Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Búcsújáró helyek

 

Kérdező: 1. Jézus ostorfonása és azzal való hadonászása nem fér össze bennem az evangéliumok Jézusának képével.

HANG: 1. Erőszak az, amikor valaki ereje többletének tudatában megpróbálja rákényszeríteni akaratát valakire. Annak a fölháborodásnak illusztrálására, amelyről mindenki tudja, hogy jogos, bármilyen eszközt használ valaki, akinek kisebb fizikai erő áll rendelkezésére, mint ami azok birtokában van, akik ellen erejét felhasználja, nem erőalkalmazás! Ha tehát egy plébános egy zászlórúddal hadonászva zavarja ki a búcsúsokat a templom előcsarnokából, nem erőszakot használ, hiszen könnyedén leszerelhetnék a búcsúsok, ha akarnák, hanem jogos felháborodásának ad kifejezést, és ezt még azok is akceptálják, akik ellen irányul! Haragudni nem bűn! Sőt, természetes érzelem-megnyil­vánulás az erkölcsi rossz ellen (Márk 3;5)! 11 / 949

           

 

Kérdező: 1. Miért nem úgy tanítják a hittant gyermekeinknek, hogy tisztában legyenek Jézus tanításával?  3.  Kell-e búcsúhelyeket látogatni?

HANG: A gyökérprobléma az, hogy nem ti tanítjátok gyermekeiteket hittanra! A papoknak csak azt szabadna vállalni, hogy a felnőttek által felmerülő kérdéseitekkel foglalkozzanak. Ha ez volna a gyakorlat, akkor tudnátok, hogy miért kell temp- lomban esküdni, azt is tudnátok, hogy a búcsúhelyek mire valók, azt pedig főleg át tudnátok élni, hogy mit jelentenek e szavak: "Békét adok nektek. Nem amint a világ adja, adom Én nektek!" Igen, mert annak van szívbékéje, aki lelkiismerete szerint cselekszik, s annak van világbékéje, aki megadásra készteti embertársát.  15 / 1430

           

 

Kérdező: 2. Engem és környezetemet megrontottak-e?

HANG: 2. Az hisz Nekem, aki elfogadja azt, amit tanítok. Tehát az, aki foglalkozik is tanításommal. Az hisz Bennem, aki átadja magát Nekem, tehát nemcsak elhiszi tanításomat, hanem erőm segítségével igyekszik is azt átélni! Szép és jó a szenteltvíz, a szentelt gyertya, a szentmise, a litániák, a búcsújárások, de ezek nem pótolhatják azt, hogy valaki higgyen Nekem és Bennem. Ezek jók, mint eszközök, hogy Nekem és Bennem higgyetek! 18 / 1753

           

 

Kérdező: Nagyon vallásos vagyok és félek a látomásaimtól.

HANG: Te valóban nagyon vallásos vagy. Én, Jézus, közel sem voltam olyan vallásos, mint te. Ez nem meglepő, mert te amikor vallásosságot mondasz, akkor sok imára, szenteltvízre, szent képekre, szobrokra, szertartásokra, búcsújárásokra, böjtökre, litániákra, és ezekhez hasonlókra gondolsz.

   Neked nem arra kellene törekedned, hogy az előbb elmondott értelemben még vallásosabb légy, mert ha így folytatod, akkor előbb-utóbb meg fogsz bolondulni. Neked jobban kellene HINNED Bennem, Jézusban! Jobban kellene elhinned, hogy benned élek, ha szeretet van a szívedben. Jobban el kellene hinned, hogy Én, Jézus, legyőztem a világot, vagyis a gonoszt. Tehát el kellene hinned, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik! Te, aki Istent szerető vagy, csak hálát adhatsz mindenért, ami veled történik. Ha nem vagy hálálkodó lélek, akkor vagy nem hiszed el, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik, vagy nem vagy Istent szerető!

   Ezt a hitet Én, Jézus, nem tudom megadni sem neked, sem másnak. Ennek a hitnek gyakorlása tőled függ. Törekedned kell úgy gondolkodni, úgy szólni, úgy cselekedni, mint aki elhiszi, hogy benne élek! Ez Rajtam, Jézuson, nem állhat. Csak rajtad áll! Érted és veled mindent megteszek, de helyetted nem tudok megtenni semmit! Nem, mert nem vagy bábu, hanem értelemmel és szabad akarattal rendelkező ember. Ha nem ilyen lennél, nem is lennél ember. 27 / 2696

           

 

Kérdező: Csodálatos álmaim voltak, főleg Máriával kapcsolatban.

HANG: 'Inkább szeressétek ellenségeiteket', ez azt jelenti, hogy azokkal kell a legkedvesebbnek lenned, akikkel szemben ez neked a legnehezebb! Minden búcsújárás, minden ima, minden szentmise, ezt a célt kell, hogy szolgálja!

    Velem, Jézussal csak az tud békében élni, aki mindenkivel békés életre törekszik. Az törekszik békés életre mindenkivel, aki minden rosszért jóval akar fizetni mindenkinek. Aki ezt teszi, az vállalja, hogy megvalósuljon életében e kijelentésem: 'Boldogok a békességben élők, mert őket Isten gyermekeinek hívják'!

     Ebben a lelki állapotban szeretnélek mindig téged látni!  30 / 3105

           

 

Kérdező:  2. Egy búcsújárásban illatélményem volt. Köszönöm!

HANG: 2. Jól teszed, ha köszönetet mondasz minden olyan élményért, amely lelkedben a Velem, Jézussal történő mélyebb kapcsolatot segíti elő. Nyilvánvaló, hogy e kapcsolat elmélyítése érdekében nemcsak neked kell jobban felszítanod magadban a hitet, reményt, szeretetet, de Én, Jézus is, teszek 'lépéseket', adok 'élményeket', amelyek hálát váltanak ki azokból, akik érzékenyen reagálnak ezekre az élményekre. A hála pedig nagyon fontos! Csodálatos módon tudja tisztítani a benső szemeket, erősíteni a hitet, és komoly késztetéseket tudnak adni arra, hogy egyre jobban kibontakozzék az egymás iránti szeretetetek.   31 / 3193

 

 

Kérdező: 1. Boldogtalan vagyok.

HANG: 1. Boldogtalan vagy? Úgy is mondhatnád, hogy hitetlen vagy! A vallásosság és a hitetlenség gyakran együtt jár! Általában azokat mondjátok vallásosnak, akik sokat imádkoznak, templomba járnak, böjtölnek és különböző szertartásokon, búcsújárásokon vesznek részt azért, hogy Istent valamire rávegyék. Ezek inkább babonások, mint hívők!

    Az a hívő ember, aki tudja, hiszi, hogy benne Isten boldogító módon van jelen, és ezért hálás, bármi is történik vele. A hívő ember kérő imái szinte mindig szinkronban vannak a 'Miatyánk' imában mondott hét kérés valamelyikével. 38 / 4088

           

 

Kérdező: 2. Bejelentkezhetnek meghalt ismerőseim álmomban?

HANG: 2. Az álom állapota nagyon alkalmas arra, hogy jelzéseket kapj régen meghalt ismerőseidtől. Mindaddig, amíg nem feladatokat adnak, hanem feladatot, lelki táplálékot kérnek tőled, teljesítsd kérésüket a józan-ész határán belül. Az okosság és az óvatosság azonban soha nem árt! A katolikus vallásod keretén belül az imádságok, szentmisék, búcsúk felajánlása is helyén van. Ezekkel nemcsak másokon segítesz, de ezek rád is áldásként szállnak vissza, és erősítik, növelik szíved szeretetét, ami a legfontosabb. 40 / 4296

           

 

Kérdező: 3. Emberi ragaszkodásom-e, hogy újra Medjugorjébe menjek?

HANG: 3. Ne búcsújárások szaporításával akard megtalálni a szíved nyugalmához szükséges erőforrást, hanem az evangéliumaim elmélyült olvasásával, rendszeres imával, a vasárnapok megszentelésével, a reggeli és az esti imáid komoly elvégzésével. Ezek azok az eszközök, amelyek 'belülről' nyitják ki szívedet Felém, a te Jézusod felé.  40 / 4313

 

 

Fatima

 

 

 

Kérdező: 3. Egybeesik második eljöveteleddel Mária Szívének győzelme?

HANG: 3. Mária fatimai üzeneteinek beteljesülése nem esik egybe az Én második eljövetelemmel. Az az üzenet - amely szerint Mária Szeplőtelen Szíve végül is diadalmaskodik, és Isten megáldja a világot azzal az égi békével, amely a HANG könyvek lapjairól sugárzik -, a reményt akarja állandósítani bennetek, és nem azt, hogy most már csak erre kell várnotok. Várakozásotokban tehát úgy kell viselkednetek, ahogy a választott népnek kellett volna viselkednie akkor, amikor a próféták ígérete alapján Engem, Jézust kellett volna várniuk! Tehát abban a reményben, amelynek alapja a már említett kijelentésem: Veletek és értetek MINDENT, de helyettetek SEMMIT!

    Az a REMÉNY, amelyet Mária szít szívetekben, soha nem a passzív várakozást, hanem azt a lelki állapotot célozza meg, amelyet így fogalmazhatok: Úgy dolgozz, mintha örökké élnél a földön, és úgy imádkozz, mintha már aznap meghalnál. 

                                                                                                   39 / 4185

 

Fatima, Medjugorje 

 

 Tizenharmadik Stáció: Jézus testét leveszik a keresztről, és a Szűzanya ölébe helyezik.

HANG: Ez Mária Stációja. Amit Én elszenvedtem tes­tem sebei által, az a szenvedés mind ott volt Mária szívében. Ő ép­pen úgy, mint Én, mindent odaadott. Ő éppen úgy a mindent odaadás, mint Én.

     A földi anyák szíve képes megszakadni, ha halott gyerme­küket kell magukhoz ölelni. Az Én Anyám edzett szíve ma is ké­pes sok-sok halott gyermekét szívén hordani abban a reményben, amely e stációnál is erőt adott neki. Feltámad gyermekem!

    A sok Mária-jelenésnek magyarázata ez. Ő szívén hord benneteket, és bízik feltámadásotokban. E hagyományos tizenhár­mas számot tűzte a Fatimai jelenések hónapjainak homlokára. Szíve bizalma hozza le ma is őt a földre nap mint nap Medjugorjében. Anya, aki csak életet ismer, s gyermekei lelki halálával  meg­békélni képtelen.  2 / 169

 

 

 

Kérdező: 1. Csodálatos szépnek láttam egyszer a Napot.

HANG: 1. Fatimában, Medjugorjében, gyakran használtam fel a Napot arra, hogy jelezzem a veletek megélt kapcsolatomat. Amint a Nap feltétlen feltétele annak, hogy a földön élet legyen, úgy a lelketek életének feltétlen feltétele az, hogy Én, Jézus legyek az az éltető NAP, aki mindazokat, akik az Általam elmondott és bemutatott szeretet szerint igyekeznek rendezni életüket, azok az örök élet várományosainak tudják magukat. Amint a Napnak nincs árnyéka, úgy Nekem, Jézusnak sincs olyan ígéretem, kijelentésem, amely árnyékot vethetne irántatok megélt szeretetemre.

    Igaz, amint a Naptól el lehet fordulni, úgy Tőlem is el lehet fordulni. Amint a Naptól elfordult földi élet igyekszik különböző fényeket gyújtani, hogy a sötétet is némileg értelmessé tegye, úgy sokan, akik elfordulnak Tőlem, olyan 'fények' világánál keresik életük értelmét, ahol azt igazán soha meg nem találhatják. Gondolja a diszkók vibráló fényeire! 39 / 4160

 

 

Lourdes-i barlang

 

 

Kérdező: NAGY AZ ÉRDEKTELENSÉG.

            Kialakítottunk egy lourdes-i barlangot. Nem értékelik.

HANG: Helyettem, a te Jézusod helyett, most Édesanyám, Mária válaszol problémádra.

     'Leányom! A Földön többek között, tartalmában három egybefolyó jelenésem volt. Az egyik a lourdes-i (reggel), a másik a fatima-i (délben), a harmadik a medjugorje-i (este).

     Mindhárom jelenésem megcáfolhatatlan! Két szempont vezetett ezeknél a jelenéseimnél. Az egyik, hogy rádöbbentselek benneteket arra: nem vagytok árvák! Van égi édesanyátok, aki nemcsak tud rólatok, de mindent elkövet, amit egy égi, jézusi édesanya elkövethet azért, hogy segítselek benneteket. A másik szempontom pedig az volt, hogy segítséget kérjek tőletek! Hozzám küldött imáitok egyik tartalma tehát ez legyen: Égi édesanyám, segíts! A másik: Égi édesanyám, mit segítsek?! Szívetekben rá kell éreznetek a válaszomra, kérésemre!

     E jelenéseim ébrentartása a feladata annak a lourdes-i barlangnak is, amely miatt gondban vagy. Én is gondban vagyok miatta!

     Nagyon elszabadult a pokol jelenleg a Földön! De ne feledd: ahol elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem. Ez tehát küldetésem gyökere!

     A szeretetet soha nem szabad megsérteni! Valóban igaz egyik szentéletű gyermekem mondása: 'Inkább minden sebet, de ezen a gyémánton egyetlen karcolást sem'! Amikor tehát szorgoskodsz e barlang ügyében, nagyon vigyázz, soha ne sértsd meg a szeretetet senkivel szemben! Ha nem ég a villany, nem baj, ha nincs megfelelő virág, nem baj. Csak szívedben égjen az az örökmécses, amely az én Fiamnak, a te Jézusodnak jelenlétét jelzi, amint a templomok örökmécsese jelzi a tabernákulumban titeket váró Fiam szerető szívét! Te magad légy az az élő virág, aki által szebb, örömtelibb lesz mások élete!

     A helytelen anyagi és egyes embereknek helytelen erkölcsi  hozzáállása a ti buzgólkodásotokhoz olyan, mint a sötétlő felhő, amely beárnyékolja a Napot. Számotokra ez ijesztő nem lehet, mert ti tudjátok, hogy a felhő a Napot csak beárnyékolni tudja, de megszüntetni nem!

 Az ÉN SZEPLŐTELEN SZÍVEM  feltétlenül diadalmaskodni fog az egész világon! Minél nagyobb a tészta, annál több idő kell a kovásznak ahhoz, hogy azt átjárja. De átjárja, mert nem a tésztán kívül van, hanem belül!

     Minden, ami jó, ami szent, belülről indul el. Ezért a benső mindennél fontosabb! Fontosabb a lourdes-i barlangnál, fontosabb a fatimai Napcsodánál, fontosabb a medjugorjei jelenéseimnél, csodáimnál.

 Higgy abban, hogy az én Fiam, az Atyával és a Szentlélekkel, Istene az enyéim külső körülményeinek is! Higgy abban, hogy a szeretet egyik fontos jellemzője a várakozni tudás! Higgy abban, hogy Isten, plusz   egy fő, mindig abszolút többség!    38 / 4042

 

 

Fatimai szobor

 

          

Kérdező: 5. A fatimai szoborról mi a véleményed?

HANG: 5. A fatimai szoborral kapcsolatban, melyet országotokban körülhordoznak, annyit mondhatok, hogy nem szándékom szerint kezelik ezt az egész fatimai ügyet. Sajnos, Anyám fájdalmára van ez így. E témában nem maga a szobor az érdekes és a fontos, hanem az ÜZENET. De ezt nagyon cenzúrázva adják elő. Ha egyáltalán beszélnek róla. Főleg a harmadik üzenetet kellene terjeszteni és átelmélkedni mindazoknak, akik a jövő érdekében valami okosat szeretnének még tenni. De ez éppen hiányzik. Ezért a szobor mutogatásának nincs komoly következménye rátok. Főleg nincs a főpapokra és az ország irányítóira. 5 / 337

 

 

 

Vezeklés

 

 

 

Kérdező: Idős, beteg ember vagyok. Gyógyulásra, jó szóra vágyom.

HANG: Most részleteiben nem taglalom az emberi szenvedéseket, de vázlatában fontosnak vélem megemlíteni.

    Van olyan szenvedés, mely szerep, melyet az illető önmaga vállalt magára még földi élete előtt. Az Enyém is  részben ilyen volt. Van olyan, melyet nem ő, a szenvedő vállalt, mert éretlen volt dönteni afelől, hogy számára mi a legjobb, hanem mások, akik őt nagyon szerették, döntöttek így helyette. Van olyan szenvedés, mely egyben vezeklés is, s mely csak itt a földön lehetséges. És van olyan szenvedés, mely eleve kudarcra van ítélve: vagy azért, mert a Tőlem kapott szerepet nem érinti, vagy azért, mert nem befolyásolja, tehát győzelmemet  igazolja, jelenti a szenvedések felett. Ilyenkor szoktam gyógyítani.

  Légy meggyőződve arról, hogy szeretetem azért engedte meg eddigi szen-  vedéseidet, s engedi még most is, hogy a te szereteted Irántam tudjon megnyilvánulni áldozatvállalásaid által azok felé, akik boldogságukat nem Nálam keresik, hanem olyan mulandó dolgokban, melyekben szükségszerűen csa­lódni fognak.  4 / 279

  

 

Kérdező:  3. Miért halnak meg ártatlan gyermekek?

HANG: 3. Az ártatlan gyermekekkel kapcsolatban nagyon nem jól látod az életet. Te csak azt a nyúlfarknyi életet veszed számításba, amelyet pár évtizeddel tudtok mérni. Talán nem is gondolsz arra, hogy egy megszületett gyermeknek már mennyi élete és mennyi vétke lehetett, hogy ismét le kellett jönnie a földre azért, mert bőségesen van vezekelni valója.   7 / 580

           

 

Kérdező: Örökbefogadott gyermekünkkel sok problémánk van.

HANG: Nagyon szeretnélek bátorítani benneteket. Csak az igazság elfogadása segíthet.

    Nekem teszitek azt, amit e gyermeknek tesztek. Az irántam való szeretet nem tud megnyilvánulni másképpen általatok, csak úgy, hogy szándékotok legmélyén ez él: amit a legkisebbnek tesztek, Nekem teszitek.

    Fölvázolok előttetek két problémát, azután adok egy tanácsot, és kifejezem egy kívánságomat.

    Az egyik probléma az, hogy amit ti e gyermeknek tesztek, azt valóban Nekem teszitek, de amit ez a gyermek veletek tesz, azt nem Én teszem. Ő már előző életében olyan súlyos gubancokkal telítette önmagát, hogy amikor újra választania kellett, hogy kik legyenek a szülei, akkor ő erre nem is volt képes. Azok a jó szellemek, akik segítettek kidolgozni karmáját, nagyon kevés reménnyel indíthatták volna  őt útjára, ha nem vesznek számításba benneteket, mint nevelő-szülőket.

    Azt látták, hogy szüleitől öröklött terheltségek ellen nem lesz képes e gyermek eredményesen harcolni. Ezért kellett az ő életébe belekalkulálni a ti életeteket is. Kapóra jött ehhez, hogy  ti előző életetekben nagyon mostoha gyermeksorsban vergődtetek, s karmátoknak fővonalához tartozott az, hogy megértők lesztek a mostoha sorsú gyermekek iránt. Ezt tetézte még az, hogy előző életetek mostoha sorsát részben magatoknak is köszönhettétek, s így bizonyos vezeklést is vállalhattok ezért magatokra. Ennek kifejtésébe most nem megyek bele, mert nem fontos. Ami fontos, az az, hogy így e gyermek földi sorsa már nem tűnt reménytelennek atekintetben, hogy Rám találjon, s ugyanakkor általa ti is közelebb kerüljetek Hozzám. ... 7 / 589

 

 

Kérdező: 3. Előző életem hibái miatt kell vezekelnem?

HANG:  3. Tehát előző életed hibái miatt is kell vezekelned. És azért is, hogy helyes önismeretre juss. Volt olyan életed, amelyben nem Hozzám voltál szilárdul hűséges, hanem makacsul ragaszkodtál olyan látáshoz, amely nagyon megkeserítette beosztottaidnak életét. Most ezt a karmádat kell átállítanod úgy, hogy Hozzám légy hűséges minden körülményben!  11 / 891

 

           

Kérdező: 3. A böjtről szeretnék többet tudni.

HANG: 3. A böjttel kapcsolatban tudnod kell, hogy van kétféle étkezési böjt. Az egyik az, amelyet különböző felekezetek saját tagjaik számára előírnak, részben azért, hogy a testi vágyak fékezésével szellemi energiákat tudjanak erősíteni, részben pedig azért, hogy vezekeljenek, s így Velem jobban kapcsolatba kerüljenek. A másik böjt pedig az,  … 11 / 934

 

 

Kérdező: Darabokra törött életemet hozom a HANG elé.

HANG:   Igen. Előző életedben nevelőnő voltál, és erkölcsi magatartásoddal sok gondot okoztál a ház lakóinak. Ugyanakkor sok gondot okozott neked az a két gyermek, akik nevelésedre voltak bízva. És mert nem értetted meg őket, azt akartad, hogy belülről kapj választ arra, hogy miért olyanok ők, amilyenek! Mielőtt megszülettél, azért engedtünk kérésednek, mert vezekelni is jöttél előző életedért. Amit vállaltál akkor, azt most megkaptad!   14 / 1297

           

 

Kérdező: 1. Véleményt kérek a sükösdi médiumról.

HANG: Bármilyen vezeklő, bármilyen imákat ajánló, bármilyen jó szándékot felmutató legyen az a médium, ha nem vall színt az engedelmességből, tehát parancsra ember-gyilkolást is vállaló magatartás ellen,  az a Megtévesztő mellett, tehát Ellenem dolgozik! Ezt tette nem régen a római pápa, amikor felfegyverzést ajánlott az egyik nemzetnek, hogy önvédelemből biztonságosan gyilkolja a másik nemzet embertársait, akik szintén önvédelemből látják jónak ugyanezt. Ebben az esetben ez a pápa feltétlenül a Megtévesztő eszköze volt! Bár nem sokkal később, amikor muzulmán területen volt, akkor ennek pontosan ellenkezőjét állította. Ekkor az Én oldalamon állt. Sajnos, őt e kettősség jellemzi!

    Ha az általad említett médium megáll a papokért engesztelést vállalásnál, akkor csak félmunkát végzett, s jobb, ha nem hivatkozik Rám! Ha viszont tudatja a papokkal, hogy pontosan Rám hivatkozva kötelességük kijelenteni, hogy senki nem vállalhat olyan fegyveres szolgálatot, amelyben embereket gyilkolásra képeznek ki ("Ne álljatok ellen a gonosznak! (Máté 5;39)), akkor válaszút elé állítja a papokat: Mellettem vagy Ellenem! Ha ezt nem teszi, akkor minden vezeklő- és imagyakorlattal csak növeli a számát azoknak a jámbor pótcselekvéseknek, amelyek alapján ki lehet kerülni a valódi megtérést Hozzám, a SZERETETHEZ!  14 / 1346

 

 

Kérdező: 5. Miért vannak pusztító vírusok?

HANG: 5. A földi élet olyan vezeklési hely, amelyben lelketekben kell megtalálnotok életetek értelmét. A halál, a test pusztulása nem tragédia annak, akiben jelen lehet az Én örök szeretetem! Az semmiképpen nem jó, ha valaki a mulandóságot akarja hosszabbítani! Sajnos a legtöbb gyógyító ezt akarja. A léleknek kell meggyógyulnia, azt kell gyógyítani. Az egészség nem jobb, mint a betegség! Aki egészséges, az súlyosabb felelősséget hordoz! Aki nem tud járni, attól nem fogják megkérdezni, hogy merre jártál. De aki járni tud, annak be kell majd számolnia minden lépéséről.

    Jól jegyezd meg! Egyáltalán nem biztos, hogy a halála óráján az lesz a boldogabb, aki életét egészségben töltötte. Sőt! Szívbéke csak annak lelkét tölti be, aki meg tudott békülni betegséggel, halállal egyaránt.  ÉS EZ A LÉNYEG! A többi: mellébeszéd!  15 / 1425

           

           

Kérdező: 1. Mérhetetlenül sokat szenvedek.

HANG: 1. A földi ember szenvedéseinek kettő forrása van. Az egyik kitüntetés, a másik vezeklés.

    Kitüntetés akkor a szenvedés, ha valaki együtt tud szenvedni Velem! Vezeklés akkor a szenvedés, ha valaki azért jött le a földre, mert előző életeiben annyira elrontott valamit, hogy csak a földi életben képes jóvátenni önzését. Mert az a valami, amit elrontottatok, s amiért le kellett jönnötök a földre, az mindig a szeretet volt.

     Ne azon spekulálj, hogy mik voltak azok a szeretetlenségek előző életeidben, melyek miatt lejöttél a földre, hanem arra használd az idődet, hogy a jelen életedben ne forogj magad körül!

    Ne mondd, hogy ezt nem tudod megtenni! Nálad sokkal lehetetlenebb helyzetben lévők is képesek önmagukat átlépve, mások érdekeit figyelve szeretetben élni, tehát könnyíteni azok sorsát, akikkel körül vannak véve! Csak a legismertebbre hívom fel figyelmedet, aki már évtizedek óta csak a fejét tudja forgatni, s százezreket lelkesít és bátorít a szeretet életére! A ti országotokban is járt az illető, és sok ezer ember előtt tett tanúságot Rólam!

   De ha nagyon akarnál, akkor környezetedben, ismerőseid körében is találnál olyat, aki lelki szenvedései mellett eltörpülnek a te testi szenvedéseid! És itt térek rá a második pontra.  15 / 1459

           

 

Kérdező: 1. Miből keletkeznek félelmeim?

HANG: 1. Minden félelemnek három forrása van. A három közül kettőről tehetsz, a harmadikról csak részben.c) Előző életed okán vállalt karmikus sorsvonalad részeként is beépült életedbe a félelem.

    c) Előző életedben sokan féltek tőled, mert olyan volt a munkaköröd, hogy voltak beosztottaid. Nem voltál kedvelt főnök!

   Ha ebben az életedben nagy hangsúlyt teszel a szolgálatra, akkor ezt a forrást is részben meg tudod szüntetni. Azért részben, mert van ennek olyan magadra vállalt büntetés jellege is, amely mindaddig fönnáll, amíg őrangyaloddal nem közlöd, hogy nem kívánod tovább ezt a vezeklést!  18 / 1711

           

 

Kérdező: 2. A múltamat vezekelem, és a jövőmet készítem elő?

HANG: 2. Jól gondolod! Éppen eleget kóvályogtál már a létben! Ideje, hogy átéld mostani testedben azt az újjászületést, mely hatására megtalálhatod végleges helyedet Isten Országában. Örülök, hogy volt bátorságod megfogalmazni ezt: vezekelni a múltért és készíteni a jövődet!

     Kimondhatatlan szeretetem hatásának egyre jobban engedtek! E benső tanulé-konyság hozza meg számotokra azt az áldást, amiért lejöttetek a földre, és ami égi lényekké minősít benneteket! 20 / 1990

           

 

Kérdező: 1. Bal latorként láttam magam álmomban.

HANG: 1. Te azzal a latorral azonosítod magadat, amelyik nem tudott hinni Bennem, mikor a kereszten egymás mellett függtünk. Ne azonosítsd magadat vele! Velem azonosítsd magadat! Benned élek és az a vágyam, hogy ezt örömnek, benső békének, tehát boldogságnak éld meg! Nem tudom helyeselni, amikor valaki  - bizonyos értelemben - állapotszerű bűntudatban éli le életét! Nem azért jöttem közétek, hogy a múltat bogarásszátok, hanem azért, hogy a jelent, az Én segítsé-gemmel, megszenteljétek!

     Nagyon sajnálom, hogy a reinkarnáció felismerése sok emberben nem azt eredményezi, hogy felszabaduljon, hanem azt, hogy vezekeljen! Bár megértenétek, hogy a jelen problémáinak felvállalása azzal az elhatározással, hogy a szeretetben való növekedést és a szeretni tanítást kell előtérbe állítani, tehát a szolgáló szeretetet, nem könnyítik azok a vezeklések, amelyeket bárki vélt, vagy elképzelt előző életének bűnei miatt vállal magára! Bűnöket nem lehet jóvátenni, és nem is kell! Kinőni kell a bűnökből! Kinőni kell az önzésből, és nem arra törekedni, hogy a múlt önzéseiért a jelent megkeserítsétek magatoknak! A szolgáló szeretet nemcsak titeket kötelez, hanem Engem is, Istent is! Ezt tudatosítsd magadban! 23 / 2252

           

           

Kérdező: 3. Egy gyermekem tele van szorongásokkal.

HANG: 3. Szorongásos gyermekednek sincs más útja a szívbékéhez, mint az, hogy Velem kerüljön élő kapcsolatba.

    Mint látod, mindhárom kérdésedre az egyetlen megoldás Én, Jézus, vagyok. Nem kell itt semmiféle vezeklésre, semmiféle karmikus adóságra gondolnod. Arra kell gondolnod, és arra kell törekedned, hogy itt és most befogadj Engem szívedbe! Ha Én, Jézus, otthont találtam benned, akkor a többi már szinte automatikusan megy tovább (Márk 4;28).   25 / 2483

 

 

Kérdező: 3. Hogyan lehetséges a megszállottság?

HANG: 3. …. Az elmebajosok közül nem mind megszállott. A fiziológiás elmebajos, tehát az, aki valami baleset, vagy már külső hatás következtében vált azzá, az nem nevezhető a szó szoros értelmében megszállottnak. Természetesen válhat az ilyen is megszállottá. A funkcionális elmebajos, tehát az, akinél agyi sérülés nem mutatható ki, bizony megszállott, hacsak nem ő maga vállalta vezeklésnek, már születése előtt ezt az elmeállapotot. Egy idő után azonban itt is megjelennek az agyi károsodások.  25 / 2530

 

 

Kérdező: Gyermekeim ki akarnak rakni a szülői házból.

HANG: Kettő oka van jelen szenvedéseidnek. Az egyik az, hogy neked is volt már előző életed, amelyben rosszul bántál szüleiddel, s azért is születtél le a földre, hogy olyan szenvedéssel vezekelj előző életed viselkedésedért, amelyben most vagy. A másik ok pedig az, hogy gyermekeidet nem nevelted olyan istenfélelemre, amilyenre nevelhetted volna.

    De nem szabad kétségbeesni! Ha valóban megbánod eddigi életed bűneit, akkor Én, Jézus, a szívedben lakást veszek, és biztos lehetsz abban, hogy nem engedem meg, hogy erődön fölüli szenvedés érjen. Ha valóban befogadsz Engem, Jézust, életedbe, tehát ha a senkit nem bántást, a mindenkinek megbocsátást és segítést tartod életedben a legfontosabbnak, akkor meg fogod tapasztalni, hogy Én, Jézus, a körülményeidnek is az Istene vagyok, és mindent javadra fogok fordítani. De ehhez valóban szükséges az, hogy együtt élj Velem, tehát az Általam, Jézus által elmondott és bemutatott szeretetet engedd be szívedbe akkor is, ha körülötted a gyűlölet tombol. A földi élet az inkább pokol, mint mennyország. De annak, aki Engem, Jézust elfogadja Urának, Megszabadítójának, tehát aki az irgalmas szeretet útját vállalja, annak szívében mennyországot tudok teremteni a legpokolibb körülmények között is. 26 / 2619

 

 

Kérdező: Ötödik férjemmel jöttem Romániából. Ő iszákos. Én beteg vagyok. Mi a teendőm?

HANG: Ha hiszed, ha nem, e földi sorsodat te választottad azért, mert akkor, amikor még a szellemvilágban tisztán látattad, akkor azt láttad legjobbnak, ha előző életeid sok-sok görcseit, egyszerre veszed magadra, hogy végre ne kelljen többé megjárnod a földi élet poklát.

    Azok a próbálkozásaid, amelyekkel könnyíteni akarsz magadon, csak akkor vezetnek eredményre, ha szíved mélyén elsősorban nem meggyógyulni, hanem megtérni akarsz. Ez akkor fog megtörténni, ha komolyan veszd a Velem való kapcsolatodat. E kapcsolat akkor élő, ha nemcsak kérő imát mondasz, hanem megtanulsz hálálkodni is. Ne gondold, hogy nincs miért hálálkodnod! Adj hálát azért, hogy van hited! Adj hálát azért, hogy bár téged eddigi férjeid elhagytak, de Én, Jézus, a te Istened, soha nem hagytalak el! Adj hálát azért, hogy neked is helyet készítettem a mennyek országában, és téged is szeretettel várnak a szeretet birodalmában. Adj hálát azért, hogy van lehetőséged levezekelni eddigi életeid botlásait ebben az egyetlen földi életedben. És még sorolhatnám, hogy miért kellene hálát adnod. Nagyon fontos ez, mert a hálaima által tisztulni fog benső látásod, és jobban meg fogod érteni, hogy az a kegyetlen sors, amit hordanod kell, az nem szeretetlenség Isten részéről, hanem lehetőség számodra, hogy megfelelő önismeretre jutva, megfelelő alázat járja át lelkedet.

   Az igazi alázat úgy tudja vállalni az élet különböző szenvedéseit, hogy mindig nyitott marad a szeretet fejlődésének irányában.

   Bizony, te is akkor vállalsz Engem, Jézust, ha életed hátralévő részében a senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsátást, és azt a szolgáló szeretés útját teszed magadévá, amit Én magammal azonosítottam, és amit Tőlem mindenki megtanulhat, ha valóban szeret és befogad magába Engem.  27 / 2752

           

 

Kérdező: 2. A vezeklésnek mi értelme van?

HANG: 2. Vezeklésetekre Nekem, Jézusnak, nincs szükségem! Nem is szabad erre tenned a hangsúlyt. De tudnod kell, hogy közvetlenül Isten iránti szeretetedet csak vezekléssel tudod kimutatni.

    Azért nem erre kell tenned a hangsúlyt, mert Én, a te Jézusod arra tanítottalak és azt életem elétek, hogy emberek szolgálata által mutassátok ki Irántam való szereteteteket. A hangsúlyt erre kell tenni! Ezt csak akkor szabad megváltoztatnod, ha Én, a te Jézusod, ezt közvetlenül tudomásodra hozom akár kijelentés, akár látomás, akár valami külső, vagy belső jel által. Az Enyéim számára csak szubjektív mennyország létezik. Csak a kárhozottaknak van objektív, tehát rajtuk kívüli mennyország. A rendi szabályzatok csak addig hordozzák áldásomat, amíg segítenek abban, hogy mélyítsd magadban azt a szívbékét, amely csúcsérték kell, hogy legyen.  28 / 2902

           

 

Kérdező: 3. Bűneim miatt kell vezekelnem?

HANG: 3. Nem kell vezekelned, de kell bizonyos adósságot törlesztened. Te is, mint szinte mindenki, adósságtörlesztésre jöttél e világra. Előző életeid szeretetlenségei, s jelen földi életed szeretetlenségei, olyan adósságokat halmoztak fel, hogy ezeket az adósságokat valamiképpen ki kell egyenlíte­ned. Ennek megvalósítása Velem könnyen megy. Csak az Én igámat kell vállalnod. Az Én igám 'édes'. Az Én terhem 'könnyű'! Mi az Én terhem? Annak a parancsomnak felvállalása, amelyet így vezettem be: 'Új parancsot adok nektek'. És így folytattam: 'Szeressétek egymást úgy, amint Én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást!' (János 13;34.) Tehát Engem, Jézust, aki Élet és Igazság vagyok, ÚT-ként is vállalnod kell! Az eddig megjelent HANG-könyvek tele vannak ennek az ÚT-nak leírásával! 31 / 3147

           

 

Kérdező: 2. Bűneimért vezekelnem kell még? Kaptam bocsánatot?

HANG: 2. Azok, amelyeket te, visszagondolva múltadra, bűnnek gondolsz, már régen nem léteznek! Nem vezeklés miatt kell szenvedned, mint ahogy Nekem, Jézusnak sem vezeklés miatt kellett annyit szenvednem, hanem azért, mert rajtad kívül a föld nem mennyország, hanem inkább pokol! De benned kell, hogy az Én, a te Jézusod jelenléte, mennyországot, tehát békét jelentsen.

    Az előbb azt mondtam, hogy a te fájdalmad RÉSZBEN az Én fájdalmam benned. Azért mondtam, hogy RÉSZBEN, mert fájdalmad nagy része abból adódik, hogy meg vagy kötözve gyermekeiddel.

    Ha komolyan elhiszed, hogy Én, Jézus, jobban szeretem őket, mint te, ha elhiszed, hogy ők valójában már régen nem is a te gyermekeid, mert az anyaság nem állapot, hanem szerep, s e szereped már régen lejárt, ha elhiszed, hogy ők ugyanúgy, mint te, az Istennek gyermekei. Akkor át tudod venni Tőlem azt a szívbékét, amelyet Rajtam kívül senki és soha meg nem adhat neked, és amelyet senki és soha el nem vehet tőled!

   Amíg ezt a gondolkodás-átalakítást nem hajtod végre magadon, addig szenve-déseid nagy részének okozója te vagy, és csak magadat vádolhatod emiatt! 

                                                                                                   32 / 3288

 

 

Kérdező: Uram! Mi az oka annak, hogy nagy tudású, érted sokat szenvedő, neked valóban elkötelezett emberek között is vannak, akik nem fogadják el a reinkarnációt?

HANG: Abban a kultúrkörben, amelyben éltek, nagyon belétek sulykolták azt, hogy a rosszat, a bűnt, tehát a szeretetlenséget, azáltal teszitek jóvá, ha levezekelitek. Tehát a szenvedés vállalása által tudtok megtisztulni. Hozzászoktatok ahhoz, hogy ezt a részigazságot teljes igazságnak éljétek meg. A teljes igazság az, hogy a sze-retetlenséget csak szeretettel lehet korrigálni, és nem szenvedéssel. A szenvedésből lehet tanulni. De csak szeretéssel lehet javulni!

     Mivel szeretni annyit jelent, mint segíteni a rászorulókon, ezért a földi halál utáni életben, mivel ott nincs rászoruló olyan értelemben, hogy segíthetnétek rajta, - ha volna ilyen, akkor Isten közvetlenül ezt meg is tenné - , ezért csak döntést tudtok hozni, ha akartok, hogy szeretni akartok, tehát segíteni akartok a rászorulókon. Ennek megvalósítása egyszerűen képtelenség a földi életen túli dimenzióban.

    Én, Jézus, azért jöttem le közétek, hogy számotokra lehetővé tegyem a földi életen túli döntésetek megvalósítását azáltal, hogy ti is megszületve itt a földön, tudjátok gyakorlatilag szeretni azt az Istent, aki általam minden rászorulóban ezt várja el tőletek."

    Uram! Ez azt jelenti, hogy döntésszerűen megtérni csak odaát lehet? "Pontosan! Itt a földön csak igazolni tudjátok döntésetek komolyságát. (Vágykeresztség!) Vannak olyanok, akik nem ezért jöttek a földre. Ezeket mondottam az ördög-atyától valóknak, és ezekért nem is imádkoztam (Jn 17.9). Ezekért ti is hiába imádkoztok. Illetve, mivel nem tudhatjátok, hogy ki ilyen, ezért az ilyenekért mondott imáitok visszaszállnak rátok (Mt 10.13 és Lk 10.6). Újjászületni csak a földön lehet. Újjá csak azok születhetnek, akik az általam elmondott gondolkodás-átalakítás vállalására jöttek e világra.

    Ennek elfogadása nem nagy tudáson, sem nagy szenvedésen, sem a földön történő nagy elhatározáson, döntésen múlik, hanem azon a nyitottságon, amely a helyes alázat nélkülözhetetlen alapja. Minél valósabb ez valakiben, annál könnyebben fogadja el a reinkarnációt.  37 / 3918

 

 

Kérdező: 3. Ha megbántottam az Urat, hogyan vezekeljek?

HANG: 3. Kétségtelen, hogy fáj Istennek, amikor gyermekei nem akarnak boldogok lenni úgy, ahogy azt Isten gondolja mindegyik gyermekéről. Tehát, ha te eltértél Isten szándékától, akkor elsősorban nem büntetned kell magadat, hanem megbánva helytelen magatartásodat, tenned kell azt, amit most már helyesnek látsz. Túlbuzgóságodban ugyan büntetheted magadat, de tudnod kell, hogy Isten nem büntető Isten. Tehát, ha Ő nem büntet téged, akkor neked sem szükséges büntetned magadat.

   Az, amit ti másokért való engesztelésnek mondotok, nem más, mint annak tudatosítása, hogy minden mindennel összefügg, s így a 'nagy egészben' a ti 'engesztelésetek' törekszik helyre hozni a mások által elrontott 'egészet'. Ilyen volt az Én, a te Jézusodnak is az 'engesztelő' áldozata. Vállaltam az általatok széttört csontok összeforrásának a fájdalmát. Ha bekapcsolódtok az Én vállalkozásomba, akkor ez feltétlenül javatokra íródik. De tudnod kell, hogy ebben az esetben nem az Isten 'engesztelődik', hanem az a 'nagy egész' gyógyul, amelynek te is része vagy!   38 / 4053

           

 

Kérdező: 2. Ima és áldozatvállaláson kívül tehetek-e valamit?

HANG: 2. Felnőtteket csak akkor lehet nevelni, ha ezt ők kérik. Csak felajánlani lehet számukra azt a segítséget, amire te képes vagy. Marad tehát az ima és a vezeklés. 40 / 4293

           

 

Kérdező: 1. Halottaimról szeretnék tudni valamit!

HANG: 1. Te már nagyon megtapasztaltad, hogy a földi élet nem mennyország. Szenvedéseid, s azok a már halott szeretteid, akik eltávoztak a földi életből, kiér-lelték benned azt a lelkületet, amely egyre több örömöt jelent nekem, a te Jézu-sodnak.

    Halottaidról elég annyit tudnod, hogy halálukkal nem jártak rosszul. Elhunyt fiad földi szenvedései megmentették őt a legrosszabbtól, a lelki eltévelyedéstől. Így örökre hálás azért, hogy annyit kellett szenvednie a Földön.

    Igaz, hogy férjed halála nagy űrt hagyott maga után, de ezzel is erősítette benned az örök életbe vetett hitedet. Imáidért nagyon hálás, és sokszor segít neked akkor is, ha te ezt közvetlenül nem érzékeled.

   Keresztanyád látása nagyon megváltozott veletek kapcsolatban, s megbánva gyűlölködéseit olyan 'vezeklést' vállalt, amelyben szüksége van a te imád által történő erősítésre.  40 / 4368

           

 

Kérdező: Sok bűn terheli lelkemet! Számíthatok megbocsátásra?

HANG: Én, Jézus az IRGALOM Istene vagyok! Az egyik latornak, akit Velem együtt feszítettek keresztre, sokkal több bűne volt, mint neked, és mégis ezt hallhatta Tőlem: 'Még ma velem leszel a Paradicsomban!'

   Hidd el, hogy Én, Jézus már régen megbocsátottam neked! Itt volna már az ideje annak, hogy te is tudj megbocsátani önmagadnak! Az a sok szenvedés, amelyet el kellett viselned, vezeklés volt számodra. Hited megmentett téged! Bízz jobban Bennem, a te Jézusodban! Én nem ítéletet jöttem hozni a világba, hanem IRGAL-MAT! Te már nem az vagy, aki vétkeztél, hanem az, aki visszatért szerető Istenéhez!

   Az evangéliumban olvasható tékozló fiú is úgy gondolta, hogy számra már nincs irgalom. Amikor pedig visszatért az atyai házba, édesapja azt se tudta, hogy hogyan mutassa ki örömét e gyermek visszatérése felett (Lukács: 15; 11-24)! Így vagyok Én, Jézus veled! Örömöm vagy Nékem!

    Legyen rendszeres reggeli és esti imád! Ha reggel csak ennyit mondasz: 'Jézusom: Veled és Érted' és így indítod napodat, akkor már áldásommal indultál el. Ha este csak ennyit mondasz: ' Jézusom: hála Néked az elmúlt napért!', akkor már békén hajthatod álomra fejedet. 42 / 4591

           

 

Kérdező: 1. Mit kell levezekelnem és még mennyit?

HANG: 1. Ott élek a te szívedben! Amint Nekem, Jézusnak sokat kellett szen-vednem, mert a földi élet siralom völgye, úgy szenvedés vár mindazokra, akik a földre születtek. Amint Nekem a földi életemben a mennyek országa volt a szívemben, úgy az enyéimnek is kell, hogy az Én, a te Jézusod békéje éljen szívük-ben. E béke a te hited gyümölcse!

   Nagyon szeretlek, és amint szenvedésemet megosztom veled, úgy dicsőségemben is társam leszel. Az a rövid kis idő, ami még hátra van földi életedből, nem csökkentheti szeretetedet Irántam, a te Jézusod iránt!  42 / 4610