Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2. Élmények. El kell e mondanom másoknak élményeimet. Istenélmények. Az istenélmények arra valók …

 

Kérdező: 1. Két álmomról kérek véleményt, melyek a másvilággal kapcsolatosak.

HANG: 1. Álmaid két fontos figyelmeztetést tartalmaznak. Az egyik az, hogy lelked mélyén élő kapcso-latban vagy az égiekkel, tehát tudatosítanod kell magadban azt, hogy nagyon vigyáznak rád azok, akik Istentől erre felhatalmazást kaptak. A másik figyelmeztetés, hogy az angyalok vigyázó szerepében akkor hiszel igazán, ha törekszel nagyon reális lenni. Ne engedd tehát, hogy figyelmed elterelődjön a hétköznapi, földi feladataid elvégzéséről.

    Aki komolyan hisz a jó szellemek segítő szolgálatában, az nem arra törekszik, hogy lelki élményekhez jusson, hanem arra, hogy földi életében idejét és szeretetét okosan használja fel.  13 / 1174

           

 

HANG: A legfontosabb tehát az, hogy Engem egyre jobban megismerjetek evangéliumaim alapján, és egyre több lelki élményre nyíljatok rá elmélkedéseitekben, imáitokban, olvasmányaitokban Velem kapcsolat­ban.!   / 1466

 

 

Kérdező: CSODÁLATOS MEGTAPASZTALÁSAIM VOLTAK!

            Az a sok gyönyörű álom és élmény, amelyeket átélhettem, kitől származott?

HANG: Minden, ami épít, buzdít, vigasztal, az Tőlem van! Nagyon sok olyan forrás nyílt meg számodra a szellemvilágban, amely a földi életedet szeretetben gyümölcstermővé tudja tenni.

    Egy fa, ha jó talajba ágyazódtak gyökerei, ha megfelelő Napot és esőt kap, akkor automatikusan meghozza azokat a gyümölcsöket, amelyek saját természetének élvezetes adományai magasabb létsíkok  (állat, ember) számára.

   Az embernél nem egészen így áll a dolog! Nagyon fontos a talaj, ahol és akikkel élsz, nagyon fontos a Nap, a szeretetem, amit árasztok feléd, nagyon fontos az eső, az információk, tehát a források, a könyvek, előadások, emberi kapcsolatok, de mindez nem elég! Ezek önmagukban nem képesek olyan gyümölcsöt kiérlelni a te életedből, amely az egész örökkévalóság örömét szolgálná! Mi hát az, ami az előzőket képessé teszi arra, hogy Isten öröme légy?

    Az IRÁNY! Minden azon múlik, hogy az előbb említetteket milyen irányba állítottad be életedben. E téren némi aggodalmam van.

    Minden erőddel azon kell lenned, hogy ne te magad légy magad számára a legfontosabb, hanem az, hogy Én mit akarok itt és most veled! Neked nagyon elmélyült és célirányos reggeli imáidnak kell lennie ahhoz, hogy a jelened megszentelését ne csak mindennél fontosabbnak tartsd, de ennek megvalósítására törekedj is!

    Az nem jelent semmit, hogy tudsz járni vagy nem! Nem jelent semmit, hogy mi történik veled. A legfontosabb az, hogy mi történik benned! Olyan nap nem létezik, hogy ne volna lehetőséged kimutatni szeretetedet, tehát azt, hogy Én benned élek. Lelkem élteti a te lelkedet! Ezt ne feledd el! A másokra figyelés sokkal fontosabb, mint az, hogy rád figyeljenek! Meg kell értened, hogy nem te vagy az érdekes, hanem Én! Amennyiben ez realizálódik benned, annyiban tudsz te érdekes lenni Nekem! És ez a lényeg!

    Végeredményben még az is teljesen mindegy, hogy élményeid honnan voltak és vannak. A lényeg az, hogy ezeket mire használtad és használod! A szeretni tanításnál fontosabb nincs a világon. Mindenki azért születette le a földre, Én is, hogy ezt valósítsa. Sajnos, az önközpontúság, az érdekessé válás igénye az emberek nagy részét szinte alkalmatlanná teszi a szeretni tanítás okos megvalósítására.

    Aki sokat kap, attól sokat is követelnek. Mindig mindenkinek csak az marad meg, mint örök érték, amit mások érdekében odaadott!  20 / 1964

 

 

Kérdező: 1. Egy élményem következményeiről

HANG: 1. A te benső kiüresedési élményed, bármennyire kellemetlen állapotot éltél meg ezzel kapcsolatban, biztos jele annak, hogy Isten adományokkal akar ellátni téged. Amit te megéltél, azt lelki szárazságnak hívják. Kegyetlennek tűnik, pedig nem történik ilyenkor más, mint az, hogy Isten elveszi, visszavonja tőled azokat az ajándékait, amelyeket addig életed értelmének, örömforrásának éltél meg.

Olyan ez, mint mikor egy anya naponta ad ajándékokat gyermekének, és a gyermek ezeknek nagyon örül, s szinte öröme egyetlen forrásának éli meg ezeket az ajándékokat. De ha az anya azt akarja, hogy ne az ajándékait, hanem magát az anyát szeresse a gyermek, és azt élje meg, hogy öröme forrása maga az anya, akkor nem ad ajándékot, hanem várja, hogy ne az ajándékokért, hanem önmagáért szeresse a gyermek az anyját.

 Így van veletek az Isten is. Megvonja ajándékait, hogy önmagáért szeressétek a SZERETETET. Egy ilyen lelki szárazságban nem marad más igazolása annak, hogy szereted az Istent, mint a HŰSÉG!

  E hűség következménye, hogy különböző képességek, amelyek egyben felelős-séggel is járnak, kezdenek működni abban, aki hű marad a jó érzést biztosító ajándékok elmaradása után is

    Kérd gyakran, akár rendszeresen a bölcsesség adományát, hogy azt a szerepet, amely a lelki szárazság után kiformálódik benned, egyre jobban, tisztábban és ered-ményesebben tudd megélni.  25 / 2501

           

 

Kérdező: 2. Egy karizmatikus közösségben feltöltődöm rövid időre.

HANG: 2. A Velem, Jézussal való kapcsolatot elsősorban nem élményvallásnak lehet nevezni, bár időnként csodálatos élményt is biztosítok enyéimnek. A Velem való kapcsolat lényege olyan jót akarás, tehát szeretés, amely igyekszik építeni, buzdítani és vigasztalni mindazokat, akik erre lehetőséget adnak. Ennek feltétlen feltétele az, hogy igyekezned kell meglátni másokban Engem, mint RÁSZORULÓT! Aki a rászorulókon segít, az, az Irántam való szeretetét mutatja ki! A végső elszámoláskor ez lesz a döntő!(Máté 25;34)   27 / 2760

 

 

Kérdező: 1. Egy kör megszervezéséről kérdezem a HANG-ot.

2. Álmaimról, benső élményeimről kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Akár álomban, akár ébrenlétben dönt valaki úgy, hogy jót akar tenni, az mindig remélheti azt, hogy áldásom kíséri döntését.

    Egyetlen szellemi lény sem magányos sziget. Ezért a szeretetnek mindig készen kell lenni arra, hogy formát, keretet adjon annak a kiáradásának, ami a lényegéhez tartozik. Mert a szeretet nem más, mint a szívjóságnak a kiáradása, a jóságnak megtestesülése. Az ehhez szükséges formát lehet szervezésnek nevezni. Csak arra kell ügyelni, hogy ne a forma legyen a lényeg, hanem a tartalom! Erre kell a hangsúlyt helyezni!

    Mivel minden rossz egy elrontott jó, ezért általában az intézményesült szeretetet el szokta torzítani az a keret, amely a formát adja számára. Ennek kivédésére nagyon kellene vigyáznotok minden szerveződésnél, minden intézményesülésnél! Egy szerve-ződés, egy keret akkor helyes, ha a tartalomhoz képes igazodni, és nem akkor, ha a tartalmat akarja önmagához igazítani!

    Álmaid, benső élményeid, nagyszerű eszközök lehetnek arra, hogy erősödjön benned az Irántam való bizalom, s növekedni tudj hitben és szeretetben, de ezek veszélyt is hordoznak magukban, ha nem teszel nagy hangsúlyt  az evangéliumaim tanulmányozására, az Általam felkért gondolkodás-átalakí­tásra (Márk 1;15). Angyalaim, ha fontosnak tartják, meg fogják adni azokat az eligazításokat álmodban is, ébrenlétben, lelki élményekben is, amelyekre szükséged van ahhoz, hogy azon az úton maradj, amellyel Én, Jézus, azonosítottam magamat (János 14;6).

    Nagy lehetőség számotokra az, hogy kapcsolatban állhattok angyalaimmal is. Nekik is van lehetőség arra, hogy növekedjenek Bennem, s erre nagyszerű eszköz számukra az, ha segítségüket kéritek!  31 / 3152

           

           

 

Kérdező: Uram! Mi az oka annak, hogy egy több évtizede működő közösségben, ha nem is visszafejlődés, de bizonyos stagnálás állt be. Ugyanakkor pedig nálam annyira felerősödött a munka, hogy alig bírom.

   Amikor az említett közösségben azt mondtam, hogy az aratni való sok, de a munkás kevés, akkor a szerintem Neked legjobban odaadott testvérem azt mondta, hogy az aratni való kevés. Mi itt az igazság?

HANG:c) Bizony, nem a tökéleteseket, egyáltalán nem a legkiválóbbakat választottam közületek arra a szerepre, amelyet te kaptál. Te, miután már felismerhetted, hogy Én, Jézus, ki vagyok, lelked legmélyén beláttad, hogy mennyire nemcsak semmi vagy, hanem egészen 1976 okt. 4-ig, csak akadálya voltál az Istentől földre áradó kegyelemnek.

    Abban az élményben, lelki fájdalomban, amelyet akkor átéltél, bizony bele is lehetett volna halni. De Én, Jézus, már előre felkészítettelek, hogy élj át valamit abból az égi örömből is, amely azóta is benső békéd, hazataláltságod örömének állapotszerű forrása. Tehát az, hogy be van írva neved a mennyben! Szerelmem valamiképpen visszhangra talált benned, s ez teszi szavaidat vonzóvá azok előtt, akik sok-sok szenvedés, meg nem értés után, szeretetre vágynak.

    Sokan még ma sem akarják elhinni, hogy Én, Jézus, érzékelhetően boldogító módon élek bennük, és olyan megtapasztalásban szeretnék mindenkit részesíteni, mint amilyen megtapasztalást Lukács 24;49-ben ígértem, és a Szentlélek kiáradá-sakor számukra be is teljesítettem.

   Nem adhatok örömhíremnek hatékony erőt olyan lelkekben, akik nem tudnak módfelett örülni a bennük élő jelenlétemnek. Mindaddig, amíg ez a számotokra leg-fontosabb jelenlétem nem foglalhatja el a legfőbb helyet szívetekben, nem sugározza át egész magatartásotokat, nem hozhattok maradandó gyümölcsöt!   35 / 3638

 

 

Kérdező: Félelmetes szorongások és boldogító élmények között élek.

HANG: Nagy energiákat csak nagy feszültségek tudnak létrehozni. Nagy felada-tokat csak nagy energiákkal lehet végrehajtani.

    Önmagad felvállalása, előző életeidben felhalmozott adósságaid törlesztése, jelen életedben eléd kerülő áldozatokért adandó hála felébresztése, tehát feladataid szeretetben és bizalomban történő elvégzése, ezek mind, mind, az átalagnál nagyobb energiát követelnek tőled.

   Ne feledd! Én, a te Jézusod vagyok! Az Én erőm, a te erőd is! Tehát bizonyos értelemben örömöm és sorsom a te örömöd és a te sorsod is! Te a Győztes oldalán állsz!  35 / 3700

           

 

 

Kérdező: Kis unokám karácsonyi élményéről kérdezem a HANG-ot.

HANG: Valamikor azt mondottam nektek, hogy legyetek olyanok, mint a gyermek. (Lk. 18.17)! E mondatomat különbözőképpen szoktátok magyarázni. 'Nyitottság, tisztaság, tanulékonyság, társadalmi kicsiség, egyszerűség, stb.' Én, Jézus, most teszek ezekhez még valamit.

    Mindannak, aki a földre születik, indulásban nagyon vékony, és könnyen átjárható a tudat és a tudatalatti között lévő fala. Így az őstudattalanból, amely kimond-hatatlanul sok információt hordoz magában, a legkülönbözőbb képek, ismeretek, gondolatok törnek fel a tudatba. Amint múlik az idő, amint egyre több ismeretet szereztek be tudatotokba 'kívülről', egyre jobban szilárdul és vastagodik az a bizonyos fal, gát, amely a tudattalant elválasztja a tudattól.

   Az Én tudatom és tudattalanom között még akkor is, amikor már elmúltam tíz éves, oly könnyed volt az átjárás, hogy teljesen ámulatba ejtettem az akkori írástudókat, akikkel a templomban társalogtam. Ugyanekkor, éppen e miatt, komoly fájdalmat okoztam édesanyámnak és nevelő apámnak.

   Mindezt azért írattam le számodra médiumommal, mert nem szeretném, ha valami egészen különleges rendkívüliséget álmodnál unokádról. Maradjon ő csak korának megfelelő szinten rendes, normális gyermek. Ne akard őt a többi gyermek fölé emelni, bár ez természetesen tetszene neked, hiszen a te unokád!

   Bizonyos értelemben mindannyian rendkívüliek vagytok Isten szemében, mert egyetlenjei vagytok Istennek. Más értelemben viszont mindannyian azonos külde-téssel, a szeretni tanítás küldetésével jöttetek le a földre.

   Unokáddal szemben is magadért felelsz annyiban, hogy ne akarj beleszuggerálni olyan rendkívüliséget, amely később inkább keresztet, mint áldás jelent majd neki is, másnak is.

   Leveled alapján úgy gondolod, hogy médiumom azért lehet boldog, mert szólok hozzátok rajta keresztül. Tévedésben vagy! Őt is boldoggá csak az a szeretet teheti, amellyel szolgál másokat. Tehát boldogsága nem attól függ, amit kapott, hanem attól, mennyire tud szeretni másokat. Hidd el, a te fakanalad, és médiumomnak adott képesség teljesen azonos erkölcsi értéket hordoz. És ha te nagyobb szeretettel forgatod a fakanaladat, mint médiumom a Tőlem kapott képességét, akkor te messze felülmúlod őt!

    Édesanyám, Mária sem attól lett csodálatos, ami Vele történt, hanem attól, ami Általa történt. Őt is az ALÁZATA tette naggyá. Ez unokád esetében, és a te esetedben sem lehet másképpen! 38 / 4080

 

 

El kell e mondanom másoknak élményeimet

 

 

Kérdező: 3. Sajnos, emberekkel nem tudok felszabadultan beszélgetni.

HANG: 3. Az nem baj, ha emberekkel kapcsolatban nem vagy közlékeny. Ha valóban szeretsz Engem, akkor úgyis el fogsz jutni olyan lelki élményekhez, amelye-ket nem fogsz tudni magadban tartani. De ezt nem szabad erőltetni. 13 / 1135

 

 

Kérdező: 2. Kell beszélnem mások előtt Istenről, élményeimről?

HANG: 2. Mivel hivatásod a szeretni tanítás, ezért feltétlenül, amikor lelkiismereted diktálja, beszélned kell Istenről, élményeidről. Fontos azonban a BÖLCSESSÉG! Ne szórd a gyöngyöket a sertések elé (Mt 7.6)!  37 / 3990

 

 

Kérdező: 1. Isten nagy kegyelméről tanúságot teszek, de a hivatalos helyeken nem hisznek nekem. Mikor fognak hinni?

HANG: 1. Neked feladatod az, hogy tanúságot tégy Rólam, Jézusról. E tanúság-tevésben feltétlenül jelen kell lennie Lelkem bölcsességének. Naponta kell kérned a bölcsesség adományát (Jakab 1;5)! Ha szeleburdi módon teszel tanúságot Mellettem, ha hatóságokkal akarod elfogadtatni élményeid égi eredetét, akkor az olyan, mintha gyöngyöket szórnál a sertések elé. Ezeknek elfogadtatása nem a te feladatod! Nagyon meg kell gondolnod, hogy kinek, mikor és mit mondasz el élményeidről.

     Te magad is csodálkoztál, hogy le tudtad írni azt, amit leírtál. Ezt tedd inkább, mint azt, hogy beszélj ezekről! Mindennek meg fog majd jönni a maga ideje. Az ima és a böjt arra is való, hogy légy fegyelmezett a beszédben! A világ megváltója nem te vagy, hanem Én!

     Semmiképpen se adj olyan sugallatot tovább, hogy "megszületik tőled a Messiás. "Egy ilyen sugallatnak oly sok és bonyolult magyarázatra van szüksége, hogy erre te egyszerűen képtelen vagy. Természetesen lehet ezt jól is érteni, de erre most nem térek ki. Elégedj meg azzal, hogy minél kevesebbet beszélj, és minél jobban szeress! Imáidban sokat tudok rajtad formálni, ha hiszel abban, hogy benned élek! 25 / 2460

 

 

Kérdező: 3. Beszéljek az általam átélt szeretet-élményről?

HANG: 3. Tanúságot tenni bizonyos élményekről, legtöbbször nem helyes. Csak akkor helyes az ilyen élményekről tanúskodni, amikor magatartásod minőségét értékelve, ezt kérik tőled. Tehát akkor érdemes a szeretetélményről beszélned, ha oly nagy szeretet árad belőled, hogy ennek okát meg kell magyaráznod, mert érdeklődnek utána. Különben dicsekvésnek tűnhet, és nem előnyére, hanem inkább hátrányára válik mind neked, mind azoknak, akiknek eldicsekedsz az ilyen élménnyel.

   Nagyon okosnak és óvatosnak kell lennie annak, aki Istennek tetszően, tehát megfelelően akar Lelkem szolgálatára állni! Csak olyanoknak beszélj Istenről, akik-ről már többször beszéltél Istennel! Ha e tanácsomat megfogadod, akkor feltétlenül áldásom leszel mások felé!  31 / 3193

 

* * *

 

Negatív élmények is szerepelhetnek az égiek tanításában

 

 

Kérdező: Legfontosabb számunkra a szolgáló szeretet.

HANG: 1. Minden, ami épít, buzdít, vígasztal, az Tőlem, a te Jézusodtól van! Téves az általad kapott sugalmazás, miszerint negatív élmények nem szerepelhetnek az égiek tanításában! Negatív gondolkozásra, cselekedetekre buzdító sugalmazás valóban nem jöhet Tőlem! Az összes szent szenvedéstörténete, mérhetetlen fájdalma negatív élmény, nem beszélve arról a világraszóló gyalázatról, amit Velem tettek és tesznek a mai napig is a hatalomra éhes emberek! Rövid földi küldetésem a teremtés világában a lehető legnagyobb negatívummal találkozott. Pontosan az emberekben élő negatívumból és az istengyilkosságot is elviselő Atyaisten akaratából ácsolódott a keresztem. Nem mondhatom hát az enyéimnek, hogy gyermekem, nézz fel a keresztre, ha követni akarsz Engem? Mondhatom bizony és mondom százszor és ezerszer is, hogy nézzetek fel a keresztre, nézzetek az oldalamból kifolyó vérre, nézzetek és higgyetek! Higgyetek, hogy Nekem semmi sem drága azért, hogy megtegyem Atyám akaratát, és azért, hogy Engem szeretetlenséggel senki se vádoljon! Mert Én csak egyfajta szeretetet ismerek, az adást, a MINDENT-ADÁST!  1 /  72 Való Zénó

 

 

Minden Istentől jövő élmény három hatást hordoz magában

 

 

Kérdező: 1. Egy élménnyel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Minden Istentől jövő élmény három hatást hordoz magában. Az egyik az, hogy felhívja figyelmeteket a földi élet múlandóságára. A másik az, hogy Nálam, Jézusnál mindig van szívet megnyugtató megoldás problémáitokra. A harmadik pedig az, hogy az ilyen élmények erőforrást is jelentenek, mert mindannyiszor, amikor felidézitek, erőt is kaptok arra, hogy szívetek békéjét vagy megőrizzétek, vagy visszaszerezzétek. 37  / 3953

 

 

Kérdező: Egy csodálatos kettős - boldog és fájdalmas - élményben volt részem.

HANG: Minden 'csodálatos' élmény, amelyet Isten ad, vagy megenged, arra szólít fel, hogy figyeld a következményeket! Minden -  Istentől jövő, vagy megengedett - élmény azt a CÉLT szolgálja, hogy a gyakorlati szeretet megélésére tedd a hangsúlyt! Ha nem erre indít, akkor valamiképpen önmutogatást kínál fel, amelyet feltétlenül el kell utasítanod!

   Én, Jézus, mindent megteszek azért, hogy olyan istenélményeid legyenek, amelyek Engem szolgáló szeretetre késztessenek téged!

   Te az Enyém vagy, és Én a tiéd vagyok! Ezt ne felejtsd el soha!  36 / 3795

 

 

 

Az élmények olyan eszközök, amelyek pozitív és negatív irányban egyaránt el tudják vinni a lelket

 

Kérdező: 1. Sok csodálatos élményben van részem

HANG: 1. Az élmények olyan eszközök, amelyek pozitív és negatív irányban egyaránt el tudják vinni a lelket. Erkölcsi értéküket tehát nem önmagukban hordják, hanem attól az iránytól, amely felé viszik azt, aki az élményt átélte.

    Egy élmény akkor pozitív, ha abban segít, hogy napi feladataidat ne csak elvégezd, hanem minél nagyobb szeretettel végezd el. Akkor mondható negatívnak egy élmény, ha a napi feladatoktól, azok jól elvégzésétől elvonja az élmény átélőjét.

    Mint tudod, a TÍZ PARANCS nem tíz élményt, hanem olyan tíz isteni kívánságot ír elő, amelyeket végre kell hajtani. Az az új parancs is, amelyet Én, Jézus szeretetem legnagyobb kiáradásakor elmondtam nektek (János 13;34-ben), szintén nem valami élményre teszi a hangsúlyt, hanem arra, hogy soha ne ártsatok senkinek, hogy mindig megbocsássatok mindenkinek, és végezzetek szolgáló szeretetet ott, ahol erre lehetőség adódik. Vagyis annak az ÚTNAK a vállalását kértem tőletek, amely úttal azonosítottam magamat (Jn 14.6).

  Van aztán az élményeknek olyan szerepük is, hogy olyankor, amikor a lélek fejlődése elfárad a küzdelemben, ezekre az élményekre visszaemlékezve, erősöd-jetek abban a hűségben, amely örök boldogságotoknak feltétlen feltétele (Máté: 10;22).  40 / 4351

           

 

Az istenélmények arra valók …

 

 

Kérdező: Egy nagy élményben volt részem. Miért?

HANG: Amikor csodálatosan jól érzed magad, olyankor mindig közvetlenül mutatom ki irántad való szeretetemet. Az ilyen esetek mindig egy kicsit a mennyország előízét jelentik. Azért teszek ilyet, mert ezzel is biztosítani szeretném Irántam való hűségedet. Az istenélmények elsősorban erre valók! De a földi élet nem erre való!

    A földre azért jöttél, hogy Nekem okozz olyan élményeket, amelyekben Én a te irántam való szeretetedet élhetem meg. A föld erre való! Igen. Nagyon rövid ideig arra kell tenned a hangsúlyt, hogy kimutasd a szerető, irgalmas szolgálatod által, hogy szeretsz Engem. E rövid kis idő elmúltával aztán egy soha véget nem érő állapotban Én fogom kimutatni közvetlenül irántad való szeretetemet!

   Kevés áldozatért már itt a földön benső béke, utána pedig szavakkal ki nem fejezhető, soha véget nem érő boldogság vár rá(Római levél 8;18)!

    Az Én segítségem állandóan rendelkezésedre áll!  Mindig biztosítom számodra azt az erőt, amely szükséges ahhoz, hogy az irgalom rendjét vállald életed kisugárzó állapotának.

    Nem az, aki mondja: Uram, Uram!, tartozik Hozzám, hanem az, aki szem előtt tartja azt, hogy amint Én irgalmas voltam hozzá, úgy ő is irgalmas kell legyen azokhoz, akik irgalmatlanok vele szemben.

     Nem arról van szó, hogy a rosszat jónak mondd, hanem arról, hogy rossz akarat, tehát gyűlölet nem lehet szívedben senki iránt. Senkiről nem tudod, hogy milyen megterheltségeket hozott magával a földre. Szankcionált elítélésre senki emberfia nem kapott engedélyt! Ha valaki felett minden áron ítéletet akarsz mondani, az csak te magad lehetsz. De ezzel is nagyon óvatosan kell bánnod! Bűnbánat igen, de bűntudat nem! Fájlalni szabad, sőt kell is minden rosszat mindaddig, amíg bocsánatot nem kértél Tőlem, de rágódni rajta nem szabad!

    Arra törekedj, hogy a szereteted igazságban nyilvánuljon meg, az igazságod pedig szeretetben. Ennek megvalósítására gyakran kell kérned a tisztánlátás kegyelmét. 17 / 1689

 

 

 

Kérdező: 2. Részesülhetek-e istenélményben?

HANG: 2. Nekem, Jézusnak, egyik leghőbb vágyam, hogy olyan élményekben részesüljetek, amelyek megfelelő alapot és erőt adnak tanúságtevésre mellettem. 

   De nektek nem erre kell tennetek a hangsúlyt. Nem szabad élményekre vadásznotok! E téren az ősellenség is tud utánozni Engem. A tanításom az, amire hangsúlyt tettem Én is, és erre kell hangsúlyt tennetek nektek is. De emellett nyitottnak kell lennetek istenélményekre is.

A döntő a gondolkodás-átalakítás. Az istenélmények arra valók, hogy a felvállalt gondolkodás-átalakítás ne elviselhetetlen teher legyen számotokra, hanem erősítse bennetek arra az ÚTRA történő rátalálás örömét, amellyel Én, Jézus, azonosítottam magamat.

   Istenélményt tehát nem nektek kell 'kicsikarnotok' magatokból, hanem az, az Én Lelkem ajándéka. Jutalom, hogy vállaltátok azt a gondolkodás-átalakítást, amelynek másik neve: megtérés.  33 / 3443

 

 

Istenélmények

 

 

Kérdező: Nehéz a magány.

HANG: … A hit nem érzelem. Az érzelem, legyen bármennyire edzett, belerokkan abba a hittartalomba, melyet az Én jelenlétem kisugárzása jelent. Nem úgy roppan bele, hogy elpusztulna, hanem úgy, hogy holtvágányra juttatja a lelket. Éppen ezért Nekem nagyon csínján kell bánnom azokkal a Tőlem felétek sugárzó, számotokra érzelmileg is átforrósító élményeket nyújtó megnyilvánulásaimmal, melyeket ti Istenmegtapasz­talásoknak neveztek.

    Foglalkozz többet Velem, mint magaddal. Imában, olvasásban adandó alkal-makkor beszélgetésekben. Ezek mind magányt feloldó lehetőségek. A földi életben ennél többre nagyon nem számíthatsz.  … 6 / 447

 

 

HANG: … "Mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik ezt kérik!"-mondtam /Lukács. 11; 13/. Ezért kellene imádkoznod minden nap. Neked nagy szükséged lenne olyan istenélményekre, melyek bensőleg szabaddá tudnának tenni az egyházatok emberarcának torz vonásaitól.   6 / 475

 

 

Kérdező:  3. Néha bizonytalan vagyok hitemben, imáimban, lelki fejlődésemben.

HANG: 3. Az a bizonytalanság, melyet hitedben, imádban, lelki fejlődésedben érzel, szintén a földi élet velejárója. Ezen nem szabad fennakadnod, mivel a józan eszed is átlátja, hogy erkölcsi téren nem lehet senkinek fizikai bizonyosságra jutni, csak erkölcsi bizonyosságra. Tehát a tapasztalat szintjén mindig kisér benneteket némi bizonytalanság. Mindenki tudja, hogy aki áll, az eleshet. Ezért kell VIGYÁZNI, ÉBERNEK lenni.

    De éppen azért nagyon fontosak az istenélmények számotokra, hogy a bennetek lévő erkölcsi bizonyosság, vagyis, hogy szeretlek benneteket, és Hozzám tartoztok, ez nagyon el ne halványuljon bennetek, nehogy  aggályos lelkűvé, vagy laza erköl-csűvé váljatok.  6 / 479

 

 

Kérdező: Miből tudhatom meg, hogy újjászülettem? Beszélj magadról, Uram!

HANG: Azt viszont fontosnak tartom tudatni veled, hogy az újjászületés és az istenélmények nem azonos fajsúlyúak. Te nem vagy újjászületett lény olyan értelemben, amilyen értelemben tanítványaim újjászülettek pünkösd napján, mikor Lelkemben belemerítkeztek. A te istenélményeid arra valók, hogy akkor se add föl a keresést, a vágyakozást, amikor már úgy érzed, hogy mindenből kiábrándultál. Igen, mert természeted nyugtalansága bemerevíthet, ha nem adok olyan lelki élményeket, amelyeket adok. Abban biztos lehetsz, hogy amikor újjászületik valaki, akkor az Én Lelkem által kap olyan beavatást, amely által más színben látja a világot. Ennek bekövetkezte részben függ tőled. Ezt a részt így fogalmazhatom: gyermeki Rám hagyatkozás mindabban, ami nem napi munkád elvégzését érinti. Tehát úgy kell tudnod várnod az újjászületésedet, mint aki mindig kész azt elfogadni, de ennek érdekében nem rendkívüliségek által teszed magad alkalmassá Felém, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviselésében úgy hagyatkozol Rám, hogy semmit nem vársz Tőlem, bár tudod, hogy mindent Tőlem kaptál eddig is, és kapsz ezután is, akkor,  amikor Én azt majd jónak látom.

    E válaszomat a becsület diktálta. A HANG-médium nem teheti meg, hogy azt a közel negyven levelet, amely a te leveled előtt jött, félretegye azért, hogy neked több levélnyi választ elküldjön. Ennél lényegesen szerényebbnek kell lenned, s jobban meg kell tanulnod várni!

   Számodra ugyan közhely, de mégis igaz és fontos: nagyon szeretlek, de ne gondold, hogy a közvetlen személyes kapcsolat Velem csupa leányálom! Velem csak a mennyországban zavartalan és boldog az élet. A földi életben a Velem való sorsazonosság jellemzi Enyéimet!  8 / 615.

 

 

Kérdező: 2. Mi a fontosabb: a jóság, a tisztaság, vagy a tapasztalat?

HANG: 2. A bűnt megtapasztalni mindig ostobaság. Megtapasztalni azt, hogy szíved gyűlölettel legyen tele, ez gonosz dolog, és mindig rossz. Nem tapasztalatból kell megtanulni, hogy mi a rossz. Ha jó út volna a rossz megtapasztalása, akkor a kárhozottak járnának a legjobb úton, mert azok mást sem csinálnak, mint tapasztalják a rosszat. Attól senki sem lesz jó, mert a rosszat megtapasztalta. Attól lesz mindenki jó, ha a jót tapasztalja meg. Nem attól lesz valaki jó tanuló, ha  megbukik a vizsgán. Az ördög-élmények nem tesznek senkit jobbá, csak félősebbé, mint a börtön a gyilkosokat. Az istenélmények tesznek jobbá. Ezek persze történhetnek börtönökben is, de nem a börtönök hatására, hanem Isten és a bűnbánat hatására. …  8 ./ 672

           

 

Kérdező: 2. Szeretnék megszabadulni megkötözöttségeimtől.

HANG: 2. Magamra vállalom a megszabadítást. Ha nem tudnád, nevem magyarul azt jelenti: Megszabadító! De ezt csak akkor tudom vállalni, ha te magadra vállalod, hogy szellemi emberré válj. Olvass, tanulj, gondolkodj, elmélkedj, imádkozz, beszél-gess olyan emberekkel, akik szellemi értékeket hordoznak! Ez a te munkád. Ezt Én sem vállalhatom fel helyetted. Ha ehhez még hozzáteszed azt, hogy helyes módon fárasztod a tested is, akkor nagy istenélményeket tapasztalhatsz meg, s lelked fejlődését sokkal jobban fogod értékelni, mint a testépítő munkád eredményeit. 

                                                                                                         10 / 787

 

Kérdező: 1. Szeretnék jó, gyümölcsöző tapasztalatokat szerezni.

HANG: 1. Ha istenélményeket akarsz szerezni, akkor vágyódnod kell utána, mert a magad részéről ez telik. Ami az Isten oldala, azt megtudhatod, ha elolvasod János evangéliumából a 2:8-at.

   Az egészen biztos, hogy Isten nem személyválogató, és mindenkinek olyan istenél-ményeket akar adni, és akkor akarja adni, amilyenekre, és amikor az illetőnek ezekre szüksége van. 13 / 1216

           

 

Kérdező: ISTENÉLMÉNYEM VOLT?

            Egy megrendítő élményt éltem át. Kiválasztott vagyok?

HANG: Minden olyan "megrendülés", amely hatása tisztulás, Tőlem van! Az ilyen esetekre is áll, hogy gyümölcséről lehet felismerni a fát. Ha nem szorongó, hanem felszabadító érzések járnak át valakit egy ilyen élmény után, az az Én Lelkem jelenlétét érzékelteti, mivel a 2.Kor. 3;17-ben olvasható megállapítás szó szerint értendő. Vagyis ahol a Lélek, ott a szabadság! 19 / 1828

 

 

Kérdező: 3. A meditálást ne erőltessem?

HANG: Azt sem Tőlem tanultad, hogy az érzésekre tedd a hangsúlyt. Ha számodra ez a kontroll, akkor bizony nem csoda, ha elbizonytalanodtál. Az enyé-meket időnként megajándékozom érzésekkel, istenélményekkel, de soha nem ez a lényeg, soha nem ezt kell keresnetek, hiszen a földre nem azért jöttetek, hogy jól érezzétek magatokat, hanem hogy éljétek a szolgáló szeretetet, ami bizony sokszor egyáltalán nem jó érzés. Sőt az enyémeknek is meg kell élniük a lelki szárazság állapotát, amikor csak a hűségük által tudnak megmaradni Bennem, hogy jól megtanulják, ne az ajándékaim legyenek a fontosak számukra.    26 / 2579

 

 

Kérdező: 1. Szeretnék tanúságot tenni Rólad, Uram!

HANG: 1. Azért részesültél istenélményekben, hogy tudj tanúságot tenni Mellettem, Jézus mellett! Az nem tartozik a lényeghez, hogy újra át is éld ezeket az élményeket. A földi élet nem mennyország. De igenis lényeges az, hogy ne rejtsétek "véka alá" az Istentől kapott kegyelmeket! Az okosság és az óvatosság azonban mindig legyen kéznél! Sem a félelem, sem a vakmerőség nem vezet célra.

 Rá kell érezned azokra a benső sugallatokra, amelyek szíved békéjét erősítik. Tehát ne az legyen a legfontosabb, hogy milyen eredménnyel kecsegtet egy tanúságtétel, mert ennek lehet a hiúság is motiválója. Csak az lehet a szempont, hogy békét hoz-e szívednek, vagy sem. A benső béke kárpótol olyankor is, ha esetleg külső csalódások érnek a tanúságtevésed miatt! 30 / 3062

 

 

Kérdező: 2. Egy búcsújárásban illatélményem volt. Köszönöm!

HANG:  2. Jól teszed, ha köszönetet mondasz minden olyan élményért, amely lelkedben a Velem, Jézussal történő mélyebb kapcsolatot segíti elő. Nyilvánvaló, hogy e kapcsolat elmélyítése érdekében nemcsak neked kell jobban felszítanod magadban a hitet, reményt, szeretetet, de Én, Jézus is, teszek 'lépéseket', adok 'élményeket', amelyek hálát váltanak ki azokból, akik érzékenyen reagálnak ezekre az élményekre. A hála pedig nagyon fontos! Csodálatos módon tudja tisztítani a benső szemeket, erősíteni a hitet, és komoly késztetéseket tudnak adni arra, hogy egyre jobban kibontakozzék az egymás iránti szeretetetek.  31 / 3193

 

 

Kérdező: Volt két csodálatos álmom.

HANG: Mindkét álmod lényegében arról tudósít téged, hogy nemcsak Értem élsz, de Én, a te Jézusod is tudatni akarom veled, hogy érted élek benned! Igen! Minden, ami jó, szép és nemes, ebből a forrásból táplálkozik benned.

    Hidd el, hogy Én, Jézus, már itt a földön is éreztetni akarom veled azt a csodálatos valóságot, amelynek teljes mélységét csak majd a boldog színről színre látásban fogod megérteni úgy,  ahogy azt Én, Jézus, már öröktől fogva megálmodtam rólad!

    Kérlek, ne zavarjanak meg a hangulati változások. A föld semmiképpen sem lehet mennyország. De feltétlenül fontosnak tartom azokat az 'istenélményeket', amelyeket akár álmodban, akár éber állapotodban nyújtok feléd, hogy erősítsem benned azt a bizonyosságot, amely kettőnk kapcsolatának nagyszerűségét érzékelteti veled.

                                                                                                      34 / 3564

 

Kérdező: 2. Mióta közel kerültem Istenhez, több istenélményem is volt.

HANG: 2. Éppen istenélményeid igazolják azt, hogy depressziód alapja csupa képzelgés! Igen, mert te mindenképpen csak jól járhatsz! Igen, mert az Isten a helyes szeretet körén belül MINDENHATÓ! Igen, mert van Gondviselőd, tehát komoly gondod nem lehet!

    Az élményekre való emlékezés képes mindenkor erősíteni azt a hitet, amely által a legfőbb jóra, a benső békére képes eljutni az, aki nem hiszékeny, hanem hívő.

                                                                                                     40 / 4358

  

Kérdező: 1. Válasszam-e az apácahivatást?

HANG: 1. Kétségtelen, hogy azonos célért, azonos gondolkodásúak alá-fölé rendeltségben élve bizonyos stabilitást élnek át. Az is kétségtelen, hogy egyetlen hivatás van a világon! Isten mindenkit szeretni tanításra hív! Ennek feltétlen feltétele az a szeretés, amelyet Én, Jézus új parancsként hagytam rátok (János: 13.34). Ha valaki úgy gondolja, hogy szíve békéjét úgy találja meg, ha apácarendbe megy, akkor minden bizonnyal talál magának olyan szerzetesrendet, amelybe be tud tagozódni akkor is, ha Velem, az evangéliumok Jézusával nem tudja alátámasztani döntését. A Szentlélek adhat bárkinek rendkívüli szerepeket, mint pl. egy remete szerepe, de ehhez nagyon egyértelmű, tapasztalati istenélmény szükséges. Végeredményben minden speciális hit ezt az utat vállalja fel.  41 / 4383

 

 

 

Minél érettebbek vagytok lelkileg, annál kevésbé van szükségetek az ilyen élményekre

 

Kérdező: 1. Szeretném Jézust megtapasztalni.

HANG: 1. Különbséget kell tenned a földi megtapasztalás és az égi meg­tapasztalás között.

    Az égi megtapasztalás a földön képtelenség! Engem, Jézust, színről színre látásban csak azok tapasztalhatnak meg, akik már átlépték a földi élet dimenzióit.

    Amit ti itt a Földön égi megtapasztalásnak neveztek, az olyan istenélmény, amely alapul szolgál bizonyos tanúságtevésre. Tehát a földi élet utáni élet valóságáról ad benső bizonyosságot.

   Az ilyen megtapasztalások forrása az, hogy Én, Jézus, már földi életetekben is tudok adni némi ízelítőt szeretetemből. Tehát Én, Jézus, tudlak benneteket több-kevesebb intenzitással közvetlenül is szeretni. Ez az intenzitás attól függ, hogy mennyire vagytok érettek a színről színre látásra.

    Minél érettebbek vagytok lelkileg, annál kevésbé van szükségetek az ilyen élményekre. Igen, mert örök boldogságotok nem az Én szeretetemtől függ, hanem attól, hogy ti mennyire tartjátok fontosabbnak adományaimnál az Én valóságomat, melyet a földön HITBEN kell elfogadnotok. Az üdvözül, aki hisz, és nem az, akinek istenélményei vannak! Aki valóban hisz, az minden nélkülözőben képes Rám ismerni! Igen. Rászoruló módon mindenkiben benne élek! 32 / 3307

 

 

 

Kérdező: 1. Azt a társat találtam meg, akit az Úr mutatott számomra?

HANG: 1. A tíz évvel, ezelőtti istenélményeddel azt a szándékomat akartam kifejezni, hogy az általad választott egyházi rendbe való tagozódás számodra nem hoz kielégítő életet. Az akkori üzenetet csak félig értetted meg! Azt biztosan el tudtad dönteni, hogy nem az egyházi, hanem a családi kötelék az, amelyben megtalálod lelked nyugalmát. De az üzenet másik része nem arról szólt, hogy keress egy bizonyos társat, mert csak vele lehetsz boldog, hanem arról, hogy lesz majd olyan társad, aki mellett harmóniában tudsz élni. Tehát nem a személy, hanem a szituáció a döntő! Ugyanis boldog házasság nem létezik, csak boldog emberek házassága! Ilyen boldog társat mutattam neked, de ő a boldogságát nem tőled, hanem Tőlem kapja! Ugyanúgy, ahogy te is, ameddig Rám figyelsz és Belőlem élsz! Társadat biztosan megtalálod, ha nem személyekben, hanem feladatokban gondolkodsz! Igen, mert társad is azért fog hozzád vonzódni, mert látja benned azt, hogy szeretsz Engem. Ez neki mérhetetlen biztonságot és erőt ad! Erről ismered meg őt. 1 / 138 Való Zénó

 

 

 

Az élmények nem konzerválhatók

 

Kérdező: 1. Nem tudom állandósítani szívemben Jézus jelenlétének élményét.

HANG: 1. Az élmények nem konzerválhatók! Ha már volt tapasztalatod arról, hogy benned élek, akkor a továbbiakban ezt hittel kell tovább éltetned magadban!

    Ami egyszer megtörtént, azt igazán nem nehéz később elhinned, hogy megtörtént. Így a hited viszi tovább benned azt az erőt, amely a tapasztalat területén elhomá-lyosulhat ugyan, de hitben mindig felerősíthető!

   Én, Jézus, soha nem kérek olyan hitet tőletek, amelyet bizonyos tapasztalatok alá ne támasztanának. Ilyen hitet csak evilági hatalmasságok kérnek tőletek engedel-meskedtetés címén.

   Miután már volt megtapasztalásod, higgy abban, hogy benned élek! Higgy, függetlenül attól, hogy mit érzel!   28 / 2865

 

 

 

Isten élmény álomban

 

 

Kérdező: 4. Egy nagy istenélményben volt részem álmomban.

HANG: 4. Istenélményben azért volt részed, hogy Istennek is része legyen abban a szeretetélményben, amit tőled kaphat.

     Azért nem válaszolok bővebben, mert az eddig megjelent kötetekből is megsze-rezheted lelked fejlődéséhez az erőt, az ismereteket. 10 / 868