Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Perselyezés. Mise. Mire való a szentmise. Szentmisére járás. A vasárnapi szentmise. Halottakért mondott mise. Istentisztelet.

Perselyezés

 

Kérdező: 3. Miért perselyeznek a felajánlás előtt, alatt?

HANG: 3. Valamikor a felajánláskor szedték össze azokat a kenyereket és bort, amivel miséztek. Ma pénzt szednek össze ugyanezen cél érdekében. Ezért van felajánláskor a perselyezés.

   A perselypénzt mindig a templomra kell fordítani. Fenn kell tartani a helyet, és biztosítani kell a szükséges kellékeket, ha azt akarjátok, hogy legyenek szentmisék. Persze, mint mindent, úgy ezt is el lehet rontani. Bármi, amihez embernek is köze van, mindig ki van téve annak a veszélynek, hogy nem lesz tökéletes. Légy elnézőbb másokkal, de soha nem légy elnéző önmagaddal!  20 / 1973

 

 

Mise

 

Mire való a szentmise

 

Kérdező: 2. Rövid ideig ad megnyugvást az ima, szentmise.

HANG: 2. Nem csodálom, hogy az ima, a szentmise nem ad végső megoldást. Nem is arra valók ezek. Ezek arra valók, hogy felismerd azt, amit reggeltől estig tenned kell az Én, a te Jézusod kedvéért! …  28 / 2899

 

* * *

Szentmise, minden szertartás eszköz-jellegűek

 

Kérdező: Uram! Egy olyan ember problémáját hozom Eléd, aki imáiban már szinte minden szentet megmozgatott, s aki valahogy nem érti, miért nem találnak meghallgatásra kérései?

HANG: Most megválaszolom kérdéseidet. Tömören ez így hang­zik: Nekem sokat mondtál, kedvemért sokat tettél, de arra nem fordítottál elég figyelmet, hogy Én mit mondok neked, hogy Én mit teszek és tettem érted.

    Te Engem magadon kívülinek ismersz, és ezért nem jól ismersz. Szertartásaid csak pillanatnyi nyugalmat tudnak biztosí­tani lelkednek. Kétségtelen, hogy minden ministrálás, minden szentmise, minden szertartás kapcsolat­ban van Velem, de ezek mind eszköz-jellegűek. A cél az, hogy ráébredj. BENNED ÉLEK. …   2 / 141

 

 

Kérdező: 2. Miért nem áldozhatunk térdepelve? 3. Miért várnak a papok estig a szentmisével?  4. Miért késik a kegyelem?

HANG: 2. 3. 4. Drága Gyermekem! Jaj, de elidegenítettetek Engem magatoktól! Beleburkoltatok Engem különböző szertartásokba, testhelyzetekbe, csakhogy ne kelljen komolyan vennetek azt a magatartást, amire példát adtam, ne kelljen komolyan vennetek felszólításomat: alakítsátok át gondolkodásotokat (Márk 1;15)! Nem az tisztel Engem, aki leborul Előttem, hanem az, aki engedi, hogy benne éljek!

    Milliószor millió szentmise sem ér semmit, ha meg nem tértek és nem alakítjátok át gondolkodásotokat!!! Ne a szentmisétől, ne Tőlem várjátok életetek megvál-toztatását! Nem az, aki mondja nekem, uram, uram, megy be a mennyek országába (Máté 7;21)! Nem szentmisékre van szükségetek, hanem arra, hogy adjatok kenyeret az éhezőknek, ruhát  a didergőknek, hajlékot a hajléktalanoknak! Látogassátok a betegeket, vigasztaljátok a szomorkodókat, hirdessétek, hogy szeretet az Isten! Olvasd el Máté 25;33-46-ot. Ott szó sincs sem szentmiséről, sem imáról, sem különböző jámbor gyakorlatokról! Egyedül a szeretetről van szó!

    Mondd!, te hány koldust fogadtál már be legalább karácsony éjszakáján? Hány éhes száj mondhat áldást azért, mert te vagy?! Hány koldus mondja el imában nevedet? Drága Gyermekem! Ez a lényeg! Ez, és nem a szentmise!!! A szentmise ESZKÖZ! Ha nem ezért van, akkor istenkáromlás! Istenkáromlás akkor is, ha reggel van, akkor is, ha este van! Némi iróniával még azt mondhatnám, jobb, ha este van a szentmise, mert addig hátha eszedbe jut azt, mit Máté 5;24-ben olvasol, s magadra ismersz, és megvalósítod az ott olvasottakat!   

     Iszonyatos, hogy mennyire elkomolytalanítottátok az Én életemet a ti életetekben! Mikor értitek már meg, hogy nem tudtok Engem közvetlenül szeretni, csak embertestvéreiteken keresztül?!

     Nagyon fáj a szívem értetek! Szinte semmit nem értettetek meg abból, amiért közétek jöttem! Én nem azért jöttem, hogy Istent megtérítsem, hogy Isten más-képpen gondolkodjék, mint addig gondolkodott, hanem azért, hogy ti megtérjetek, ti gondolkodjatok másképpen! És ti mit tettetek Velem? Szentségkiszolgáltató, templom- és papfönntartó vállalattá degradáltátok Egyházamat!

       Drága Gyermekem! Valóban megértetek a végső pusztulásra! 15 / 1424

           

 

Kérdező: 1. Meg akarom szerettetni a gyerekekkel a szentmisét.

HANG: 1. Engem akarj megszerettetni, ne a szentmisét a gyermekekkel. A szentmise mit sem ér, ha valaki nem ismer Engem!

   Mára a szentmise babonává degradálódott. Olyan erőt tulajdonítotok a szentmisének, amilyen erőt annak Isten nem adott! Nem a szentmise bemutatása, nem a szentmisén való részvétel teszi Istennek tetszővé azt, aki Istennek tetsző akar lenni! Kizárólag a szeretet az, ami növeli Isten előtt a lélek értékét! A szentmise nagyon alkalmas eszköz erre. De ESZKÖZ! A szentmise arra való, hogy megismerjétek és átéljétek az Utolsó vacsorán és a Golgotán átélt Isten iránti szeretetemet értetek! Sajnos, ma már annyi e téren a zavaró körülmény, hogy ugyancsak nagy hit és tisztult istenismeret kell ahhoz, hogy ebből kihámozza valaki a lényeget!  15 / 1443

 

 

HANG: 2. A nagy gond és probléma az, hogy át kellene programoznotok, alakítanotok gondolkodásotokat, és ti erre a szellemi, lelki munkára nem vállalkoztok, mert nem akartok hinni sem Nekem, sem Bennem!

    Az hisz Nekem, aki elfogadja azt, amit tanítok. Tehát az, aki foglalkozik is tanításommal. Az hisz Bennem, aki átadja magát Nekem, tehát nemcsak elhiszi tanításomat, hanem erőm segítségével igyekszik is azt átélni! Szép és jó a szenteltvíz, a szentelt gyertya, a szentmise, a litániák, a búcsújárások, de ezek nem pótolhatják azt, hogy valaki higgyen Nekem és Bennem. Ezek jók, mint eszközök, hogy Nekem és Bennem higgyetek!  18 / 1753

 

 

Kérdező: 2. Nagyon vallásos vagyok, s megható meditációim voltak.

HANG: 2. Minden vallási felekezetben vannak olyan eszközök, amelyek Hozzám, a te Jézusodhoz akarnak közelebb juttatni benneteket. Csak azokkal a vallási esz-közökkel érdemes foglalkoznotok, amelyek ezt a célt szolgálják. Az ima, a szent-mise, és minden szentség, csupán eszköz és nem cél! A CÉL mindig az, hogy Én, Jézus, egyre szabadabban tudjak működni bennetek!

   Különben, a vallásosság ördöge a legördögibb ördög! Az első testvérgyilkos-ságtól (Káin, Ábel) a ma dúló vallásháborúkig, ezt igazolja az emberi történelem!

   Neked és mindazoknak, akik Engem, Jézust szerettek, függetlenül attól, hogy ki, milyen felekezethez tartozik, életetek értelme az, hogy Engem, Jézust, engedjetek magatokban élni! Ezt azok teszik meg, akik Engem, Jézust, elfogadnak nemcsak igazságnak és életnek, hanem elsősorban ÚTNAK! Vagyis azok, akik megtanulják és meg is valósítják azt, hogy inkább szeretik ellenségeiket (Lukács 6;35)

   Tudnod kell, hogy nem a szertartások által lesz valaki Istennek tetsző, vagy nem tetsző, hanem a magatartása által! Velem, Jézussal, csak az irgalom-rendjében lehet együtt élnetek (Lukács 6;36)! Igen! Irgalmasságot akarok és nem áldozat-bemutatást (Máté 12;7)!  29 / 2945

 

 

Kérdező: 2. Küldj papokat!

HANG: 2. Ne papokért, hanem munkásokért imádkozz! Azért imádkozz, hogy minél több és minél jobb munkásaim legyenek! Apostolokra van szüksége a világnak! Apostolokra, akik családban, munkahelyeken, hétköznapokban és ünnepeken, tanúságot tudnak tenni arról, hogy SZERETET AZ ISTEN! A papok szertartásai fabatkát sem érnek, ha nem a lényegre, a szeretni tanításra, és ennek elmaradhatatlan hátterére, a szeretésre teszitek a hangsúlyt.

    Istent nem lehet 'levenni a lábáról' szertartásokkal! Isten csak ott, csak abban a lélekben tud élni, ahol, amelyikben békét teremthet. Isten békét csak annak tud adni, csak annak a szívében tud békét teremteni, aki komolyan elhatározza, hogy soha nem bánt senkit, hogy mindig megbocsát mindenkinek, és segít ott, ahol erre neki lehetőséget adnak. Ez a LÉNYEG! Minden más, a szentmise is, csak ESZKÖZ e cél eléréséhez!   29 / 3017

                                                            * * *

 

Kérdező: Csodálatos álmaim voltak, főleg Máriával kapcsolatban.

HANG: 'Inkább szeressétek ellenségeiteket', ez azt jelenti, hogy azokkal kell a legkedvesebbnek lenned, akikkel szemben ez neked a legnehezebb! Minden búcsú-járás, minden ima, minden szentmise, ezt a célt kell, hogy szolgálja! …  30 / 3105

           

 

Kérdező: 1. Sok vallási gyakorlatot végeztem, s nincs elég eredménye.

HANG: 1. …  A babona az, amikor valaminek olyan erőt tulajdonítotok, amelyet annak Isten nem adott. A vallási gyakorlatok, lehet az imádság, szentmise, böjt, zarándoklat, stb., csak akkor nem babona, ha azt, aki ezeket gyakorolja, őt építi, buzdítja és vigasztalja. Ha nem ezt teszi, akkor babona, amely nem a HIT, hanem a HISZÉKENYSÉG alapján áll, és nem boldogít, hanem e helyett bódít!  38 / 4065

 

* * *

 

Kérdező: 2. Nem pótcselekvés a hithez menekülni?

HANG: 2. A vallás akkor válik pótcselekvéssé, ha arra irányul, hogy a mindennapi szeretetszolgálat helyett, és ne ennek érdekében forduljatok az égiek felé. Tehát akkor, ha a szertartásokat a szerető magatartás elé helyezitek.

     Ha forrásnak használjátok a vallásos eszközöket - ima, szentmise, egyéb szertar-tások -, akkor nem pótcselekvések, hanem lehetőségek, talentumok, amelyek meghozzák maradandó gyümölcsüket a gyakorlati szeretet területén.   23 / 2328

 

                                                       * * *

 

Hittanosaim közül kevesen jönnek szentmisére.

                    Jézus véleménye a templomba járásról (szentmise)

 

Kérdező:  Hittanosaim közül kevesen jönnek szentmisére.

HANG:  A szentmisére járás önmagában semmit nem jelent! E téren a szentmisére járók érdeklődésének és az egyházi intézkedéseknek van döntő szerepe. Az utóbbi a döntő!

  Ha az egyházi intézkedések olyanok lesznek, amelyek fel tudják kelteni az érdeklődést a szentmisén való részvétel iránt, akkor az érdeklődők el fognak menni a szentmisére.

  Az nem felel meg a valóságnak, hogy nem a pap miatt, hanem Miattam kell szentmisére menni! Nem, mert ha nem lábmosó módon jelenít meg Engem a miséző pap, akkor Én nem is vagyok ott hatékonyan, építő módon! Akkor sem vagyok ott így, ha az ostya átváltozott! Ha a pap úgy van ott , mint aki legalább három évig önmagát szegényítve, senkinek nem ártva, mindenkinek megbocsátva jár hívei között, és a szentmisén úgy van jelen, mint lábakat mosó,  tehát úgy, mint Én, és nem hatalmi tekintély megtestesítőjeként, akkor ez a probléma megoldódott!

    Ne legyen tehát lelkiismeret furdalásod amiatt, hogy az Én kedvemért sem járnak templomba hittanosaid, mert ez nem így van! Majd ha a pap az Én kedvemért jár misézni, és ez látható is lesz rajta, és ez csak akkor fog megtörténni, ha a pap a templomban, tehát az Én szentségi jelenlétemben érzi legjobban magát és nem a tévé, vagy más szórakoztató események szituációiban, akkor el fog indulni valami pozitív fejlődés a hittanosok szívében is! Addig csak egy terméketlen hagyomány, egy külső hatalmi tekintély, egy metafizikai vágyat kielégítő érdekes szertartás marad csupán a szentmise! És ebből Én, köszönöm szépen, nem kérek!

   Te ne a templomba járást szorgalmazd, hanem az Én életem értelmét, vagyis annak a szeretetnek megélését, ami Bennem megjelent közöttetek: senkinek soha nem ártani, mindig mindenkinek megbocsátani, és segíteni ott, ahol erre lehetőség kínálkozik! Ha ezt teszed, akkor megtetted azt, amit neked megtenned kötelességed.

   A szentmisére járás, mint mondottam, az egyházi rendelkezéseknek olyan hatékonyságán fordul, amelyek képesek lesznek majd a papokat belülről Hozzám segíteni, és ahol ezt a papok meg is fogják tenni.

   Amíg parancs a templomba járás, amíg fizetni kell, hogy valakinek szándékát kihirdető módon is bejelentsék egy szentmisén, addig csak ott van remény a szentmisére járásra, ahol ezt nem megtérésre, hanem olyasmire használják, hogy Engem próbáljanak manipulálni vele!

    Drága Gyermekem! A személyes kapcsolat Velem nem a szentmisén kezdődik, hanem ott koronázódik meg! Ezt nagyon fontos tudnod! Én nem megtéríteni vagyok a szentmisén, hanem a megtérteket táplálni! És ez nagy különbség! Előbb meg kell térni, és csak utána lehet hatékony módon értékelni a szentmisét. A fordítottja nem megy! És itt minden a pappal kezdődik! A hívek jelenlétének szándéka csak folytatás! Ne erőltessétek a szentmisén való részvételt olyan templomban, ahol a pap saját életében nem Engem akar megjeleníteni! Ahol pedig Engem akar életében megjeleníteni, ott nincs szükség az erőltetésre!  16 / 1573

 

 

Gitáros mise

 

Kérdező:            Uram! Gitáros testvéreim voltak itt vasárnap, és Rólad szóló énekeket énekeltek a szentmisén. Az öregek egy részének nem tetszett. Mi erről a véleményed?

HANG: Nekem nagyon tetszett testvéreidnek játéka, éneke. Engem dicsőítve gazdagodtak lelkileg azok, akik nem önmagukat keresték. Hozzám kerültek közelebb azok, akik azért járnak templomba, hogy Bennem gazdagodjanak.

    Nem kis áldozatot hoztak azok, akik vidékről éppen azért jöttek ide, hogy így találkozzanak Velem. Nem élték meg áldozatnak. Örültek, hogy itt lehettek.

    Csak azoknak nem tetszett, akiknek az sem fog tetszeni, hogy meg kell halniuk. A halált ugyan még kénytelenek lesznek vállalni, vagy inkább elviselni, de a Velem való találkozásuk számukra éppen azért fog problémát jelenteni, mert nem értik meg, hogy miért nem látok úgy, mint ők.

     Az igazsághoz tartozik azonban, hogy nem csak tudatos lezártságuk ludas ebben, hanem az egész eddigi életviteletek. Ebben az egyházamban nem arra tettétek a hangsúlyt, hogy nyitottnak kell lenni, hanem arra, hogy engedelmesnek kell lennetek. Nem arra tettétek a hangsúlyt, hogy állapotszerű feladat a gondolkodás átalakítása, hanem arra, hogy vannak megmerevült örökérvényű dogmák, melyeket éppen ti, papok és írástudók tudtok helyesen őrizni, s a ti híveiteknek nincs más dolguk, minthogy ebben segítsenek titeket.

   Ők ezt vállalták. Ezért ti jutalmul szemet hunytatok szinte minden olyan vallási eltorzulás előtt, melyről azt láttátok, hogy nem veszélyezteti hatalmatokat, uralmatokat.

    Ne okold hát azokat a jámbor lelkeket, akik szintén nagy áldozatokra képesek azért, hogy különböző zarándoklatokon részt vehessenek, s ugyanakkor értetlenül állnak fiataljaitok vallási megnyilvánulásai előtt. Nem Ellenem dolgoznak ők, hanem inkább saját meggyőződésük mellett. Mégpedig olyan meggyőződésük mellett, mely meggyőződésükben papok, főpapok egyaránt nagyon is osztoznak. Hidd el, ezeknek a vezetőknek sokkal nagyobb a bűnük e téren.

    Inkább azért adj hálát, hogy vannak azért az öregek között is, akikben van benső rugalmasság, s akik nem mondtak le végleg arról, hogy gondolkodjanak, s nem egyeztek bele végleg abba, hogy Velem kapcsolatban mindig mások gondolkodjanak helyettük. Igaz, nincsenek sokan az ilyen öregek, de a te korodban még mindig többen vannak, mint akkor voltak, mikor Én éltem emberként a földön.

    Azt is el kell hinned, hogy kevesen vannak azok is, akik egyáltalán nem akarnak fejlődni. Kevesen vannak, akik saját igazukat semmiképpen sem adnák fel.

    Azok vannak legtöbben, akiknek már kevés idejük van arra, hogy változtassanak meggyőződésükön. Ezek azok a jó szándékú, de nem az Én szívem szerint gondolkodók. Ezek azok a jámbor lelkek, akik örömmel fogadják majd az átalakulásukhoz szükséges, akár gyötrelemmel is járó állapotot, melynek vége mégiscsak az lesz, hogy úgy ölelhetem szívemre őket, mint akik állapotszerűen vállalták a gondolkodás-átalakítást, és ami ezzel együtt jár, a szeretetemben való növekedést is. 1 / 66

* * *

 

Minden szentmisében az átváltoztatás előtt megidézitek a …

 

Kérdező:    Uram! Kérlek szeretettel, mond el véleményedet a szellemidézésről!

HANG: Katolikus Egyházamban minden szentmisében az átváltoztatás előtt megidézitek a szellemvilág legkiválóbb tagjait, hogy lépjenek veletek kapcsolatba. De mindannyiszor, ahányszor a szentekhez, angyalokhoz fordultok, ilyenkor szellemidézést végeztek, s ezt ebben az egyházamban senki sem mondaná szellemi fertőzést előidéző veszélynek. Bár tisztátalan szándékaitok gyakran teszik az ilyen találkozásokat lelkileg veszélyessé. Gondolok most az e téren elburjánzó babonákra.  … 1 / 64

 

 

A szentmise tartalma …

 

Kérdező: 2. Katolikusként evangélikus közösségben érzem jól magam.

HANG: 2. Amikor a tartalom és a forma nincs harmóniában, akkor egyiket sem lehet megfelelően értékelni.

    A szentmise tartalma az Én életem és halálom legfenségesebb pillanatait fogja össze. Az utolsó vacsorán és a golgotai kereszthalálom pillanatában kiáradó szere-tetem megjelenítéséről van szó a szentmisében. Ehhez adja a formát a miséző pap. Nem könnyű átélni a szentmise tartalmát, ha a miséző pap semmit, vagy csak nagyon keveset él át a szentmise tartalmából. A szentmise tartalmát nem múlhatja fölül semmiféle szertartás. Sem a katolikusoknál, sem más felekezeteknél!  24 / 2413

 

 

Tényleg olyan fontos a mise?

 

HANG: … Kérdezed: "Tényleg olyan fontos a mise?" Válaszom ez: Nekem mérhetetlenül fontos volt. Én ezáltal tudtam megvalósítani  és bemutatni leg­egyértelműbben  azt a mindent odaadást, mely mindig is jellemezte maga­tartásomat. Számotokra csak annyiban lehet fontos, amennyiben felismertek benne Engem, mint UTAT. Enélkül egyáltalán nem fontos. Meg kell mondjam, mivel egyre kevésbé lehet Engem a szentmiséken ÚT-ként felismerni, ezért nem is tartom fontosnak számotokra. De azt feltétlenül nagyon fontosnak tartom, hogy keressetek Engem, mint UTAT. Ha pedig valakinek megvilágosodik az, hogy a szentmisék által nő benne a szeretet, az erő, akkor belülről érez majd késztetést arra, hogy szentáldozáshoz járuljon, tehát szentmisén részt vegyen.  4 / 260

 

 

Kérdező: 2. Valóban mérhetetlen érték a szentmise?

HANG:            2. A szentmise mérhetetlenül nagyobb érték, semmint meg lehetne fogalmazni emberi szavakkal, s megfelelően értékelni lehetne teremtményi keretben. Sem égen, sem földön ki nem meríthető Isten szeretetének az a megjelenülése, amely a szentmise szertartásában történik. Minden szentmisében az Isten szeretetének olyan kiáradása valósul meg, amilyenhez hasonló a világ teremtése óta soha nem volt és nem is múlható felül soha. Az a falat kenyér és az a csöpp bor magát a világot teremtő, megváltó és megszentelő Istent hordozza és kínálja eledelül nektek, hogy Isten erejének és boldogságának hordozói legyetek! Az, ami a szentmisén történik, az egész szellemi világ előtt érthetetlen, felfoghatatlan és lenyűgöző valóság. Istennek embert tápláló szeretetével soha és sehol másutt így találkozni nem lehet!

   De vigyázz! A szeretet világa nem ismer automatikát! Sajnos, sokan azért nem értékelik kellőképpen a szentmisét, mert automatikát várnak tőle. Ha nem is nagyot, de legalább egy icipicit! A szentmisében semmi automatika nincs! A jelenlévők annyit merítenek belőle, amennyire ráhangolják magukat Isten és embertársaik szolgálatára! Ezt Isten senki helyet meg nem teheti! Itt is áll az, hogy a kegyelem csak annyiban tud hatni rátok, amennyiben ráhangoltak, felkészültek, nyitottak vagytok rá!   21 / 2089

* * *

 

 

Szentmisére járás

 

Kérdező: 6. Kell-e minden héten szentmisét hallgatni?

HANG: 6. A pozitív törvények nem köteleznek mindig. A negatív törvények, igen.

                                                                                                             12 / 1022

 

Kérdező: 2. Miért kell vasárnap szentmisére menni?

HANG: 2. A Katolikus Egyház törvénye az, hogy vasárnaponként szentmisére kell menni. Az Én kívánságom az, hogy járuljatok szentáldozáshoz. A Katolikus Egyház abban azonos Velem e téren, hogy megköveteli húsvét táját, tehát évente legalább egyszer a szentáldozást. Én, Jézus, sem a napi, sem a heti, sem a havi szentáldozást nem követeltem meg. Nem is követelhettem meg, mivel közvetlenül földi életem befejezése előtt alapítottam az Oltáriszentséget. Ma sem követelem meg mindenkitől a napi, heti, havi szentáldozást. Akitől megkövetelem, annak közvetlenül ezt tudomására is hozom! Ilyen pl. a HANG médiumom is.

     Ha valahol olyan pap tartja a szentmisét, amely szentmise inkább bosszantja a híveket, mint emeli, ott jobban teszi az, aki inkább otthon marad. Az Isten imádása nincs helyhez kötve. A vasárnapot meg lehet szentelni szentmise nélkül is: ' De elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar. Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn 4.23-24)'

     Tehát csak azoknak tudom ajánlani feltétlenül a vasárnapi szentmisét, akiket a miséző pap, vagy egyéb külső hatás nem botránkoztat meg, s ők sem botránkoztatják meg a többieket. Rendteremtés szándékával, rendteremtés céljából, semmiképpen se menj szentmisére!   37 / 3975

 

 

Kérdező: 1. Miért kell szentmisére járni?

HANG: 1. A katolikus Egyház a szentmisében a legszentebb. A szentmise keretében adom tanításomat, adom a szertartás szövegeiben kívánságaimat és veszem át tőletek kívánságaitokat, és azt, amit nekem adtok, ruhaként magamra öltve, adom vissza nektek, hogy egyek legyetek!

    A szentmisén való részvétel természetesen csak olyan mértékben tud átjárni benneteket, amilyen mértében értelmetekkel és szívetekkel egyaránt kinyíltok a kegyelmek befogadására. 21 / 2089

 

* * *

 

Kérdező: 1. Menjek, vagy ne menjek naponta szentmisére?

HANG: 1. Ha férjeddel összhangban jársz naponta szentmisére, akkor senki a világon ennek nem mondhat ellent. Ha lelki atyád helyteleníti ezt a döntésedet, akkor ezt csak azért helytelenítheti, mert olyan információk jutottak el hozzá, amelyek téged kötelességmulasztással vádolnak. Az természetes, hogy semmiféle szertartáshoz nem menekülhetsz a kötelességed teljesítése elől. De egy családban, ha a szülők megegyeznek olyasmiben, ami nem bűn, akkor még a pápának sincs joga ennek ellent mondani!   33 / 3461

                                                          * * *

 

Kérdező: 1. A vasárnapi szentmise helyettesíthető a szombatival?

HANG: 1. Az Istentől Mózes által nektek adományozott TÍZ-PARANCS harmadik parancsa szólít fel benneteket arra, hogy megszenteljétek az Úr napját. Ennek a megszentelésnek lényege a pihenés és az Istennel történő foglalkozás.

     A ti egyházatok a hangsúlyt arra tette, hogy az Istennel történő foglalkozás a vasárnapi misehallgatás legyen. Most nem térek ki arra részletesen, hogy ez mikor felel meg a TÍZ-PARANCS harmadik parancsának. Csupán annyit mondok, hogy ha a vasárnap ekörül forog, akkor az nagyon jó, de ha csak egy félóra misehallgatást jelent, akkor az édeskevés. Azt viszont feltétlenül közölnöm kell veletek, hogy a pihenésre feltétlenül gondolnotok kell e napon!

   Az egyházi vezetőknek joguk van arra, hogy a misehallgatást áttegyék szombatra, de nincs joguk arra, hogy a vasárnap pihenő jellegét megváltoztassák!

    Természetesen itt is, mint minden pozitív parancs esetében lehetnek kivételek! De ezek csak szabályt erősítő, és nem gyengítő kivételek lehetnek! 23 / 2290

                                                   

                                                                    * * *

           

Kérdező: 3. Rádiófelvétellel eleget teszek a misekötelezettségnek olyankor, amikor nálunk nincs szentmise?

HANG: 3. Szentmise-hallgatási kötelezettség nincs olyankor, amikor valahol nincs szentmise! Ha szíved azt igényli, hogy rádió, vagy magnó közvetítésével hallgass szentmisét annak érdekében, hogy jobban tudj gyakorlatilag másokat szolgálni, akkor ez, mint külső kegyelem, nagyon jó. De vigyázz! Csak ismételni tudom az előző pontban már mondottakat: Nem a vallásoskodás juttat közelebb téged sem Hozzám, Jézushoz, hanem a szeretet gyakorlása!

    Amit az általad küldött újságcikk tartalmaz a szentmisével kapcsolatban, az nem felel meg a valóságnak! Halálod óráján nem azt fogják megkérdezni tőled, hogy hányszor, és milyen lélekkel vettél részt a szentmisén, hanem azt, hogy hogyan élted meg Irántam való szeretetből az embertársaid iránti segítő, szolgáló szeretetedet (Máté 25;31-46)!  26 / 2675

* * *

 

 

A vasárnapi szentmise helyettesíthető a szombatival?

 

Kérdező: 1. A vasárnapi szentmise helyettesíthető a szombatival?

HANG: 1. Az Istentől Mózes által nektek adományozott TÍZ-PARANCS harmadik parancsa szólít fel benneteket arra, hogy megszenteljétek az Úr napját. Ennek a megszentelésnek lényege a pihenés és az Istennel történő foglalkozás.

    A ti egyházatok a hangsúlyt arra tette, hogy az Istennel történő foglalkozás a vasárnapi misehallgatás legyen. Most nem térek ki arra részletesen, hogy ez mikor felel meg a TÍZ-PARANCS harmadik parancsának. Csupán annyit mondok, hogy ha a vasárnap ekörül forog, akkor az nagyon jó, de ha csak egy félóra misehallgatást jelent, akkor az édeskevés. Azt viszont feltétlenül közölnöm kell veletek, hogy a pihenésre feltétlenül gondolnotok kell e napon!

    Az egyházi vezetőknek joguk van arra, hogy a misehallgatást áttegyék szom-batra, de nincs joguk arra, hogy a vasárnap pihenő jellegét megváltoztassák!

    Természetesen itt is, mint minden pozitív parancs esetében lehetnek kivételek! De ezek csak szabályt erősítő, és nem gyengítő kivételek lehetnek!  23 / 2290

 

 

A vasárnapi szentmise

 

Kérdező: 2. Jézus békét akar a családokban.

HANG: 2. Az igaz, hogy a vasárnapi szentmise nem olyan esemény, amely minden esetben, tűzön-vízen keresztül kötelez. Ami mindenkor kötelez, az nem valamilyen szertartás, hanem olyan magatartás, amelyet az a szeretet jár át, amelyre Én, Jézus, tanítottalak benneteket. Az ilyen szeretet mindig kötelez. …   34 / 3515

 

 

Kérdező: 1. Kiábrándítanak az áhítatos templomba-járók.

HANG: 1. A vasárnap megszentelésének lényege a pihenés, kikapcsolódás, szel-lemi, lelki, testi felüdülés. A szentmisén való részvétel a ti Egyházatoknak egyik pa-rancsa. Ez senkit nem kötelez mindenkor! Ha szíved parancsa, tehát lelkiismereted azt mondja benned, hogy a templomba-menés nem növeli, hanem akadályozza szíved szeretetének erősödését, akkor feltétlenül lelkiismereted hangját kell követned.

    Természetesen, ezt a döntésedet meg is kell tudnod okolnod, nehogy tévedés áldozatává válj! … 32 / 3364

* * *

 

Kérdező: 2. Katolikusként evangélikus közösségben érzem jól magam.

HANG: 2. Amikor a tartalom és a forma nincs harmóniában, akkor egyiket sem lehet megfelelően értékelni.

    A szentmise tartalma az Én életem és halálom legfenségesebb pillanatait fogja össze. Az utolsó vacsorán és a golgotai kereszthalálom pillanatában kiáradó szeretetem megjelenítéséről van szó a szentmisében. Ehhez adja a formát a miséző pap. Nem könnyű átélni a szentmise tartalmát, ha a miséző pap semmit, vagy csak nagyon keveset él át a szentmise tartalmából. A szentmise tartalmát nem múlhatja fölül semmiféle szertartás. Sem a katolikusoknál, sem más felekezeteknél!

     Ha te szentmise helyett más felekezetbe jársz Úrvacsorázni, akkor ezt nem lehet helyeselni. Neked a magad felekezetében kell megfelelő módon értékelned a szentmisét, mint ahogy más felekezethez tartozónak a sajátjában kell meglátnia azt, ami az Én életemet jeleníti meg.

   Ha tanulni szeretnél, és saját felekezetedben nincs erre mód, akkor ki kell alakítanod magadnak azt a közösséget, amelyben Velem foglalkoztok. Ha pedig ezt nem tudod megtenni, akkor keress magadnak olyan közösséget, ahol szívedet megnyugtató módon foglalkoznak Velem! Ez nem kétfelé sántikálás, mert te nyilván egyfelé, éspedig Felém akarsz közeledni. Ehhez neked kell megtalálnod a megfelelő eszközöket, saját lelkiismeretedre hallgatva, és nem írhatja elő neked hatalmi szóval más, hogy mit kell tenned. Légy okos és óvatos!   24 / 2413

 

 

* * *

 

Kérdező: 1. Szentmisére gyűltünk össze, de a pap valamiért nem jött el. Mindenki csalódottan, megrendülten, egy órai imádkozás után távozott.

HANG. 1. Nagykorúvá kellene már válnotok a hitben, hogy elhiggyétek azt, hogy a templomban a szó nemcsak azé a papé, aki prédikál, hanem minden jó szándékú Engem, Jézust kereső emberé! Mindaddig csalódottan fogtok hazamenni, míg azt gondoljátok, hogy a Velem való találkozásnak kizárólagos feltétele egy pap. Én, Jézus nemcsak a szentségek kiszolgáltatásában vagyok jelen, hanem minden ember szívében akkor, amikor az Én nevemben jönnek össze. A szertartás akkor ér valamit, ha egy olyan magatartás előzi meg, amelyben Engem akartok befogadni a szívetekbe. Nálam nagyobb tanító nem járt a Földön, mégis azt mondottam tanítványaimnak, hogy jobb nekik, ha Én elmegyek, de elküldöm majd a Vigasz-talót, aki mindent az eszükbe juttat. A templom az Én Atyám háza, és abban nemcsak imádkozni, hanem tanulni és tanúságot tenni is lehet. Sőt nemcsak lehet, de kell is. Egy dolgot nem lehet vele tenni, rablók barlangjává alakítani, vagyis az Istenre hivatkozva benne üzletelni. Ne ijedjetek meg tehát, ha a pap valamilyen oknál fogva nem tudja ellátni a szolgálatát. Nyitott szívvel bízzatok abban, hogy a Lélek ott fúj, ahol akar, és talál közöttetek olyan nyitott lelkeket, akiken keresztül áldásosan meg tud nyilvánulni. 43 / 4734

* * *

 

Kérdező:  2. Mondj valamit az Oltáriszentségről és a szentmiséről.

HANG: 2. Én vagyok az élet kenyere. Eledelnek maradtam közöttetek. Minden eledel arra való, hogy energiát közvetítsen, hogy fejlődést mozdítson elő. Ha valaki csak felvesz energiát, de nem adja tovább, az valami nagyon nagy jót ront el! Nagyon ártalmas! Szépen kifejezve: lejáratja az energia értékét.

     Én azért maradtam közöttetek a kenyér színében, hogy végtelen szeretet-energiámat tudjátok átvenni, tudjatok ti is falat kenyérré válni azok számára, akik éppen azért esznek, rágnak, bántanak benneteket, mert nagyon kevés szeretet-energiával rendelkeznek. Ha szentáldozáshoz járultok, akkor képeseknek kell lennetek arra, hogy az Én szeretet-energiám a ti megbocsátásotok által feltöltse azoknak szeretetét, akik titeket eddig bántottak. A farkasoknak egyetlen esélyük van arra, hogy bárányokká váljanak: ha a bárányok vállalják, hogy fölfalják őket a farkasok. Ez azért van így, mert a báránylét magasabb, mint a farkaslét. A világrendben pedig a magasabb létsík az, ami képes magába asszimilálni az alacsonyabb létezőt. Így épül az ásvány a növénybe, a növény az állatba, az állat az emberbe, az ember az Istenbe, táplálkozás útján. E lehetőségnek megteremtése a szentmise.  8 / 681

 

 

Kérdező: 2. Miért csak egy szín alatt áldoztatnak

HANG: 2. Más a szentmise és más az áldozás. Mivel Én élek, ezért természetes, hogy nincs külön a testem a véremtől! Praktikus tehát az egy szín alatti áldozás. Mivel a szentmise megjeleníti az utolsó vacsora és a keresztáldozat eseményeit, ezért ott szükséges az, hogy két szín alatt is jelen legyek. De teljesen ott vagyok mindkét átváltoztatott szín alatt!  23 / 2244

 

 

Kérdés: 3. Jézusra gondolva a kenyér és bor fogyasztása áldozás?

HANG:  3. Nem áldozás az, ha Rám gondolva fogyaszt valaki kenyeret és bort. Az Úrvacsora, a Szentmise olyan közösségi aktus, melyhez szükséges a közösségtől kapott meghatalmazás. …  16 / 1484

 

 

 

Kérdező: 3. Csak akkor megyek templomba, ha más nincs ott.

HANG: 3. Biztosan javadra válik, ha olyankor vagy templomban, amikor mások nincsenek ott, de ki kellene próbálnod, hogy milyen hatással van rád az, amikor többen vannak ott. Ha olyankor nem érzed jól magadat, akkor meg kell kérdezned magadtól, hogy mi ennek az oka.

    A szentmisében, az úrvacsorában Én magamat kínálom nektek ételül. Tehát egy nagy segítséget ajánlok fel nektek!  16 / 1480

 

 

* * *

 

Kérdező: 1. Csak felszentelt pap változtathatja át a kenyeret és a bort?

HANG: 1. Az átváltoztatás annyira szent dolog, hogy tanítványaimat erre három évig készítettem elő, és bizony még ez is elég kevésnek bizonyult. Ha mindenki misézhetne bármikor, akkor általánossá válna az a félelmetes szentségtörés, amelyet így fejeztem ki: 'Sertések elé szórnátok a gyöngyöket' (Mt 7.6), és erre Én, Jézus bátorítanálak benneteket.  42 / 4567

* * *

 

Halottakért mondott mise

 

Kérdező: 1. Mondassak-e misét halottaimért?

HANG: 1. Ha már mondattál egyszer szentmisét halottaidért, akkor nem kell, hogy mondass másodszor is. Elég, ha te részt veszel egy szentmisén, - bárkiért is mutatja be az a  miséző pap - és azt magadban felajánlod értük.  12 / 1075

 

 

Kérdező: Mi van férjemmel?

HANG: Egyetlen szentmise, egyetlen fohász az egész világot képes szebbé, elviselhetőbbé tenni. Nemcsak a földi világot, hanem a halál után is létező szenvedők világát. A hitből jövő imának erejét, hatalmát, hatékonyságát föl sem tudjátok fogni! A ti imáitok nemcsak a ti lelketek lélegzése, hanem az Én Lelkem lélegzése is a teremtett világban! …

   Azt ajánlom tehát, hogy imádkozz érte, ha teheted, évente mondj misét érte, hogy így kettőtök kapcsolata az egész világ számára rendre megújítsa áldásomat. 

                                                                                                   20 / 1954

 

Kérdező: 3. Miért jó halottainkért szentmisét mondatni?

HANG: 3. A halottakért mondott szentmiséről is lényegében ugyanazt mondhatom, amit a temetésről. A különbség az, hogy a szentmisével Engem, Jézust, jobban egybekapcsolnak a halott eddigi életével, s így ez feltétlenül többletet jelent a temetéshez viszonyítva.  27 / 2738

 

 

Kérdező: 1. Meghalt édesanyámmal kapcsolatban álmodtam.

HANG: 1. Édesanyád ma is értékel téged. Az imádság és a szentmise bemutatás, mint szeretet megnyilvánulások, olyan kapcsot erősítenek, amely égieknek, földieknek egyaránt örömet, lelki fejlődést jelent. Semmiképpen sem szabad ezeket lebecsülni!  35 / 3738

 

 

Kérdező: 2. Elhunyt szeretteimmel mi van?

HANG: 2. Egy szentmise nem kevesebb, mint sok szentmise, sok szentmise nem több mint egy szentmise! A szentmise értéke nem darabszámától függ! Akár szentmise alatt, akár azon kívül, azok akiket imáidban Isten elé viszel, akkor örülnek igazán, ha ez neked szívbékét eredményez. Nem a sok ima önmagában, hanem az ima hatására növekvő szeretet teszi szebbé a világot.  42 / 4523

 

 

Kérdező: 3. Érdemes misét mondatni egy öngyilkosért?

HANG: 3. Szentmisét mindig érdemes mondatni, mivel minden olyan szertartás, amely szeretetből és szeretetre irányul, áldást jelent mindenki számára.  … 25 / 2495

           

 

Kérdező: 2. Miért nincs a lakóhelyemen templom, és miért nincs nyáron mise?

HANG: 2. A lakóhelyeden működő illetékes plébánián érdeklődhetsz a mise és a templom ügyében.    43 / 4726

 

 

Istentisztelet

 

 

 

Kérdező: 1. Meg vagyok zavarodva.

HANG: 1. Az inárcsi hóvégi istentiszteleten, s az azt követő beszélgetésen hallottak megérintették a lelkedet. Megérintette az Én lelkem tanításának szeretettől áthatott értelmének sugárzása. Ez a sugárzás valódi kérdések felkérésére indít minden lelket, aki Lelkemből meríteni kíván. Ezek a kérdések tükörként állnak előtted, hogy benne magadat szemlélve felismerd önnön életed értékeinek hiányosságait. Ehhez a vizsgálódáshoz Én, Jézus, adom a világosságot. Rajtad múlik, hogy ebben a vakító világosságban, amelyben minden halvány, sötét folt élesen rajzolódik ki, az igazsággal akarsz-e szembesülni.   25 / 2504

 

 

Kérdező: 1. Feladatom hívni embereket Istentiszteletre?

HANG: 1. Csak az istentiszteleteket tartó lelkész beleegyezésével végezz olyan missziós munkát, amely rendkívülinek tűnik mások szemében! Ha természetszerűen adódik lehetőséged arra, hogy valakit felkérj vagy buzdíts, akkor élned kell e lehetőséggel! De semmiképpen sem szabad erőltetned ezt!   43 / 4696

 

 

Kérdező: 1. A katolikus templomokban nem találom meg helyemet, de az evangélikus istentiszteleteken igen.

HANG: 1. A lelki békédnél fontosabb nincs! Oda menj, úgy imádkozz és azt az életformát válaszd, amelyben szíved-lelked megnyugszik. Ha idegileg rendeződni akarsz, akkor ne a szertartásokra tedd a hangsúlyt, hanem az okos szeretetre.  … 18 / 1744