Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Adás. Életodaadás. Adás (Túlvilágon – Evilágban). Adakozás. Karitasz. Máltai Szeretetszolgálat.

2009.03.03

 

 

Adás

 

Kérdező: 1. Mi vár az öngyilkosra, pokol vagy megbocsátás?

HANG: 1. Minden bűn és istenkáromlás bocsánatot nyer, de aki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot sem most, sem a következő világkorszakban!" Ez azt jelenti, hogy van butaságból elkövetett bűn, és van gonoszságból elkövetett bűn! A butaságból elkövetett bűn magában hordozza a megbocsátást is, mert az elkövető nem tudja, hogy mit cselekszik. Mihelyt ráébred butaságára, nagyon fogja szégyellni szeretetlenségét, ezért egész biztos, hogy megbánja bűnét. A gonoszságból elkövetett bűnt viszont addig nem tudom megbocsátani, amíg az elkövető a gonoszságát igazságnak próbálja feltüntetni, vagyis nem bánja meg! Tehát nemcsak az elkövetett bűn terheli, hanem hazudnia is kell, hogy magyarázatával igazolja tettét. Természetesen ezt az Istenre hivatkozva teszi, ezáltal nemcsak tanításomat hamisítja meg, hanem megtéveszt másokat is! Ezek a báránybőrbe bújt farkasok, akik az ördögatyától valók. Tehát ezek azok, akik tudva és akarva teszik rosszat. Ők azok, akik a vevés világát akarják a Földön állandósítani úgy, hogy mindent elkövetnek azért, hogy ez adásnak látsszon. Ők azok, akik az Általam elküldött Szentlelkem működését mindenben akadályozzák. Ők, mivel nem az Én Atyámnál tanultak, nem ismerik az Én beszédemet, nem hallgatnak a szavamra, és Én sem ismerem őket! Ők azok, akik a legméltóságosabb helyeket foglalják el a hatalmi struktúrákban, és azok, akik e helyekre pályáznak. Minél magasabb rangban vannak, annál több embert igyekeznek megtéveszteni, ezáltal kihasználni az igazságra hivatkozva; az irgalmat pedig, szeretetem lényegét pusztán gyengeségnek tarják. Ők azok, akik káromolják, kimagyarázzák, megbecstelenítik, maguk javára fordítják Szentlelkem teremtő tartalmát: az ADÁST! Öngyilkos ismerősöd nem volt gonosz, csak megtévedt. Azt hitte, hogy így kikerülheti azt, ami kikerülhetetlen. Sajnos csak elodázta megoldandó feladatait. … 1 / 36  Való Zénó

 

 

Kérdező: 2. Nem élném túl, ha elveszteném a fiamat!

HANG: 2. Fiaddal szemben annyiban felelsz, amennyiben ő hagyja magát általad vezetni. De ha te sem tudod, hogy merre mész, akkor felelőtlenség bárkit is vezetned. Mivel felnőtt fiad birtoklásáról nem vagy hajlandó lemondani, mert azt gondolod, hogy általa lehetsz boldog, ezért nem tudsz megtalálni Engem. Fiad pedig azért nem talál Rám, mert nem hajlandó leválni rólad! Te a vér szavát magasan a kegyelmi kapcsolat fölé helyezed. Pedig a kettőtök közötti rövid, földi anya-fiú szerep nem való másra, mint arra, hogy megtanítson benneteket egy magasabb tartalmú szeretetkapcsolatra. Ugyanis, ha ti hisztek Bennem, akkor rá kell látnotok arra, hogy a kegyelmi kapcsolatban testvérei vagytok egymásnak. A testvériség Jézusban pedig minden esetben a szeretetszolgálatot felvállaló adásban, nem pedig a másik birtoklásában fogalmazódik meg. Ha tehát fiad elszakadása neked elviselhetetlen, akkor tudnod kell, hogy lezártságod és önzésed áldozata lettél. Ebbe tényleg bele lehet halni! De nem érdemes! … 1 / 129 Való Zénó

 

 

HANG:  A Világnak Világossága vagyok és nem ködösítése. Meg kell tanulnotok tiszta fogalmakkal, egyszerű, világos, átlátható megfogalmazásokkal dolgozni. Ezt annak idején így fejeztem ki’ Legyen szavatok IGEN-IGEN, NEM-NEM. A többi az ördögtől van.’ Az a vágyam, hogy ÉLJETEK, és nem az, hogy éldegéljetek. Anyagilag, erkölcsileg egyaránt BELŐLETEK kell tudni, élni másoknak. Csak így nevezhetlek benneteket Atyám áldottainak, akik mikor éheztem, akkor Nekem enni adtatok, amikor szomjaztam, inni adtatok, mikor ruhátlan voltam, fölruháztatok. Igen. Ti ne mondjátok, hogy éppen ti voltatok az éhezők, szomjazók, ruhátlanok. Nem, mert ha ezeket valóban el akarjátok mondani magatokról, akkor menjetek el a harmadik világba, éljetek ott a rászorulókkal. De ne áltassátok magatokat azzal, hogy jelen országotokban ezt magatokra érvényesnek tudjátok. Bizony nem.    3 / 219

 

   

Kérdező: Kin és hogyan segítsen testvérem?

HANG: Üzenem Testvérünknek: nem azért segítettelek téged anyagi előnyökhöz jutni, hogy olyanokon segíts, akik saját hibáik, hanyagság, lustaság, ostoba jóhiszeműség, naivitás miatt jutottak nehéz helyzetbe. Ez lényegében semmivel sem különbözik attól, mintha azon segítenétek, aki kártyán vagy lóversenyen vesztette volna el anyagi javait. Segítened azokon kell, akik nem tehetnek róla, hogy nehéz helyzetbe jutottak. Bármilyen jó is az Én isteni pedagógiám, hajótörést szenved ott, ahol feleslegesen magatokra vállaljátok mások hibáinak következményeit. Higgyétek el, legtöbb koldus azért nem tanulta meg a becsületes munkás életet, mert mindig voltak helytelenül jó szívűek, akik megóvták őket attól, hogy saját hibáikból egy életre megtanulják, hogy mit jelent felelőséggel dönteni olyan esetekben, melyek meghatározzák kinek-kinek az életvitelét. Egyetlen kivétel van. Amikor az aki saját hibájából rászoruló lett, nem fordul hozzátok segítségért, ehelyett birkózik nehézségeivel, s ti úgy érzitek szívetekben, hogy bár valóban ő volt a hibás, de nektek segítenetek kell. De ez csak akkor fordulhat elő, ha erre nem kér fel benneteket az illető szenvedő alany.

    Egész jelenleg legelterjedtebb teológiátok legnagyobb tévedése éppen az, hogy úgy gondoljátok, helyettetek megtettem valamit. Nem szeretnélek benneteket helyesen, ha így tettem volna. És ti sem szerettek helyesen, ha így tesztek mások látszatérdekében.

    Mindaz, amit az adásról mondtam, az annyiban és olyankor hiteles, amennyiben és amikor az illető saját hibáján kívül- pl elvesztette pénzét, kirabolták, súlyos betegség miatt nem tud keresni, stb.- kerül ilyen helyzetbe. Nem azért jöttem közétek, hogy ti segítsetek másokat könnyelmű életre, hanem azért, hogy mutassátok meg, Belőlem mindig lehet élni annak, aki értelmét és akaratát Hozzám igazítja.  4 / 302

 

 

Kérdező: 12-14 évesek kérdései: 1. Miért félek az örök élettől?

HANG: Az emberalatti világnak ösztönpárja, a faj- és önfenntartási ösztönpár. Ezek bennetek is ugyanúgy megvannak, mint az állatokban. Bármelyik veszélybe kerül, szorongás fog el benneteket. Ez önmagában még nem volna baj. Nekem is volt halálfélelmem! A baj akkor keletkezik, ha ez a félelem állapot-szerűvé válik. Az állatoknál ilyen nincs. Az embernél sajnos, mint háttér, mindig ott lehet a tudattalanodban, és szinte mindent sötétre tud színezni. Ennek megszüntetése az egyik legfőbb feladata minden földi embernek!

    Az ember nem más, mint anyagban élő szellemi lény. Feladata az, hogy az anyagot szellemiesítse. Olyan örök értékű gondolatokkal itassa át, amelyek képesek teljesen semlegesíteni az anyagtól meghatározott önfenntartás ösztönét. Ennek útja, tartalma a szeretés. Míg az anyagba ágyazott önfenntartás ösztönét a vevés élteti, addig a boldogságra, örök életre teremtett ember éltető eleme a szeretés, vagyis az adás. Ennek vagyok Én megtestesült formája. Amilyen mértékben engedi valaki, hogy benne éljek, olyan mértékben szűnik meg benne az állapotszerű háttér-félelem. És bár az önfenntartás ösztöne, mint megijedés  lehetősége, megmarad, de mint félelem meg- szűnik benne létezni.

   Tehát minden benső szorongásnak, félelemnek megszüntetése nemcsak lehetséges, hanem törvényszerű, ha valaki feladatának tekinti az anyag átszellemiesítését a szeretetből vállalt áldozatok által. … 7 / 575

 

 

Kérdező: 1. Véleményt kérek a kézlenyomat alapján végzett munkámról.

HANG: 1. A kéz, amely szívetekben, tehát törekvésközpontotokban a szándékotok szerint megszületett adásnak, vevésnek lényeges eszköze, tehát amely a szeretetnek és önzésnek jeleit legnyilvánvalóbban hordozza, nagyon alkalmas arra, hogy e jelek felismerése és kezelése által az egész embert segítse Felém!  15 / 1357

 

 

Kérdező: 3. Honnan van a rossz? Miért engedi ezt Isten?

HANG: Te sem azáltal leszel boldog, hogy Én szeretlek, hanem azáltal, hogy te igyekszel jót tenni mindenkinek.

    3. A rossz a jónak a hiánya! Isten azért engedi meg e hiányt, tehát azt, hogy a Szeretet ellen tegyetek, mert csak így vagytok képesek arra, hogy a jót tegyétek. Erkölcsi jót, tehát olyan jót, ami boldogít, csak szabadon lehet tenni. E szabadsággal viszont együtt jár, hogy lehet a jót nem tenni is.

   Elégedj meg azzal, hogy minden, még a legnagyobb rossz is, javára válik annak, aki szeret Engem. A ti világotokban a legnagyobb rossz az volt, hogy Engem keresztre feszítettek! És lám, mennyi jó származik ebből a ti számotokra! Így kaptatok nemcsak példát az adás hatalmáról és boldogító voltáról, hanem erőt is arra, hogy erre ti is képesek legyetek.  15 / 1440

 

  

Kérdező: 3. Hogyan kell jól szeretni?

HANG: 3. A helyes szeretetnek két összetevője van. Az egyik akarati, a másik értelmi. Akarati, tehát tettrekészség az adás, a szolgálat, a másért élés szándékával. Értelmi, tehát okos felmérés szükséges atekintetben, hogy mire szorul rá az Én elgondolásom szerint az, akin segíteni akarsz. Szolgálni, adni, másért élni anélkül, hogy felmérnéd az Általam is komolynak ítélt szükséget, nemcsak nem szeretet, hanem kifejezetten bűnrészesség is lehet. Csak abban szabad segítened másnak, akiben segítséged által remélhetőleg növekedni fog a szeretet, tehát az okos másért élés! Aki nem ebben az irányban akar segíteni másokon, az az önzést táplálja szolgálatával a másikban.  17 / 1699

                                                                                                                                     

 

Kérdező: 1. Miért van a Gonosznak oly nagy hatalma?

HANG: ...  A Gonosznak csak ott van hatalma, ahol szóba állnak azzal, hogy van hatalma! 

     Az Én hatalmam az adás, az ajándékozás, a szolgálás hatalma. Ez, és csak ez boldogító hatalom! Más igazi hatalom nincs is!     18 / 1751

 

 

Kérdező: 1. Szeretnék valakin a megnyugtató szavakon túl is segíteni.

HANG: 1. … Nem csupán vigasztaló szavakról van itt szó, bár ezeket sem szabad leértékelni! Sokszor éppen ezek jelentik azt az indító erőt, amely által valaki képes megtenni az első lépéseket, hogy aztán saját lábán állva tegye lehetővé Istennek, hogy boldogítani tudja őt!

   Ha valakin segíteni akarsz úgy, hogy az illető lélekben fejlődni tudjon, akkor egyetlen dologra kell rávenned. Azt kell megértetned vele, hogy áhítattal és állhatatosan forduljon Hozzám!

    Ha nem az ő, hanem te lelki fejlődésed lebeg szemed előtt, akkor valóban, a vigasztaló szavakon túl adnod kell azt neki, amiről úgy gondolod, hogy képes vagy adni az ő segítése érdekében. De ez, míg rajtad segít, egyáltalán nem biztos, hogy számára is valódi segítséget jelent.  23 / 2247

 

 

Kérdező: 3. Több szentírási hely homályos előttem.

HANG: 3. A hűtlen intézőt azért dicsértem meg, mert élete zsákutcájából megfelelő ön- és Emberismeret birtokában az adás vállalásával próbált kijutni. Tehát nem a csalását értékeltem, hanem az okosságát.  24 / 2437

 

 

Kérdező: A szellemvilággal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: Az örök élet megnyerése a mulandó élet másoknak történő odaadása által történik, ha ez az odaadás Általam, Velem, és Értem van! Ez megmásíthatatlan, tehát kötelező mindenki számára, aki a szellemvilág szeretet-országába akar betagozódni!   32 / 3324

 

 

Kérdező: 3. Mit tegyek az utcai kéregetőkkel?

HANG: 3. Az utcai kéregetőknek soha senkinek nem szabadna adni! Nem, mert az ilyen adásból mindig hiányzik a lényeg, a bölcsesség. Az teljesen helytelen álláspont, hogy nem te, aki adsz, hanem az, akinek adod, az felel azért, amit kapott. Igenis te felelős vagy azzal kapcsolatban is, amit kiadsz a kezedből!

    Ha azt a pénzt, amit te 'könnyelműen' odaadtál a kéregetőknek, összegyűjtötted volna, és amikor már nagyobb összeg áll így rendelkezésedre, megkerested volna, hogy hogyan lehet segíteni a valóban rászorulókon, akkor valóban áldásom hordoznád azzal, hogy segítesz másokon. De így, bölcsesség nélküli adományozás miatt, ezt nem mondhatom el rólad.

    Médiumom ma is komoly összegeket tud küldeni a világ éhezőinek (feladott csekkel igazolva) olyan adományok révén, amelyet e célra neki elküldenek azok, akik az utcai kéregetők helyett adományaikat erre szánják. Ezt te is megteheted!   35 / 3735

 

 

Kérdező: Áldásában részesített az Úr!

HANG: Valóban megáldottalak. Elsősorban nem azért, mert adtál annak a hajléktalannak, hanem azért, mert érzékeltetni akartam veled, hogy öröm számomra és öröm Édesanyám számára, amikor kedveskedsz nekünk.

     Nem véletlen, hogy indítást kaptál leveled megírására! Nem szeretném, ha minden ’hajléktalant’ át-gondolás nélkül ajándékoznál meg, amikor ilyenekkel találkozol. Azért nem szeretném, mert alig van közöttük olyan, akiben önhibáikon kívül Én szenvedek. Alig van olyan, aki ne tehetne arról, hogy abban az állapotban van, amelyben van

   A ti országotokban élő igazi szegénnyel, aki valóban rászorul segítségre, alig találkoztok. Azok, akik-kel találkoztok az utcákon, tereken, jó és könnyű megélhetési forrásnak tartják, hogy visszaélve vallásos érzékületetekkel, becsületes munka nélkül koldulják össze megélhetésükhöz szükséges anyagi fedezetet.

   Ismétlem: Nem azért indítottalak adásra, mert az illető rászorult, hanem azért, hogy áldásomban részesítselek szíved szeretete és imáid miatt! Ha csak szívedre hallgatsz, és eszedre, értelmedre nem, akkor könnyen – legalább is objektíve – bűnrészessé válhatsz.

    Nagyon fontos, hogy segítsetek a szegényeken, de ebben a segítésben kell, hogy bölcsek legyetek! A földön sokan vannak a valóban éhezők, de ezek nem a ti országotokban élnek. Igaz, itt is vannak ilyenek, de ezek sokkal szerényebbek, semmint látványos kéregetéssel akarnának enyhíteni gondjukon!   38 / 4020

 

 

Kérdező: 3. Hogyan segíthetnék többet és jobban másokon?

HANG: 3. A segítő készség önmagában nem elég. Ezt te is tudod. E készség megvalósítását szintén benső békéd, illetve békétlenséged alapján tudod eldönteni. Más mérce nincsen! Nincs tehát egy olyan úgy-nevezett objektív cselekvés, amely eldönthetné azt, hogy általa Istennek tetszővé válj. Ha szeretet nincs benned, akkor minden jó cselekedeted csupán önámítás, és hiúságodat legyezgeti. Ha szeretet van benned, akkor a legkisebb jótett, akár egy pohár víz adása is (Mt 10. 42;  Mk 9. 41), Istennek tetszővé avat téged.   39 / 4168

 

 

Adás minden esetben tudatos szegényítéssel jár

 

Kérdező: 2. Hogyan viszonyuljak a kéregetőkhöz?

HANG: 2. A föld a vevés világa, ezért ebben a világban a szegénységet megszüntetni nem lehet. Nem, mert a gazdagok mindig a szegényekből élnek, és ez az irányultság a Földön megfordíthatatlan folyamat. Ezért mindig lesznek gazdagok, akár beleszületnek a gazdagságba, akár szegényekből válnak gazdaggá, és mindig lesznek szegények, akik vagy beleszületnek a szegénységbe, vagy valamilyen gazdagságból el-szegényednek. Amíg a földön egymásból, és nem egymásért élnek az emberek, addig a társadalmi, a gazdasági, a politikai, a vallási megosztottság feloldhatatlan. Azon kevesek, akik egymásért élnek, tehát nem elvesznek, hanem adnak, azoknak a fent említett megosztottság semmit sem jelent. Nem, mert az adás minden esetben tudatos szegényítéssel jár, hiszen meg akarod osztani azt, ami a tiéd, azzal, akinek nincs. Ők az Enyéim és arról ismered meg őket, hogy nem kéregetnek, hanem szegénységük mellett is adnak! Mert aki az Enyém, annak mindig van adnivalója! Igen, mert annak Én, Jézus vagyok a gondviselője, és megszázszorozok mindent, aki az Én nevemben lemond arról, ami az övé. Az alamizsnálkodásra valójában nektek van szükségetek, azért, hogy lelkiismereteteket irgalmas cselekedetekkel megnyugtassátok, mert aki szeret, az nem tud elmenni jó szívvel a nyomorgó embertársa mellett. A kéregetőknek pedig alapvetően nem alamizsnára volna szükségük, hanem Rám, mert a pár filléres testi táplálék csupán arra való, hogy meghosszabbítsák azt az időt, amelyet Nélkülem akarnak eltölteni. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés! Szükségem van olyan munkásokra, akiken keresztül felmutathatom Isten végtelen kegyelmét, hogy akinek füle van a hallásra, hozzájusson az alamizsna mellett égi eledelhez is. 1 / 89  Való Zénó

 

                                                                                                                                                       

Az is jó, ha az általatok nélkülözhető összeget gyűjtitek, s odaadjátok valódi rászorulóknak …

 

Kérdező: 1. Van egy kis vállalkozásom, s nem tudom, hogy adjak anyagi javaimból?

HANG: 1. Természetesen nem kell vállalkozásodat felszámolnod azért, hogy szétoszd, hiszen az biztosítja megélhetésedet. Mindenkinek dolgoznia kell a megélhetéséért, s abba Én nem szólok bele, hogy valaki ezt egyéni vállalkozás formájában, vagy más magán- ill. Állami cég beosztottjaként teszi, ennek nincs erkölcsi értéke. A lényeg az, hogy az így megszerezett javakat hogyan használjátok fel. Az is jó, ha az általatok nélkülözhető összeget gyűjtitek, s odaadjátok valódi rászorulóknak, akár a harmadik világ éhezőinek is elküldhetitek, de ha környezetetekben szétnézel, ott is találhatsz rászorulót. Ha nem találnál, akkor imában kérd, hogy vezessek hozzád ilyeneket. De találhatsz olyat is, aki folyamatosan rászorulhat kisebb összegű támogatásra. Kezeld rugalmasan ezt a kérdést, légy nyitott, s mindig beszéld meg Velem adott konkrét esetben a segítés mikéntjét. Azonban felhívom a figyelmedet, hogy az adás nem feltétlenül anyagi jellegű kell, hogy legyen, sokszor az idődből kell esetleg adni a jó szóra várónak, vagy észrevenni, hogy valaki nem tudja felvágni a fát a fűtéshez, stb. A szeretetnek kell olyan éleslátással rendelkeznie, hogy meg lássa, a rászoruló miben szenved hiányt, s kell olyan leleményesnek lenni, hogy minden esetben legyen adnivalója. Az adás az ember természetének lényege, mivel az ember Istenre van teremtve, s az Isten maga az ADÁS. Ezért az adásnak a gyakorlás által természetessé kell válnia, el kell jutnotok oda, hogy úgy adjatok, amint a gyümölcsfa adja a gyümölcsét. Vagyis nem kell sem nagydobra verni, sem különösebben titkolni, csak tenni kell egyszerűen, természetesen.  26 / 2558

 

 

Adás országa

 

Kérdező: 3. Nekem is gondot a pénztelenség okoz.

HANG:  3. Az anyagi dolgokon, tehát főleg a pénzen mérhető le legjobban az, hogy valaki mennyire éli meg az adás országát! Minél jobban, annál érthetetlenebb ez a kivülállók számára. Indulásban mindenki kívüálló, tehát már maga ennek hallása is, értelmetlenségnek tűnik még annak is, aki vállalja a gondolkodás-átalakítást.

   A gyakorlat mégis azt mutatja, hogy aki vállalja a mások gazdagításának kockázatát, az hamarosan észre fogja venni, hogy ő milyen gazdag.   27 / 2777

 

 

 

Az életközösség valódi vagyona és kincse a ráfigyelő szeretetből fakadó adás lelkülete.

 

HANG:  Az ember a szükségszerű döntése következtében kétféle közösségbe tagozódhat be.  

    1. Istennel, és az Őt célnak tekintők életközösségébe.

    2. Isten nélkül az önmagukat célnak tekintők halálközösségébe.

             ….

   Aki vagyont gyűjt, az nem bízik Bennem. Nem Rám bízza magát, hanem a vagyonára. Arra a vagyonra, amely az ember alapvető létszükséglete feletti igényeinek kielégítésére, és annak hosszú biztosítására szolgál. A megszerzett vagyon mindenkit annak megtartására és sokszorozására ösztönöz. 'Kincset kincsre halmoz'.

   Az gondolkodik helyesen, aki a vagyon tartalmát az értékrendjében az eszköz fogalmára cseréli le. Arra az eszközfogalomra, amely a szeretet szolgálatát valósítja meg a gyakorlatban. Ha a szeretet eszközének látod a létszükségletek feletti anyagi értékeket, akkor Én tudok gondoskodni benned arról, hogy az valóban betölthesse szerepvonatkozását.

    Az életközösség valódi vagyona és kincse a ráfigyelő szeretetből fakadó adás lelkülete.

    Az Általam igazságként megélt közös cél az, ami a közösségi létet életközösséggé teszi. Az életközösségben az általam kért gondolkodás-átalakítás az a motor, amely mint forrás, a cél felé viszi a közösség tagjait.  36 / 3880

 

 

Életodaadás

 

Kérdező: 4. Doktoráljak-e a teológián?

HANG: 4. A doktorálás se jobbá, se rosszabbá nem tesz senkit. Ha nyugodt vagy atekintetben, hogy idődet ennél jobbra nem tudod felhasználni, akkor tanulj a vizsgákra. Tanulnod mindenképpen kell! Éspedig Engem kell tanulnod. A teológián általában nem Engem, hanem Rólam tanítanak! Nagy különbség van a kettő között! Minden teológián Rólam tanítanak, s mindig marják egymást. Ahol Engem tanul valaki, ott nincs hitvallás, és ennek következtében életodaadás, szeretet van!  15 / 1436

 

 

HANG:Arra kérlek szeretettel, hogy Velem foglalkozz gondolataidban, és arra törekedj a cselekedeteidben, hogy embertársaid szolgálatára állj! Ezzel teszel legjobbat magadnak is, embertársaidnak is, és a szellem-világnak is!

     Nem emlékszem rá, hogy valakit is valaha arra kértem volna, hogy törődjön a szellemekkel. De arra nagyon is emlékszem, hogy olyan életodaadást kértem tőletek, amely a földön élő embertestvéreitek éle-tét teszi elviselhetőbbé.  15 / 1448

 

 

Kérdező: A szellemvilággal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: … Az örök élet megnyerése a mulandó élet másoknak történő odaadása által történik, ha ez az odaadás Általam, Velem, és Értem van! Ez megmásíthatatlan, tehát kötelező mindenki számára, aki a szellemvilág szeretet-országába akar betagozódni!  32 / 3324

 

 

Kérdező: 1. Párválasztásról, társkeresésről

HANG: 1. Amint az Isten szükségszerűen közösség, úgy az Isten képére teremtett ember sem képes személyiségét kibontani szellemi, emberi kapcsolatok nélkül. Egy újjászületett számára annál elviselhetőbb a földi élet, minél jobban arra törekszik, hogy Istennek odaadottakkal építse ki kapcsolatait. Így is mondhatom: Az okos életodaadás, amely a földön a felszínen életelvesztéssel jár, képesít arra, hogy egy örökkévalóságon átélvezni tudd Istennek odaadottságát irányodban.

   De ez nem valami sovány vigasz, mert már itt a földön, éppen az Istennek odaadottakkal kiépített odaadottságod, olyan benső haza találtságot tud felszínre hozni benned, amelyben - amikor a Szentlélek jónak látja - egyre többet tapasztalhatsz meg abból, hogy Isten közvetlenül is tud szeretni téged olyan megtapasztalások által, amelyeket nem az emberi kapcsolataidban, hanem a magányodban, egyéniséged kidolgozásának műhelyén élhetsz át. Vagyis az imában.   32 / 3366

 

 

Kérdező: Anyám halála nagy űrt hagyott maga után.

HANG: … Neked nemcsak tudomásul kel venned azt, hogy a földi élet mulandó, hanem azt is, hogy a földi élet egy olyan lehetőség, amely Isten áldása számotokra. Lehetőség arra, hogy az önzetlen szeretet, az igazi életodaadás következtében, megvalósulhasson e kijelentésem: Aki elveszíti életét, megtalálja azt: (Mt 10.39; Mt 16.25; Mk 8.35; Lk 9.24; Lk 17.30; Jn 12.22 )! …    38 / 4091

           

 

Kérdező: Megjavulhat-e valaki keresztelkedés által?

HANG: … Szentségtörést követne el az a pap, aki csak egy egyszerű 'vágy'-ra, tehát egy nem létező valóságra lepecsételne, megkeresztelne valakit. A közvetlen haláleset az más, mert ott nincs módja a keresztelendőnek arra, hogy a vágyán kívül mást is felkínáljon.

   Soha ne hidd el, hogy az, aki nem hajlandó élet-átalakításra, az majd a keresztség után vállalni fogja azt, amit előtte nem vállalt!

   Ismétlem: semmiféle szertartás önmagában soha nem vihet senkit közelebb Istenhez. Minden szertartás önmagában csupán üres cécó! Értékké az az életodaadás teszi, amely az ilyen szertartást megelőzi, és természetesen követi.

    Az a fiú ne szertartástól, hanem saját megjavulásától várja élete megváltoztatását. Ha e törekvése komoly, akkor még keresztelés nélkül is kedves Isten előtt. De ha az ilyen törekvést meg akarja spórolni, akkor keresztelheti akár a római pápa, akkor sem ér semmit keresztelése Isten előtt!   39 / 4196

  

 

Adás (Túlvilágon – Evilágban)

                                            

 

Részlet BARCZA BARNA  "Érvek és szempontok a reinkarnáció szükségessége mellett" című tanulmányából.

     … Amíg a teremtett szellemek rajta maradnak az Isten kijelölt törvénypályáján, addig a szellemek világa átlátszó és áthatolható volt. A gondolatátvétel a szellemtestvérektől erőlködés nélkül történhetett. A kapcsolatba lépés és közösségalkotás érzelmi vonzalmak alapján jöhetett létre. Az adás kölcsönössége annyira egyetemes volt, hogy az ebből adódó szimmetria az egész teremtett mindenséget egyensúlyban tartotta és átlátszóvá tette. Tehát bárki bárkivel közösségi kapcsolatba léphetett, nem volt közöttünk fedés, takarás. Mindenki megosztotta a másikkal tudását, élményanyagát, kapcsolattapasztalatát, teremtő kreativitását anélkül, hogy egyéniségét föl kellett volna ezért áldoznia.

   Ez az egyetemes állapot csak addig tartott, amíg meg nem indult a kezdeményező és elcsábító szellemek bukása, vagyis az Isten törvénypályájáról való letérés. Egyszerűsítve így is fogalmazhatnánk: megszüntették az adás szimmetriáját. Azok, akik beszüntették az adást, akik csak elfogadtak vagy elvettek, azok saját léttartományukat kezdték besűríteni, egyre áthatolhatatlanabbá tenni. Mivel mindezt csupán mérhetetlen önérvényesítő szándékkal, önzéssel és nagyravágyással tették, de átfogó koncepció és szolgáló alázat nélkül, ezért ez a létsűrűsödés kaotikus tendenciája létrehozta a káoszt, az össze nem rendezett sűrű anyagot.

     1. 3. A Szeretet-Isten a bukottakat sem szűnt meg szeretni.

   A szabadsággal lehet élni és visszaélni. A Teremtő szeretete azonban alkalmat ad minden változat kipróbálására. Mi nyomban haragszunk a másként gondolkodókra és másként cselekvőkre. Isten azonban soha nem szünetelő szeretet-sugárzásával azokat is körülöleli, akik éppen az általunk helytelenített változatot próbálják ki. Hiszen a kipróbálás előtt legfeljebb hallottak a törvénypálya elhagyásának rosszaságáról, boldogságot hosszú távon megtorpedózásáról, de tapasztalatok híján ez merő teória volt számukra. A gyereknek is hiába mondja mamája, hogy ne fogd meg a forró kályhát. Amíg meg nem égeti kezét, addig alig tud valamit a szabály semmibevevésének rosszaságáról.

    A szabadság a szellemek bukásakor úgy értelmezhető, hogy a teremtő Isten lehetővé teszi az általa nem boldogítónak tartott lehetőségek kipróbálását is. A szakadék mélyére zuhant vad síelő maga fog kiáltani szabadító és szabadulás után. Isten pedig épp azon gondolkodik meg nem szűnő és sértődésmentes szeretetében, hogyan is szabadíthatja ki a bukottakat már felismert rossz helyzetükből, miközben továbbra se sérti szabadságukat.

    1. 4. A második teremtés a bukottak által létrehozott létsűrűsödés káoszát Kozmosszá rendezte.

    Isten csak a saját képmására teremtett, tehát szellemi létsíkon teremtett. Eszében nem volt sűrű anyagot teremteni. Ha azonban a bukottak mégis "legyártották" azt az anyagot, melyben tehetetlenkedve "fuldokoltak", akkor most olyan módon kell segíteni rajtuk, hogy ezt a maguk teremtette káoszt használható, tehát funkcionáló közeggé kell rendezni, melyben már valamilyen - bár alacsonyszintű - életfunkciók a szellemek számára is létrejönnek.

    Ezzel a feladattal bízta meg valamelyik igen hatalmas szellemét, aki az Atya törvényútján járva rengeteg energiát gyűjtött össze. Létrehozta a maga hatalmas energia-napját. A nevét nem ismerjük. Pál szeretné ezt a feladatot Jézusra ruházni. Jobb, ha mi csak a káoszt Kozmosszá rendező Szellemről beszélünk.

    Ez az átrendezés, ez a Kozmosz-teremtés, ez az úgynevezett második teremtés. Mélyebb átgondolások nélkül is be tudjuk látni, hogy a végrehajtó Szellemnek mennyi korláttal kellett megküzdenie. Hiszen egy összekuszált léttartományt kellett "kisimítania" és viszonylagosan funkcionálóvá tennie. Ez azonban az anyag bűnös keletkezése miatt csak nagyon töredékesen sikerülhetett. Ezt az új léttartományt, a bukottak által létrehozott sűrű anyagot már nem jellemezhette az egyetemes léttörvény, az adás, hanem erre már a vevés erőszakos ismérvei a jellemzőek.

    Mielőtt a bukott szellemek belehelyezhetők lettek volna a biológiai szinten egyre komplexebb anyagstruktúrákba, már akkor és ott tapasztalhatók egy nem Istentől indított magatartás megnyilvánulásai. Alacsonyabb rendű létezők esetében is saját létük fenntartásához mások elpusztítása szükséges. Hasonlattal élve: Míg a hajón minden utas megkapta a maga élelmiszeradagját, addig a hajótörés után az Óceán egy elhagyott szigetén már csak egymást felfalva lehettek túlélők.

   Nagyon sokan eme nem isteni törvények érvényesülése miatt jutottak el Isten tagadásáig. Ezért kell nagyon értenünk, hogy az Isten-teremtette szellemvilágban nem voltak ilyen más energiamezejét elrabló megoldások - a bűnbeesés előtt. Az anyag nemcsak létében, de funkcionális mivoltában is eleve eltér Isten adás-törvényétől, a szeretettől. A szellemvilág is teremtményekből áll. Azok is relatív létezők. Mégis az Isten adástörvényének síkján élnek. Relatív voltukból egyáltalán nem következik, hogy Isten törvényeivel ellentétes módon éljenek. Ez csak a bukott szellemekre, és bukásuk következményére: az anyagra érvényes. Ha valaki tudományos alapossággal föltérképezné az élőlények önfenntartását mások élete árán, hamar rájöhetne, hogy ez az anyagvilág nem Isten eredeti szándékából jött létre.

   Sem Isten, sem a második teremtést végző Kozmoszt teremtő Szellem nem vádolható az anyagvilág rosszaságáért. Hiszen ez a bűn, illetve bűnök következménye. A káosz Kozmosszá rendezése éppen azt teszi lehetővé, hogy a bukott szellemek visszakapaszkodása ezen erősen megrongálódott, de feljavított léttartományban elkezdődjék és folytatódjék. Már az is látható, hogy az itteni nehéz áttekinthetőség miatt a bukottak tökéletességre jutása nagyon nehezen történhet. Ezért is van szükség annyi újratestetöltésre.

     1. 5. A kozmosszá rendezett anyagban valósulhatott meg a kegyelem rendje: a dezorganizálódott személyiség újra felépülése.   20 / 2016

 

 

Kérdező: … A mennyek országa, amely Mária boldog lakóhelye, az adás, az ajándékozás országa. Atyám országában sok lakóhely van" - mondja Jézus és ahhoz, hogy ennek az országnak lakói lehessünk, Jézus útmutatása szerint át kell alakítanunk a gondolkodásmódunkat. Fel kell adnunk az önmagunkról alkotott téves elképzeléseinket, evilági értékrendünket. Át kell adnunk Jézusnak önmagunkat. Oda kell ajándékoznunk Jézusnak a korábban gondolt legnagyobb értékünket: önmagun-kat. Se többet - se kevesebbet!

Ez a feltétele annak, hogy az Isten is odaadhassa magát nekünk. Odaajándé-kozhassa a felülmúlhatatlan, a végtelen, a beláthatatlan, a leírhatatlan boldogságot: a Szeretetet.

Az Isten országában, az Istent látás és birtoklás országában az adás, az ajándé-kozás, minden érték az Istentől, az Istenből származik. …  37 / 4011

 

 

Kérdező: 3. Milyen segítséget igényel?

HANG: 3. Volt feleséged jelenleg is olyan szeretet-kiáradást igényel, amely segíti őt abban, hogy teljes és egyértelmű legyen az Istennek való odaadása. Ő már tudja, tapasztalja, hogy a földi életben csakúgy, mint az örök életben minden eszköz annak a célnak egyre tökéletesebb elérésére, beteljesítésére, amelyet így lehet kifejezni: Isten, az örök szeretet és boldogság legyen mindig mindenben!

     Te azáltal tudsz segíteni volt feleségednek a legtöbbet, ha azért imádkozol, hogy az a benső szabadság, amely Istenhez köti, mélyüljön, erősödjön és tisztuljon benne!  42 / 4547

 

 

Adakozás

 

Kérdező: 2. Hogyan lehet mindent odaadni?

HANG: 2. A mindent odaadás egy olyan eszmei állapot, amely azt igényli, hogy semmivel se légy megkötözve! Nem valami fizikális darabolásról van tehát szó az adakozás útján, hanem arról, hogy másért élj! E MÁS természetesen feleség, gyermek, barát, és mindenki, aki erre lehetőséget ad neked. Ami a lényeg, hogy e másért élés állapota mindenkor bölcsességgel párosuljon benned! Csak a bölcsességgel átitatott szeretet az igaz szeretet. Jó, ha naponta kéred a bölcsesség adományát Jakab 1;5 alapján!   19 / 1892

 

 

Kérdező:  2. Hol van a határa az adakozásnak?

HANG: 2. Minden jó cselekedetben benne kell lennie a bölcsességnek. Az adakozásban is. Ha valaki keresetének tizedét igyekszik a rászorulókra fordítani, az biztosan nyugodt szívvel fog visszagondolni elmúlt életére.

   Éhezőkkel nemigen találkozol a ti országotokban, de azért vannak. Még jobb, ha nagyobb összeget gyűjtögetsz össze, és azzal segíted valamelyik nagycsaládost, vagy valamelyik éhező ország nincstelenjeit. A szeretet leleményes. Lehetőleg ne aprózd föl magad.  24 / 2414

 

 

Karitasz   

 

 

Kérdező: 1. Karitász ügyben serénykedtem, de magamra hagytak. Akiktől pedig ezután segítséget kértem, azok vádaskodnak ellenem.

HANG: A földi életnek természetéhez tartozik az, hogy félreértések, csalódások sorozatán keresztül juttok megfelelő önismeretre. De nemcsak. Éppen a bennetek lévő szeretetem próbája az, amin át kell mennetek, nehogy összekeverjétek az önzést az önszeretettel.

     Az önzés éppen azáltal tud meghúzódni a jócselekedetek ruhái mögött, hogy jutalomra számít már itt a földön. Most ne csak anyagi jutalmazásra gondolj. Az elismertség vágya is önzéstől szennyezett. Minden olyan szemlélet, mely nagyobb hangsúlyt tesz a cselekedetek következményeire, mint annak forrására, valójában áruba bocsátja szíve szeretetét. Örök életre teremtett értéket kínál föl talmi, múlandó meg-becsülés hiú káprázatáért. Csak az segít igazán önmagán, ki másoktól nem vár jutalmat, megbecsülést, ha szíve szeretetének sugallatára másoknak rendelkezésére áll. Jobban értékeld önmagadat! Isten, a te Urad az, akinél vár, akitől jár szeretetedre viszont-szeretet, mivel az Ő szeretetét viszonoztad te akkor, amikor szerettél másokat.

   A hálátlanság nem azért rossz, mert Engem bánt. Nekem nem árt az, ha az egész világotok is hálátlan Velem szemben. Hálásnak lenni azért kell, mert aki háláját ki tudja fejezni, az maga gazdagodik ezáltal lélekben.

   Ami pedig a vádaskodásokat illeti, ezek olyan övön aluli ütések, melyeket kivédeni Nekem sem volt lehetőségem. Csak lelkiismereted ne vádoljon, a többi vele jár a Hozzám hűséges lelkek sorsával. 5 / 404

 

 

Máltai Szeretetszolgálat

 

Kérdező: 2. Maradjunk meg a helyi közösség életének ápolásánál, vagy vállaljuk tovább a Máltai keretet?

HANG: 2. Második kérdésedre azt kell mondanom, hogy mindkét helyen helyt kell állnod. Természetesen csak annyiban, amennyiben benső békéd ezt engedi. A szeretet benned csak akkor valódi, ha megnyilvánul ott, ahová tartozol. Ha még azon túl is tudsz fölvállalni terheket, jól teszed, ha teszed.   5 / 390

 

 

Kérdező:  2. A Máltai Szeretetszolgálatban vállalt szerep ma már nem lelkesít.

HANG: 2. Minden jó szándékú vállalkozás-lelkesedéssel kezdődik. Amikor valami rendszerré, intézménnyé válik, akkor a lelkesedésnek helyét elfoglalja a kötelesség-vállalás, s ilyenkor az emberek általában már nem eszmékben gondolkodnak, hanem olyan feladatokban, amelyeket szeretnének minél könynyebbé tenni a maguk számára.

      Az általad említett szeretetszolgálat jó szándékához, legalábbis kezdetben, kétség nem férhetett. A lelkesedést nagyon csökkentette az a felismerés, hogy a szállítmányok nagy része, melyek segíteni akartak a rászorulókon, olyan katonák zsákmánya lett, akiket nem a szeretet angyala, hanem a gyűlölet ördöge irányított, és irányít még ma is.   9 / 744      

               Folytatás a következő linken!
(Mindent adás, Odaadás, Szeretet = Adás, Szeretni tanítás = Adás, Továbbadás.)