Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jézus válaszol.

2010.01.26

Napjainkba is szól hozzánk Jézus prófétákon keresztül Dombi Ferenc által halála után pedig Való Zénón keresztül. Bár Való Zénó bizonyos okokból egy időre visszavonult. Reméljük hamarossan újra lehet neki levelet írni.

 

Kérdező: 5. Örök adósai vagyunk az örök Szeretetnek!

HANG: 5. Nem vagytok adósai az örök SZERETETNEK! Hagyd abba ezt a nyakatekert gondolkodást! Én nem üzletet kötni jöttem közétek! Nincs páli adóslevél, amelyet a kereszten széttéptem! Hát mi van? Vagyok ÉN, aki élni akarok bennetek! Fogadjatok be magatokba! Soha ne árts senkinek, mindig bocsáss meg mindenkinek és segíts ott, ahol rászorulóval találkozol. Mindezt okosan tedd! Ne légy birka, de igenis légy BÁRÁNY! Úgy küldelek téged is a farkasok közé, ahogy Én mentem! Légy okos és óvatos! De szeress!!!

    Új parancsot adok nektek: Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket (János 13;34)! Nincs nagyobb szeretet annál, mint mikor valaki életét adja embertestvéreiért!

    Életet adni! Darabonként, napról napra, óráról órára, percről percre! Életet vinni a haldokló világba, fényt a sötétbe, szívmeleget a jéggé dermedt közömbösségbe! Felébreszteni az alvókat, felrázni a csüggedőket, biztatni, lelkesíteni mindenkit azzal, hogy Én legyőztem a világot! A győztes oldalán áll az, akiben Én élhetek!

    Nem szertartások adnak Nekem szabad utat arra, hogy bennetek éljek, hanem szívetek nyitottsága. A szertartások önmagukban nem közömbösek, mert így nincsenek is! Legtöbbször többet ártanak, mint használnak! Elsőáldozások, bérmálások után kiürülnek a templomok! Ti azt mondjátok, hogy nem a szertartások okai ennek. De igen! Ha nem a szertartásokra tennétek a hangsúlyt, akkor ez nem történhetne meg. Lélektani képtelenség, hogy megtörténhetne!

    Én az utolsó vacsorán ezt a szertartásos odaadásomat földi tartózkodásom, tanításom végére tettem. Ti előre teszitek ezt!, akár csak a keresztséget! Ti keresztényeknek tartjátok azokat, akik nem keresztények, csak megkereszteltek! Odáig jutottatok, hogy az Én életemet bennetek attól tettétek függővé, hogy le van öntve a kisbaba feje, vagy nincs leöntve, bizonyos szent szavak kíséretében! -

    De nem folytatom! Nincs reményem bennetek. Jogos a kérdésem: Ha visszajövök, vajon találok-e hitet a földön (Lukács 18;8)?

    Drága Gyermekem! Szeretnék hosszabb tanulmányt íratni médiumommal e fenti gondolatokról, hogy ne csak megdöbbenjetek, de próbáljátok meg is érteni, mennyire nincs közöm ahhoz a kereszténységhez, amelyben ember embernek gyilkosa, amelyben az Én nevemben teszitek pontosan ellenkezőjét annak, amit Én tettem és tanítottam, amelyben az alá- és fölérendelés dominál, és nem az, hogy ti mindannyian egymásnak testvérei vagytok! Ahol szolgának nevezi magát az, aki uralkodik, és az aki szolga, az már nem is ember, legfeljebb laikus!

     Igen! Szeretnék nagyobb tanulmányokat íratni, de ez csak akkor lesz majd zavarmentesen lehetséges, ha már elolvastátok az összes HANG-könyveket, és már nem lesz kérdésetek, melyre ezekben választ ne kaptatok volna.

     Az eddig megjelent kötetekben legalább ötezer életkérdésre adtam választ. Ha nem lennétek szellemileg a felszínnel megelégedve, ha vennétek a fáradságot, hogy e könyveket átgondoljátok, akkor már régen nemcsak egy-két író-médiumom volna, de lennétek annyian, hogy válogathatnék közöttetek atekintetben, hogy kinek milyen tanulmányt diktáljak. De most még van sok levél, s ezek válaszra várnak.   15 / 1424.

           

 

Kérdező. A HANGHOZ IRÁNYÍTOTT AZ ÚR.

            A HANG-hoz irányított engem az Úr.

HANG: Hidd el, a legjobbhoz irányítottalak! A HANG-könyvek azért íródnak, mert meg akarom mutatni nektek, hogy Én, Jézus, azt választom ki, akit jónak látok. Annak és olyan feladatot adok, akinek és amelyet akarok!

     HANG-médiumom nemcsak sugallataimat közli. Feladata az is, hogy a mások által sugalltnak vélt gondolatokat is megfelelő módon kontrollálja. Bármilyen okos is valaki, ha fennakad a HANG-médiumom szűrőjén, nem tolmácsol Engem, Jézust, megfelelően.

     Azért választottam ki őt erre, és nem azt, aki sokkal okosabb, sokkal szentebb, mint ő, mert ezzel is igazolni akarom és tudom, hogy nem maga a médium a legfontosabb, hanem Én, Jézus, aki rajta keresztül is hitelt-érdemlően tudok megnyilatkozni.

     Az általad közölt, felkínált egyéni 'felajánlások' nem jöttek volna létre nélküled, de az is igaz, hogy ferde irányt vettek volna a médiumom nélkül. Légy hát nyugodt! Mindaddig, amíg vállalod, hogy megfelelő módon kontrolláltatod magad, a Szentlélek működik benned!   34 / 3545

 

 

HANG: Be kell mutatkoznom. Tisztáznom kell előtted, hogy kivel beszélsz.

 Én, Jézus, médiumomon keresztül szólok napjaitokban hozzátok, hogy megérintve értelmeteket, szíveteket egyaránt, ráébresszelek benneteket arra, ami a legfontosabb, tehát arra, ami valóban létre tudja hozni benső békéteket, tehát a földi életben elérhető legnagyobb boldogságotokat.

     Ti abban a korban éltek, amelyben általában több lehetőségetek van a menekülésre, de több lehetőségetek van a szembesülésre is, mint az előző koroknak.

 Azt nem kell külön magyaráznom, hogy a menekülés mindig bódulatot keres, míg a szembesülésnek két eredménye lehet. Az egyik a depresszió, a másik a megtérés. Talán azt sem kell külön magyaráznom, hogy Én, Jézus, melyiket tartom értelmesnek. 30 / 3097

 

 

Kérdező: SZERETNÉM VILÁGMÉRETBEN HALLATNI A HANGOT!

            Szeretném világszintűen közkinccsé tenni a HANG-ot.

HANG: Nagyon természetes, hogy örülök kívánságodnak. Azért nagyon természetes, mert az a boldogság, amely minden ember szívében vágyként él, és amely legtöbb esetben bódultság felé irányul, egyedül csak Általam, Velem és Bennem tarthat helyes irányban. Az a hit, amely szintén nélkülözhetetlen annak életében, aki a földön emberként él, csak akkor van szinkronban az Általam, a te Jézusod által elvárt hittel, ha nem fajuk, nemzetiségük, vallásuk, nemük, képességük, foglalkozásuk szerint osztályozzák az embereket, hanem mindenkiben lehetőséget látnak arra, hogy úgy szeressék a másik embert, mint önmagukat.

   Ezt, a Tőlem elvárt hitet nem lehet lehatárolt hitvallásban rögzíteni, mert ez a hit nem más, mint Isten valódi ereje bennetek!

    Azzal, hogy felkínáltad magadat a HANG-könyvekből napjaitokban mindenkinek szóló örömhírem terjesztésére, médiumomon keresztül felkínálok neked olyan emberi kapcsolatokat, amelyek segítségével az Általam elgondolt értelmet tudsz adni életednek.   36 / 3803

 

 

Kérdező: EGY 'ÚJ HANG' CÍMŰ FÜZETRŐL

            Hitelesnek mondható-e az 'ÚJ HANG' című füzetek tartalma?

HANG: A HANG-könyvek médiuma nemcsak azt a szerepet kaptam Tőlem, Jézustól, hogy HANGO-MAT közölje veletek. Alkalmas arra is, hogy hitelesen kontrollálja a nevemben megjelenő írásaitokat.

    Az említett füzetek  és minden Nekem tulajdonított írás tartalmát, akkor biztosan nyugodt szívvel hitelesnek tarthatjátok, ha médiumom az ilyen írásokat hitelesnek tartja. Én, Jézus, Lelkem által nemcsak azért szólaltam meg benne, hogy tolmácsolja szavaimat, hanem azért is, hogy mindazok, akik Rám, Jézusra hivatkoznak, megerősítést nyerjenek, vagy mint félrevezetők lelepleződjenek.

    Bárkinek, bármilyen írással kapcsolatban, ha valami kétség merül fel, akkor a problematikus szövegrészt terjesszétek HANG-médiumom elé, és Én, Jézus, hiteles választ fogok adni az általatok előterjesztett kérdéseitekre. De ne általánosságban kérjetek véleményt, hanem konkrét mondatokra vonatkozóan. Biztosak lehettek abban, hogy Tőlem, Jézustól ilyen esetekben nem kaptok félreérthető, elnagyoló, általánosítást tartalmazó válaszokat!  35 / 3721

           

 

Kérdező: NEM LÁTOK TISZTÁN.

            Több problémám is van. Kérem Jézus válaszát.

HANG: 2. Nem tudod megérteni, hogy miért csak magyarul közlöm e korban gondolataimat, amikor angolul sokkal nagyobb számú olvasót érhetnék el. Valószínű, hogy azt sem tudod nagyon megérteni, miért csak a zsidókhoz volt akkoriban küldetésem? Miért azokat választottam apostolaimnak, akiket választottam? Miért nem  mint római állampolgár testesültem meg? Miért csak a kis Horvát-országban vannak naponta Mária-jelenések? És még sokat tudnék mondani, amit nem tudsz megérteni. De ez nem baj! Elég, ha tudod: Én, Jézus, a nagy egészet nézem, látom, térben-időben egyaránt, és mindig ott és akkor adom különböző adományaimat, ahol és amikor azt a legjobbnak látom.

    Kétségtelen, hogy abban a sokat szenvedett kis országban, amelyben jelenleg a HANG-médiumom él, és csak az általa jól ismert nyelven tudja megjelentetni a HANG-könyveket, kisebb lendületet kap e könyvek terjedése, mint kaphatna egy nagy világnyelv segítségével. De vannak ennek előnyei is! Még így is sok támadás éri őt az egyházi hatóságok részéről.  35 / 3748

           

 

Kérdező: TUDTOMMAL A SZENTLÉLEK MÁR NEM SZÓL.

        1. A Szentlélek nem szól közvetlenül ma az emberekhez.

2.   Ön, a HANG-könyvek írója,  az Isten kegyeltje?

HANG: 1. Tévedésben vagy! Isten mindenkor közvetlenül is szól az emberekhez! Ez a lelkiismeret hangja. Csupán arról lehet szó, hogy különböző 'zavaróállomások', a lelkiismeret HANGJÁT bennetek, nagyon elködösítik. Ezért az az Isten, aki nem személyválogató, de szerepeket kiosztó, napjaitokra előkészítette médiumomat arra, hogy a bennetek megszólaló Isten hangját 'zavaróállomásoktól' függetlenül tudja tolmácsolni.

    2. Emiatt ő semmiképpen sem 'kegyeltem'! Ti vagytok a kegyeltjeim, és ezt rajta keresztül akarom érzékelteti veletek! Így biztosítom számotokra, hogy hibáitokon kívül ma, napjaitokban, tévutakra ne tévedjetek! Ő nem tehet arról, hogy e szerepet éppen neki adtam! Ő ezt nem érdemelte ki! Ő ettől - sajnos, nem sajnos - , nem lehet szentebb, mint bárki más! Mindenkit jobbá, szentebbé a szeretetben történő tudatos növekedése teszi! Téged is csak ez tesz jobbá, szentebbé, és őt is!  36 / 3841

   

 

Kérdező: ZAVARNAK A SZELLEMEK.

            1. Szellem-kapcsolatom miatt nagyon szenvedtem. Miért?

HANG: 1. Amikor felhívtam figyelmeteket az okosságra és az óvatosságra, akkor nemcsak az emberekkel kialakuló kapcsolataitokra gondoltam, hanem arra is, ami a szellemvilággal történő kapcsolataitokat illeti.

    Számomra is szükséges volt pár évtizedes előkészület arra, hogy a szellemvilágot közvetítsem felétek. A HANG-médiumomat 28 évig készítettem fel e feladatának vállalására. De még ma is okosnak és óvatosnak kell lennie, állandóan kontrollál-tatnia kell magát lelki vezetőjével, hogy a szellemek megkülönböztetésének karizmáját meg tudja őrizni.  … 36 / 3849

 

          

Kérdező: MINDENT JOBBAN SZERETNÉK LÁTNI.

Életemről, jövőmről, családomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: Először is bejelentem neked, hogy téged félre tájékoztattad Velem, a te Jézusoddal kapcsolatban. Én, Jézus, sem jósolni, sem felelősséget átvállalni nem vagyok hajlandó senkivel kapcsolatban. Én a földre azért jöttem, és az most is küldetésem tartalma a médiumaimon keresztül, hogy boldogságotok érdekében tegyek olyan kijelentéseket, adjak olyan irányelveket, amelyeket, mint feladatokat, nektek kell vállalnotok, ha boldogok akartok lenni itt a földön és a másvilágon. Kérdéseidre ezért a válaszom a következő:

      Általában csak három kérdésre válaszolok, mivel már eddig több mint húszezer kérdésre válaszolva elétek tártam szándékomat, és mindazt, amire szükségetek van. Az eddig megjelent HANG könyveket (ez a válaszom majd a harmincnyolcadik könyvben jelenik meg) Én, Jézus, hiába olvasom el helyettetek. Ezeket nektek kell átelmélkednetek, ha boldogok akartok lenni, ha nem,  mint valami sültgalambot várjátok boldogságotokat, amely erőfeszítésetek nélkül repül majd a szátokba. 38 / 4074

            

 

Kérdező: 2. Bátran kérdezhetem a HANG-ot?

HANG:  2. Médiumomnak azért adtam ezt a szerepet, hogy kérdéseitekre rajta keresztül válaszoljak, mert világotokban nagyon sok a zavaróállomás, és a téveszmék kavalkádjában így akarlak eligazítani benneteket. Nincs más ÚT, amely már itt a földön is benső békét tudna adni, mint az, amellyel Magamat azonosítottam. A boldogság és a bódultság ellentétes tartalmakat hordoznak. A boldogság a Rám, Jézusra találtság öröme. A bódultság önbecsapás rövidtávon.

 Kérdezz bátran! Szavaimban nemcsak igazság van, de erő is ahhoz, hogy amit igaznak látsz meg Általam, azt vállalni is tudd.  / 4135

 

 

.EGY MÉDIUM SZEREPE.

    Kedves Asszonyom! Tisztelettel közlöm, hogy én nem olyan médium vagyok, aki embereket szellemi lényekkel tud kapcsolatba hozni. Olyan médium vagyok, akin keresztül általában Jézus, de van amikor a Szűzanya vagy egy angyal szól, és válaszol a feltett kérdéseimre. Most is ez fog történni. Jézus elé viszem kérdéseit. Jelenleg az Ön levele már a 4294-ik levél, amelyet Jézus elé terjesztek. E levelekben adott válaszok már harminckilenc könyvet töltöttek meg. Az Ön levelére adott jézusi válasz már a negyvenedik könyvben lesz megtalálható.  40 / 4294

 

Kérdező:  1. Tanúságot szeretnék tenni Rólad az emberek előtt!

HANG: 1. Örülök, hogy tanúságot szeretnél tenni Rólam az emberek előtt. De tudnod kell, hogy Rólam csak az tud hitelesen tanúságot tenni, aki ismer Engem!

    Csak gondolj bele: Médiumom közel ötven évig foglalkozott Velem, mielőtt felszólítottam volna arra, hogy hitelesen tegyen tanúságot Rólam!

    Csak akkor tehet valaki hiteles tanúságot Rólam, a kapott sugallatait csak akkor tarthatja irányadónak, ha médiumom tanúságtételével szinkronban van. Örülj, és adj hálát Istennek azért, hogy országotokban van egy ilyen 'patikamérleg'!

     Ez nem gőg médiumom részéről! Nem, mert ő mindenre nyitott, ami Velem kapcsolatban jelenik meg bárkitől és bármikor! Ha valaki jobbat vagy mást mond, mint amit Velem kapcsolatban médiumom tud rólam, és ez alátámasztható evangéliumaimmal, médiumom ennek nagyon fog örülni!

     A lezártság nem az Én világom! Teremtményi szinten az Én világom mindig nyitott a meglátott JOBB felé! Igen, mert enyéim számára mindenkor JOBB csak az lehet, ami evangéliumaimmal alátámasztható! Szavaimat, amelyeket olvashatsz az evangéliumaimban, lehet kibontani, értelmezni, de elferdíteni nem ajánlom senkinek!   / 4468

 

 

Kérdező: 1. Keresem a helyes utat!

HANG: 1. Pontosan azért adtam médiumomnak azt a szerepet, amit kapott, hogy azoknak, akik értelmüket megnyugtató válaszokat akarnak kapni kérdéseikre, megkapják azokat. Jó helyen keresed tehát azt az UTAT, amellyel Én, Jézus azonosítottam magamat!

    Szinte minden speciális vallás elismer Engem, Jézust igazságnak és életnek. De útként mindegyik saját jogrendszerén belül akar eligazítani benneteket. Engem, Jézust is így akartak eligazítani speciális vallásom vezetői!   / 4513

 

 

Kérdező: 3. Miért választott Jézus magyar médiumot magának?

HANG: 3. Arról sem számoltam be, hogy miért választottam apostolaimnak azokat, akiket annak választottam. Nem tartozik rátok e választásom. Isten világot átfogó terveit még az ég angyalai sem tudják teljesen kimerítően átlátni. Erre csak maga az Isten képes! Médiumom tudja, hogy van nála a világon jobb is, okosabb is, szebb is, tökéletesebb is. Ezt ő tudja. Legyen ez neked is elég.  / 4600

 

   

Kérdező: TANÁCSUNK A HANG-MÉDIUMNAK.

     Tanács a HANG-médium számára! Gondold át Jézus kinyilvánított szándékát a HANG-gal kapcsolatban!

HANG: Tökéletesen igazad van! Médiumomnak azt mondtam, hogy hallgatva testvéreire, bízza Rám magát. Ennek az lett a következménye, hogy minden tanácsra hallgatni akart, és így ebből nagy káosz alakult ki benne, körülötte. Tehát nem használta eléggé a józan eszét. Most ki fogom vonni őt a ’forgalomból’ két hónapra. Meg fogom tiltani néki a szeszes ital fogyasztásának legkisebb mértékét is egy időre, amelyet eddig megengedtem. Valóban el kell készülnie annak a tanulmánynak, amelyre már előbb felhívtam figyelmét.

   Ti a HANG könyvek alapján egy olyan ÚJ TEOLÓGIÁT ismerhettek meg, amely minden vallást képes magában foglalni, mert alapja az Én legrégibb üzenetem, vagyis evangéliumaim. Ennek vázát most leíratom médiumommal neked:

    Eredeti bűn az önzés és a felelősség-áthárítás. Ennek leoldása a gondolkodás átalakítás az evangéliumok alapján, amelyet kontrollálnotok kell a nevemben összejött közösségeitekben.

    Az ALAPALÁZAT: úgy kiállni a meglátott JÓ mellett, hogy nyitottnak maradni annak a JOBBNAK irányában, amely VELEM, Jézussal, az evangéliumaim alapján alátámasztható. Nincs tehát Tőlem származó új evangélium! Azért nevezem ALAPALÁZATNAK, mert csak erre épülhet fel minden, ami örök értékeket képes hordozni. Ez az első főparancs tartalma!

    Az UNIVERZÁLIS HIT: minden embernek joga van arra, hogy embernek tudja magát, és kötelessége, hogy embernek tartsa mindazt, aki embernek született. Ez a második főparancs tartalma!

    Ez a két pillére annak az új teológiának, amely alkalmas arra, hogy az imámban kért egység, az ÖKUMENÉ, köztetek is létrejöhessen. (Jn 17;3-26)! E nélkül nem megy!

    A HANG könyvek tartalma ezt célozza meg! Ez az egyetlen ÚT, amellyel Én, Jézus, azonosítottam magamat!

    Ennek minden vallásban a Földön a legnagyobb akadálya a minden vallásban megtapasztalható uralkodási vágy az emberek fölött. Ezért mondhatom, hogy nem lehet más sorsa az Én tanítványaimnak, mint Nekem!   42/ 4632

 

 

Kérdező: 3. Valóban az a földi vezetőm, aki ennek mondja magát?

HANG: 3. Földi vezetődnek ugyanannak kell lennie, mint aki az égi vezetőd! Vagyis a benned élő, és a lelkiismereteden keresztül téged irányító Szentlélek!

    Mivel képesek vagytok becsapni magatokat, ezért fontos, hogy a bennetek megszólaló Szentlélek hangját kontrolláltassátok egy olyan okos emberrel, aki nagyon ismeri az Én tanításomat, tehát evangéliumaimat, és akihez nagyon bizalmasok tudtok lenni. Legjobb, ha van egy olyan közösség, ahová az Én nevemben jöttök össze, és ott beszélitek meg a felmerülő problémáitokat.

    Ti abban a 'kegyelmi' helyzetben vagytok, hogy médiumom, a HANG könyvek írója jelenleg még rendelkezésetekre áll. Használjátok fel őt, amíg ez számotokra lehetséges!   42 / 4590

   

  

Kérdező: Segíts nekem, Uram!

HANG: Veled és érted mindent, de helyetted semmit! E kijelentésem mindenkor érvényes. Most, amikor születésnapomat ünneplitek, ne csak eszetekbe, de szívetekbe is jusson be a NEVEM! E név: Isten, a szabadító!

    A HANG-könyvek első könyvében bőven beszéltem nektek a PÁRBESZÉD-IMÁRÓL. Ennek lényege az, hogy minden hívő ember meghallhatja HANGOMAT a lelkiismeretén keresztül olyan témákban, amelyek őt érintik. Médiumom abban különbözik a többi embertől, hogy ő a lelkiismeretén keresztül meghallja hangomat olyan témákban is, amelyek másokat érintenek. Így például el tudja mondani neked is, hogy mi a teendőd ahhoz, hogy segítségemet megtapasztald. … 43 / 4728

 

 

HANG: 1. Köszönöm, hogy fájdalmadban Hozzám fordultál. Szükségem van arra, hogy így médiumomon keresztül is a rendelkezésetekre álljak, hogy megéljétek, megtapasztaljátok soha el nem múló szeretetemet! … 1 / 41 Való Zénó

 

 

Kérdező: 3. Mivel Te alakítasz mindent, hogy nem tudod megmondani azt, hogy mi történik az emberrel?

HANG: 3. Nem Én alakítok mindent! A bűnhöz, az önzéshez, az erőszakhoz, a szeretetlenséghez, a rosszindulathoz, a káromkodáshoz, a hazugsághoz - és sorolhatnám vég nélkül, hogy mi mindenhez - nincs semmi közöm! És ha nincs hozzá közöm, akkor nem is Én alakítom! Bennem az ördögnek semmije sincsen! Ezt a fajta életet ti emberek alakítjátok, ha tetszik Nekem, ha nem! Egész életrátevést, áldozatos, komoly munkát vállal az, aki ezektől a beteg, pusztulásba vivő tartalmaktól meg akar szabadulni a segítségemmel! Tanításomat a négy evangélium alapján tudod a legtisztábban megérteni, és minden más tanítást ehhez kell igazítani! Különböző ezoterikus könyvek összehasonlítgatásával semmire nem mégy! Jelenlegi médiumom a negyvennegyedik Hang-könyvet írja, továbbra is avval a szándékkal, hogy erkölcsi tanításomat napi teendőkre lebontva élővé tudjátok tenni. Ha ezekből a könyvekből áttanulmányoztál volna pár darabot, ma biztosan nem járnál ekkora problémaerdőben. Annak eldöntése, hogy számodra ki a hiteles tanító, saját felelősséged hatáskörébe tartozik. Nem akarlak megmenteni attól a folyamattól, hogy felelős, öntudatos, szerető ember légy! 1  / 51 Való Zénó

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

4700 Mátészalka szécshenyi út 6

(Nóra, 2010.12.11 20:10)

Már több mint 7 éve meghalt a nagybátyám és nagyon szeretném látni!Mit tegyek?Kérem segítsen!

romania

(zita, 2012.03.23 08:59)

erdekel

nyíregyháza

(tünde, 2011.03.20 15:37)

Isten megteremtette a férfit aztán egy jobb ötlete támadt...

nyíregyháza

(marianna, 2010.10.28 13:43)

én olvastam könyben is a hangot,és igazán lelki békességet adott,és én úgy gondolom hogy aki ilyen
erős hittel és szeretettel tud válaszolni az valóban kapcsolatban van a szentlélekkel.ha a sátán olyan sok rombolást tud elvégezni a világban akkor miért nem hiszi el sok ember hogy a szentlélek hangja épiti erősiti az emberi lelket.mindnyájunkban ott van az hit,a hinniakarás
hogy mi is meghalljuk a hangot.ez csak akkor lehetséges ha teljesen megalázzuk magunkat ISTEN előtt,ha teljes bünbánatot tartunk.mindenki előtt nyitva a kapu csak kopogtatni kell rajta.ezen nem kell és nem szabad gunyolódni,mert Istennek olyan hatalma van amit mi porszemek fel sem tudunk fogni.
üdv marianna nyíregyházáról