Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2. A vasárnapi szentmise helyettesíthető a szombatival? Vasárnapi templomba járás. Templomba járás

A vasárnapi szentmise helyettesíthető a szombatival?

 

Kérdező: 1. A vasárnapi szentmise helyettesíthető a szombatival?

HANG: 1. … Az egyházi vezetőknek joguk van arra, hogy a misehallgatást áttegyék szombatra, de nincs joguk arra, hogy a vasárnap pihenő jellegét megvál-toztassák!    23 / 2290

 

Vasárnapi templomba járás.  

HANG: … A templomokban ma valóban nem sok helyen árad az a szeretet, amelyet Én hirdettem, és méltán elvárhatnék. Valóban nem azt halljátok legtöbb alkalommal, ami épít, buzdít és vigasztal, tehát lelkileg gyógyít benneteket. Valóban csak azoknak tudom ajánlani a rendszeres templomba járást, akik tudják a módját annak, hogy hogyan lehet ott Velem közvetlenül találkozni. De azt mindenképpen fontosnak tartom, hogy vasárnap különös módon akarj időt tölteni Velem, és semmiképpen sem kevesebbet, mint azok, akik templomba járnak, hanem  e napon feltétlenül többet!   8 / 595

 

 

Kérdező: 1. Járhatok-e vasárnap délutánonként gyülekezetbe?

HANG: 1. Ha saját egyházadban nem adnak lehetőséget arra, hogy vasárnap délután kapcsolatba hozzanak Velem, akkor nyugodtan elmehetsz olyan gyüleke-zetbe, ahol nem egyházad ellen beszélnek. De annak ne tedd ki magadat, hogy előtted szidják, emlegessék egyházad hibáit! Te még nem vagy olyan szellemi fokon, hogy vissza tudd verni az ilyen támadásokat, tehát jobb, ha nem teszed ki magad ilyes-minek!   18 / 1723

 

                                                                                                                                                                                                                                            

Kérdező: Kisfiam kezelhetetlen. Mit tegyek?

HANG: Amikor Én azt mondtam a felnőtteknek, hogy legyenek olyanok, mint a gyermek, akkor olyan gyermekeket hoztak Hozzám, akikre áldásukat kérték!

 Vannak szülők, akik gyermekükkel járnak templomba, hittanra, együtt imádkoz-va kérik áldásomat önmagukra, családjukra. Az ilyen szülőnek nem kell sokszor megverni gyermekét, bár néha igen! De amelyik szülő elmulasztja ezt a legelemibb szülői kötelességét, az ne csodálkozzon azon, hogy gyermekével nem tud mit kez-deni. Amelyik szülővel a mennyei Atya tud mit kezdeni, az gyermekével is tud mit kezdeni!  21 / 2130

 

 

 

Kérdező: 2. Súlyos bűn az, ha nem megyek vasárnap templomba?

HANG: 2. Vasárnap csak olyankor érdemes elmulasztani a templomba járást, ha van valami jobb, ami lelkednek javára válik. Ha például otthon beteg valaki, és arra kell vigyáznod. Vagy ha elmennek otthonról, és neked kell vigyáznod a házra, vagy ha szüleid olyan fontos munkát kérnek tőled, ami miatt nem mehetsz templomba.

 De csak azért, hogy a tévét nézd, vagy lustálkodj, hát azért nem szabad otthon maradnod, nem szabad elmulasztanod a templomot vasárnaponként. Bizony, lehet az ilyen mulasztás súlyos bűn is, de attól nem kell tartanod, hogy az Úr Jézus ne bocsátana meg, ha bocsánatot kérsz Tőle, és a jövőben eljársz, ha van rá módod.

 Én, Jézus, nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha boldognak tudnálak látni, tehát, ha megtanulnál parancsolni önmagadnak, és tudnánk örülni egymásnak.

    Kérd gyakran őrangyalod segítségét!  23 / 2331

           

 

Kérdező: 1. Kiábrándítanak az áhítatos templomba-járók.

HANG: 1. A vasárnap megszentelésének lényege a pihenés, kikapcsolódás, szelle-mi, lelki, testi felüdülés. A szentmisén való részvétel a ti Egyházatoknak egyik paran-csa. Ez senkit nem kötelez mindenkor!

     Ha szíved parancsa, tehát lelkiismereted azt mondja benned, hogy a templomba-menés nem növeli, hanem akadályozza szíved szeretetének erősödését, akkor feltét-lenül lelkiismereted hangját kell követned.

     Természetesen, ezt a döntésedet meg is kell tudnod okolnod, nehogy tévedés áldozatává válj! Csak azért, mert kívülről azt mondják neked, hogy köteles vagy va-sárnap templomba menni, s benned belülről az a meggyőződés él, hogy ott szeretet-lenül prédikálnak, tanításommal ellentétes tanokat akarnak rád kényszeríteni, pl. lelkiismereted ellenére engedelmességet követelnek tőled: ne mondd azt, amit gon-dolsz! Mondd azt, amit a hatalom mond! Tedd azt, amit mondanak, és ne azt tedd, amit Én, Jézus egyértelműen tanítok a szeretet szó tartalmaként, a soha senkinek nem ártást, a mindig mindenkinek megbocsátást, a szolgáló szeretés megvalósítását (János 13;34), akkor magad ellen vétesz, ha mégis kiteszed magadat ilyen kísér-téseknek!

     Ha még a szentáldozáshoz járulókból is olyan farizeusi légkör árad, amely nem épít, buzdít, vigasztal, hanem inkább rombol, kétségbe ejt és elkeserít, ilyen esetben még a római pápa sem kényszeríthet senkit a templomba-járásra!  24 / 3364

 

 

HANG: 2. … Az igaz, hogy a vasárnapi szentmise nem olyan esemény, amely minden esetben, tűzön-vízen keresztül kötelez. Ami mindenkor kötelez, az nem valamilyen szertartás, hanem olyan magatartás, amelyet az a szeretet jár át, amelyre Én, Jézus, tanítottalak benneteket. Az ilyen szeretet mindig kötelez. Akkor is, ha ezért valakit megölnek! Annak az ÉLETNEK megnyerése, amely a boldog örök élet, feltétlen feltétele annak az életnek elvesztése, amelyet mulandó földi életnek neveznek. … 34 / 3515

           

 

Kérdező: 2. Miért kell vasárnap szentmisére menni?

HANG: 2. A Katolikus Egyház törvénye az, hogy vasárnaponként szentmisére kell menni. Az Én kívánságom az, hogy járuljatok szentáldozáshoz. A Katolikus Egyház abban azonos Velem e téren, hogy megköveteli húsvét táját, tehát évente legalább egyszer a szentáldozást. Én, Jézus, sem a napi, sem a heti, sem a havi szentáldozást nem követeltem meg. Nem is követelhettem meg, mivel közvetlenül földi életem befejezése előtt alapítottam az Oltáriszentséget. Ma sem követelem meg mindenkitől a napi, heti, havi szentáldozást. Akitől megkövetelem, annak közvetlenül ezt tudomá-sára is hozom! Ilyen pl. a HANG médiumom is.

     Ha valahol olyan pap tartja a szentmisét, amely szentmise inkább bosszantja a híveket, mint emeli, ott jobban teszi az, aki inkább otthon marad. Az Isten imádása nincs helyhez kötve. A vasárnapot meg lehet szentelni szentmise nélkül is: ' De elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar. Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn 4.23-24)'

     Tehát csak azoknak tudom ajánlani feltétlenül a vasárnapi szentmisét, akiket a miséző pap, vagy egyéb külső hatás nem botránkoztat meg, s ők sem botrán-koztatják meg a többieket. Rendteremtés szándékával, rendteremtés céljából, sem-miképpen se menj szentmisére!   37 / 3975

 

 

Kérdező: 1. Bűn-e az, ha nem minden vasárnap megy valaki templomba?

HANG: 1. A pozitív parancsok, s ilyen a vasárnap megszentelése is, nem mindig kötelezőek. A beteggondozástól a munkahelyi szolgálatban levésig széles az a skála, amely felment a vasárnapi szentmisén való részvételtől. Itt mindig az a döntő, hogy egész lényednek, emberi kapcsolataidnak mi az előnyösebb Isten szemében. Ezt lelkiismeretedből is kihallhatod, s nem kell hozzá külön törvénykönyv.   39 / 4227

 

 

 

Kérdező: 3. Nem szoktam templomba járni.

HANG: Aki engedi, hogy benne éljek, az pontosan megérti azokat a szavaimat, amelyekkel megfogalmaztam - amikor azt mondottam -, hogy példát adtam nektek (Jn 13.15)! Anyagi szinten  JAJ-okat mondottam azokra, akik nem a gondviselő Istenben, hanem a pénzben látták földi életük megoldását. (Lukács: 6;24). A 'JAJ' kijelentésem az ilyenekre örök érvényű!

   Te azt kívánod, hogy e világi értelemben segítselek téged, de te még egyetlen órát sem biztosítasz arra, hogy az Isten napját megszenteld! E téren a maszekolásnak csak akkor van élettere, ha különböző ateista erők nem teszik lehetővé azt, hogy a vasárnapot szentmisével megszenteld!

    Te csupa mulandó dolgot kívánsz Tőlem, de vajmi keveset teszel azért, hogy örök értékek birtokába juss!

    Amikor szívem szeretetével arra kérlek, hogy térj meg, vagyis alakítsd át gondol-kodásodat, akkor arra kérlek, hogy csak olyan döntésed legyen földi életedben, amely döntés halálod óráján vigasztalni fog téged! Mert ez a legfontosabb!  Tehát az, hogy boldogan lépd át az örökkévalóság küszöbét! 40 / 4328

 

           

Kérdező: 1. Miért nem jön a férjem velünk, a családjával, a vasárnapi szentmisére?

HANG: 1. Férjed, bár szenved attól a magatartástól, amelyet képvisel, mégsem akar rajta változtatni. Nem, mert nem fogadott el Engem, Jézust a szívében. Ha elfogadott volna, akkor tudná, hogy Mellettem és a családja mellett lenne a helye! Ellenszenve a vallásosság iránt mélyről fakad, mert nem tudja azt, hogy Én, Jézus nem a vallásosokat, hanem a hitből élőket jöttem megmenteni. Akkor tudsz segíteni társadnak, hogy e bezártságából kilépjen, ha hitedet nem a különbözőségre, hanem az egyezőségre teszed. A Bennem való hited társad előtt erényként, értékként fogalmazódjon meg, és ne elválasszon, hanem összekössön titeket! Én, Jézus e munkádban feltétlenül veled leszek, az erőmet adom hozzá, mert aki neked a férjed, az Nekem a gyermekem. Akkor is, ha ő erre nem lát rá. Megjegyzem, hogy az Úr napját nemcsak szertartással, hanem jó cselekedetekkel, vagyis magatartással is meg lehet szentelni. 1 / 13 Való Zénó

 

Templomba járás

 

 

Kérdező:  Uram! Gitáros testvéreim voltak itt vasárnap, és Rólad szóló énekeket énekeltek a szentmisén. Az öregek egy részének nem tetszett. Mi erről a véleményed?

HANG: Nekem nagyon tetszett testvéreidnek játéka, éneke. Engem dicsőítve gazdagodtak lelkileg azok, akik nem önmagukat keresték. Hozzám kerültek köze-lebb azok, akik azért járnak templomba, hogy Bennem gazdagodjanak. ….  1 / 66

 

 

Kérdező:  Jézusom! Egyik testvérem súlyos lelki problémákkal küzd. Kérlek, segíts rajta!

            Problémáinak egyik gyötrő kérdése így hangzik: Miért kell ragaszkodnunk a katolikus Egyházhoz?

HANG: Egyházamnak természetesen van külső rendje is. De ez csak olyan, mint egy kép KERETE. Nem a keret a lényeg, hanem a kép, mely azonos Velem, akit az evangéliumaimból megismerhetnél. Ne foglalkozz képkeret cserével. Más keret sem méltóbb Hozzám, mint a katolikus keret. A földön nem lehetek meg keret nélkül. Nem miattam, hanem miattatok.

    Azt semmiképpen sem szabad vállalnod, hogy a keret hatására elhomályosuljon benned a KÉP, a tartalom, vagyis a Velem való személyes kapcsolat.

    Ott, ahol a templomba járás, mint keret, akadályozza kapcsolatunk elmélyítését, ott feltétlenül csökkenteni kell a templomba járást. Ez akkor van így, ha helyette valami mással jobban, gyümölcsözőbben tudod eltölteni Velem az idődet. Különben az egész csak kísértés lenne.

    Sajnos, országotokban is van olyan katolikus templom, ahol kifejezetten bántják enyéimet, akár azok, akik templomba járók, akár azok, akik ott lelkipásztornak nevezik magukat. Ilyen helyre kár elmenni, mert csak botránkoztatásnak teszitek ki magatokat.

   Nyilván te is tudod, hogy a földön nincs egyetlen keresztény ország, egyetlen keresztény város, egyet-len keresztény falu sem. Tehát a földön nincs sehol mennyország.

   Attól még senki nem lett keresztény, hogy megkeresztelkedett. Keresztény mindenki csak a Mellettem hozott döntése következtében lehet. Az jó, ha e döntését lepecsételi valaki egy szertartással, de maga a szertartás, a pecsételés önmagában nem hordoz értéket, ha a semmit pecsételi, ha látszatot pecsétel.

   Még az sem elég, ha valaki vállalja a gondolkodás- átalakítást. Ez szinte minden gyónásban megtörténik. Még elkezdeni sem elég a gondolkodás-átalakítást. Bár ez megtörténik minden igazi megtéréskor. Döntően fontos az, hogy ezt sohase hagyja abba az, aki vállalta. Fontos az, hogy állapotszerűen akarjon tanítványom lenni az, aki elfogadott Engem urának, megszabadítójának. E téren sokkal fontosabb a tanulás, mint az imádság.

    Az imádság a Rólam szerzett ismeretek éltetője, szolgálója. Sohasem szabad engedni, hogy a szív az értelem rovására legyen. Amelyik jócselekedetből hiányzik az értelem bölcsessége, az már nem jó, hanem rosszcselekedet. Mikor azt mondtam: 'Tanuljatok Tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.", akkor a hangsúly számotokra mégis csak azon volt, hogy tanuljatok Tőlem.

    Aki nem akar Tőlem tanulni, annak valóban ópium a vallásossága, s ezek tudnak a legszeretetlenebbek lenni. De ez nem jogosít fel senkit enyéim közül szeretetlenségre.

    Gyermekem! Számodra biztosan elég, ha néha elmégy templomba. Még a látnok Vicka Medjugorjében is azt mondta az őt kérdezőknek, hogy akkor megy templomba, ha szükségét érzi, és nem tette hozzá, hogy kivéve a vasárnapot.

   Ne feledd: a szívedben lakom! Te magad vagy az Én igazi, élő templomom, ahol tényleg otthon érzem Magamat.

    Minden vallási ceremónia, minden külső szentelmény, csak akkor és annyiban fog lelked javára válni, amennyiben Felém fordított belső szemeidet, füleidet.  1 / 76

             

 

 

Kérdező: Eltávolodtam a hivatalos egyházi előírásoktól. Taszít a templomi közösség. Hiszem és tudom az Istent. Szeretet-közösségre vágyunk mindketten férjemmel.

HANG:  Meg kell mondjam, hogy jó szeretet-közösség, mely után ti vágytok, az csak a mennyben van. A földön csak gyarló, esendő emberekből álló közösségeket találsz még a legjobb esetben is. Meg kell tanulnotok, hogy ne erényeitek miatt akarjátok szeretni egymást, hanem hibáitokkal együtt fogadjátok el embertársaitokat. Én sem vagyok személyválogató, ti se legyetek nagyon azok. Saját értékeidet is csak akkor fogod elfogulatlanul felismerni, ha próbának veted azokat alá. Merni kell vállalni olyan kockázatokat, melyek esetleg nem a legkedvezőbb színben tüntetnek fel benneteket saját magatok előtt. Az önismeret és az Isten-ismeret, egy gyékényen árulnak. Jó erre is gondolnod.  4 / 320

 

 

Kérdező: … Van nem hatékony ima?, most egy betegre gondolok, aki úgy tűnik, hiába imádkozik, nem lesz ettől boldog.

HANG:Boldogtalan az az ember, aki nem tud szeretni. Aki nem azért jön Hozzám, tehát nem azért imádkozik, hogy jobban szeressen, az nem jól imádkozik. Lélektani képtelenség, hogy ha valaki Engem magához ölel, ha engedi, hogy Én őt magamhoz öleljem, hogy ennek semmi következménye se legyen benne. Még ha ember embert ölel szeretetben magához, annak is van érzelmi, hangulati következménye is, hát mennyivel inkább kell legyen annak, ha valaki így találkozik Velem. Akire tehát te gondolsz,  az nem imádkozik jól, s hiába is viszik el őt templomba, nem arra van beállítva lelke antennája, hogy az ilyen vallási események őt boldoggá tegyék. Az ilyeneken nem megbotránkozni kell, inkább sajnálkozni. Persze rajtuk ez sem segít, de segít neked, hogy jobban el tudd viselni az ilyen embert. -

    Ez nem könnyű, de Velem lehetséges. Velem általában minden lehetséges, mert nemcsak Én, hanem mindenki mindenható a szeretet körén belül, ha Hozzám tartozik.  4 / 325

 

 

Kérdező:  3. A templomba járásról szeretném hallani a HANG véleményét.

HANG: 3. Semmi értelme olyan templomba járni, ahonnan nem a szeretet és béke légkörét viszitek el magatokkal. Komolyan rá kell ébredned arra, hogy nem vagy már gyerek, akit csak úgy fel lehet pofozni lelkileg a templomban. Neked nem nyakörvvel a nyakadban kell hitoktatást végezned, hanem az Én Lelkem irányítása alatt kell tanúságot tenned mellettem úgy, hogy az vonzó legyen azok számára, akik már rég kiábrándultak a papi basáskodásokból, s ugyanakkor nem akarják magukat elkötelezni olyan szektáknak, melyekről érzik, hogy tiszavirág életükkel úgyis hamarosan lecsengenek, s csak az marad meg belőlük, ami Velem azonos bennük. Ez utóbbi pár szó természetesen érvényes a ti egyházatokra is!

    Csak a vak nem látja, hogy a hatalmaskodó egyházi intézmények ideje már lejárt a gondolkodó emberek szemében, mikor vallásról van szó. Ma már sem máglyákat nem tudnak gyújtani papjaitok, sem börtönökkel nem tudnak ijesztgetni benneteket. Igazán már a pokollal sem, mert egy gondolkodó ember, aki papjaitok életét sze-mléli, ezekben annyi kivetnivalót talál, hogy komolytalannak érzi a kárhozattal ijesz-tgető szavak súlyát szájukból. Gondolkodó emberek tudják, hogy Istennek nincs szüksége sem papokra, sem hívekre. Az embereknek van szükségük Istenre, Akihez ma könnyebben kerülnek közvetítő nélkül, mint a mai úgynevezett főközvetítőkkel.

   Ne érts félre! Tudom, hogy szükségetek van lelkészekre. De nektek kell eldön-tenetek, hogy kik legyenek azok, akik segítségében bizakodhattok. Vagy inkább így mondom: Rajtatok keresztül akarom Én szolgálatban mellétek állítani azt, akit e fela-datra fölkérek. Vagytok már olyan nagykorúak, hogy erre fölhasználhatlak benne-teket.

     Vallási  vezetőitek annyira leváltak a ti életetek vonaláról, hogy meg sem értik ma már, mi az, amire annyira szükségetek van lélekben, hogy adományaim gyümöl-csözően működni tudjanak bennetek. …   6 / 475

 

 

Kérdező: 1. Szeretem Istent, de templomba nem járok. Baj ez?

HANG: 1. Egy parancs értelmetlen végrehajtása a kaszárnyák stílusa. Neked azt kell eldöntened, hogy kívánja-e Isten tőled azt, hogy templomba járj, vagy sem. Isten azt kívánja mindenkitől, hogy növekedjék a szeretetben. Ennek biztosítására eszközök állnak rendelkezésetekre. Ilyen eszköz a templom is. Én ott jelen vagyok szentségi módon. Várom azokat, akik ilyen módon találkozni akarnak Velem. Velem lehet más módokon is találkozni, s azok számára, akiknek különböző okok miatt egyházi intézmények vezetői nem engedik meg a Velem való találkozásnak ilyen formáját, különösen fontos, hogy más formákban akarjanak találkozni Velem. Ilyen a rászorulókon való segítés, mivel minden rászorulóban jelen vagyok, hogy sze-ressetek általuk. Ilyen a Biblia, de ilyen minden olyan találkozás, melyet azért hoz-tok létre, hogy Velem foglalkozzatok. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összejönnek az Én nevemben, ott vagyok közöttük. Ami pedig a legfontosabb: Ott vagyok szí-vedben kegyelmi módon. Ez valós jelenlétem Nekem, és ahányszor lelked Hozzám emeled, vagyis imádkozol, akkor Hozzám beszélsz, és képes vagy átvenni szívem békéjét.

   Templomba tehát csak akkor járj, ha olyan meggyőződésre jutsz, hogy ezáltal növekedsz a szeretetben. Azt tudnod kell, hogy intézményes egyházad iránti szeretet viszont kötelez a templomba járásra. Viszont az nem kötelező, hogy egy intézményt szeress. A te egyházad intézménye is csak annyiban szeretetre méltó, amennyiben Hozzám segít közelebb jutni téged. 6 / 505

 

 

Kérdező:  2. Egyházam vezetői helyesen cselekednek velem szemben?

HANG:  Az Egyház nem bezárt doboz, hanem körülhatárolt kert. A fa, mely gyökerét a kert földjébe ereszti, s onnan szedi a táplálékához szükséges anyagokat, nem lehet tekintettel a kert kerítésére, mert nem oldalt, hanem fölfelé nő, a Nap felé!

    A te sok kérdésednek, mint egy fa lombjának, nagyon kevés, szinte egyetlen főgyökere van. Ha te egyházadat nem kertnek, hanem minden oldalról lezárt ládának gondolod, akkor bizony szenvedésedet magadnak köszönheted, s nem lehet életed az Én áldásom. De ha kert számodra az egyházad, akkor nem kevered össze a lényeget a lényegtelennel, a célt az eszközzel.  A LÉNYEG ÉN VAGYOK. Sem szentségek, sem imák, sem templomba járások, sem papok, sem főpapok NEM LÉNYEGEK. A Lényeg ÉN VAGYOK! Az előbb említettek mind, mind ESZ-KÖZÖK!, melyeket NEKED  kell okosan alkalmaznod arra, hogy Velem szemé-lyes kapcsolatba kerülj, és így is maradj! Nem a fent említettek a legfontosabbak, hanem az, hogy ÉN a szívedben vagyok! Ne feledd el, Engem is az akkori egy-házam, egyházam főpapjai, az akkor legvallásosabb hívei vittek a keresztre. Na és?! A földi élet ilyen. Ezen nem sopánkodni kell, hanem miután tudomásul vetted, szabaddá kell válnod azt egyházadban is minden olyan faltól, amely nem akadályozni akarja a Velem való személyes kapcsolatot. …

    Gyermekem! Te még nagyon meg vagy kötözve papokkal, szentségekkel, temp-lommal és a vallásos emberekkel. Jól jegyezd meg, amit most mondok: Nem megol-dás egy másik egyház! A megoldás ÉN VAGYOK! Más egyházban sem vagyok jelen jobban, mint abban, amely most a te egyházad. De nagyon fontos tudnod és élned azt, hogy sem személyek, sem szertartások Engem nem helyettesíthetnek, Engem nem biztosíthatnak, és Engem le nem korlátozhatnak. A lényeg nem a szertartás, még kevésbé az, aki ezt végzi, hanem a MAGATARTÁS!!!    7 / 556

           

 

Kérdező: Templomba járó, Rózsafüzért imádkozó gyugdíjas vagyok.

HANG: … Van azonban egy olyan találkozás, amelyre nem kell egyikünknek sem várni. Ez éppen a te templomba járásod. Nem Magamért, hanem érted, értetek maradtam itt abban a formában, amely által táplálék lehetek azoknak, akik nem Engem, hanem önmagukat akarják megváltoztatni azáltal, hogy Velem találkoznak.     8 / 627

 

 

Kérdező: Családom nem jár templomba, csak én. Mit kell tennem, hogy megtérjenek?

HANG: Neked nincs más feladatod, csak az, hogy szívedben éld meg az Én jelenlétemet. Akkor éled ezt meg, ha nem akarsz megjavítani senkit, de azt sem engeded, hogy téged mások javítsanak. Meg kell tanulnod, hogy Én mindenkit olyan szabadságra teremtettem, amely szabadságban Lelkem nagyszerűen érzi magát. (2. Kor. 3;17). Én nem szertartásokat írtam elő, hanem a Velem való kapcsolatot kívántam és kívánom meg ma is mindenkitől, aki boldog akar lenni.

   Meg kell értened, hogy a te örömöd és boldogságod nem függ attól, hogy körülötted milyen az élet. Az Én örömöm és boldogságom sem függött attól, hogy mi van körülöttem. A fontos az volt, hogy mi van Bennem! Ez nálad is a fontos. Ha Én élhetek benned, akkor számodra a többi már nem fontos. Ha igazán élek benned, akkor leleményes vagy abban, hogy hogyan mutasd ki szeretetedet azokkal szemben, akikkel együtt élsz. Ez független az ő hozzáállásuktól. Ők is csak akkor lesznek az Én békém és örömöm hordozói, ha engedik, hogy bennük éljek. Nálad is ez a helyzet.

    A templomba járás akkor érték, ha nagyobb béke és szeretet a következménye. Ha nem ez, akkor kár elmenni templomba. A templom arra való, hogy ott jobbá váljanak azok, akik odamennek. Ha nem ez történik velük, akkor mehetnek bár-hová. Sőt! Még jobb is, ha máshol mennek lelkileg tönkre, és nem a templomban

  Nekem hő vágyam az, hogy te úgy szeress Engem, hogy ez látsszon is rajtad azáltal, hogy nyugodtabb, békésebb, szeretettel teljesebb leszel Általam. Mert általam mindenki ilyen kell, hogy legyen, ha engedi, hogy működjem benne.

   Bízom benned! Szeretnélek jobban megerősíteni a hitben és a türelemben.  8 / 649

 

 

HANG: Azért jöttem közétek, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Ehhez tartom magamat.

    Te említetted a leveledben, hogy nem jársz templomba, hogy más is lássa. Mert te nem vagy olyan hívő, aki templomba jár imádkozni, a templomon kívül pedig tovább űzi bűnös tevékenységét. Te, mint írod, magadban szoktál imádkozni, ahogy Én tanítottam.

    Te nagy tévedésben vagy! Én szoktam templomba járni, és ebben is példát adtam nektek. Aki kerüli az Én házamat, annak az otthon végzett imája - enyhén szólva - fabatkát sem ér! Én nem tanítottam soha senkit arra, hogy ne járjon templomba, hanem ehelyett imádkozzon otthon. A templomba járók nem azért mennek temp-lomba, hogy imádkozni lássák őket az emberek, hanem azért, mert van egy olyan megjelenési formám, amellyel csak ott lehet találkozni így Velem. Az pedig már a jó szándékodat is megkérdője­lezi, amikor azt állítod, hogy a templomba járók a temp-lomon kívül bűnös tevékenységet űznek. Mérhetetlenül több és gonoszabb tevé-kenységet űznek a templomba nem járó, az otthon imádkozók, mint az Én házamba járók!

    Szeretettel kérlek, ne csinálj erényt a bűnös hanyagságodból! Ne akard megi-deologizálni a rosszat! A templomba járás sohasem volt és nem is lesz soha rossz. Akkor sem, ha a templomba járók között súlyos bűnösök is lesznek. Tehát akkor sem lesz rossz a templomba járás, ha te eljársz oda! Engem nem lehet félrevezetni!   9 / 749

           

 

Kérdező: 1. Ritkán járok templomba. Ez baj?

HANG: 1. Minden felekezetnek megvannak a maga szabályai, előírásai. Ha valaki komolyan veszi önmagát, akkor meg kell tartania azokat az előírásokat, amelyeket a saját vallási közössége megkövetel. Mindenből csak a kényelmest kivenni, s a kényelmetlent, az esetleges áldozatvállalást nem, ez nem a szeretet jele. 10 / 867

 

 

Kérdező:  4. Csak sugallat hatására megyek templomba. Anyámat, testvéremet szeretném átformálni.

HANG:  4. Az nem jó, ha csak sugallatok hatására mész templomba. Azért nem jó, mert Én sokkal jobban tisztelem szabadságotokat, semhogy mindig benső irányítás alapján erőltetném rátok akaratomat. Azért van a józan eszetek, hogy azt használva hozzátok meg döntéseiteket. A józan-ész pedig azt mondja, hogy csak olyankor vagy fölmentve a templomba járás alól, ha helyette Nekem tetszőbb dologgal vagy elfoglalva, pl. betegápolással, szegények gondozásával, stb.   11 / 896

 

 

Kérdező: 3. Gyermekem hittanos, de templomba nem lehet elvinni.

HANG: 3. Gyermekeddel kapcsolatban más dolog az, hogy hittanos, más dolog az, hogy megy vagy nem megy templomba, és ismét más dolog, hogy ő viszi véghez akaratát rajtad, vagy te viszed véghez akaratodat rajta!

    Egy-két atyai vagy anyai pofon hamar elűzné belőle az általa képzelt ördögöt. Nagyon ajánlom, nézd meg, és gyermekeddel is nézesd meg a "Legyetek jók, ha tudtok" című videón látható filmet Fülöp atya életéről, aki még egy rablóvezérnek is akkora pofont adott, hogy majd elszállt a feje, s egyből észhez tért, s tudta, hogy ez szükséges volt a kijózanodásához.  … 13 / 1240

 

 

 

Kérdező: 1. Egyházamat el akartam hagyni, de visszaléptem.

HANG: 1. Először is örülök, hogy a menekülés helyett a szembesülést választottad. Hidd el, lelki fejlődésedet csak ez segítheti elő. Te legyőztél egy pszichika kényszert, melyet ha nem győzöl le, akkor előbb-utóbb csöbörből vödörbe estél volna.

    Nyugodtan és boldogan menj el templomotokba, ha szíved oda vágyik! Győz-tesként mehetsz oda, és nem úgy, mint valami bűnös! Téged nem a kényelem akart elvinni, és egy felismerés hozott vissza. Neked inkább van ott helyed, mint legtöb-bjüknek, akik ott vannak!

    De ne ítélj senkit! Magadat sem! Ismétlem: Örülök neked!  16 / 1540

 

 

Kérdező: 3. Szeretem a magányt.

HANG: 3. A magányban valóban nagyon tudom formálni egyéniségedet. Ezt jól látod. Jól látod azt is, hogy csak akkor érdemes az általad említett gyülekezetet látogatnod, ha erre belülről érzel indítást. Enélkül bőven elég, ha a magányodban társalgunk egymással, és rendszeres templomba járó maradsz. Ha a templomban esetleg az igehirdetés, vagy más esemény kapcsán nyugtalanság ér, azt úgyis meg tudjuk beszélni magányodban egymással! …  17 / 1700

 

 

Kérdező: 3. Nem értettem meg a templomba járó, veszekedős embereket.

HANG: 3. Sok ember számára a templomba járás nem azt a célt szolgálja, hogy Bennem gazdagodjon, hanem olyan pótcselekvés, melyet egy hamis istenkép sugall. E hamis istenkép azt sugallja, hogy fontosabbak a szertartások, mint a magatartások. A vallásosság ördögének e megtévesztő fegyvere sok ember számára ad lehetőséget arra, hogy inkább a bódultságot, az önbecsapást válassza, semmint megtérés által azt a szellemi munkát, amely által képes megváltoztatni gondolkodását, és ezáltal valóban lakást vehetek nála (János 14;24)! Így boldoggá lehetne Általam!

   Az első "gombot" az gombolja be helyesen, aki alapként a gondolkodás-átalakítást vállalja! Enélkül az összes szertartás mit sem ér!  18 / 1762

 

 

Kérdező: 1. Jó irányban haladok-e?

HANG: 1. Valamikor azt mondtam tanítványaimnak, hogy ismerik az utat. Erre az egyik azt kérdezte, hogy hogyan ismernék!? Erre válaszoltam: "Én vagyok az ÚT!"(János 14;4-5)

     Amennyiben Engem ismersz, annyiban tudod, hogy helyes irányban van-e életed. Csak akkor van reményed, hogy megismerj Engem, ha rendszeresen olvasod az evangéliumaimat! Az nem elég, ha valaki valamikor hittant tanult! Az sem, ha templomba járt, vagy jár! Csak az evangéliumaimmal való rendszeres foglalkozás juttat  el arra az ismeretre, amelyre szükséged van,  hogy fel tudd mérni magadat erkölcsileg! Bármennyire szeretlek, nem tudom sem elősegíteni, sem akadályozni azt a szellemi munkát, amelyre annyira szükséged van! Semmit sem tudok megtenni helyetted! De ha te is akarod, akkor ketten csodálatos világot tudunk felfedezni számodra! Szeretném, ha sokkal jobban vállalnál Engem! 18 / 1799

 

 

 

Kérdező: 3. Egy szekta vezetőjével álmodtam.

HANG: 3. … Örülök, hogy jársz templomba! Szent hely az és az imádság háza! Oda senki nem jár elromlani! Bár igaz az is, hogy nem mindenki szentelődik meg a templomba-járás által. Nem, mert ezt az eszközt is, mint minden eszközt, megfelelő szándékkal és megfelelő célra kell használni. A CÉL mindig az, hogy egyre nagyobb teret tudjak kapni bennetek arra, hogy azt az új parancsot, amire azt mondtam, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket, ezt meg tudjam valósítani általatok és veletek. Ezért öltöttem kenyérruhát, ezért nyújtom falat kenyérként Magamat nektek, hogy ti is falat kenyér tud­jatok lenni egymásnak!  21 / 2100

 

 

Kérdező: Sok csodálatos dolog történt velem, s ezek hatására keresem Istent egyre jobban.

HANG: Soha nem hagyom magukra a jó szándékú embereket. Nem a vallásokon keresztül szoktak Velem találkozni az emberek. Amint nem a hangszerek teremtik meg a zenét, hanem a zene a hangszereken keresztül jelenül meg, úgy nem a vallások által kerültök Hozzám közelebb, hanem a különböző szertartások, vallásos események által jelenítitek meg azt, hogy Hozzám akarjátok kapcsolni életeteket. Bár gyakran már a szertartások teljesen kiüresedtek e tekintetben.

 Templomaitok ma már a legritkább esetben töltik be az Általam, Jézus, által elgondolt funkcióikat! Éppen ezért nem az a lényeg, hogy jársz, vagy nem jársz templomba, hanem az, hogy biztosítasz, vagy nem biztosítasz időt magadnak arra, hogy Velem, Jézussal, foglalkozz!  25 / 2473

 

 

Kérdező: 2. Engem nyomaszt, ha templomba járok.

HANG: 2. Azt megértem, hogy nyomaszt, ha a te vallásod templomában tömeg vesz körül. Ennek pszichikai és értelmi oka van. Értelmi oka az, hogy nem ismered jól, mi történik a szertarások alatt az oltárnál. Pszichikai oka pedig ebből adódik. Értelmes ember értelmetlenséget nem tud nyugodt lélekkel sokáig csinálni. A gyógymód tehát világos: utána kell nézned, hogy mi történik a szertartások alatt, és nem azzal kell foglalkoznod, hogy kik vesznek körül. 24 / 2355

 

 

Kérdező: Hogyan érhetném el, hogy gyermekeim eljöjjenek velem a templomba?

HANG:  Örülök, hogy te Rám találtál, s nagyon várom gyermekeidet is, de Én sem tudom elérni, hogy eljöjjenek templomba, ha nem akarnak. Én nem is várom el tőlük, hogy eljöjjenek addig, amíg meg nem térnek, mert addig számukra csak üres formaság lenne, s annak bizony nincs sok értelme. Amit te tehetsz értük, az az, hogy te eljársz, átéled ott a Velem való találkozást, s ez meglátszik az életeden, pl. abban, hogy igazán megbocsátasz egykori munkatársaidnak. Olyan nincs, hogy megbocsá-tottam, nem haragszom, csak nem felejtek. Akkor még nem bocsátottál meg. A megbocsátás alapja az, hogy megpróbálom megérteni azt, aki bántott, megpróbálok mentséget keresni a számára. Ha ezt meg tudtad csinálni, akkor, ha emlékszel is az eseményre, nem fogsz rá fájdalommal, negatív érzésekkel gondolni.

    Tehát te azt teheted, hogy Bennem élsz, tehát másokért élsz, és a békés, körülményektől független boldog életeddel hitelesíted azt gyermekeid számára, hogy érdemes Értem élni, sőt csakis Értem érdemes élni. És imádkozz a megtérésükért állhatatosan! De soha ne erőltess semmit, a szeretet világa nem ismeri az erőszak semmilyen formáját.   26 / 2556

 

 

 

Kérdező: 2. Járjak-e bibliakörbe?

HANG: 2. Az nem lehet elég enyéimnek, hogy megelégedjenek a templomba-járással és szentségekhez járulással. Tanítvánnyá kell válnotok! Át kell alakítanotok gondolkodásotokat! Ez pedig csak akkor valósulhat meg, ha rendszeresen össze-jöttök az Én nevemben. Lehet ezt bibliakörnek, vagy bárminek nevezni. A lényeg az, hogy valóban az Én nevemben jöjjetek össze. Ahol ez megtörténik, ott feltétlenül nyitottság van az egyre jobb, egyre tökéletesebb istenismeret irányában. Ez pedig csak ott valóság, ahol legfontosabbnak azt tartják a tagok, hogy az evangéliumokban Én, Jézus, mit tanítottam nektek! …  28 / 2822

 

 

Kérdező: Mikor van első helyen életemben az Úr?

HANG: Akkor vagyok első helyen benned, ha a szeretet van első helyen életedben. A szeretet, és nem a templom, nem a közösség és nem egyéb elfoglaltság. Nagyon jól tetted, hogy otthon maradtál akkor, amikor megjött a férjed, és akkor számodra a vele való találkozás volt a legfontosabb. Feltétlenül szeretetlenség lett volna elutasítanod őt bármiféle gyülekezetbe járásra hivatkozva.

   Kétségtelen, hogy egy házastársnál is jobban kell szeretned Engem, Jézust, de Engem semmiképpen sem szabad azonosítanod semmiféle gyülekezettel. Lehet olyan eset, amikor nem férjed miatta, hanem valaki más miatt kell lemondanod a gyülekezetbe menésedről.

    Én, Jézus, a Szentlélek által a szívedben élek, és irányítalak. Soha ne kívülről várd életed magoldását, hanem belülről.

   Azok a gyülekezeti tagok, akik téged nagyon szeretnek, csak önmagukra vonat-koztatva mondhatják erkölcsi bizonyossággal azt, hogy mi az Én szándékom velük szemben. De sem rád, sem másokra vonatkozóan nem. Én, Jézus, nem másoknak mondom meg, hogy mi a szándékom veled. Amint nem neked mondom meg, hogy mi a szándékom velük! Amíg valaki ezt nem érti meg, mert nem akarja megérteni, addig nem szolgálni akar Engem, hanem uralkodni akar embertársain! … 28 / 2851

 

 

 

Kérdező: 3. Kihalásra van ítélve az egyházunk?

HANG: 3. Én, Jézus, az idők végezetéig élek a földön. Tehát Egyházam, amely nem más, mint az egyik megjelenési formám (ahol ketten-hárman összejöttök az Én nevemben, ott vagyok közöttetek), nem szűnhet meg! A formája változhat, és kell is, hogy változzék! Kell, mert formája két irányból formálódik. Az egyik: belülről kifelé, tehát a Szentlélek formálja. A másik: kívülről befelé, tehát emberi okoskodás formálja. Minél nagyobb hangsúly van a szolgálaton, és azon, hogy az igazi temp-lomok maguk a földön élő emberek, annál inkább mutatkozik meg a Szentlélek jelenléte benne. Minél inkább az uralkodáson, címeken, a kőből épült templo-mokon, szertartásokon van a hangsúly, annál inkább különböző korok különböző lelkű embereinek vonásai mutatkoznak meg rajta.

   Az Én valódi jelenlétem szolgálatban, áldozatvállalásban, önátadásban ismer­hető fel, és nem templomba járásban, szertartásokban, és főleg nem úgynevezett szent uralkodásban (=hierarchia)! Ez utóbbiak időszakosak, változékonyak, tehát nem örökérvényűek!

    Ez utóbbiak ellen nem kell küzdenetek! Ezek fölött automatikusan eljár az idő! Amint nem kell küzdenetek a katonatisztek ellen sem.

    Mihelyt nem lesznek katonák, automatikusan értelmét veszti a katonatisztek léte. Mihelyt nem lesznek az embereknek engedelmeskedést csúcsértéknek tar­tók, saját lelkiismeretüket feletteseikre bízók, automatikusan meg fognak szűnni a lelkeken uralkodni akarók, egymásnak címeket osztogatók is.   30 / 3134

 

 

Kérdező: 3. Mások vannak rossz hatással társamra?

HANG: 3. Ha az előző két pontban adott válaszaimat figyelmesen átgondolod, akkor beláthatod, hogy mások hatásának következménye nem attól függ, hogy azok a mások mit és miért tesznek, hanem attól, hogy hogyan álltok hozzá ezekhez.

    Az igaz, hogy azok a döntéseitek, amelyekről tehettek, meghatároznak benne-teket. Ez azt jelenti, hogy aki dönthet aközött, hogy kocsmába vagy templomba menjen, azért dönt úgy, ahogy dönt, mert azt akarja, hogy az határozza meg őt. Ez azt jelenti, hogy nem a kocsmákat kell bezárni, mert oda sokan járnak, hanem mindenkinek arra kell ránevelnie önmagát, hogy lelkének örök javát keresse, és biztosítsa, amikor szabadon dönthet. Bizony, előfordulhat, hogy valaki lelke békéjét jobban megtalálja a kocsmában, mint otthon. De azért nem ez a jellemző!  33 / 3489

 

 

Kérdező: 2. Mit tilthat meg nekem más?

HANG: 2. A te szabadságod véget ér ott, ahol a másik ember szabadsága kezdődik. A földi élet rendjét a JOG szabályozza. Ha valakinek joga van arra, hogy téged valahonnan kitiltson, akkor ezt ő megteheti. Ha nincs joga, akkor az ő tilalmát nem kell tudomásul venned. Azt semmiképpen sem szabhatja meg neked senki, hogy mikor menj templomba! Ha valakinek joga van ahhoz, hogy megtiltsa nagyapád látogatását, akkor ezt tudomásul kell venned. Úgyis eljön az idő, amikor egy egész örökkévalóságon át együtt lehetsz majd vele! 37 / 3997

 

 

Kérdező: 1. A papokról és a templomba járásról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. A papokról és a templomba járásról nagyon elnagyolt gondolkodásról tettél tanúságot leveledben.

     A bűnöket Isten bocsátja meg, de általában Isten megbocsátó kegyelmét a papok nyilvánítják ki.

     A templom egy olyan hely, ahová általában imádkozni, tanulni szoktak menni az emberek, s ezért a templom nagyon tiszteletre méltó hely. Az Úr napján csak akkor nélkülözhető a templom, ha e helyett lélekemelőbb feladatot teljesít valaki. Pl. beteget ápol. De csak azért, mert valaki jobban érzi magát másutt, nem elégséges indok a templomba járás elhanyagolására.  40 / 4261

 

 

Kérdező: 1. Nagyon szeretnék egy közösséghez tartozni! A templom nem elég.

HANG: 1. …  A templom valóban gyakran nem alkalmas arra, hogy lelki igényét mindenki ki tudja elégíteni. De azért ne szóld le a templomba járókat sem! Örülj annak, hogy Lelkem olyan kívánságot táplál benned, amely szerint gazdagabb lehetőségek után vágyódik a szíved!  41 / 4374

 

 

Kérdező: 2. Mit kell tennem, hogy feltétlenül üdvözüljek.

HANG: A templomba járás annyiban kötelez, amennyiben az lelkiismeretedet meg tudja nyugtatni. Bár a templomok szent helyek, vagyis Atyám házai, de Én, a te Jézusod mindenütt jelen vagyok számodra!  42 / 4538

 

                                          *******************

 

Kérdező: 1. Adj felismerést akaratodra.

HANG: Körülményeidbe beleírtam szeretetem melegét. De amint a kályha sem tudja megfelelően melegíteni azt, aki hőszigetelővel veszi körül magát, úgy az Én szeretetem melegét is csak az tudja érzékelni, aki olyankor is hálát tud adni nekem, amikor más, külső szemlélő e hálálkodást értelmetlennek ítéli. Csak azt tudom bensőleg átmelegíteni, aki hisz szeretetem jelenvalóságában. Az, aki erre nem képes, az valójában nem is hisz Bennem, akkor sem, ha sokat imádkozik, s naponta templomba jár. …  5 / 406

 

 

Kérdező: 3. Pénteken nem böjtölök, és sajátosan vagyok vallásos.

HANG: 3. Amit a templomba-járásról, böjtről, papokról írtál, ezek valóban nem tartoznak a lényeghez. A lényeghez az tartozik, hogy élőbb hittel hidd el: földi életed olyan ugródeszka, amely képes Isten szerető szívére lendíteni szenvedéssel teli életed, és ha ezt elhiszed, akkor meg fogod tapasztalni, hogy a benned élő jelenlétem békét tud adni szívednek (János 14;23)!  20 / 1932

 

 

Kérdező: 1. Mi a véleménye rólam a Szűzanyának?

HANG: 1. Máriának ugyanaz a véleménye rólad, mint ami Nekem, a te Jézusodnak! Szeretetünk nem változik soha irányodban, de véleményünk igen! Ha napjaidat azzal töltöd, hogy minél többen örüljenek neked, akkor öröm vagy számunkra is. Ha ártasz másoknak, ha nem tudsz megbocsátani a téged megbán-tóknak, ha kihagyod azokat a lehetőségeket, amelyekben másokon segíthetnél, akár azért is, ehelyett imádkozz, tehát az imát, a templomba járást, nem erőforrásnak, hanem pótcselekvésnek használnod, akkor bennünket is megszomorítasz. Amíg valaki a földön él, addig soha nem mondható olyannak, akinek már nem kell tovább tökéletesednie!  29 / 2924

           

 

Kérdező: 3. Vallásosságom visszatetszést szül.

HANG: 3. Ha a vallásosság alatt azt érted, hogy komoly hangsúlyt teszel a Velem való kapcsolat külső formáira, akkor ügyelned kell arra, hogy emiatt ne történjék visszatetszés.

 A külső formák hatása nem mindig pozitív! Nem az szeret Engem, Jézust, aki sokat jár templomba, aki sokat imádkozik, hanem az, aki nem árt senkinek, aki megbocsát mindenkinek, és segít ott, ahol erre lehetőséget kap. Ez a lényeg! Minden más csak annyiban érték, amennyiben ezt elősegíti, szolgálja! 

 Sok ember pótcselekvésnek használja a szertartásokat, az imákat, holott ezek eszközök arra, hogy Isten iránti szeretetből növekedjetek az emberek iránti szeretetben.

    Istent közvetlenül szeretni nem tudod, csak elmondani tudod neki, hogy szereted. De megmutatni csak azáltal tudod, ha nem ártasz senkinek, ha megbocsátasz mindenkinek és segítesz, szolgálsz ott, ahol erre lehetőséget kapsz. 31 /  3208

 

 

Kérdező: 2. Sokat imádkozom. Mégsem érzem Isten áldását.

HANG: 2. Az imádság, a templomba járás, a böjt, ezek mind-mind eszközök arra, hogy valaki növekedni tudjon a szeretetben. Mert ez a lényeg! Minden más csupán eszköz. Egy eszköz önmagában, ha nem használják arra, amire való, semmit nem ér. Hiába van valakinek kerékpárja, autója, ha nem használja, akkor ezek olyanok, mintha nem is léteznének.    36 / 3814

           

 

Kérdező: 1. Boldogtalan vagyok.

HANG: 1. Boldogtalan vagy? Úgy is mondhatnád, hogy hitetlen vagy! A vallá-sosság és a hitetlenség gyakran együtt jár! Általában azokat mondjátok vallásosnak, akik sokat imádkoznak, templomba járnak, böjtölnek és különböző szertartásokon, búcsújárásokon vesznek részt azért, hogy Istent valamire rávegyék. Ezek inkább babonások, mint hívők!     38 / 4088

 

 

Kérdező: 3. Szeretnék közelebb kerülni Istenhez.

HANG: 3. Az nagyon jó, ha valaki gyakran elmehet a templomba. De a komoly reggeli és a komoly esti imát nem pótolhatja semmi. A reggeli és az esti ima az a keret, amely átöleli egész napodat, és segít téged abban, hogy közelebb kerülj Hozzám, Jézushoz. 39 / 4192

 

 

Járhatok-e templomba és gyülekezetbe egyaránt?

 

 

Kérdező: Járhatok-e templomba és gyülekezetbe egyaránt?

HANG: Azt a vallásodat, amelyben neveltek, semmiképpen sem hagyd el! Termé-szetesen járhatsz bárhová, de csak addig, amíg ennek lelki előnyét látod. Ha gyüle-kezetben gyógyítást tapasztalsz, az jó, de te nem vagy megvásárolható gyógyulás által. Amint orvoshoz is járhatsz azért, hogy testileg gyógyulj, úgy gyülekezetbe is járhatsz, hogy testileg gyógyulj. De a templomba-járást, a szentáldozást ne hagyd el semmiképpen!

    Ha hívnak gyülekezetbe, mondd, hogy el fogsz menni, ha belülről erre indítást érzel, s nem akkor, ha kívülről unszolnak erre. Ettől te nem vagy hálátlan. Hálátlan akkor lennél, ha nem Istennek akarnád megköszönni a gyógyulásodat. Ezt pedig megtudod köszönni a katolikus templomban is! Te ne unszolj kívülről senkit temp-lomba, de ne is engedd, hogy e téren megzavarjanak téged. Én a katolikus temp-lomban tudok jelenleg a legjobban, a legbensőségesebben találkozni veled. Ezt ne feledd! Inkább légy boldog betegen, mint boldogtalan egészségesen!

    Szentté senki nem lesz azáltal, hogy egészségessé válik testileg. Szentté mindenki azáltal lesz, hogy növekszik abban a szeretetben, amely szeretet így nyilvánul meg: soha nem árt senkinek, mindig megbocsát mindenkinek, és segít ott, ahol erre lehetőséget kap. 31 / 3236

 

 

Kérdező: Nem bűn-e, ha két helyre is járok templomba?

HANG: Semmiképpen sem bűn, ha két, vagy több helyre is jársz templomba, gyülekezetbe. A bűn mindig a szeretetlenségnek valamilyen formája. Nemcsak Én, Jézus, szeretlek téged nagyon, de te is nagyon szeretsz Engem, a te Jézusodat!

Az élő hitnek feltétlenül van gyógyító hatása, és minden gyógyítás szép, jó és nemes, ha együtt jár a megfelelő felelősséggel.

 Tudnod kell, hogy nem attól lesz valaki Isten előtt kedves, ha meggyógyították, hanem attól, ha szeretetet áraszt maga körül.

 Tedd ezt, és élni fogsz! Magától a templomba járástól sem lesz senki szent! Csak azok a templomba járások kedvesek Nekem, Jézusnak, amelyek Hozzám hoznak közelebb téged! Ahol nem a szeretet légköre uralkodik, ott fázik, didereg az Én szerető szívem!

 Nagyon természetes, hogy az ilyen helyeken különösen rászorulok szerető szí-vekre, hogy enyhüljön a légkör, s teremtődjék meg a szeretet.

 Bárhová jársz, a fontos az, hogy Én, Jézus, éljek a te szívedben. Akkor élek szívedben, ha át tudom adni néked az Én békémet! 32 / 3267