti túlvilágnak neveztek, akarod kapcsolatba hozni, akkor nem kell mást tenned, mint imádkozni fölötte és kérni rá az Én erőmet.

    Olyan ez, mint mikor valaki vizet szentel. A szenteltvizet sem szükség felszentelt papnak létrehozni. Én minden gyermekem imáját meghallgatom, ha olyat kér, ami hasznára válik a lelkeknek. Kérd tehát áldásomat arra a kristályra, s hidd el, semmivel sem leszel hátrányban azokkal, akik súlyos pénzeket adnak ki azért, hogy kristályukat eredményesen tudják használni. Engedd, hogy az Én Lelkem legyen a te Mestered. Irányítson Ő, s akkor nemcsak kristállyal, de egy fapálcával is csodákat fogsz tudni tenni. Sem Nekem, sem apostolaimnak nem volt kristályunk, nem volt ingánk, de volt áradó szeretet a szívünkben, és volt olyan hitünk, mely a hegyeket is képes volt megmozgatni. Ezek nélkül a legcsodálatosabb kristály, a legdrágább tanfolyam sem, ér fabatkát sem.    4 /319

 

Fényes tanfolyam

 

Kérdező: 3. A 'Fénytest' tanfolyamról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. Minden tanfolyam annyit ér, amennyit az evangéliumaim mérlegén mutat. Minden olyan gondolat, amely a lelki fejlődés céljából hangzik el, íródik le, kell, hogy legalább magjában megtalálható legyen az általam elmondott, és az evangélisták által leírt evangéliumaimban. Ez áll az egész Bibliára és minden egyéni imára, tanításra.    40 /4267

 

Házasságra előkészítő előadás, tanfolyam

 

Kérdező: Kérem áldásodat az újra házasodási szándékomra.

HANG: Minden olyan kapcsolat, amely abban a szeretetben segít benneteket, melyet Én, Jézus, mondottam el és mutattam be, éltem meg előttetek, feltétlenül áldásomat hordozza.

    Házas-kapcsolatotok általában nagyon beteges kapcsolat. Azért beteges, mert az az eredeti isteni szándék, amely szerint az ilyen kapcsolat egyetlen, halálig tartó kapcsolat, erkölcsileg nem megalapozott.

Azok a házasságra előkészítő előadások, tanfolyamok, amelyeket legtöbb helyen megkívánnak tőletek, nem az alapokat veszik vizsgálat alá, s fogalmazzák feltétlen feltétellé a Velem, Jézussal, történő élő kapcsolatot, hanem csak a felszínt, a szertartást érintik, s némi utalást adnak a jövőre nézve.

   E kijelentésem: "Amit Isten egybe kötött, ember szét ne válassza!", alig valósul meg, mivel házasságaitokat általában nem Isten köti össze, hanem ti, éspedig egy szokványos szerződéssel, amely szinte mindkét fél lelke mélyén nem hoz létre felbonthatatlanságot igenlő döntést!

    Mivel az egyházi hatóságok azt feltételezik, hogy a felbonthatatlanság szándékával kötik a házasulandók házasságukat, ezért aztán jogilag alig igazolható ennek ellenkezője olyankor, amikor e szerződés felbomlik.

   Felbonthatatlan házasság csak két valóban megtért, Engem, Jézust, abszolút ELSŐNEK elfogadott kapcsolat esetén feltételezhető.

    Ha azt élitek meg, hogy mindketten lelketek mélyén valóban elfogadtatok Engem, Jézust, Uratoknak, Megszabadítótoknak, akkor biztosak lehettek abban, hogy nemcsak megáldalak benneteket, de áldássá és felbonthatatlanná teszem kapcsolatotokat. Bennem bízzatok mindketten! Ha ezt teszitek, akkor nem fogtok csalódni egymásban sem!    26 /2605

 

Hitoktatói tanfolyam

 

Kérdező: 2. Felkértek, hogy járjak hitoktatói tanfolyamra. Jónak tartja ezt a HANG? Van tévedés a hivatalos katolikus tanításban?

HANG: 2. Hitoktatói tanfolyamra csak az járjon, akinek e téren nincs kérdőjel a lelkében. Akinek van, mint neked, az ne járjon! Ilyen döntést nem szabad bizonytalan lelkiismerettel tenni! Tőlem ne várd, hogy e téren eloszlassam benned a bizonytalanságot!

    Minden egyházban sok tévedés van. Ahol emberek képviselnek valamit, ott ez bizony előfordul. Most nem csupán olyan tévedésre gondolok, hogy különböző cafrangokat osztogatnak egymásnak a főtisztelendő hatalmasságok. Ezekhez Nekem semmi közöm nincs. Olyanokra is, mint a tévedhetetlenség helytelen használata, a Mária-jelenések részben elszabotálása, részbeni eltúlzása, a szentségi szertartások objektív hatásának elvárása, ellentétben a gyakorlatban megmutatkozó valósággal, az ellenségszeretet elhallgatása, a fegyverek, zászlók, soviniszta jelvények, stb. megáldása, és még sorolhatnám a különböző szentelmények használatának babonás eltűrését, sőt szorgalmazását! (Pl. a papokat gazdagító házszentelések favorizálását.).    15 /1392

 

 

Ha tanfolyamra akarok menni, először Jézussal meg kell beszélni, hogy helyesli - e

 

Kérdező: 2. Miért volt, hogy gonosz erők hatása alá kerültem?

HANG: 2. Tudatlanságod miatt kerültél gonosz erők hatása alá. Ezért kerülhettél ki ebből. Ha tudatosan tetted volna, akkor nem tudnék segíteni rajtad úgy, ahogy most tudok. Bizony tudatlanságod mellett a beavató mestered is oka volt rossz állapotodnak. Nagyon okosan teszed, ha nem jársz többé olyan tanfolyamokra, amelyeket előzőleg Velem meg nem beszéltél.

    Közvetlenül úgy ismerheted meg az Én eligazításomat, ha az evangéliumaimból akarod azt kiolvasni. Közvetve pedig úgy, hogy olyan lelki emberektől kérdezed meg, hogy miért nem járnak tanfolyamokra, akikről tudod, hogy szeretnek Engem.   12 /1107

 

Kineziológia tanfolyam

 

Kérdező: Egy tanfolyammal kapcsolatban szeretnék véleményt hallani (Kineziologia).

HANG: Nagyon aranyos vagy, hogy leveled végén, mint valami gondolatolvasó, már próbáltál is válaszolni magadnak. Ennek részben örülök. Azért csak részben, mert a párbeszéd-imát kezded ezzel kóstolgatni, de csak kóstolgatni!

   Aki Velem találkozik, az az ÉLETTEL találkozik. Azzal a boldogító élettel, amely éppen az emberi kapcsolatok felhasználásával válik egyre szubjektívebbé. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a földi élet egy olyan tükörszoba, amelyben minden egyes ember egy-egy tükör számodra. Amíg őket ismergeted, egyre jobban megismer-heted magadat, és természetesen Engem is. Így egyre közelebb kerülhetünk egymáshoz, mert egyre jobban megvilágosodik előtted, hogy Isten téged önmagára teremtett.

    Ennek a kapcsolatunknak elmélyítésére valóban alkalmas eszköz lehet az a tanfolyam, amit említettél. Igen, mert az emberi test, az emberi izmok görcsös merevsége akadály a szellem számára, hogy átitatódjék Lelkemmel. Ennek az a legbensőbb oka, hogy Engem nem erőlködéssel lehet átélni, hanem hittel, bizalommal, tehát Rám hagyat­kozással. Itt nem semmittevésről van szó!

   Aki kifekszik a Napra, az azzal, hogy a Napra feküdt, már mindent megtett annak érdekében, hogy a napsugarak átjárják. Aki úgy csendesedik el, hogy édes jelenlétemre koncentrál, az testileg annyira el tud lazulni, hogy szinte kiléphet a testéből. Az általad említett különböző izom-feszültségek, görcsök, megfelelő mozgás- és gondolkodásterápiával nagyon sok lekötött életenergiát tudnak felszabadítani. De természetesen e tanfolyamok nélkül is elérhető ez, ha megfelelő hit és bizalom él valakiben.

    Ennél a tanfolyamnál is, mint a többinél, legfőbb probléma az, hogy nem annak az ÚJ parancsnak jegyében történnek, amelyet Én adtam nektek (Jn. 13;34). Így csupán felületi kezelést kap az, aki aláveti magát a tanfolyamon hallottaknak, megtanultaknak.

   Furcsa megfogalmazással így tudom találóan kifejezni: E tanfolyamok hatására legtöbben rosszul gyógyulnak meg. Jól meggyógyulni csak Értem élő ember tud. Rosszul meggyógyulni mindazok tudnak, akik nem eszköznek, hanem célnak gondolják a testi egészséget. Mivel ezek vannak többen, ezért csak nagyon keveseknek használ e tanfolyamok elvégzése. Szinte csak olyanoknak, akik enélkül is eljutnak hitük által arra a szintre, hogy Tőlem energiát tudnak átvenni, és mások felé ennek erejét áldásként tudják közvetíteni.   7 /585

 

 

Médiumi tanfolyam

 

 

Kérdező:  2. Járjak-e médium-tanfolyamra?

HANG: 2. Ha olvasója vagy a HANG-omnak, akkor tudnod kell azt is, hogy Én nem vállalom át senkitől azt a felelősséget, hogy hová és mikor járjon, vagy hová és mikor ne járjon. Ennek egyszerű oka az, hogy bárhová és bármikor járhatsz, azt használhatod jóra is, és bárhonnan elmaradhatsz, az is javadra válhat.

    Szabadok vagytok! Szeretni csak szabadság birtokában lehet. Én mindenképpen szeretlek benneteket. Ezért vagyok boldog. Ha te mindent Értem teszel, akkor te is boldog leszel. Rosszat úgysem tudsz Értem tenni nyugodt lelkiismerettel, mert azt tiltaná a benned megszólaló HANG-om, vagyis a lelkiismereted. Neked még van élő lelkiismereted.     9 /758