Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2. Pénzen vásárolt tanfolyam, adomány, eszközök, továbbtanulás pénzért, Parapszichológia, Pszhichotronika.

Pénzen vásárolt tanfolyam     

 

 

Kérdező: 1. Megvilágosodtam, de még nem tudom, hogy mit, mikor és hogyan!

HANG: 1. Olyan bájosan aranyos vagy! Kijelentésed hasonlít ahhoz a megálla-pításhoz, amikor valaki azt mondja, hogy megebédeltem, de nem tudom, hogy mit, mikor és hogyan. Aki ennyire bizonytalan abban, ami vele történt, avval valójában nem történt semmi. Drága Gyermekem! A tanfolyamokon pénzért osztogatott meg-világosodásnak semmi köze ahhoz az Általam nyújtott látásmódhoz, amely az értelmeden keresztül, a szíved által megérti és megéli Isten akaratát. Aki erre képes, az megvilágosodott! A világ világosságává, a föld sójává, szeretetem hordozójává válik, és Én az Atyával hozzá megyünk és lakást veszünk nála. Ugyanis, akiben az Isten élhet, az az ember ragyog a szelídségben, élen jár a bölcsességben, hosszútűrően viseli a megpróbáltatásokat, és szolgálva szeret. …  1 / 39  Való Zénó

 

 

Kérdező: Uram! 1. Mi a véleményed a pszichotronikáról?

HANG: 1. Az első kérdésedre válaszom ez: Mivel ma az emberek hite megfogyat-kozott, hiszékennyé váltak. A hit a szívnek a szeme. Ma a harmadik szemmel akartok látni, s akiknek ez megadatott, azok nagyobb hatással tudnak rátok lenni, mint azok, akik a szívükkel, tehát szeretetük, áldozatos életük által akarnak hatni rátok. Gyorsan akartok olyan eredményeket látni, melyek sikerélményekben is megnyílvánulnak. Szeretet nélkül a pszichotronika nem ér semmit. A szeretet pszichotronika nélkül is mindenre képes. Azt, hogy mennyire van szeretet a pszichotronikában, azon lehet lemérni, hogy mennyire kötött, illetve szabad a pénzzel kapcsolatban. De nem-csak. Fontos azt is felmérni, hogy mennyire időigényes. E téren fordított a helyzet, mint a pénzzel kapcsolatban. Ha pénzt nem, de sok időt vesz igénybe, akkor érdemes odafigyelni rá. De aki gyors eredményt vár ettől, azt csak sajnálni tudom. Ilyen és ehhez hasonló tanfolyamokat senkinek sem szoktam ajánlani. Nem, mert valóban kevés az időtök. Fontos lenne megtérésre, gondolkodás-átalakításra fordítanotok a még rendelkezése­tekre álló időt, míg nem késő.   4 / 337

 

 

Kérdező: Van bizonyos képzettségem a természetgyógyászat terén. Úgy gondolom, hogy benső indíttatás késztet arra, hogy tovább fejlesszem magam. Kérdésem az, hogy vállaljak-e olyan tanfolyamo­kat, melyek e téren előbbre vihetnek, s ennek következtében vállaljam-e azt, hogy csak ezzel foglalkozzam?

HANG: Összegezem: Nem adom áldásomat olyan tanfolyamok látogatására, melyekért fizetned kell. Nem adom áldásom olyan beavatásokra, melyekért fizetned kell. Áldásomat adom olyan tanulmányozásokra, melyeket munkád mellett - termé-szetesen pénzért vásárolható könyvekből - igyekszel elsajátítani. Áldásomat adom minden olyan imádra és energiaátadásodra, melyeket kenyérkereső munkád mellett, szeretet­ből végzel. És főleg áldásomat adom minden Felém fordulásodra.   5 / 372

 

 

HANG: A különböző tanfolyamokkal azért kell óvatosan bánni, mert legtöbb esetben azok, akik tartják, a meggazdagodás reményében teszik ezt, még akkor is, ha szavaikkal tagadják e szándékukat. A különböző tiszteletdíjak, és egyéb, a tan-folyamokkal kapcsolatos kiadások, bevételek óhatatlanul elárulják, hogy Engem gyakorlatilag kiiktattak az egészből.

     Kettő fegyvert kell nagyon komolyan vennetek: az okosságot és az óvatosságot. Ezeknek megfelelő használata segíthet benneteket abban, hogy lelepleződjék körei-tekben a gonosz, még mielőtt komoly kárt tehetne bennetek.  5 / 396

 

 

HANG: Nagyon súlyos probléma a ti életetekben az, hogy különböző tanfo-lyamokra hivatkozhattok, mikor arról van szó, hogy Velem kapcsolatba kerültetek. Azért súlyos ez a probléma, mert ez csupán felszín. Legtöbb tanfolyam mögött, melyek most annyira divatosak köreitekben, és amelyekért annyi anyagi áldozatot is hoztok, csak rövid-távon és a felszínen adnak simogatást, reményt a Velem való egységre.

   Sajnosnak kell mondanom azt a tényt, hogy nem imában közvetlenül, hanem kü-lönböző mesterek által irányított szellemi, gondolati gyakorlatok útján vállaltok olyan beavatásokat, amelyek nem Engem, hanem Belőlem részeket kínálnak fel nektek, s ti abban a hiszemben, hogy Rám találtatok, olyan magabiztos életdöntéseket hoztok, amelyek egy idő után csütörtököt mondanak. De ekkor már csak óriása alázattal és megbánással lehet helyrehozni azt az elrontott jót, amelyet ti rossznak ítéltek meg, mert az is. …  7 / 526

 

 

Kérdező: 1. Egy tanfolyamról érdeklődöm, amellyel kapcsolatban bizonytalan vagyok.

HANG: 1. Az általad említett tanfolyam mindaddig hasznodra válik, amíg nem kerül komoly anyagi áldozatba. Én mindig helyeseltem azt, ha valaki tanulni akar azért, hogy szeretetét jobban ki tudja mutatni embertársai felé. De mindig elleneztem azt, amikor valaki pénzért akar eladni, vagy vásárolni beavatásokat. Áldásom nincs azon, ami üzleti érdekből történik csupán. Mindenkit be tudok avatni, mindenkinek tudok Lelkem által olyan karizmát adni, amivel segíteni tud az embereken, de elhatárolom magam minden olyan iránytól, amely a meggazdagodást állítja főhelyre.

   Első kérdésedre tehát a válaszom ez: Amennyiben időd lehetővé teszi, hogy a ne-vezett tanfolyamra beiratkozz, tedd meg, ha nem kerül különösebben pénzedbe, és ha nem annak reményében teszed, hogy anyagi előnyökhöz juttasson a jövőben e tanfolyam.  8 / 657

 

 

Kérdező: Hogyan tudnám önmagam legjobban megismerni, megvalósítani?

HANG: Ma sokat és nagyon vonzóan beszélnek és írnak arról, hogy miképpen tudja valaki megvalósítani önmagát. Kedvet kaptatok erre, és bizony nem kevés idő- és anyagi áldozatot tesztek le az önmegvalósításnak nevezett áldozat asztalára, hogy aztán azt tudjátok mondani: elindultam az önmegvalósítás útján, mert részt vettem bizonyos tanfolyamokon, beavatásokon, s hiszem, hogy így leszek igazi önmagam.

    Egy idő után azonban úgy veszitek észre, hogy valami miatt nem működik úgy a dolog, ahogy szeretnétek. Hamarosan kétféle emberrel kerültök kapcsolatba: akik már nem hisznek nektek, és akik még nem hisznek nektek. Az első csoporttal nem tudtok mit kezdeni, mert a kiábrándult ember olyan, mint akit a kígyó megmart. Fél már a gyíktól is. A másik az a terület, amelyen még lehet találni reménykedő embereket, akik még bízni tudnak abban, hogy a természet erői a hit által valóban képesek csodákra.

    Nem folytatom. Megismétlem azt, amit kétezer évvel ezelőtt sokszor és sokféle módon mondtam el hallgatóimnak: Aki meg akarja menteni életét, el fogja azt veszí-teni. De aki elveszíti életét ÉRETTEM ÉS AZ EVANGÉLIUMÉRT, az nyeri azt meg! (Márk 8;35).  ….   9 / 718

 

 

Kérdező: 2. Tanfolyamokkal elősegíthetem lelki fejlődésemet?

HANG:  2. Ami Tőlem van, az nem vehető meg pénzért. Amit valaha mondottam: "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!" Ez mindenkorra érvényes. De azt is mondottam, hogy méltó a munkás a maga bérére (Máté 10;8-9). Tehát hatalmat nem, de isme-retet lehet pénzért venni. Azt mindenképpen tudnod kell, hogy a Velem való szemé-lyes kapcsolat nem tanfolyamok függvénye, hanem a jó szándékú, áldozatos szol-gálat-vállalás függvénye.  10 / 862

 

 

Kérdező: 1. Félek a tanfolyamoktól. Miért?

HANG: 1. Jól érzed a dolgokat. A ma országotokban elburjánzó tanfo­lyamok mögött sokkal több a jóhiszemű emberek kihasználását meg­célzó kapzsiság, mint a szeretetből áradó jóindulat.  11 / 979

 

 

Kérdező: 2. Sok pénzbe került eddig, hogy gyógyítani tudjak, és mégsem tudok. Van értelme tovább próbálkozni?

HANG: 2. Nem ajánlom, hogy pénzt adj gyógyítást tanító tanfolya­mokra. Ha egy betegnek szüksége van az egészségre, akkor a te imád sokkal többet tud használni, mint bármiféle gyógyítás-tudomány! De jó, ha tudod, hogy a legtöbb esetben éppen a betegségek által menekül­nek meg az emberek a kárhozattól, mivel egészségüket nem arra szokták használni, hogy Értem éljenek, hanem Ellenem, vagyis saját maguk ellen! 14 / 1259

 

 

Kérdező:  Szeretnék elvégezni különböző gyógyító tanfolyamokat. Most is gyógyítok.

HANG: Sokkal jobban meg kellene gondolnod, hogy "igen kevés nyugdíj”-adból érdemes-e tanfolyamokért pénzt áldoznod, amikor a házadat is tataroznod kellene!

   Kétségtelen, hogy komoly hitproblémád van. Gyógyítani, segíteni másoknak, ez nagyon szép és jó, de a legfontosabb mégis csak az, hogy benned az Én békém le-gyen. Tudatosabban kellene az örök dolgok felé fordulnod! Többször kellene fölten-ned gondjaiddal, problémáiddal kapcsolatban e kérdést: "Mi ez az örökkévalósághoz képest?"

   Nagyon ajánlom, hogy olvasd el az eddig megjelent tizenkét HANG-kötet min-degyikét. Sokkal olcsóbb, mintha tanfolyamokra fizetnél be, és sokkal több tisz-tánlátást, erőt meríthetnél belőlük, mint bármilyen meditációból. Médiumomnál meg-rendelheted!

    Meg kell mondjam neked, hogy gyakran az az érzésem, hiába szeretlek benneteket életemnél is jobban, - azt az emberi életemet, amelyet föláldozhattam értetek, azt föl is áldoztam, és isteni életem is rendelkezésetekre áll! -, ti sokkal inkább azzal vagytok elfoglalva, ami - bár szükséges, de mégis - csupa mulandóság. Annyira szeretnék segíteni, de ti legtöbbször nem az után vágyakoztok, amit Én adhatok: békére, nyugalomra, benső hazataláltságra, hanem valami egészen mást. Nagyon szeretném megértetni veletek, hogy ezért az egészen másért ne Hozzám forduljatok!   15 / 1383

 

 

HANG: Az anyagi áldozatokat kívánó tanfolyamokat meg kell gondolnod, mert a szerető szolgálathoz szükséges energiákat Én mindenkinek ingyen adom. Mindig csak azt érdemes megtenni, ami halálod óráján örömmel fog eltölteni! Ez pedig mindig a másokért élés irányában helyezkedik el.

  Vigyázzatok, nehogy önzésbe ágyazott legyen a különböző tanfolyamokon szerez-hető ismeret birtoklása azzal az ideológiával, hogy majd másoknak váltok ezzel jobban hasznára. Kell szerezni ismereteket, de csak azok az ismeretek segítik lelki fejlődéseteket, amelyek gyökerei az evangéliumaimban megtalálhatók. 19 / 1857

           

 

Kérdező: 2. Egy beavatásról kérdezem a HANG - ot.

HANG: 2. … Tanfolyamokat bárki tarthat anyagi ellenszolgáltatás fejében. De áldásomat csak olyan beavatás hordozza, amely független a pénztől. Az idők vége-zetéig érvényben marad kijelentésem: "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!" …  

                                                                                                    19 / 1906

 

Kérdező: 1. Pénzért vettem meg a REIKI - beavatást, tudatlanul.

HANG: 1. Tanfolyamért szabad pénzt kérni, de beavatásért nem. Minden előadó kérhet annyit egy órára, mint egy matek- vagy angoltanár kér a saját tantárgyának ismertetéséért. A REIKI harmadik beavatásért kért összegek egyes helyeken, enyhén szólva erkölcstelen kizsákmányolásnak minősülnek! Visszaélés a hiszékeny emberek jó szándékával!   23 / 2286

 

 

Kérdező: 2. Végezzek-e Egyetemes Energia tanfolyamot 3-4 szinten?

HANG: 2. A pénzért történő beavatásoktól Én teljesen elhatárolom magamat! Bizonyos tanfolyamokért természetesen kérhetnek pénzt a tanárok, de ez nem emelkedhet a más tanárok átlagórabére fölé! Ha több pénzt kér egy tanfolyamot vezető, mint pl. egy magyar-, vagy matektanár az órájáért, akkor ne vállald az ilyen tanfolyamot, mert ott Én nem vagyok jelen! Akkor sem vagyok jelen, ha bármilyen szép ígéretekkel, jövővel, eredményekkel kecsegtet az előadó!   22 / 2223

 

 

Kérdező: 2. Helyesen teszem, ha bekapcsolódom egy tanfolyamba?

HANG: 2. Nem teszed helyesen, ha bekapcsolódsz az általad említett tanfolyamba. E tanfolyam pénz-centrikus. Tehát nincs közöm Hozzá!   26 / 2613

 

 

Pénzért vett adomány

 

 

Kérdező: 1. Hogyan és mire használjam Isten adományát?

HANG: 1. Akinek Isten adományokat ad, azokat munkatársaivá avatja! Én, aki magamról azt mondottam, hogy aki Engem lát, az látja az Atyát is,  veletek nem mint eszközökkel, hanem mint szabad emberekkel akarok együttműködni! Adományom teljesen ingyenes, de alkalmazásának hogyanját, módját rátok bízom, és ilyen tekintetben hozzátok alkalmazkodom. Ezt azt jelenti, hogy akkor sem vonom vissza, ha Ellenem használjátok (Máté 7;22-23)!

   Adományaimat továbbadni csak akkor és annak lehet, amikor és akinek Én ezt kifejezetten engedélyezem! Ha valaki nem Velem beszéli meg közvetlenül azt, hogy kinek és mikor adja tovább a Tőlem kapott adományt, akkor nem az Én ado-mányom, hanem a Megtévesztő által hamisított adományom kerül továbbadásra! Az ilyen adománnyal is lehet jeleket és csodákat produkálni, de ezek gyümölcsei méltatlanok Hozzám is, hozzátok is!

   A pénzért vett adomány egészen biztosan nem Tőlem való. E kijelentésem: " Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok (Máté 10;8)!", örökérvényű! Ha tehát tovább akarod adni a Tőlem kapott adományodat, akkor minden alkalommal külön-külön beszéld meg velem imádságodban. Csak akkor és annak add tovább, ha szívedben ez békét hoz!

    Fontosnak tartom itt megemlíteni, mivel nemcsak te, de többen is olvasni fogják e gondolataimat, hogy azok, akik jóhiszeműen pénzért különböző "beavatásokban" részesültek, ha ezt jóhiszeműen kezelik, használják, akkor "kicserélem" hamisít-ványukat IGAZ-ra! De nagyon fontos a tiszta szándék! 18 / 1790

 

 

Pénzért vásárolt eszközök

 

Kérdező: Ingámon ártó erő van. Gyógyító kristály-rudam kezelését hogyan tudom megtanulni? Jól imádkozom?

HANG: Ingádat tedd félre, a kristályrúdról és annak használatáról pedig a következőket mondom:

    A kristályrúd a maga természete szerint olyan megkötött energiákkal rendelkezik, melyeknek sugárzása nem szorul különösebb, megtanulandó módszerek kidolgo-zására. Tehát magának a kristálynak ön-magában van sugárzása, rezgésszáma. Ha azzal a dimenzióval, melyben Én érzékelhetően élek, amit ti túlvilágnak neveztek, akarod kapcsolatba hozni, akkor nem kell mást tenned, mint imádkozni fölötte és kérni rá az Én erőmet.

     Olyan ez, mint mikor valaki vizet szentel. A szenteltvizet sem szükség felszentelt papnak létrehozni. Én minden gyermekem imáját meghallgatom, ha olyat kér, ami hasznára válik a lelkeknek. Kérd tehát áldásomat arra a kristályra, s hidd el, sem-mivel sem leszel hátrányban azokkal, akik súlyos pénzeket adnak ki azért, hogy kristályukat eredményesen tudják használni. Engedd, hogy az Én Lelkem legyen a te Mestered. Irányítson Ő, s akkor nemcsak kristállyal, de egy fapálcával is csodákat fogsz tudni tenni. Sem Nekem, sem apostolaimnak nem volt kristályunk, nem volt ingánk, de volt áradó szeretet a szívünkben, és volt olyan hitünk, mely a hegyeket is képes volt megmozgatni. Ezek nélkül a legcsodálatosabb kristály, a legdrágább tanfolyam sem ér fabatkát sem.  4 / 319  

 

Továbbtanulás pénzért

 

 

Kérdező: 1. Vállaljak-e olyan továbbtanulást, mely a pozitív gondolkodásomat előbbre viszi?

HANG: 1. A továbbtanulás ma már általában pénztárca kérdése. Azért mondom, hogy ma már, mivel e téren az előadók nem szégyenlősek, s ugyanakkor vannak olyan könyvek, van olyan irodalom, melyből magánúton is szerezhet bárki elégséges ismereteket.

     Tudom, hogy amit te akarsz, arról az járja, hogy nem lehet könyvből megtanulni. De ez csak részben igaz. Ma már semmi sem történik csupán szájhagyomány, vagy közvetlen gyakorlat útján. Még járni, táncolni, tornászni is meg lehet tanulni bizonyos fokig könyvekből.  6 / 487

 

 

Kérdező: 3. Kerülhet-e pénzbe a gyógyító erő?

HANG: 3. Tanulás kerülhet pénzbe, de erő, energia, amely Istenből forrásozik, csak független lehet a pénztől!   42 / 4608

           

Parapszichológia, amely pénzbe kerül

           

 

Kérdező: Vállalhatok súlyos anyagi terhet a parapszichológia érdekében? Kell ez nekem?

HANG: Semmiféle parapszichológia érdekében, amely pénzbe kerül, ne menj a saját fejed után. Csak azt az utat érdemes követned, amelyet férjed is helyesel. Ahol két ember már összekötötte életét, ott nem szabad anyagi dolgokban széthúzni. Mérhetetlenül nagyobb érték e téren az egyetértés, mint bármilyen szellemi gazdagodás. Tehát ne az érzéseid után menj, hanem férjed után!  11 / 925

 

Pszhichotronika

 

Kérdező: Uram! 1. Mi a véleményed a pszichotronikáról?

HANG: 1. Az első kérdésedre válaszom ez: Mivel ma az emberek hite meg-fogyatkozott, hiszékennyé váltak. A hit a szívnek a szeme. Ma a harmadik szemmel akartok látni, s akiknek ez megadatott, azok nagyobb hatással tudnak rátok lenni, mint azok, akik a szívükkel, tehát szeretetük, áldozatos életük által akarnak hatni rátok. Gyorsan akartok olyan eredményeket látni, melyek sikerélményekben is meg-nyilvánulnak. Szeretet nélkül a pszichotronika nem ér semmit. A szeretet pszichot-ronika nélkül is mindenre képes. Azt, hogy mennyire van szeretet a pszichotro-nikában, azon lehet lemérni, hogy mennyire kötött, illetve szabad a pénzzel kapcso-latban. De nemcsak. Fontos azt is felmérni, hogy mennyire időigényes. E téren for-dított a helyzet, mint a pénzzel kapcsolatban. Ha pénzt nem, de sok időt vesz igénybe, akkor érdemes odafigyelni rá. De aki gyors eredményt vár ettől, azt csak sajnálni tudom. Ilyen és ehhez hasonló tanfolyamokat senkinek sem szoktam ajánlani. Nem, mert valóban kevés az időtök. Fontos lenne megtérésre, gondolkodás-átalakításra fordítanotok a még rendelkezése­tekre álló időt, míg nem késő.  4 / 337