Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


3. Szekták. Templom. Templompersely. Test a lélek temploma

2010.01.27
 

Templom.

 

HANG:  Megerősítlek abban, hogy templomaimban különösen hatékonyan tudok kapcsolatba kerülni veled. Az a megjelenési formám, mellyel ott találkozol, hatalmas erőforrás lehet számodra, és mindazok számára, akik hisznek Bennem. 

                                                                                                              3 / 191

 

Kérdező:  Fontosak-e a hit külső formái?

HANG: A hit külső formái úgy, ahogy te gondolod, /templom előtt keresztvetés, betanult ima evés előtt és után /, egyáltalán nem fontosak. Nálad semmi szükség rájuk.  4 / 331

 

           

Kérdező:  6. Mit jelent az, amit egyik éjjel a másik dimenzióban átéltem?

HANG: 6. Tudattalanod csak akkor képes építő módon hatni rád, ha Engem, mint SZŰRŐT felismersz, és ennek megfelelően, ennek ismeretében viszonyulsz álmaid-hoz.

    Foglakozz Velem, és gyógyíts, segíts ott, ahol erre lehetőséget kapsz, de ne ke-verd össze a klubot a templommal. Csak a komoly, elmélyült imádság, tehát lelked-nek Hozzám emelése hozhat áldást reád és munkádra.  7 / 547

 

                       

Kérdező: 1. Leányom eltávolodott a templomtól.

HANG:  1. Jobban szeresd azt, mint eddig, aki eltávolodott a templomtól. Ha nem látni rajtad, hogy téged a templom boldogít, akkor kár a fáradságért!   11 / 899

 

 

Kérdező: 1. Egy harangláb építéséről kérek véleményt.

HANG: 1. Én semmiféle harangnak és semmiféle haranglábnak nem vagyok szor-galmazója. Én annak a szorgalmazója vagyok, hogy etessétek az éhezőket, ruház-zátok a ruhátlanokat, ápoljátok betegeiteket, segítsetek ott, ahol segíteni kell a rászorulókon. Ha templom, harang és egyéb építmény ezt szolgálja, akkor áldásom van munkátokon, ha nem ezt szolgálja, akkor nincs közöm hozzá. Irgalmasságot akarok és nem áldozatbemutatást!(Máté 9;13).  12 / 998

 

 

Kérdező: 3. Nem szabad leborulni a templomban az oltár előtt?

HANG: 3. A templomban úgy kell viselkedni, ahogy azt megengedi a templom papja. Neked ahhoz kell tartanod magadat. Ha nem veszi jó néven, akkor ne borulj le. Én nem leszek attól kevesebb, ha nem borul le valaki előttem, és nem leszek több, ha leborul.

    Borulj le olyankor és ott Előttem, amikor és ahol nem láthat senki. A különcködés nem Nekem tetsző cselekedet!  12 / 1075

 

 

 

Kérdező: 1. Miért nem úgy tanítják a hittant gyermekeinknek, hogy tisztában legyenek Jézus tanításával?

            2. Miért van az, hogy egyik egyház nem esketi meg az elváltakat, a másik pedig megesketi? Miért van gyónás?

            3.  Kell-e búcsúhelyeket látogatni?

            4. Csak Jézus adhat benső békét, nyugalmat?

            5. Miért nem tanulnak az emberek a templomi prédikációkból?

            7. Miért zavar a tömeg a templomban?

HANG: A gyökérprobléma az, hogy nem ti tanítjátok gyermekeiteket hittanra! A papoknak csak azt szabadna vállalni, hogy a felnőttek által felmerülő kérdéseitekkel foglalkozzanak. Ha ez volna a gyakorlat, akkor tudnátok, hogy miért kell temp-lomban esküdni, azt is tudnátok, hogy a búcsúhelyek mire valók, azt pedig főleg át tudnátok élni, hogy mit jelentenek e szavak: "Békét adok nektek. Nem amint a világ adja, adom Én nektek!" Igen, mert annak van szívbékéje, aki lelkiismerete szerint cselekszik, s annak van világbékéje, aki megadásra készteti embertársát.

   Gyermekem! A templom elsősorban nem az imádság helye! Otthon is imádkoz-hatsz! A templom azért van, hogy közös szertartásokon vegyenek részt azok, akik ezt igénylik.  … 15 / 1430

           

 

Kérdező: 6. A papsággal kapcsolatban jól gondolkodom-e?

HANG: 6. A mostani értelemben vett papságra nincs szükség! Gondolod, enged-ném elöregedni, kihalni a papságot, ha szükség lenne rá olyan értelemben, hogy a templomfönntartó és szentségkiszolgáltató vállalat üzemeljen?  15 / 1436

 

 

Kérdező: 2. Azt teszem otthon, amit a pap a szentmisében. Jó ez?

HANG: 2. Aki Engem komolyan vesz, azt Én is komolyan veszem. Akár otthon van, akár a templomban van! 15 / 1455

 

 

Kérdező:  A világi papok szerzetbe vonulnak, templomok üresen állnak. Ennek így kell lennie?

HANG:  Drága Barátom! Ne az üres templomok miatt fájjon a fejed! Lélek az Isten! Az igazi imádók lékekben és igazságban kell, hogy imádják Istent! Sajnos, sem a templomokban, sem a szerzetekben nem tolongnak az ilyen imádók! Te törekedj ilyen imádó lenni! …   17 / 1604

                       

 

Kérdező: 1. A nők lesznek a világ pusztulásának okai?

HANG: 1. Nézd végig templomaitokat! Aránytalanul több nő kapaszkodik Istenbe, mint férfi! És nem azért, mert gyengébbek, hanem mert több közöttük a bölcs, mint a férfiak között! A férfiak az erővilág megtestesítői akarnak lenni leg-többször. Ez a világ pedig annyira távol van Tőlem, hogy semmi közöm hozzá!

     Amíg a férfiak közül csekély azok száma, akik eszükkel és szívükkel egyaránt kapcsolatba akarnának lépni Velem, addig a nők el sem tudják képzelni szív nélkül, szívbéke nélkül hitük megélését!  23 / 2275

 

 

Kérdező: 1. Nagyon bánt a helyi pásztor szeretetlensége.

HANG: 1. Isten minden embert Önmagára, tehát nem papokra, nem temp-lomokra, nem szentségekre teremtett, hanem Önmagára. A papokat, templomokat, szentségeket jó, ha tudjátok eszköznek felhasználni, de nem baj, ha nem tudjátok, mert Isten Általam, Jézus által, közvetlenül is tud szeretni benneteket! Tudnod kell, hogy amiről nem tehetsz, azért nem felelsz!  … 23 / 2310

 

 

Kérdező: 1. Ne járjak DISCO-ba?

HANG: 1. Az biztos, hogy a DISCO nem az Isten temploma! Ezt tudod te is, és tudja mindenki. Oda nem megy senki azért, hogy ne ártson senkinek, hogy megbocsásson mindenkinek, hogy segítsen ott és akkor, ahol és akin lehetséges. Oda mindenki azért jár, mert a test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kevély-sége hajtja oda. DISKO-ba nem megy senki megtérni, csak eltérni! A DISCO-ban nincs boldogság, csak bódultság! Ismétlem: ezt mindenki tudja!

    A Földnek, mint működési területnek, a Sátán az ura (Lukács 4;6), és templomai, imaházai, nagyon kevés kivétellel, a kocsmák, a DISCO-k, és egyéb olyan szóra-kozóhelyek, ahová a kéjvágy, a bírvágy és az uralomvágy viszi az embereket.  

                                                                                                           30  /  3083

 

HANG: Soha nem tapasztalható módon szaporodnak, alakulnak klubok, közös-ségek, imacsoportok, összejövetelek, ahol Én, Jézus, valóban jelen vagyok. Sokszor sokkal jobban, mint a templomokban!  30 / 3087

 

 

Kérdező: 3. Kihalásra van ítélve az egyházunk?

HANG: 3. Én, Jézus, az idők végezetéig élek a földön. Tehát Egyházam, amely nem más, mint az egyik megjelenési formám (ahol ketten-hárman összejöttök az Én nevemben, ott vagyok közöttetek), nem szűnhet meg! A formája változhat, és kell is, hogy változzék! Kell, mert formája két irányból formálódik. Az egyik: belülről kifelé, tehát a Szentlélek formálja. A másik: kívülről befelé, tehát emberi okoskodás formálja. Minél nagyobb hangsúly van a szolgálaton, és azon, hogy az igazi temp-lomok maguk a földön élő emberek, annál inkább mutatkozik meg a Szentlélek jelenléte benne. Minél inkább az uralkodáson, címeken, a kőből épült templo-mokon, szertartásokon van a hangsúly, annál inkább különböző korok különböző lelkű embereinek vonásai mutatkoznak meg rajta.

   Az Én valódi jelenlétem szolgálatban, áldozatvállalásban, önátadásban ismer­hető fel, és nem templomba járásban, szertartásokban, és főleg nem úgynevezett szent uralkodásban (=hierarchia)! Ez utóbbiak időszakosak, változékonyak, tehát nem örökérvényűek!

    Ez utóbbiak ellen nem kell küzdenetek! Ezek fölött automatikusan eljár az idő! Amint nem kell küzdenetek a katonatisztek ellen sem.

   Mihelyt nem lesznek katonák, automatikusan értelmét veszti a katonatisztek léte. Mihelyt nem lesznek az embereknek engedelmeskedést csúcsértéknek tar­tók, saját lelkiismeretüket feletteseikre bízók, automatikusan meg fognak szűnni a lelkeken uralkodni akarók, egymásnak címeket osztogatók is.  30 / 3134

 

 

Kérdező: 1. Miért a templomban halt meg édesapánk?

HANG: 1. Ha jól belegondolsz e kérdésedbe, akkor nem azt kérdezed, hogy miért pont templomban halt meg édesapád, hanem hálát adsz Istennek azért, hogy édesa-pád szent helyen fejezhette be földi pályafutását!

   Bár mindenkiről el lehetne mondani, hogy szent helyen lépett át abba a szentélybe, amelyet Isten színről színre látásának neveztek!  33 / 3468

           

           

Kérdező: Miért büntet az Isten?

HANG: Azt tanácsolom neked, hogy amíg van rá lehetőséged, addig tanulj Engem! Azért mondom e tanácsot nyomatékosan, mert amíg a büntető Istenben hiszel, addig nem találod meg lelked nyugalmát. Engem tanulni a négy evangéliumban elmondott szavaim alapján lehet, olyan közösségben, ahol a megismerni vágyók az Én nevem-ben jönnek össze. A templom sajnos kevésbé alkalmas e tartalom megismerésére. A négy evangéliumban és a negyvenhárom Hang-könyvben egyetlen helyen sem olvasol olyat, hogy Én, Jézus azt mondtam volna bármikor is, hogy megbüntetlek benneteket. … 1 / 117 Való Zénó

 

********

 

Kérdező: 1. Nem szól hozzám az Úr. Elbizonytalanodtam. Zavarnak a templomi papi díszruhák. Miért árulják Jézus képét pénzért?

HANG: 1. Azt mondtam ugyan, hogy boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek, de azt nem mondtam, hogy boldogok, akik nem hallanak!

     Igenis, szólok hozzád! Engem is zavarnak a templomi díszruhák! Ezt hallod magadban. Azok, akik hordják, igyekeznek azzal magyarázni, amivel az aranyozott kelyheket, a drága templomi feszületeket, megszentelendő mulandó kincseket, a lelkipásztorkodáskor használt drága autókat, stb. Úgy gondolják, hogy ezzel külsőleg is meg lehet mutatni az Én isteni méltóságomat. Tételezz fel náluk jó szándékot! Mint tudod, a fát gyümölcséről lehet felismerni. A gyümölcséről, és nem az árnyékáról!   37 / 3970

                                                               ******

 

Kérdező: Kialakítottunk egy lourdes-i barlangot. Nem értékelik.

HANG: A szeretetet soha nem szabad megsérteni! Valóban igaz egyik szentéletű gyermekem mondása: 'Inkább minden sebet, de ezen a gyémánton egyetlen karcolást sem'! Amikor tehát szorgoskodsz e barlang ügyében, nagyon vigyázz, soha ne sértsd meg a szeretetet senkivel szemben! Ha nem ég a villany, nem baj, ha nincs megfelelő virág, nem baj. Csak szívedben égjen az az örökmécses, amely az én Fiamnak, a te Jézusodnak jelenlétét jelzi, amint a templomok örökmécsese jelzi a tabernákulumban titeket váró Fiam szerető szívét! Te magad légy az az élő virág, aki által szebb, örömtelibb lesz mások élete!  … 38 / 4042

                                                                            

                                                               * * *

 

Kérdező: 3. Csak akkor megyek templomba, ha más nincs ott.

HANG: 3. Biztosan javadra válik, ha olyankor vagy templomban, amikor mások nincsenek ott, de ki kellene próbálnod, hogy milyen hatással van rád az, amikor többen vannak ott. Ha olyankor nem érzed jól magadat, akkor meg kell kérdezned magadtól, hogy mi ennek az oka.

   A szentmisében, az úrvacsorában Én magamat kínálom nektek ételül. Tehát egy nagy segítséget ajánlok fel nektek!  16 / 1480

 

 

Kérdező: 1. Istentelen lett az, aki fiát elveszítette.

HANG: 1. … Az általad említett szenvedő léleknek a templom légköre csak akkor tenne jót, ha ott teljesen egyedül tudna lenni. Ha többen vannak ott, akkor nem használna neki az ottani légkör. Számára nem olyan egyszerű dolog feldolgozni magában azt, hogy eddig bálványimádó volt, hogy az az isten nincs is, akiben ő eddig remélt! Még az érett, önálló gondolkodású embernek is nehéz behangolódnia arra, hogy a földön csak akkor van számotokra GONDVISELŐ  ISTEN, ha előbb ti vállaljátok, hogy életetekben vigyáztok az Istenre! Hogyis lehetne ezt elvárni egy beteg lélektől?!   / 1809

* * *

 

Kérdező: Uram! Aki nem találja helyét férje halála után.

HANG:Én nem vagyok megtalálható a temetőkben. Benne vagyok a szegény rászoruló embertársaidban, megtalálható vagyok templomokban, megtalálható va-gyok ott, ahol ketten-hárman összejönnek nevemben, megtalálható vagyok a Bibli-ában, főleg az Evangéliumokban, megtalálható vagyok minden szentségben, megta-lálható vagyok szívedben, de máshol nem vagyok megtalálható a földön. …. 4 / 259

 

 

Kérdező:  3. Szeretnék Jézussal találkozni.

HANG: Velem sokkal többször találkozol életedben, sem mint gondolnád. Minden olyan rászorulóban jelen vagyok, akik segítséget várnak tőled, hogy emberi méltósá-guk tudatára ébredve, életük problémáira a megoldást Nálam keressék. De jelen vagyok a Bibliában, a HANG-ban. Megtalálhatsz templomok csendjében éppúgy, mint a kórházi ágyakon szenvedőkben. Jelen vagyok a csillagok káprázatában csa-kúgy, mint a tengerek, folyamok morajlásában. A hegyek hófödte csúcsain éppen úgy meg lehet Engem találni, mint a lankás dombok virágzó rétjein. De legboldogí-tóbban önmagadban találhatsz meg Engem, mikor hálát tudsz adni azokért a keserű percekért, órákét, napokért, melyek a múlandóság igézetéből igyekeznek kiábrán-dítani. Ha van szemed a látásra, akkor észreveheted, hogy lépten-nyomon Belém botlasz.    5 / 409

* * *

 

Kérdező: 2. A papok is fonhatnak ostort a nem normális, vagy tudja, és akkor gonosz.templom megtisztítására?

HANG:  2. A kufárok templomból történő kiűzése Részemről olyan tett volt, amelyet mindenki helyeselt, csak a hatalmukat és pénzüket féltő réteg állt e tettem előtt értetlenül. Ez így volt és így lesz a világ végezetéig. Aki hatalmát, vagy pénzét félti, s Rám hivatkozva ostort fon, az vagy nem tudja mit beszél, és akkor

     Aki Isten házát Isten iránti szeretetből akarja megtisztítani, annak ezt a műveletet saját szívében kell elvégeznie. Ha ezt teszi, és utána indul a kőből épült templom megtisztítására, akkor e tettét minden jó szándékú ember helyeselni fogja.  24 / 2451

 

* * *

Kérdező: 2. Mi a véleménye a templomról?

HANG: 2. Én, Jézus, Atyám házának tartottam a templomot, s azt megtisztítottam az oda nem való dolgoktól (János 2;16). De a templom, mint kőből, fából épült, körülhatárolt helység, csak annyiban tartozik a lényeghez, amennyiben a lényeget, a szeretetben való növekedést, mert ez a lényeg, előmozdítja.

    Az Istennek tetsző templomok imádással, Istent magasztaló, dicsőítő énekekkel átitatott helyek, ahol az ártó erők nagyon nem érzik jól magukat! Ezek tehát szent helyek.

    De a lényeg TE VAGY! Te, akinek Istentől kapott feladatod az, hogy mindent, tehát a templomokat is arra használd, amire építették: Isten dicsőítésére és az emberi szívek szeretetének kibontakoztatására.

    Aki ellene van templomaimnak, az, ha jóhiszemű, akkor tévedés áldozata, ha nem, akkor gonosz. 32 / 3338

 

 

Templompersely

 

Kérdező: 1. Keresetem tizedét hová adjam: a templomperselybe, vagy a szegényeknek?

HANG: 1. Fájdalmasan mondom, de meg kell mondanom, hogy azt a pénzt, amit a templomperselybe teszel, legyen az bármelyik persely, sajnos nem azokra a rászorulókra fordítják, akik ma a legkisemmizettebbek. Nekem kedvesebb, ha összegyűjtöd a tizededet, s olyan szegény családnak adod, vagy olyan rászorulókhoz juttatod el, akik áldani fogják ezért nevemet.  6 / 483

 

 

Test a lélek temploma

 

Kérdező: Mondj néhány szót nekünk a reinkarnációról, Lorber Jakabról és Gabrielláról, a Würtzburg-i prófétanőről, és a Jehova Tanúiról. - Van még három személyes jellegű kérdésem, melyeket az előzők megválaszolása után teszek fel.

HANG: Kétezer év alatt egyházatokban olyan közösségek is alakultak már, melyek regulák keretei között szinte az egész napjukat az imádságnak szentelik, pedig tudják, hogy Én nem ezért jöttem. Ne ti akarjatok Engem fölhasználni, hanem engedjétek, hogy Én használjalak föl benneteket. Bár elhinnétek, hogy így jártok a legjobban. Igaz, ez rövidtávon nem látványos, mivel nem kihívni akarlak benneteket a világból, hanem megszabadítani a gonosztól. Én nem a világot akarom bevinni a templomba, hanem a templomot akarom kivinni a világba. Ti élő templomok vagytok. Nem profanizálni akarom azt, ami szent, hanem szakralizálni azt, ami profán. Tehát a normál-élet átitatását akarom általatok az Én szeretetemmel, mely bölcsességem irányítása alatt áll. Legyetek okosak, mint a kígyó, és legyetek óvatosak. Ne engedjétek, hogy kihasználjanak, de tegyetek meg mindent, hogy fölhasználjanak benneteket az emberek arra, amire mindenki teremtve van, vagyis a szeretni tanításra, ami olyan igazságban nyilvánul meg, mely irigylésre méltó azok szemében, akik még nem találkoztak vele. Különbséget kell tudnotok tenni a bárány és a birka természet között. Báránynak és nem birkának akarlak benneteket, s ez után vágyódik az a világ is, melyben éltek. Csak akkor lesztek a világ világossága és kovásza, ha mások azt látják, hogy érdemes követni benneteket. Ha nem azt látják, hogy szerencsések vagytok, hanem azt, hogy szilárd talaj van lábatok alatt, hogy sziklán álltok. ……    3 / 219

 

 

Kérdező: Uram! Úgy érzem, életem az Isten házában mindig megtalálja szíve békéjét.

HANG:" Három templom van, melyekben az Én Atyám él és tevékenykedik. Az egyik maga a világmindenség. Ez tanúságot tesz Isten jelenlétéről azoknak, akik Lélekben és igazságban keresik és imádják Őt. A másik templom az élő ember. Ti mindannyian a Szentlélek templomai vagytok. Létben tartó módon bennetek él az Isten, és boldogító módon, ha szeretitek Őt. A harmadik az a kövekből épült hajlék, melyben az Én szentségi jelenlétemet őrzitek.

    Sajnos, mindhárom templom súlyos rombolásoknak van kitéve. Ti magatok a legjobban. Pedig nagyon szeretnék úgy élni bennetek, hogy ne csak higgyétek, de tapasztaljátok is jelenlétem áldásos létét magatokban. Ehhez az szükséges részetek-ről, hogy arra a tiszta szeretetre törekedjetek, mely soha senkinek nem akar ártani, mely mindig mindenkinek képes megbocsátani, és legfőbb kívánsága az, hogy segít-sen ott, ahol tud. Aki efelé törekszik, az feltétlenül megtapasztalja jelenlétünket. A természet templomában és a kőből épült templomokban eszköz-jellegűen vagyok jelen. Vagyis azért, hogy bennetek boldogító módon jelen lehessek.

   Lelked megtisztítása minden önzéstől, ez a legfontosabb. Minden más mellékes. 

                                                                                                            4 / 295        

 

Kérdező: Sokan úgy gondolják, hogy a sátán működik bennem, azért árad belőlem valami erő, melyet gyógyításra használok.

HANG: Légy biztos abban, hogy Lelkem temploma vagy. Lelkem működik benned. Azok, akik téged lesátánoznak, azért teszik ezt,  mert félnek. Te ne félj! Gondolj arra, hányszor vigasztaltalak már meg olyan esetekben, amikor emberileg nagyon magad alatt voltál, amikor körülményeid föl akarták őrölni benned az Én jelenlétem erőt adó szeretetét. Te ne félj! Az Enyém vagy! Ez a legfontosabb.

    Gondolj arra, hogy előre elmondtam: Nem lehet tanítványaim sorsa különb, mint az Enyém volt. Nekem is azt mondták, hogy a sátán működik Bennem.

    Drága Gyermekem! Inkább örülj annak, és vedd kitüntetésnek, hogy veled is úgy bánnak, mint Velem bántak. Akivel megoszthatom szenvedő sorsomat, azzal feltét-lenül meg fogom osztani megdicsőült sorsomat is. Hidd el, nem mérhető a jelen szen-vedésed ahhoz az örömhöz és boldogsághoz, mely reád vár, csak légy kitartó abban az Irántam való szeretetben, mely embertársaid szenvedéseinek megkönnyítésén keresztül nyilvánul meg benned és általad. Együtt dolgozom veled, míg te együtt akarsz dolgozni Velem. Semmi, és soha nem választhat el bennünket egymástól.

    Te a GYŐZTES oldalán állsz! Bízzál! Én legyőztem a világot. Körülményeidnek is az Istene vagyok. Én valóban MINDENHATÓ vagyok, de csak a szeretet körén belül. A szeretet körén kívül tehetetlen vagyok. Ezért olyan óriási a felelősségetek a tekintetben, hogy e körön kívül vagy belül akartok élni. Aki e körön belül van, annak kinyilatkoztatom Magamat. Aki a szeretet körén kívül van, azért nagyon fáj a szívem, de erővel nem tudom Magamhoz édesgetni. Ki kell várnom, hogy keserves megta-pasztalások árán válasszon végre Engem élete ÚTJÁUL. De ez bizony egyeseknél sok-sok földi élet keserves szenvedésein keresztül valósulhat csak meg.

    Te a Szentlélek temploma vagy! Nem szabad engedned, hogy idegileg felmor-zsolódj. Benned élek! Gondolj e szavaimra: "Aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk és lakást veszünk nála." (Jn. 14: 23.) Érted ezt? Benned ÉLEK. Nemcsak benned vagyok, hanem ÉLEK BENNED. Szeretetem végtelen energiái nemcsak téged, de általad másokat is boldogítani, békéltetni akarnak. Nem mehetsz tönkre idegileg addig, míg élő hited van. Ne emberekben, ne papokban higgy. Higgy Bennem. Ne emberekre, ne papokra, hanem Rám tedd az életedet. 

    Ezt azáltal tudod elérni, ha nem azzal törődsz, hogy mit mondanak Rólam papok és nem papok, hanem azzal törődsz, hogy Én mit mondok magamról. Rólad azt mondom, hogy nagyon szeretlek. Én hűséges Istened vagyok. Erődön felül nem engedem, hogy kísértést szenvedj. Bízzál jobban a benned lévő jelenlétemben. Én sohasem vagyok erőmön kívül. Erőmmel, békémmel, örömömmel és vigasztalásom-mal együtt vagyok benned. Újra mondom: nagyon szeretlek. Bízzál Bennem.  5 / 354

             

 

Kérdező: Öreg nyugdíjas vagyok. Nagyon aggódom családom fiatal, hitetlen tagjai miatt. Hogyan imádkozzam értük?

HANG: Ne sopánkodj hát azon, hogy mi van körülötted, hanem annak örülj, hogy ki van a te szívedben! Lelkem temploma vagy. Adj gyakran hálát saját sza-vaiddal is az elmúlt életed örömeiért, fájdalmaiért! Mindent, ami téged ért, azért engedtem meg, hogy jobban tudd megvalósítani magadban a hitet, a reményt és a szeretetet. Örülj annak, hogy Hozzám tartozol, és annak is, hogy már nincs messze az az idő, amikor színről színre láthatsz majd Engem. Ne félj, hanem inkább vágyód-jál e pillanat után.  6 / 470

 

 

Kérdező: Mit kell tennem ahhoz, hogy meggyógyuljak?

HANG: … Nem kell AKARNOD meggyógyulni. Ezt bízd Rám! Amit akarnod kell, az a következő: Adj sokszor, naponta, hálát az Istennek, hogy embernek teremtett, tehát Önmagára, örök boldogságra. Adj hálát sokszor, naponta, hogy Én, Jézus benned élek, öröklakást vettem nálad. Adj hálát sokszor, naponta, hogy Lelkem temploma vagy, tehát azért, hogy az Enyém vagy. Ne azon töprengj, hogy mi lenne most neked jó. Hidd el, azt Én jobban tudom, mint te. Te azt kutasd, keresd, és valósítsd, hogy mi lenne Nekem jó. Csak annyiban tudok kedvedben járni, amennyiben te az Én kedvemben jársz. Imákra Nekem nincs szükségem. Neked van szükséged ezekre azért, hogy szíved békéjét fölismerd Nálam, aki jobban szeretlek téged, mint bárki is szerethetne e világon, sőt a másvilágon sincs olyan, aki szere-tésben Velem felvehetné a versenyt.  5 / 367

 

 

 

Kérdező: 1. A Szentírás forgatásán kívül mivel kell még biztosítanom azt, hogy helyes úton járjak?

HANG: 1. A Szentírás olyan lelki táplálék, amelyet a józan-ész használata képes beépíteni Isten gyermekeinek gyakorlati életvitelébe. Tehát nem kész épületet, ha-nem téglákat kínál fel, melyeket a Lélek által irányított józan-ész képes Isten szán-dékának megfelelő épületté, templommá formálni bennetek. Aki ezt vállalja, az jó úton jár.   6 / 501

 

 

Kérdező: 1. Testépítéssel foglalkozom.

HANG: Mint tudod, a test a lélek temploma. Egy templom Nélkülem nem templom. A templomot templommá az Isten jelenléte teszi. Semmiképpen sem szabad hang-súlyt tenned a testre. Egy nagy szentetek, aki talán a legjobban tükrözött Engem életében felétek, a testet szamár-testvérnek nevezte.  10  / 787

 

 

Kérdező: 3. Erőszakkal nem akarok rendet teremteni. Talán jobb lett volna, ha nem küldöm el azt, akit elküldtem?

HANG: 3. Ha komolyan Hozzám akarsz tartozni, akkor nem kell elküldened soha senkit, mivel úgyis elhagynak azok, akik Engem nem tudnak elviselni benned. Mert Én benned akarok élni! Lelked valóban az Én Lelkem otthona, temploma! Az öntudat nem gőg!, és az önleértékelés nem alázat! Én nagyra értékellek téged! Na-gyon szeretlek és nagyon bízom abban, hogy a jövőben jobban meg tudom értetni magamat veled. 11 / 955

 

 

Kérdező: 2. Hogyan tudom jobban segíteni testvéreimet?

HANG: 2. Lelkem temploma vagy! Lelkem naponta ad neked irányítást, ha figyelmes vagy testvéreid iránt. E téren más előírást nem adhatok. 13 / 1221

 

 

Kérdező: 3. Elhunyt édesanyámtól kaphatok üzenetet?

HANG 3. Igen. Kaphatsz üzenetet édesanyádtól. De nem médiumon keresztül, hanem közvetlenül. Számára engedélyezve van, hogy álmodban fölkeressen, ha jónak látja. Ha nem keres fel, akkor bizonyára nincs erre szükséged lelked, szere-teted fejlődése érdekében. Az ő szeretete az Én szeretetemből táplálkozik, s Én közvetlenül is ápolom benned az Én életem! Te az Én Lelkem temploma vagy! Köszönd ezt meg többször! A hála és köszönet érzése még nagyobb nyitottságot eredményez benned arra, hogy jobban tudjak hatni rád!     19 / 1627

 

 

Kérdező: 2. Min kell változtatnom?

HANG: 2. Imaéleteden kell változtatnod! Meg kell találnod és tanulnod azt a CSENDET, amelyben át tudod élni azt, hogy templom vagy! Lelkem temploma! 

                                                                                                        17 / 1690

 

Kérdező: Nehezen értem a HANG-könyveket.

HANG: Ezekből a könyvekből a lényeget biztosan megérted. A lényege minden mondanivalómnak az, hogy úgy kell szeretnetek egymást, ahogy Én szerettelek titeket. Ezt pedig akkor tudjátok megvalósítani, ha hisztek abban, hogy Én a szívetekben élek.

     Drága Gyermekem! Valóban Én szeretek a te szíveddel! Hidd el, hogy Lelkem a te lelked lelke. Ez azt jelenti, hogy te az Isten temploma vagy, vagyis egy olyan Isten-áldotta személy, aki által Isten áldása árad a földre. Köszönd ezt meg és örülj, hogy ennyire szeretlek, ennyire értékelem földi életedet!

    Amikor Engem dicsőítesz, akkor magadban gyújtasz olyan világosságot, amely nem éget, nem kormoz, hanem melegít és világít mások számára is, hogy Hozzám találjanak.

     Nem kell neked olyan okosnak lenned, hogy értelmeddel is fel tudd dolgozni a HANG-könyvek gondolatait. De igenis kell, hogy legyen meg benned az az okosság, amely a gyakorlati szeretet megélését segíti elő.

     Hidd el, hogy benned élek, és általad szeretem mindazokat, akikkel kapcsolatba kerülsz.  19 / 1823

 

 

Kérdező: 3. Sok segítőm közül melyik az, aki valóban segítőm?

HANG: 3. A legjobb segítődet sohase magadon kívül keresd! Lelkem temploma vagy! Lelkem az örökélet lehelete benned! Lelkem az örök élet szemüvegén átmérlegel mindent! Benned is! És tudomásodra hozza, ha az, amit vállalsz, súlytalan az örökélet mérlegén!

    A legjobb segítőd tehát a benned élő Lelkem, aki gondolataidra, szavaidra és cselekedeteidre így kérdez rá: Mi ez az örökkévalósághoz képest?!   20 / 1993

           

 

Kérdező: 2. Valóban rossz oldalra vittek?

HANG: 2. Soha ne hidd, hogy bárki is rossz oldalra vihet bárkit is! Ilyen nincs! Nemcsak azért, mert az Istent szeretőknek minden javukra válik, tehát még az ördög minden próbálkozása is, hanem azért, mert az ártó erők energiaszintje soha nem képes feltornászni magát az Isten gyermekeinek energiaszintjére! Az angyalok, tehát a jó szellemek képesek saját energiaszintjüket letranszformálni a ti energiaszin-tetekre, s így segíteni tudnak benneteket, de a gonosz erre soha nem képes! Ezért mondhattam: "Bízzatok, Én legyőztem a világot!"(János 16;33).

    Tehát, aki neked azt akarta bebeszélni, hogy valami rossz hatása működhet ben-ned ártalmadra, abból nem a Szentlélek beszélt! Hidd el, te a Szentlélek temploma vagy, és e templomot rajtad kívül senki és soha meg nem fertőzheti semmiféle rosszal!

   Amíg szándékod az, hogy higgy Bennem, hogy szeress Engem, addig te a Győztes oldalán állsz! Tudatlanul, véletlenül, mások hatására senki nem lehet az Én ellen-ségem, önnönmaga ellensége!  22 / 2153

 

 

Kérdező: 2. Mivel vagyok megkötözve?

HANG: 2. Az önzéssel és a felelősség áthárításával vagy megkötözve. Egy-két kivételtől eltekintve, mindannyian ezekkel a megkötözöttségekkel jöttetek a világra. Tehát ezekkel már születésetek előtt megkötöztétek magatokat. Ez a ti "eredeti bűnötök"!

   Az önzésnek és felelőtlenségeiteknek különböző megnyilvánulása a test helytelen kívánságai, a szemek helytelen kívánságai, és az élet kevélységének, tehát a gőgnek megjelenései. Kéjvágy, bírvágy, uralomvágy. Az ezekkel vívott szabadságarcot mindenkinek fel kell vállalnia, ha azt akarja, hogy lelke az Én Lelkem élő temploma legyen. (2.Kor. 3;17)   29 / 2987

 

 

Kérdező: 3. Kihalásra van ítélve az egyházunk?

HANG: 3. Én, Jézus, az idők végezetéig élek a földön. Tehát Egyházam, amely nem más, mint az egyik megjelenési formám (ahol ketten-hárman összejöttök az Én nevemben, ott vagyok közöttetek), nem szűnhet meg! A formája változhat, és kell is, hogy változzék! Kell, mert formája két irányból formálódik. Az egyik: belülről kifelé, tehát a Szentlélek formálja. A másik: kívülről befelé, tehát emberi okoskodás formálja. Minél nagyobb hangsúly van a szolgálaton, és azon, hogy az igazi templomok maguk a földön élő emberek, annál inkább mutatkozik meg a Szentlélek jelenléte benne. Minél inkább az uralkodáson, címeken, a kőből épült templo-mokon, szertartásokon van a hangsúly, annál inkább különböző korok különböző lelkű embereinek vonásai mutatkoznak meg rajta.  30 / 3134

 

 

 

Kérdező: 1. Ki a Szentlélek?

HANG: 1. Ti a földön csak tükör által, homályban láttok, ezért csak silány szavakkal tudom kifejezni számodra azt, hogy ki a Szentlélek.

    A Szentlélek az Atyának és a Fiúnak egymásnak, egymást ADÓ kölcsönös AJÁNDÉKA.

Ha végignézed azokat a Bibliában fellelhető helyeket, amelyekben a Szent­lélek szerepel, akkor különböző jelzőkkel ellátva fogod találni ezeket. Elég, ha annyit tudsz a Szentlélekről, hogy te temploma vagy e Léleknek, s e Lélek az élő Isten biztosítéka benned arról, hogy te az Élő Isten élő gyermeke vagy! 31 / 3142

 

 

Kérdező: 2. Ki a Szentlélek?

HANG: 2. Az Atyának és a Fiúnak közös Lelkét nevezitek Szentléleknek. E Léleknek vagy te is temploma (1. Kor. 6;19)! 35 / 3696

 

 

Kérdező: 1. Milyen a helyes felajánló imádság?

HANG: 1. A helyes felajánló ima formájában lehet különböző, de tartalmában csak a következő a helyes: "Jézusom! Felajánlom magamat Neked! Együtt akarok működni a Tőled kapott kegyelemmel! Neked, és csak Neked akarok engedel-meskedni! Csak arra akarok 'IGENT' mondani, ami szívemet megnyugtatja. Napon-ta kérni akarom Szentlelked irányítását, akinek temploma vagyok! Egyedül Rád akarok hallgatni, aki nekem szívbékét tudsz adni, és nem emberi hatalmasságokra! Emberektől, akik akkor is irányítani akarnak, amikor nem kérem erre őket, csak akkor akarok hallgatni, ha tanácsuk nekem szívbékét ad. Áldd meg elöljáróimat! Ámen.  38 / 4107

 

           

 

Kérdező: 2. Imával vagy mással is segíthetünk egyik testvérünknek?

HANG: 2. Bizonyos értelemben mindannyian médiumai vagytok Lelkemnek, mivel mindenkiben jelen van a Szentlélek. Ti a Lélek templomai vagytok. Azt tehát nem kell kérni, hogy médium legyen valaki, de azt igen, hogy ne akarjon senki rendkívüli lenni. Az Isten Lelke a REND lelke, és nem a rendkívüliségé. …   39 / 4184

 

 

 

 

Kérdező: 3. Hogyan tudnék a hit és a szeretet által gyógyítani?

HANG: 3. A hit és a szeretet mindig hordoz gyógyító erőt, de soha nem automa-tikusan következik be az általatok várt gyógyulás. Nem, mert az egyoldalúság e téren sem vezet eredményre. Ti nem láttok bele a beteg emberek lelkébe, s így nem is tudjátok felmérni, hogy az egészség vagy a betegség  válik inkább az illetőnek lelki javára:?

   Nem jó az, ha valaki rendkívüli képességeket kíván magának, mert a rendkívüli képességek rendkívüli felelősséggel járnak. Legtöbbször még az átlag felelősség-vállalást sem teszitek magatokévá. Legtöbbször még saját megszentelődésetek hiá-nyát is másokra hárítjátok.

  Azt ajánlom neked, hogy higgy, szeress állapotszerűen. A többit bízd arra a Léle-kre, akinek temploma vagy!  40 / 4308

 

 

Kérdező: 1. Hogyan szeressem teljesen és őszintén a testem?

HANG: 1. Aki önmagát nem szereti helyesen, aki önmagát nem tudja elfogadni olyannak amilyen, az biztos, hogy másokat sem tud helyesen szeretni, az másokat sem tud igazán elfogadni. A benned élő rejtett gőg mondatja veled azt, hogy te különb testet érdemelsz, mint amilyen tested van. E gőg mindig az alázat hiányából ered. A valóság az, hogy teljesen mindegy, hogy milyen a tested, ha Én, Jézus benned élhetek, ha meg nem élhetek benned, akkor az idő az, amelyik levetkőzteti az embert csupasz valóságára. Szeretettel kérlek, hogy ne a külsőségekre tedd a hangsúlyt, ami az által változik, hogy tönkremegy! A bensődre, a lelkedre figyelj inkább, amely azáltal változik, hogy Bennem növekszik. Ez nem azt jelenti, hogy a lélek temploma, a test nem fontos. Nagyon is fontos, de nem lehetsz vele meg-kötözve, nem határozhatja meg szabadságodat. Hidd el, hogy aki belülről szép, azon ez kívül is látszik!  43 / 4769