Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2. Mormon. Őskeresztény. Protestáns. Református. Szekták. Szientológia dianetika. Unitáriusok. Krisztus szeretet-gyülekezet.

 

 

Mormon vallás

 

 

Kérdező: 1. Mi a véleménye a HANG-nak a mormonokról?

HANG: 1. Minden intézményesült vallásban vannak olyan erkölcsi normák, amelyek áldásomat hordozzák, és vannak olyanok, amelyek idegenek Tőlem. Az általad említett csoportosulásban Engem nem fogadnak el olyannak, mint a te val-lásodban. Ott több a Tőlem idegen elem, mint nálatok. Kétségtelen, hogy nagy hangsúlyt tesznek a családok együttes ünnepségeire. De erkölcsileg a gazdagság ténye és az ellenség gyakorlati szeretésének hiánya nagyon távol viszi őket Tőlem. 

                                                                                                            12 / 1046

 

 

Kérdező: 1. Véleményt kérek a mormonokról.

HANG: 1. A Bibliában található négy evangélium az a hely, ahol a leghitelesebben találkozhattok tanításommal. Én vagyok a világ Világossága! Van sok szellemi, lelki, vallási irányzat. Mindegyikben van sok megszívlelendő. De Engem legtisztábban az evangéliumokban és az Apostolok Cselekedeteinek abban a részében, ahol menny-bemenetelem előtt beszéltem tanítványaimmal, lehet megtalálni.

   Mindenkit szeretni kell! Tehát a mormonokat is! Senkit nem szabad erőnek erejével megpróbálni rávenni arra, hogy ne úgy gondolkodjék, ahogy gondolkodik. De Engem csak az előbb említett helyeken lehet a legjobban megismerni.   16 / 1505

                       

 

Kérdező: 2. A Mormon-egyházról mi a véleménye a HANG-nak?

HANG:  2. Ami az említett egyházban szinkronban van evangéliumaimmal, az jó ebben az egyházban. Ami nincs szinkronban, az idegen Tőlem akkor is, ha még oly szép öltözetben is mutatkozik meg. 28 / 2791

 

 

Kérdező: 1. A Mormon-vallásról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. Én, Jézus, megtapasztalható vagyok a mormon-vallásban is, és egyéb vallásokban is. De az Én tanításom a legtisztábban az evangéliumokban található meg.

     Ha elfogadod, hogy az istenszeretőknek minden a javára válik, s az Istent nem szeretőkön pedig az Isten sem tud segíteni, akkor talán elfogadod azt is, hogy a földi élet mulandóságát nem arra kell használnotok, hogy ez egyre szebb legyen, hanem arra, hogy önmagatokról szinte megfeledkezve, másokért tudjatok élni.

 Természetesen ennek az is következménye lesz, hogy szebb lesz a földi életetek is! Aki ezt teszi, annak nem lesz probléma az, hogy milyen valláshoz tartozik, illetve, akármelyikhez tartozik, előbb-utóbb ütközésbe fog kerülni azokkal, akik abban a vallásban uralkodni és nem szolgálni akarnak. Ez a földön soha nem lesz kikerülhető, mert mindig és mindenhol lesznek önző, erőszakos emberek, s azok, akik Engem, Jézust, szeretnek, vállalják, hogy sorsomban osztózzanak. Bizony igaz, hogy nem lehet a tanítvány sorsa jobb, mint a Mesteré volt!  28 / 2793

 

 

 

HANG: A mormon vallásról, amely valóban sokban eltér az Én tanításomtól, és a különböző isteni élményekről is írtam már többször is.  32 / 3266

 

 

Kérdező: 1. Mi a véleménye Jézusnak a Mormon könyvéről, egyházáról?

HANG: 1. Én, Jézus, többször idéztem az általatok is ismert Bibliából, s elmond-tam, hogy nem megszüntetni, nem eltörölni, hanem beteljesíteni jöttem az abban leírtakat.

    Minden más könyv annyiban kedves számomra, amennyiben a Bibliával, főleg az evangéliumokban elétek tárt életemmel és tanításommal összhangban van. Bármely könyv tanítása, amely eltér ettől, az Tőlem is eltér. 32 / 3338

 

 

 

Őskeresztény

           

Kérdező: 6. Arról a szektáról, ahová jártunk, mi a véleményed?

HANG: 6. Akiket te őskeresztényeknek nevezel, hát bizony nem Hozzám, hanem azokhoz az őskeresztényekhez próbálnak igazodni, akik akkor sem értettek meg Engem, mikor emberként közöttük jártam. Én semmiféle szertartást nem írtam elő olyan értelemben, mintha általa áradna Tőlem a kegyelem, függetlenül a befogadótól. Számomra egyedül az a magatartás tetszik, melyet az önzetlen szeretet sugall. A különböző ruházatok, különbségtétel nő és férfi között, testtartások, stb. ezek mind a farizeusok legfőbb témái voltak. Rólam joggal állapíthatták meg, hogy nem is vagyok vallásos, mert bizony a vallási előírásokat ruházatra és egyéb külsőségekre, nem tartottam meg. Persze el sem ítéltem azt, aki ezeket is megtartja, csak éppen nem tartottam fontosnak, mint ahogyan ma sem tartom annak.  4 / 337

       

 

Kérdező: Uram! Annyira benne van a levegőben az, hogy az utolsó időket éljük. Szólj erről valamit.

HANG: Már az őskeresztényeknek is fel kellett hívnom figyelmüket arra, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Igen, mert úgy gondolták, hogy kár törni magukat, ha már napjaik úgyis meg vannak számlálva.

    De az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Jeruzsálem pusztulása előtt a keresz-tények még időben elhagyták a várost, mert bizonyos jelekből felismerték, mi vár azokra, akik a városban maradnak. … 35 / 3635

 

 

Kérdező: Isten SZERINTI ÉLETKÖZÖSSÉGRŐL

.

     … Azokat, akiket ti őskeresztényeknek neveztek, egységbe az az ESZME kapcsolta, amit így lehetne most megfogalmazni: a halál az igazi nyereség! Tehát a véglegesült örök életet, mint CÉLT, mindenek elé tudták helyezni. Igaz, ebben nagy segítséget jelentett nekik az Én földi életem közelsége, és az, hogy üldözték őket. De akárhogyan is volt, igazi CÉL késztette őket arra, hogy eszköznek tekintsék mindazt, ami mulandó.

     Ott, ahol nem ez, hanem az anyagi javakról való lemondás, a magánvagyon meg-szüntetésére késztetés volt érzékelhető, ott kimondva, kimondatlanul, máris elhomályosult a CÉL, és halálba torkolóvá vált Péter e téren történő számonkérése.(Ap.csel. … 36 / 3799

 

 

Kérdező: 3. Szektások vagyunk-e?

HANG: 3. Eretnek semmiképpen nem vagy, mert eretnek az, aki az Én tanításomból annyira hangsúlyoz valamit, hogy ezzel tanításom más tételét tagadja.

     Szektának azt a társaságot szoktátok mondani, amely bizonyos külső okok miatt elkülönül a nagy egésztől Ilyen értelemben voltak az őskeresztények is egy zsidó szekta tagja. De ilyen értelemben a templomba járók is szekta tagjai, mert sokkal többen nem járnak templomba, mint járnak. Ilyen értelemben mindazokról lehet állítani, hogy szektások, akik 'kilógnak a sorból!' Nagyon természetes, hogy ilyen értelemben Én, Jézus is, zsidó szektatag voltam.

     Az Engem képviselők egyházát a szekták éltetik és viszik előre mindaddig, amíg eretnekekké nem válnak, vagyis, amíg tanításomból valamit nem tagadnak!

     A Katolikus Egyház nem eretnek egyház. Azért nem eretnek, mert nem vett el semmit az Én tanításomból. Viszont nagyon is hozzátett, s ezért nem kívánhat senkitől feltétlen engedelmességet. Bizony, a Katolikus Egyházat azok a Hozzám, Jézushoz hű engedetlenek viszik előbbre, aki nem hagyják el Egyházamat akkor sem, ha ebben az Egyházban a hatalmon levők tücsköt-békát mondanak rájuk. 37 / 3975

 

 

 

Protestánsok

 

 

Kérdező: 1. A katolikus tanítás felhígította, a protestáns pedig bezárójelezte Jézus tanítását?

HANG: 1. Nem a Bibliát hígították, illetve csonkították a különböző keresztény felekezetek, hanem a Rólam szóló tanítást. A Bibliát tekintve csak az ószövetségi könyvek száma különböző a katolikus és a nem katolikus kiadásokban. Az újszövetségben minden Biblia 27 könyvet tartalmaz.

    A katolikus tanítás a pápai mindenhatóság, a szentségek hatékonysága, a szentek tisztelete és a halál utáni állapot (tisztítóhely, búcsúk nyerése, búcsúcédulák!) területén túloz, míg a protestánsok e területeken csonkítanak!  21 / 2117

 

 

Kérdező: 2. A protestánsok miért gondolkodnak másképpen Máriáról?

HANG: 2. Amit te protestáns teológiának nevezel, az ki akarta iktatni még a lehetőségét is annak, hogy Engem, Jézust másokkal helyettesíteni próbáljanak, ahogy a túlzott Mária-tisztelet ezt tette. Így egyik végletből a másikba kerültek.

     Az arany középút az, hogy Engem kell mindenek felett követni, amint ezt Mária tette, akinek feltétlenül Én, Jézus voltam és vagyok a legfontosabb, mint ÚT, IGAZSÁG ÉS ÉLET! 39 / 4208

           

 

Református

 

 

Kérdező: 1. Miért nem fogadja el a református egyház Szűz Máriát?

HANG: 1. A Mária-tiszteletet részben azért nem fogadják el a protestáns fele-kezetek, mert nincs szó erről a Bibliában. Részben pedig azért, mert a máriatisztelők lejáratták babonás hozzáállásukkal Máriát.  10 / 856

 

 

Kérdező: 1. Hittant tanítok és református könyveket is olvasok.

HANG: 1. Nagyon jó könyveket olvasol! Nem az a lényeg, hogy milyen hitval-lásban él valaki, hanem az, hogy mennyire veszi komolyan a gyakorlati életben a Velem való kapcsolatot, és mennyi áldozatot képes vállalni azért, hogy az Én szeretetem benne életté váljék! Ez a lényeg! Nem a szertartások és hitvallások, hanem a magatartások és tanúságtevések azok, amiket Én várok tőletek!  15 / 1438

 

 

Kérdező: 1. Református vagyok és Mária-jelenésem volt.

HANG: 1. Anyám olyan engedéllyel rendelkezik Atyámtól, amely lehetővé teszi számára azokat a hatásokat, amelyek általa érnek benneteket. Neked nem rózsa-füzért kell megtanulnod imádkozni, bár ez nem árt senkinek, hanem tisztelni anyámat és mindazokat, akik számotokra már csak emlékeitekben élnek! Ők nagyon tudnak rólatok, és mivel minden mindennel összefügg, segítenek is benneteket Felém, ha megfelelő tisztelettel feléjük fordultok. Ez nem bálványimádás, hanem a teremtett lények egymásba-kapcsolt életsorsának kibontakoztatása!  18 / 1721

 

 

Kérdező: 2. Református kiadványokat adhatok katolikusoknak?

HANG: 2. Bárki bárkinek bármilyen könyvet ajánlhat, ha úgy ítéli meg, hogy nincs ellentétben a Bibliával! Isten nem felekezetekben gondolkodik! Nincs felekezeti mennyország! Az viszont nagyon valószínű, hogy bármely felekezet vezetője, ha számára nem Én, hanem a felekezete a legfontosabb, akkor nem fogja jó szemmel nézni, ha nem saját felekezete könyveit ajánlod az ő báránykáinak! 20  / 1987

   

 

Kérdező: 2. A református vallásban kevés szó esik a Szűzanyáról.

HANG: 2. Mária emlegetése nem tesz senkit szentté! A szeretetben való növekedés tesz szentté benneteket. Vannak, akik ehhez igénybe veszik Máriához fűző kapcso-latukat is. Vannak, akik ezt nem tartják fontosnak.

   A Mária-tiszteletnek sok előnye mellett nagy veszélye az, hogy azok, akik Máriá-hoz fordulnak, gyakran nem azért teszik ezt, hogy ők megtérjenek, tehát hogy Máriára hallgassanak, s tegyék azt, amit Mária kíván tőlük, hanem azért, mert Máriát akarják rávenni arra, hogy hallgassa meg őket, s tegye azt, amit ők kívánnak Máriától! Ez pedig nagyon félre tudja vinni a lelki fejlődést mindenkinél!  29 / 2924

 

 

 

Kérdező: Áldozhatok-e úgy, hogy nem térek ki a református egyházból?

HANG: Kérdésedre a válaszom egyértelműen és világosan: IGEN! Igen, ha hiszed azt, hogy Én, a te Jézusod, valóban ott vagyok titokzatos módon abban a kicsiny ostyában, kenyérben. Igen, ha szíved valóban Hozzám akarod emelni azért, hogy amint Én, Jézus, táplállak téged, úgy rajtad keresztül tápláljam mindazokat, akikkel kapcsolatban állsz.

     Ha arra vártok, hogy majd az egyház uralkodói, az egyházi vezetők engedélyt adnak arra, hogy szívetekre, az Általam irányított szívetekre hallgassatok, akkor sohanapjáig várhattok! Ezeknek az uralkodóknak nem Én, Jézus, vagyok a legfon-tosabb, hanem saját pillanatnyi érdekük. Ezek az urak a legvadabb ateista urakkal is tudtak egy gyékényen árulni! Mit is várhatnátok tőlük?!

    Azok a lelkipásztorok, akik nem közvetlenül Tőlem, Jézustól függnek, hanem egyházi elöljáróiktól, bár tudják róluk, hogy mennyire gyarló emberek, nem adhat-nak más információt, mint amit uraiktól, tehát nem Tőlem, Jézustól, kaptak. Ezek nem értettek meg semmit azokból a szavaimból, amelyeket János 12;32-ben jegyzett föl a szent író. Emelkedj föléje az ilyen információknak!  29 / 2998

 

 

 

Kérdező: 1. Református létemre Rózsafüzért imádkozom.

HANG: 1. A Rózsafüzér egy olyan imaforma, amelyben a Mária iránti szeretet, mint keret, az Én jézusi életem bizonyos eseményeit hordozza. Aki így imádkozik, az valóban lelkét az Istenhez emeli! Ilyen értelemben teljesen mindegy, hogy ki, milyen felekezethez tartozik, mint ahogy egy kép értékét sem a kerete adja meg, hanem maga a kép.

    Nagyon természetes az, hogy aki Engem, Jézust, szeret, az szereti édesanyámat is. A szeretet, tehát az Atya és az Én Lelkemnek kiáradása nem csorbulhat attól, hogy édesanyám szeretetét is magában hordja, mint ahogy nem csorbul attól sem, ha bárkinek szeretetét magában hordja. A szentek, az angyalok tisztelete nem sérti, nem sértheti a Teremtőt! Sőt, dicsőíti! Ha valaki egy festményt, egy szobrot dicsér, ezzel nem alacsonyítja le e művek alkotóját, hanem inkább felmagasztalja őt. Így vagytok az égi lények egészséges tiszteletével, s ez nyilvánul meg  a Rózsafüzér-imában is.

                                                                                                          30 / 3099

 

 

 

Kérdező: Istennek tetszők az imáink? Én református vagyok.

HANG: Én, Jézus, valóban ott vagyok, amikor nevemben összejöttök. Imáitok által szíveteket, lelketeket emelitek Hozzám, s ez a magatartásotok még akkor is kedves Nekem, amikor azt látom, hogy bizony még sok faragni való van rajtatok. De ne ti faragjátok egymást!

Azok a felekezetek, egyházak, gyülekezetek, amelyek Engem akarnak képviselni, nem szabad, hogy a lényeget tekintve, különbözzenek egymástól. Csupán szertar-tásaikban, a külső kereteik megfogalmazásában lehetnek különbözőek.

 A lényeg mindig az, hogy Velem, Jézussal, akarjatok egy húron pendülni, élő kapcsolatot kiépíteni. Ez minden felekezet oldaláról nézve csak akkor igazi, ha irányítói, vezetői, tagjai, a szeretetben, tehát a nem ártásban, a megbocsátásban, a szolgáló szeretet hirdetésében és vállalásában nem térnek el egymástól.

 Ahol e téren eltérés van, ott nyilvánvaló, hogy nem lehetek jelen mindegyik ol-dalon. Közösségetekben ott vagyok, és örülök örömeiteknek, szenvedem szenve-déseiteket, s küzdöm együtt veletek, hogy felmerülő problémáitok ne széthúzzanak, hanem megedzenek benneteket abban, hogy a földön, ahol a szeretet inkább áldozat, mint élvezet, Általam, Velem és Bennem testvérekként találjatok egymásra. 32 / 3272

 

 

Kérdező: 3. Bűnnek minősül-e nekem, reformátusnak a katolikus szentáldozás?

HANG:  3. Azok, akik elhiszik azt, hogy Én, Jézus valóban jelen vagyok az Oltáriszentségben, és úgy akarnak Velem találkozni, hogy megbánva szeretetlen-ségeiket, táplálkozni akarnak Velem, nemcsak nem követnek el bűnt, de kifejezetten a legnagyobb jót teszik maguknak ezáltal!  42 / 4536

           

 

Szekták

 

Kérdező: Hogyan tudnék hatni egy bajban lévő ismerősömre?

HANG: Sokszor és sokféle formában közöltem már, hogy nem vagyok hajlandó áttételes tanácsadásra. Tehát csak azokkal beszélek, akik hajlandók Velem közvetítő nélkül szóba állni.

    Ha az a kérdésed, hogy mit kell tenned az említett ismerősöddel kapcsolatban, arra  a válaszom az, hogy beszéld meg az illetővel.

    Minden olyan esetben, amikor más ember sorsába akar bárki is belenyúlni, a HANG elnémul. Igen, mert maga az Isten sem képes ott érdemben működni, ahol a másik ember nem teszi tudatosan lehetővé számára e működést. Ebben az ördög a főatyamester.

     Isten soha nem segít abban, hogy bárki bárkit is manipuláljon, mert a szeretet körén kívül nemcsak tehetetlen, de nincs is jelen.

    Arról van szó tehát, hogy amikor valaki észrevétlenül akar hatni a másik emberre, tehát manipulálni akarja anélkül, hogy az illetővel ezt megbeszélné, e szándékát előtte föltárná, akkor valójában a saját maga által jónak látott elképzelését akarja a másikkal elfogadtatni úgy, hogy uralkodjék az illetőn. Amikor később kisül a turpisság, akkor a manipulált személy mindig becsapottnak érzi magát.

    Mivel ilyen lelki állapotban nem lehet nyugodtan élni, ezért azt úgy oldja meg a kárvallott, hogy másokkal ugyanúgy próbál eljárni, ahogy vele szemben jártak el, tehát a pszichikai erőszak minden fegyverét igénybe veszi, hogy a másikat ezekkel leterítse.

    Ezt a pszichikai folyamatot nagyon szépen fel lehet ismerni bizonyos szekták életében. Ezek szinte mind, kivétel nélkül, becsapott, manipulált emberek, akik csak úgy képesek e becsapottságukkal együtt­élni, hogy igyekeznek másokat szintén manipulálni, becsapni. Persze, ez nem tudatos szinten történik náluk. Tudatosan nem lehet becsapódni. Azáltal képesek ezt elviselni, hogy állapotukat így fogalmazzák meg:  "Más térített meg minket, mi is törekszünk mást megtéríteni."

   Ezeket az embereket tehát nem az IGAZSÁG szabadította fel, hanem a manipulálásnak egyik formája kötötte gúzsba őket. Az Engem annyira jellemző tolerancia az egyszerű népek felé náluk szóba sem jöhet.

    Persze, azért ezeket az embereket is nagyon kell szeretni. De ettől még az Isten nem lesz manipulálható, és nem lesz rávehető arra, hogy segítsen mások megmanipulálásában.

   Ha szabad ajánlanom, engedd az események szabad folyását az ismerősöddel kapcsolatban. Lehet, hogy ez rövid távon neked is, neki is fájdalommal járó következményeket hoz, de csak így válik lehetővé számára az, hogy tapasztalat által jusson megfelelő önismeretre, és ez nagyon fontos minden ember életében.

    Még valamit. Fontos különbséget tenni a manipulálás és a meggyőzés között. Olyankor lehet  meggyőzésről beszélni, amikor valaki úgy sorakoztatja fel az általa jónak felismert igazságokat, hogy közben nyitott az ezeknél esetleg tisztább igazságok meghallására és felismerésére. Akit tehát meggyőződés vezet, az fejlődőképes, mert nem tudja magát tévedhetetlennek, s ezzel nyitott marad afelé, hogy az eddiginél tisztultabb igazságokat is magába fogadjon.

    A manipulált ember erre képtelen. Szinte verkliszerűen mondja a magáét, a másik véleményére érdemben oda sem figyel, mert fél attól, hogy kizökkenthetik fanatizmusából, s akkor el kell ismernie becsapottságát nemcsak önmaga előtt, hanem éppen azok előtt az emberek előtt is, akikről eddig azt gondolta, hogy ők tévedésben vannak.

    A tanulékonysághoz átlagon felüli intelligencia és alázat szükséges. Az Isten országában csak ezek érzik magukat otthon. 5 / 418

 

 

 

Kérdező: Egy szektába kerülve elégettem képeimet, kidobtam tévét, rádiót, stb. Pszichiátriára kerültem, öngyilkossági kísérletem volt. Nem tudom, vállaljam-e a közös együttélést olyan valakivel, akivel ugyanakkor egy beteget is vállalnom kellene? Mit akar velem az Úr?

HANG: Sok testi, lelki megpróbáltatás ért eddig. Nagyon meg kellett élned, hogy magadra vagy utalva. Mivel átlagon felüli érzékeny idegrendszerrel születtél a földre, ezért te súlyosabban élted át azokat a megpróbáltatásokat, melyekbe belesodródtál. Nekem sem volt könnyű dolgom veled. Úgy akartál füg-getlenülni Tőlem, hogy ezt Velem próbáltad megideologizálni. Ezt most jobban meg kell magyaráznom.

     Először be kell mutatkoznom. Én a HARMONIKUS BÖLCSESSÉG VAGYOK, AKI A SZERETETET IGAZSÁGBAN ÉS AZ IGAZSÁGOT SZERETETBEN MONDOM EL, ÉLEM MEG ÉS KÍVÁNOM MÁSOKTÓL IS. Radikálisan csak a kifejezett rossztól határolom el Magam, és ezt kérem másoktól is. A képek, tévé, rádió, stb. nem ilyenek. Rám hivatkozva ezeket félredobni, enyhén szólva eltávolodás Tőlem, s út a diliház felé. Ez nem jelenti azt, hogy ezekkel szükséges foglalkozni, de igenis jelenti azt, hogy nem érdekes, foglalkozik-e valaki ezekkel, mint eszközökkel, vagy sem. Éppen, mert eszközök, önmagukban nincs erkölcsi értékük. Se nem jók, se nem rosszak. A cél dönti el, tehát amire használja ezeket valaki, hogy jók, vagy nem jók. Pihenésre, kikapcsolódásra, szellemi, lelki töltekezésre használva, feltétlenül jó dolgok ezek. A festményekre ez különösen áll. Mérhetetlenül sok építő gondolatot tudtok átadni képek, szobrok által. Persze ezek használatát is, mint mindent, el lehet rontani. De azért, hogy el ne romoljon, hát ne is használjátok, ez butaság. Olyan ez, mint mikor valaki nem indul el sehová, nehogy útközben elessen.

     E bemutatkozás után most már mondhatom a következőket:

    Drága Gyermekem! Sokat szenvedtem amiatt, hogy gyakran ártottál magadnak. Ártottál testednek tudva, lelkednek tudatlanul. Mivel jó szándék vezetett legtöbbször, ezért e szenvedésem következménye lett az, hogy mindig melletted tudtam maradni, s meg tudtalak menteni annak érdekében, hogy még földi életedben a szándékom szerinti feladatodat teljesítsed.

    A szándékom szerinti feladat lényege a következő: Boldognak akarlak látni! E boldogságnak másik neve: benső béke. Körülményeid ellehetetlenülése lehetővé tette számodra azt, hogy a benned lévő jelenlétem megtapasztalhatóvá váljék. Ha előbb nem, hát utóbb. Az az élettengődés, mely most nálad külsőleg megnyilvánul, nem nevezhető boldog, a hazataláltság érzésétől átmelegített lelki állapotnak. Pedig Én ezt akarom elérni benned.

   Hidd el, bármit rajzolsz, bármit festesz, bármit írsz, Nekem örömöm telik munkádban. Ezt az örömömet szeretném megosztani veled. Azt is el kellene hinned, hogy sokkal nagyobb életerő rejtőzik benned, mint te gondolod. Sokkal többre vagy képes, mint amit teszel. Ezt nem azért mondom, hogy vigasztaljalak. Nem szoktam olcsó trükköket alkalmazni. Azért mondom, mert Én TUDOM ezt. Nem vagyok sem elkeserítő, sem hízelgő típus. A harmonikus bölcsesség szeretetben megélt igazságának megnyilvánulása vagyok, mint már bemutatkozásomban mondottam. Ezért érdemes nagyon komolyan venni Engem.

    Mivel kimondhatatlanul szeretlek, ezért óva intelek minden elhamarkodott radikális elhatározástól. De ugyanakkor bátorítalak arra, hogy ne értékeld le magadat, ha arról van szó, hogy fölvállalj áldozatot. Csak az a társkapcsolat hordozza áldásomat, mely biztosítja azt a magányt is, melyre szükséged van, és amely biztosítja a Velem való párbeszéd, a hála, dicsőítés, kérő ima zavartalanságát.  6 / 454

           

 

Kérdező: Egy most megjelent folyóiratban, Jézus nevében olyan kijelentések olvashatók, amelyek nagyon megzavarhatják a hiszékeny olvasók táborát.

HANG: … A különböző szekták terjedése egyáltalán nem veszélyesek az enyéimre nézve!

    Az enyéim számára egyetlen veszélyt a BŰN jelent! Ezt pedig nem tudja más elkövetni a te kontódra. Amikor arról beszéltem, hogy inkább attól féljetek, aki a testet-lelket a kárhozatba képes taszítani, akkor pontosan arra figyelmeztettelek ben-neteket, hogy önmagatokkal szemben legyetek óvatosak (Máté 10;28)!  

                                                                                                      11 / 888

           

 

Kérdező: 11. Mi a további teendőm?

HANG: 11. Örülj nekem, és bízz abban, hogy jobbat nem tudsz tenni másoknak sem, mint azt, hogy tanúskodsz a benned lévő mennyor­szágról! A boldog Istent csak boldog gyermekek tudják képviselni!

   Figyeld meg! A rádióban, tévében csak a katolikusok szoktak sopánkodni! A különböző szekták nem panaszkodnak, mert azt élik meg, hogy ha Én az övék vagyok, akkor csak boldogok lehetnek! 14 / 1313

 

 

Kérdező: 1. Igaz, hogy 1997 július 6-án 6 óra 58'-kor földrengés lesz Kecskeméten?

HANG: 1. … Kedves Barátom! Amit te mondasz, az ugyanabban a skatulyában található, amelyben bizonyos vallási irányzatok állandóan ki akarják találni, hogy mikor lesz a világvége. Én hiába mondtam, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket (Ap.csel. 1;7), hiába mondtam, hogy van olyan, amit még a Fiú sem tud (Márk 13;32). Ezek a szekták már annyiszor csalódtak, és mégsem tanultak csalódásaik-ból. Mindig találnak olyanokat, akik fölülnek ijesztgetéseiknek, s csatlakoznak hoz-zájuk, hogy aztán, ha elérkezik a beígért idő, akkor kezdjék magyarázni bizonyít-ványukat ahelyett, hogy bevallanák: tévedtek, nem Én szóltam általuk! ,,,  17 / 1628

           

           

Kérdező: 3. Tamás evangéliumáról

HANG: 3. Az általatok közismert és az egyházak által hitelesnek elfogadott négy evangélium hiánytalanul tartalmazza az Én tanításomat és azokat a közvetlenül a földi életemről szóló információkat, amelyeket tudtotokra akartam adni. Minden más evangélium, így a HANG- könyvek is, csak annyiban léphetnek fel a hitelesség igényével, amennyiben mondanivalójuk legalább magjában benne van a négy evangéliumomban. Ami ezekből  kilóg, az még lehet hiteles. De ami ellentmond a négy evangéliumban található tanításomnak, az nem hiteles.

    Tamás evangéliuma nem azért nem került be a kánoni könyvek közé, mert ellent mondana tanításomnak, hanem azért, mert bizonyos korok és emberek e könyv hatására könnyen félrevihették volna a négy evangéliumomban található tanításomat! Éppen elég gond számotokra az, hogy a páli levelek nagy lehetőséget adnak erre nektek!

    Azért is van annyi szekta, ellentétes teológiai nézet, mert nem volt elég türelmetek kivárni evangéliumaim megjelenését, és engedtetek annak a csábításnak, hogy hama-rosan visszajövök az ég felhőiben. A türelmetlenség mindig rossz tanácsadó! 20 / 1960

 

 

Kérdező:  2. A Mahikari egy japán szekta. Árthat az valamit?

HANG: 2. Az általad említett szekta is hordoz sok jó és szép vonást, amelyeket értékelnie kell mindenkinek. De vannak olyan elvárásai, kívánalmai is, amelyeket fölösleges magára vennie annak, aki engedi, hogy Én, Jézus, a szívében lakjam. A Szentlélek a szabadság Lelke, és te Ennek a Léleknek vagy hordozója. Olyan értelemben nem kell tartanod ettől a szektától, hogy téged megfertőzhet, ha te Hozzám hű akarsz maradni. Csak arra kell ügyelned, hogy ne cserélj le Engem velük, tehát nem teheted őket az Én helyembe szívedben.

   Azt is fontos tudnod, hogy a testi egészség nem lehet a legfontosabb, mert a földön általában nem egészségesen szoktak meghalni az emberek. Márpedig meghalni előbb-utóbb mindenkinek meg kell!  A legfontosabb mindig az, aminek örök értéke van. Tehát az, ami valamiképpen a szeretettel van kapcsolatban.  24 / 2390

 

 

Kérdező: ERETNEKSÉGRŐL, SZEKTÁSSÁGRÓL...

            Mondható-e eretneknek az, aki a HANG-könyvek szerint alakítja a gondolkodását?

HANG: Ha valaki eretnekséggel vádol benneteket, akkor kérdezzétek meg tőle, hogy mit ért e szó alatt. E szó többértelmű! Általában kettő értelemben szoktátok használni.

    Az egyik: ha valaki bizonyos tárgykörben a tömegtől eltérő véleményt képvisel, akkor eretneknek szokták nevezni. Ezt inkább szektának kellene mondanotok. Ilyen értelemben Én, Jézus, és követőim, zsidó eretnekek, szektások voltunk De ebben az értelemben szektás mindaz, aki rendszeresen templomba jár, mivel ezek ugyancsak kisebbségben vannak azokkal szemben, akik nem járnak rendszeresen templomba.

   Ilyen értelemben, ha az általános (univerzális) HITET képviselitek minden megszorítás nélkül, akkor tudomásul kell vennetek, hogy eretneknek, szektásnak mondanak benneteket azok, akik nem vállalják e HITET megszorítás nélkül.

    Univerzális HIT: minden ember hisz abban, hogy ő ember, és joga van másoktól is elvárni azt, hogy őt embernek nézzék. Ugyanakkor köteles ő is minden embert, fajától, bőrszínétől, nemzetiségétől, nemétől, korától, erkölcsi, testi, lelki, szellemi szintjétől, sérüléseitől függetlenül, embernek nézni. Előbb-utóbb bizonyos, hogy eretneknek, szektásnak fognak majd mondani benneteket a speciális hit képviselői.

    Speciális HIT: csak bizonyos hitvallás keretében megfogalmazott tételek elfogadása után fogadnak el egyenértékű embernek azok, akik ezt a HITET, ezt az általuk megfogalmazott hitvallást vallják. A többi ember kizáratik ebből. 

    Én, Jézus, eljöttem, hogy elmondjam és megéljem előttetek az univerzális HITET! Nem vallásalapítónak jöttem! Csak ti csináltatok Belőlem vallásalapítót (ma már sok vallás alapítót)! Furcsa módon, vagy nem is olyan furcsa módon, e sok vallás, Rám hivatkozva mindegyik, különbnek tartja magát a többinél!

    Én, Jézus, azért jöttem, hogy elmondjam, előttetek megéljem, és számotokra Általam, Velem és Bennem, lehetővé tegyem az, hogy ti is Istenért, minden embert szerető emberekké tudjatok válni, és senki ne gondolja magát különbnek a többinél. De kevesebbnek sem!

    A másik: ha valaki az 'eretnek' szó alatt azt érti, hogy azok az eretnekek, akik egy Tőlem származó igazságot annyira hangsúlyoznak, hogy ennek következtében más, Tőlem származó igazság nemcsak árnyékba, de tagadásba is kerül. Ha valaki ilyen-nek gondol benneteket, akkor meg kell kérdeznetek az illetőt hogy melyik Tőlem származó igazságot tagadjátok az általatok képviselt, Tőlem származó igazság által.

    Bizton állíthatom, hogy nem fognak tudni olyan Tőlem származó igazságra találni, amelyet tagadnátok, ha az általános HIT alapján álltok!

    Így hát csak addig lesztek, szektássággal vádolhatók, amíg számszerinti kisebb-ségben lesztek a többiekkel szemben. Az pedig mindenkor, és mindenki előtt tudott dolog, hogy az igazságnak soha nem kritériuma, az igazságot soha nem az döntötte el, hogy hányan képviselik!

    Ne félj te kisded nyáj! Tetszett az Atyának, hogy nektek adja az országot! (Lukács 12;32)!  36 / 3821

           

 

Kérdező: 3. Szektások vagyunk-e?

HANG: 3. Eretnek semmiképpen nem vagy, mert eretnek az, aki az Én tanításomból annyira hangsúlyoz valamit, hogy ezzel tanításom más tételét tagadja.

     Szektának azt a társaságot szoktátok mondani, amely bizonyos külső okok miatt elkülönül a nagy egésztől Ilyen értelemben voltak az őskeresztények is egy zsidó szekta tagja. De ilyen értelemben a templomba járók is szekta tagjai, mert sokkal többen nem járnak templomba, mint járnak. Ilyen értelemben mindazokról lehet állítani, hogy szektások, akik 'kilógnak a sorból!' Nagyon természetes, hogy ilyen értelemben Én, Jézus is, zsidó szektatag voltam.

     Az Engem képviselők egyházát a szekták éltetik és viszik előre mindaddig, amíg eretnekekké nem válnak, vagyis, amíg tanításomból valamit nem tagadnak!

   A Katolikus Egyház nem eretnek egyház. Azért nem eretnek, mert nem vett el semmit az Én tanításomból. Viszont nagyon is hozzátett, s ezért nem kívánhat senki-től feltétlen engedelmességet. Bizony, a Katolikus Egyházat azok a Hozzám, Jézus-hoz hű engedetlenek viszik előbbre, aki nem hagyják el Egyházamat akkor sem, ha ebben az Egyházban a hatalmon levők tücsköt-békát mondanak rájuk. 37 / 3975

 

 

Szientológia, dianetika

 

 

 

Kérdező: 5. Egy egyházról és annak alapítójáról kérek véleményt.

HANG: 5. A Szientológia alapítója által közzétett DIANETIKA gyakorlati alkalmazása nem valósítható meg. Elmélet marad, s mint minden elmélet, ez is le fog csengeni, túl lép rajta az idő. Ismeretek gyarapítására kétségtelenül alkalmasak az ilyen és ehhez hasonló elméletek, s még reményt is nyújtanak arra, hogy nagyobb önmegvalósulást élj meg, de olyan idő- és önuralom-igényesek, olyan körülmények biztosítását kívánják, hogy menet közben belefáradnak gyakorlóik.

    Többet érsz el azzal, ha evangéliumaimat tanulmányozod. Nagyobb önismeretre fogsz jutni, és ami még ennél is fontosabb, jobban fogsz Engem ismerni, s természetesen szeretni is. Ez várom tőled. 10 / 780

 

 

 

Kérdező:  2. A dianetikával érdemes foglalkozni?

HANG: 2. Érdemes egyszer komolyan, odafigyelve elolvasni az említett könyvet, de gyakorlati alkalmazására annyi időt kellene áldoznod, ha a teljességre törekednél, hogy éppen a leglényegesebbet kellene ennek érdekében elhanyagolnod. A leglényegesebb a másért élés, amely boldogítani fog téged, - ha el nem hanyagolod -, a halálod pillanatában.  8 / 666

 

 

Kérdező:  4. Mi a véleményed a DIANETIKÁRÓL?

HANG: A DIANETIKA szép-szép, de gyakorlatilag annyira nehézkes, hogy valójában csak időt rabol el a lényegtől, vagyis az Irántam való szeretetből másokért vállalt szolgálat megvalósításától.  8 / 670

 

 

Kérdező: 2. A dianetikáról kérek véleményt.

HANG: 2. A dianetika nagyon nehézkes gyakorlati út. Van erről szó a HANG más kötetében is.  12 / 1058

 

 

Kérdező: A SCIENTOLÓGIÁRÓL

    1. A nagy isteni Tervben, mi a szerepe a Scientológiának?

    2. Megkaphatóak-e azok az ismeretek világunk más régióiban, amelyeket a Scientológia nyújt?

         3. Mit kell tennem ezek után?

HANG: 1. Ki kell, hogy ábrándítsalak! A nagy isteni Tervben semmiféle tudománynak nincs fontos szerepe önmagában. A nagy isteni Tervben egyedül és kizárólag csak a gyakorlati, élő hitből fakadó, Általam, Jézus által elmondott és bemutatott SZERETETNEK van fontos szerepe. Mindaz, ami ezt segíti elő, mint eszköz, ettől a CÉLTÓL kapja értékét. Ha nagyon segíti, akkor nagyon értékes, ha kicsit segíti, akkor kicsit értékes, ha sehogy sem segíti, akkor egyáltalán nem értékes.

    Az eddig elmondottak azt jelentik, hogy aki a scietológiából jó eszközt tud faragni magának ahhoz, hogy úgy tudjon szeretni, amint Én, Jézus, tanítottam és bemutattam, vagyis úgy, hogy másokat is tanítani tudjon a szeretetre, annak értékes ez a tudományág is, aki nem ennek a célnak elérésére használja, annak csupán pótcselekvés, tehát haszontalan időtöltés.

    2. Ha más régiók alatt más dimenziókat értesz, akkor tudnod kell, hogy más dimenziókban sincs lényegileg más legfontosabb, mint a földi életben. A különbség csupán annyi, hogy más régiókban tisztultabb a LÁTÁS, és ennek következtében növekszik az öröm, vagy a fájdalom, attól függően, hogy közeledtetek, vagy távolodtatok a földön a lényegtől.

   3. A fentiekből könnyen kiolvashatod, hogy mi a teendőd a földön! Szeretetben kell növekedned. Abban a szeretetben, amelyet Én, Jézus, éltem elétek! Nem győzöm hangoztatni és ismételni: soha senkinek nem szabad ártani, mindig, mindenkinek meg kell bocsátani, és segíteni kell ott, ahol erre lehetőségetek van. Ezt, mint utat, mint törekvési irányt kell kivétel nélkül minden szellemi lénynek felvállalnia. Aki ezt nem teszi, az objektíve a kárhozat útját járja. Szubjektíve csak akkor, ha nem tudatlanságból teszi ezt.  27 / 2687

 

 

 

Unitáriusok

 

Kérdező: 2. Közösségünkön belül mi a legfontosabb?

HANG: 2. … Az Unitáriusokkal soha nem fogtok tudni egységre jutni mindaddig, amíg úgy emlegetitek a szentháromságos létemet, hogy abból  Isten egyetlensége nem lesz nyilvánvaló. Kétségtelen, hogy teológusok ezt meg tudják tenni, de nem mindenki teológus. Kerüljétek a teológiai vitákat! Tanuljátok és éljétek azt, hogy SZERETET az Isten! Így lesztek ÉGI BÉKE A FÖLDÖN. Ez nincs ellentétben azzal a kijelentésemmel, hogy nem békét jöttem hozni a földre, hanem kardot (Mt 10.34). Azért nincs, mert az égi béke a földön csak a jó szándékú emberek között lehetséges. Tehát csak azok érthetik ezt meg, akik az alapalázatot birtokolják. Az van az alapalázat birtokában, aki kiáll az általa meglátott jó mellett, s ugyanakkor nyitott a jobb irányában. De a JOBB mindenkor csak az lehet, ami az Én, a te Jézusod evangéliumaival alátámasztható. Az nem lehet érv, hogy mondottam: 'Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek (Jn 16.12)'. Azért nem lehet ez döntő érv, mert bár igaz, hogy kibontott formában nem adtam át nektek mindent, de az is igaz, hogy magjában mindent átadtam. Az Általam küldött Szentlélek nem ÚJ evangéliumot hoz el nektek, csupán az Én evangéliumom mondanivalóját fejti ki jobban az idő tengelyén.   40 / 4249

 

 

Katolikus, református, baptista, jehovista

 

 

Kérdező: 2. A Hang véleményét kérem a Jehova Tanúiról!

HANG: 2. Erre a kérdésedre általános választ adok, mert amit mondok, minden egyházra igaz.

    Igaz, hogy Én, Jézus minden egyházban jelen vagyok az Engem képviselőkben, de az is igaz, hogy Egyházam nem azonos az egyháziakkal! Minden speciális hitet hirdető egyházban a kormányrúd a sátán kezében van, mert minden speciális hitet hirdető egyház kizárólag hatalmi struktúrára épül, és csak azokat az igazságokat hirdeti alapigazságként, amelyekkel alá tudja támasztani hatalmi működését. Valójában nincs is olyan egyház, amelyik ne így működne. Így is fogalmazhatnék, hogy minden egyház a megtévesztettek egyháza. Ez alól nem kivétel az általad említett egyház sem!

Minden egyház azt tanítja, hogy a Biblia a forrás, és nem a Szentlélek, ezért egyetlen egyház sem rangsorol a Bibliában. Ennek következtében egyetlen egyház sem tűri meg a józanul gondolkozókat, csak az engedelmeseket. Ez a magatartás teszi őket speciális hitet hirdetőkké.

    Kifejtem bővebben! Nem található a Bibliában olyan gondolat, amelynek az ellenkezőjét szintén a Bibliából ne lehetne kiolvasni. E lehetőség kiválóan alkalmas arra, hogy a különböző gondolkodású emberek különböző hitigazságokat válogassanak ki maguknak azért, hogy ehhez híveket gyűjtsenek. Természetesen olyan hitigazságokat és azok magyarázatát, amelyből számukra egyértelmű, hogy kizárólag ők azok, akik megfogták az Isten lábát, vagyis ők azok, akik kizárólagosan képviselik az egy és igaz Istent. Ez alól egyetlen egyház sem kivétel!

E képviseletet természetesen csak hatalmi struktúrával tudják fenntartani, tehát hitük alapja a büntető és jutalmazó isten. És ha egy hivő közülük a józan eszével és Lelkem vezetésével ráébred arra, hogy az Isten nem kerülhet ellentétbe önmagával, vagyis nem lehet ilyen is, meg olyan is, akkor az a hivő rövid úton megnézheti magát; máglya, meghurcoltatás, kiátkozás, eretnekség bélyegzi meg hátralévő rövid földi életét. Mert a speciális hit így gondolkozik: jobb, ha egy veszik el miattunk, mint hogy mindnyájunknak át kelljen alakítania a gondolkodását: jobb, ha egy vész el miattunk, mint hogy le kelljen mondanunk a főméltósági bársonyszékekről! Ezért aztán minden speciális hitű egyház tűzzel-vassal védi azt, amit igaznak gondol azért, hogy álljon az egyháza, és ha kell, inkább vesszen a gondolkodó ember!

   Mai világotokban sincs másként. Egyetlen ökumenét hirdető egyház sincs, aki azért tartana ökumenét, hogy ő alakuljon a másikhoz. Mindegyik azt szeretné, ha a másik alakulna hozzá. Ilyen szétszabdalt egyházi világban, ahol úgy látszik nem min-denki számára nyilvánvaló az, hogy nincs katolikus, református, baptista, jehovista, stb. Mennyország. Csak Szeretet-Mennyországa van, ami Velem azonos, és ez a Szeretet-Mennyország nem az intézményt fogadja be, hanem csak az embert. Azt az embert, aki minden körülmények között képes szeretni! CSAK SZERETNI!  

                                                                                                    47 / 4723

 

 

Krisztus szeretet-gyülekezet

 

Kérdező: 2. Krisztus szeretet-gyülekezet jó-e? Járjak oda?

HANG:  2. Minden olyan gyülekezet, amely az Én szeretetemet szorgalmazza, jó gyülekezet. Jó annyiban, amennyiben ezt teszi. De minden gyülekezetben vannak és lesznek olyanok, akik csak mondják, de nem teszik. Nem a gyülekezet változtatása az, ami a lényeg, hanem az Engem, Jézust elfogadás a fontos. Ez bárhol megvaló-sítható, ha valaki valóban akarja.

   Aki úgy gondolja, hogy gyülekezetek által kerül közelebb Hozzám, az téved. Csak a szeretet által lehet Hozzám közelebb kerülni!  26 / 2634