Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1. Látomásod tehát erőforrás. Sokféle módon szoktam üzenni enyéimnek. Kétféle látomás van. Mért kapta a látomásokat.

2010.01.24

Látomás

 

 

Sokféle módon szoktam üzenni enyéimnek

 

Kérdező: Uram! Egyik testvérem választ vár tőled. Vagy inkább úgy mondom, üzenetedre számít.

HANG: Állom a szavam. Amit már üzentem testvérednek, azt most megvilágítom.

   Sokféle módon szoktam üzenni enyéimnek. Van, hogy sugallatokkal, mint neked, és van hogy képekben, mint neki. Álomban, ébrenlétben egyaránt hordoznak üzeneteket Tőlem számára az általa meglátott képek.

   Mivel sem a sugallatokat, sem a képeket nem úgy adom, mint kész téglákat, hanem inkább úgy, mint feldolgozandó anyagot, ezért időt, energiát kell szánnotok arra, hogy a Tőlem kapott gondolatokat életetekre ebből a nyersanyagból kibányásszátok, s alkalmazzátok. E téren úgy járok el veletek, mint a virágokkal. Esőt, talajt adok, de a virág feladata, hogy a neki megfelelő módon építse be ezeket önmagába úgy, hogy segítse növekedését, önnön kibontakozását.

   Testvérednek a Tőlem kapott képek mindegyike termékeny anyag arra, hogy felhasználja lelki fejlődése érdekében. Neki tudnia kell, hogy nem helyette, hanem vele és érte akarok együtt működni.- Ha valamit nem ért, akkor forduljon Hozzám, kérjen meg, hogy legyek segítségére. De segítségére, és nem helyette! Ez, ha jól belegondol, számára kitüntetés!

    Mikor valaki helyett kell csinálnom valamit, ott már baj van. Ebbe most nem mélyedek bele, csak annyit mondok, hogy a pokol, a kárhozottak helyett sok mindent meg kell tennem az enyéim érdekében. Boldogító az, ha partnere, munkatársa, segítője lehetek valakinek.

    Testvéred idézze csak vissza a képeket, melyeket látott. Ha Velem együtt boncolgatja, ez bizony gazdagítani fogja őt lelkileg, s olyan testvéremmé válhat ezáltal, hogy áldás lesz mások számára.

   Az ne zavarja őt, hogy problémaerdőben hagyom járni. Nem egyedül jár. Vele vagyok. Legyen ez mindkettőnk öröme.  1 / 39

 

 

Kétféle látomás van.

 

Kérdező: 1. Látomásaim kitől vannak?

HANG: 1. Kétféle látomás van. Az egyik az, amikor a látomás hallgat, és a másik, amikor a látomás beszél.

   Amikor a látomás hallgat, akkor valóban lehetséges az, hogy a legszentebb személyek is ördögi képződmények, mint gyóntatód állította. De lehetséges az is, hogy isteni eredetűek. Egyedül és kizárólag csak a gyümölcseiről lehet ilyenkor felismerni, hogy ki a forrása.

  Ha épít, buzdít, vigasztal, ha növeli a szeretetet, megbocsátást, ha a benső szabadság irányába lendít, vagyis afelé, hogy minden külső és belső kényszer ellenére tudd vállalni másokért a szolgáló szeretet életét, akkor Istentől ered. Ha csak érzelmi hullámokat vet a látomásod, és környezeted nem állítja rólad azt, hogy egy ilyen látomás hatására jobbá lettél, akkor bizony nem Istentől van a látomás.

  Ha a látomás beszél, akkor meg kell vizsgálnod azt, hogy mondanivalója szinkronban van-e az Én evangéliumaimmal. Ha igen, akkor ez azt jelenti, hogy médiumommá, prófétámmá avattalak téged, tehát olyan szerepet kell betöltened, amely neked ugyan fárasztó lehet, de boldogítani fog, és a jóindulatú emberek számára áldás lesz életed.

    Van még egy harmadik látomás-lehetőség is. Ez az, amikor vágyaid, elképzeléseid jelennek meg lelked képernyőjén, akár Rólam, akár Anyámról, akár valamelyik szentről. Ebben az esetben sem a forrás, sem a következmény nem érdekes, mivel ez alkati kérdés. 15 / 1401

 

 

E képeknél nem az a fontos, hogy milyen az eredetük

 

Kérdező: Látomás, vagy képzelődés?

HANG: Az emberi lélek nagyon sok élményt hordoz magában, melyeket szelleme különböző képekben vetít tudata elé. E képeknél nem az a fontos, hogy milyen az eredetük, hanem az, hogy mire használja fel őket az, akinek tudatában ezek megjelentek. Tehát nem azt kell kutatni, vajon Jézustól vannak, vagy sem, hanem arra kell törekedni, hogy növeljék szívedben azt a szeretetet, mely olyan áldozatokban nyilvánul meg, amit családod igényel. Ha valaki megérti azt, hogy az Általam kívánt életelvesztés nem más, mint másért élés, akkor nem fog mindig önmagába botlani, nem azon fog spekulálni, hogy jól tette-e azt, amit tett, hanem, ezt az ítéletet is Rám bízva, teszi tovább a másért élés áldozatát.  3 / 241

 

 

Bölcsességet mindennap kérdd Istentől

 

Kérdező: 2. Képzelődöm, vagy valóban látomásaim vannak?

HANG: 2. Bölcsességet mindennap kérdd Istentől, hogy fantáziádat ne tudják ártó erők úgy befolyásolni, hogy tévútra kerülj! A józanság Lelke óvjon téged, és vezessen Felém minden olyan probléma-erőben, amelyen nehezen tud áthatolni az Én létem világossága! Vedd magadnak a fáradságot arra, hogy tanulj! Tanulj Tőlem, aki szelíd és alázatos szívű vagyok, és akkor nyugalmat találsz minden körülményben lelkednek. A tanulás és az imádság az a sínpár, amelyen haladnia kell életed vonatának, ha boldogan, kisiklás nélkül, váltóátállítás nélkül, be akarsz futni a VÉGÁLLOMÁSRA!

    Nagyon szeretlek! Ne félj vállalni sorsomat!  17 / 1620

 

  

Azok a látomások, me­lyekben Engem vélnek látni, valóban nem Engem láttatnak, bár Tő­lem vannak.

 

Kérdező: Uram! Egy érzékeny, talán túl finoman hangolt idegzetű lélek fordul most Hozzád. Ő is több ízben hall Téged. Nem álmo­dik, nem hallucinál?

HANG: Gyermekem! Valóban jó, hogy kontrolláltatod magadat. Valóban érzékeny benső világot választottál magadnak. Nagyon résen kell hát lenned, ha azt akarod, hogy használni tudjalak. Sokszor kérd a JÓZANSÁG LELKÉT.

    Az a világ, melyben élsz, túl nyers infor­mációkat közöl feléd, s ezeknek áttranszformálása, feldolgozása nagy józanságot és bölcsességet igényel, kíván tőled. - Nem, nem álmodsz, nem hal­lucinálsz, ha azért fordulsz Hozzám, hogy segítsek neked növekedni a szeretetben. Neked tudnod kell, hogy a szeretet türel­mes, nem keresi a magáét és tud várni.

   Most megpróbálok valamit megmagyarázni, ami számodra is szokatlan lesz.

   Engem nem láthat földi halandó. Azok a látomások, me­lyekben Engem vélnek látni, valóban nem Engem láttatnak, bár Tő­lem vannak. Így van ez Máriával és minden égi lénnyel. Sajnos erről ritkán világosítanak föl benneteket azok, akiknek pedig ez lenne a feladatuk. Ha ezt még eddig nem hallottad, akkor is azt kell mondanom, hogy bizony ez így van.

    Egyházatokban a hivata­losan elfogadott látomások nem olyan értelemben való-diak, hogy Én, vagy Mária, vagy bármely angyal, szent, olyan, amilyennek a látnokok látják, hanem olyan értelemben valódiak, hogy Tőlem, tőlünk származnak. 

   A ti földi életetek egyszerűen alkalmatlan arra, számotokra elviselhetetlen lenne, belehalnátok, ha átjárna benneteket ennek a dimenziónak teljes valósága. Amint egy vil­lám erejét képtelen lenne elviselni egy kis kézi elemlámpa, úgy ti sem bírnátok elviselni látomásban ennek a dimenziónak fényét, szépségét. Csak amennyit el tudtok viselni, annyit mutatunk magunkból. De ez TŐLÜNK van!

    A HANG is Tőlem van, de úgy, mint valóság, melyet te, vagy e sorok írója kénytelen mondatokká tördelni. Így sugal­mazódott a BIBLIA is. Akik írták, azok egy Általam, Lelkem ál­tal sugallt valóságot fogalmaztak meg saját szavaikkal, saját mű­veltségük szintjén. Bizony e sorok írójának is gyakran nem kis fáradságába kerül rákoncentrálni arra, hogy az Én mondanivalóm ne az ő mondanivalója legyen. Ezért adtam meg támpontnak azt, hogy ami Tőlem van, az mindig épít, buzdít és vigasztal. Ez természetesen vonatkozik rád is.

    Drága Gyermekem! Minden olyan kép, mely tudatodban föl­merül, ha épít, buzdít és vigasztal, akkor Tőlem van. Ha viszont bi­zonytalanná tesz, akkor ne foglalkozzál vele. Még akkor sem fogsz veszteni semmit, ha az valóban Tőlem van. Ez azért igaz, mert a Tőlem származó gondolatok, ha bizonytalanságban hagy­nak, akkor olyan közegeken mennek át míg hozzád érnek, melyek eltorzították. Van ilyen. Azért engedem meg ezt, mert nem automatának, hanem partnernek kívánlak benneteket ma­gam mellett. A partnerség pedig nemcsak kitüntetés, de fe­lelősséggel is jár. De ennek a felelősségnek nem szabad nyomasz­tania benneteket, mivel az Istent-szeretőknek minden javukra válik.

   Tehát inkább tarts távol magadtól még olyan gondolato­kat is, melyek Tőlem eredhetnek, ha bizonytalanságban tartanak, mintsem egyre is igent mondj, ami nem Tőlem származik. Egy pohár vízben inkább kevesebb jó víz legyen, mintsem egy csöpp szennyezett is belekerüljön.

   Ami tehát épít, buzdít és vigasztal, azt engedd uralkodni gondolataidon, akkor ezek fogják cselekedeteidet is kormányoz­ni.

   Ismételten mondom, mert nagyon fontosnak érzem: Meg kell tanulnod várakozni tudni. Aki örökkévalóságot hordoz, an­nak ez nem lehet különösebben probléma.

   Összegezem hozzád intézett gondolataimat: Tőlem vannak látomásaid, Tőlem vannak sugallataim. De mivel partnernek akar­lak magam mellett, ezért e látomásokat neked kell fel­hasz­nálnod építésre, buzdításra, vigasztalásra mások érdekében.      Imádkozz gyakran a böl­csesség adományáért, mert minden rossz egy elrontott jó, így minden Tőlem jövő sugallat, látomás elrontható.     3 / 177

           

 

Kérdező: 1.Egy éjszaka, mikor autóval mentünk, egy szép, fehérruhás leánnyal találkoztunk az úton. Nem tudott beszélni, csak mutogatott. Kérdésem az, hogy valóban csak egy beteg leánytláttunk, vagy a Szűzanyát?

HANG: 1. Akivel ti találkoztatok az éjszakában, az földi halandó volt. Innen, a mi világunkból általában nagyon komoly programmal, tervvel szoktunk bizonyos meghatározott, kiszemelt személyekkel látomásban találkozni. Mi nem akarunk soha sem érdekesek, sem ijesztőek, sem titokzatosak lenni. Szinte kizárólag egyetlen szándék vezet bennünket, amikor veletek valamilyen érzékelhető kapcsolatba kívánunk kerülni. Ez az egyetlen szándék pedig az, hogy tudatosítsuk bennetek ennek a mi világunknak nem csupán létét, hanem a ti jelenetekre is döntően hatni akaró létét. Szándékunk tehát az, hogy a múlandóság bűvöletét fölváltsa bennetek az örökélet utáni vágy. Csak azok a látomások vannak tőlünk, melyek e célt szolgálják. Legyetek tehát nagyon józanok! 6 / 502

 

           

Magán-kinyilatkoztatásokat

 

Kérdező: 1. Nem hiszik el, hogy jelenést láttam gyermekkoromban.

HANG: 1. Senkinek nem kell elhinni, hogy te jelenést láttál. A magán-kinyilatkoztatásokat csak annak kell elfogadnia, aki kapja.

   Ha valaki hall egy magán-kinyilatkoztatásról, akkor használja az eszét, és döntsön úgy, ahogy azt jónak látja. Egy látomás önmagában semmiképpen sem tartozik másra, csak arra, aki látja. Más az, ha valaki, valamilyen üzenetet kap. Azt alaposan meg kell vizsgálnia annak is, aki kapta, és annak is, akinek tudomására jutott! Legyetek okosak és óvatosak!  31 / 3202

 

 

Kérdező: 1. Kinevettek, mert a temetőben valakinek a sírjához virágot tettem. Miért vannak rossz véleménnyel rólam mások?

HANG: 1. Lelkileg sokkal jobban tudnál mélyülni, ha kevesebbet mondanál el másoknak lelki élményeidről. "Óvakodjatok az emberektől", mondottam, mikor a földön emberalakban jártam. Ez az óvatosság nagy önfegyelmet igényel. Lelkemnek csak azok tudnak jól megfelelni, akik beszédjükben fegyelmezettek. Mennyivel nyugodtabb lenne a szíved, ha úgy hordhatnád az illető sírjára a virágot, hogy nem mondtad volna el lelki élményedet, látomásodat másoknak. Maradt volna ez a kettőtök titka. 13 / 1130

 

 

Mért kapta a látomásokat

 

 

Kérdező: 1. Bizonyos 'látomásokról' kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. 'Látomásaid' által erősíteni akarlak téged abban, hogy ne csak vonszolva, de lelki békével, derűvel tudd viselni keresztedet. Csak annak az életformának van jótékony hatása a jó szándékú emberekre, amely életforma békét, nyugalmat, megelégedettséget sugároz!   31 / 3208

 

 

Kérdező: 3. Voltak boldogító látomásaim. Vágyom ilyenek után!

HANG:  3. Isten mindig gondoskodik arról, hogy gyermekei erejükön felüli nehézségekbe ne jussanak. Mindenkor úgy van, hogy vagy növeli erőtöket, vagy csökkenti terheteket. De ezt is csak akkor tudjátok érzékelni, ha vállaljátok az Általam felkínált gondolkodás-átalítást! Boldogságod kulcsa tehát ez: El kell hinned, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik! A hitből élés tehát feltétlen feltétele annak a boldogságnak, amelynek másik neve a minden jó szándékú ember által elérhető szívbéke!

 Azok a látomások, amelyekben részesültél, azért történtek, hogy az Istenbe, az örök életbe vetett hitedet erősítsék benned. Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek (János: 20;29)!  41 / 4452

 

 

Kérdező: 1. Csodálatos kegyelmekben, látomásokban, és lelki harcokban kellett részt vennem.

HANG: 1. A kapott kegyelmek, látomások, lelki harcok azt akarták elérni benned, hogy szerényebb légy, és a szolgáló szeretetet útján ne várj elismerésekre. Elégedj meg azzal, hogy Isten ismer, és szeret téged!    39 / 4236

 

Erőforrás kell, hogy legyen

 

Kérdező: Egy látomásról kérdezem a HANG-ot.

HANG: Látomásod azt akarta érzékeltetni veled, hogy van egy olyan hatalmas világ, ahol figyelnek rátok, és tudnak rólatok.

 Látomásod nem félelmet akart kelteni benned, hanem a hitedet akarja mélyíteni. Hinned kell abban, hogy a körülötted lévő világ szinte eltörpül amellett a világ mellett, amely a te igazi otthonod. Hinned kell abban, hogy a földi élet mulandó világa sem neked, sem másnak nem tudja megadni azt a szívbékét, boldogságot, amelyre teremtett benneteket a Teremtő! Hinned kell abban, hogy Én, Jézus nem azért jöttem közétek, hogy féljetek a haláltól, hanem azért, hogy naponta készüljetek arra a Velem való színről színre történő találkozásra, amelyet senki el nem kerülhet. Nem a félelem lelkét küldtem el nektek, hanem a bizalom, a szeretet és béke lelkét, mert az Én hatalmas világom a te, a ti igazi otthonotok!

   Látomásod tehát erőforrás kell, hogy legyen számodra, amelyből mindig erőt tudsz meríteni ahhoz, hogy a mulandóság ne keserítse el szívedet. Kell, hogy olyan reményből tudj élni, amely mindenkor örömforrás is benned!   41 / 4439

 

 

 

Kérdező maga a médium: Uram! Mi az értelme, mi a célja annak, hogy valaki szinte mindennap látomásokat kap, de magyarázatot nem kap hozzá?

HANG: Valamikor a teológián tanultad, hogy az érzékelhető, megtapasztalható világ eseményei, jelei alkalmasak arra, hogy a láthatatlan, földi érzékeitekkel meg nem tapasztalható világról némi ismeretet adjanak.

    1. A földi életben szemeitek arra valók, hogy tájékozódni tudjatok a látható világ valóságaiban,

     2. és arra, hogy másokat, akik különböző hiányosságaik miatt erre képtelenek, tájékoztassatok, segítsetek, hogy el tudjanak igazodni a földi világi dolgaiban. Pon­tosan erről van szó az általad említett esetben is, csupán egy magasabb szinten, egy másik, egy szellemi dimenzióra vonatkozóan.

    1. Annak, akit említesz, hogy naponta kap látomásokat, meg kell tanulnia, hogy látomásaiból erőt, bátorítást és eligazítást kapjon arra nézve, hogy akik őt felkeresik, akár mint mesterek, akár mint beavatottak, akár mint gyógyulni vágyók, ne tudják félrevinni, ne tudják elcsábítani az anyagi világ kísértései által. Meg kell tanulnia azt, hogy tudjon határozottan ellent mondani minden hiúsági képzelgésnek, és minden öndicséretet, öndicsőítést erősítő hízelgésnek. Vagyis, meg kell tanulnia, hogy szavaival ne arra tegye a hangsúlyt, ami vele történt, hanem arra, ami másokat lelkileg épít, buzdít, vigasztal. Ha e cél világos előtte, akkor látomásaira természetesen nemcsak szabad, de kell is hivatkoznia. De az ilyen hivatkozás csak eszköz lehet. A cél a másik ember lelki fejlődése!

    2. Meg kell tehát tanulnia azt, hogy látomásaira hivatkozva, azoknak, akik vagy nagyon bizonytalanok, vagy egyáltalán nem tudják elfogadni a szellemvilág létezését, az érdeklődését felébressze ebbe az irányba. Látomásaiból erőt kell merítenie ahhoz, hogy a hozzá gyógyulni, vigasztalódni, erősödni érkező embereket döntésre szólítsa fel, arra, hogy az igazság hangoztatása helyett, - tehát, hogy kinek, miben van igaza, - az irgalomra, a megbocsátásra,  az Isten- és emberszeretet  főparancsára hívja fel figyelmüket.

   Aki sokat kap, attól sokat követelnek (Lukács 12;48)! Senki nem kap semmit öncélúan! Mindenki azért kap égi ajándékokat, hogy mások lelki üdvéért fáradozzon általuk!

    Ne arra tegyétek a hangsúlyt, hogy mit kaptatok, hanem arra, hogy miért kaptátok azt, amit kaptatok! Ne csak azt szemléljétek, amitek van, hanem fáradozzatok azon, hogy amitek van, az másokért legyen! Ha látnátok, hogy hányan vannak, akik nem kevés időt használnak fel arra, hogy pénzüket számolják, mulandó értékeiket jegyezgessék, ahelyett, hogy ezek felhasználásával mások lelki javán fáradoznának!

   Kétségtelen, hogy Nekem volt a legtöbb mindenből, ami igazi érték. Az is kétségtelen, hogy erről beszéltem, erről tanúságot is tettem (Máté 11;27). De az is kétségtelen, hogy mindezt nem magamért, hanem értetek tettem (János 14;17)!

   Kedves Barátom! Amit eddig neked adtam, azt nem azért adtam, hogy gazdagodj, hanem azért, hogy gazdagíts! Ha mások lelki  gazdagítására teszed a hangsúlyt, akkor természetesen meg fogod tapasztalni és örömmel fog eltölteni az is, hogy te Általam, Velem és Bennem mennyire gazdag vagy!  13 / 1123

 

 

Kérdező: 3. Látomásaimról kérek véleményt.

HANG: 3. Minden látomás annyit ér, amennyi és amilyen gyümölcsöt terem. A jó fának jó, a rossz fának rossz a gyümölcse. A jó gyümölcs nem más, mint boldog, kiegyensúlyozott élet a szeretetben. 15 / 1416

 

 

Kérdező: 1. A különböző színes látomásaim mit jelentenek?

HANG: 1. A tudatod és tudatalattid között fellazult gát hatására olyan hangulati elemek vették át a különböző képek, színek irányítását, amelyek az említett tanfolyam elvégzésének pozitív értékelését igazolták!   22 / 2144

 

 

 

Kérdező: 1. Egy látomásról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 1. A fát gyümölcséről lehet megismerni, és nem az árnyékáról. Ha egy látomás, legyen az akármilyen fájdalmas is, Hozzám hoz közelebb, akkor annak a forrása Én vagyok. Kivitelezői lehetnek angyalok, szentek, emberek, sőt még maga az ördög is, mivel az Istent szeretőknek minden a javára válik. 24 / 2378

 

 

Kérdező: 2. Egyszer egy nagy villámlást láttam, s benne egy csontvázat. Hogyan kell érteni?

HANG:  2. Látomásodnak nincs jelentősége. Csak azzal a látomással érdemes foglalkozni, amely nem hagy bennetek értetlenséget, bizonytalanságot, ami közelebb hoz Hozzám. Ha nem tudod 'kiimádkozni', hogy mit akar veled közölni a látomás, akkor nem Tőlem van. Én arra törekszem, hogy tisztánlátásra juttassalak benneteket, nem arra, hogy összezavarjak, elbizonytalanítsak. 26 / 2558

 

 

Kérdező: 1. Több álomról és látomásról kérek véleményt.

HANG: 1. Álmaid és látomásaid annyi pozitív elemet tartalmaznak, hogy azok nem is jöhetnek mástól, csak Tőlem, Édesanyámtól, az angyaloktól.

   Minden jónak Én vagyok a forrása. Mindaz, ami átmelegíti benső világodat, az az Én áldásomat hordozza.

   Két dologra azonban fel kell hívnom figyelmedet. Az egyik az, hogy minden látomás, minden lelki élmény a következményeiben, a gyümölcseiben elárulja a forrást, tehát azt, hogy honnan, kitől származik. A másik pedig, amit nagyon fontos megjegyezned, az, hogy a Szentlélek elsősorban a REND lelke, és nem a rendkívüliségek lelke.

A rendkívüliségek mindig magukban hordják azt a veszélyt, hogy csökkentik az alázatot, és elterelik a figyelmet a jelen megszenteléséről, tehát a szolgáló szeretet mindenapi áldozatának felvállalásáról. 23 / 2336

 

 

Kérdező:1. Gyermekeim zöld fényt láttak az égen. Mit jelent ez?

            2. Mit jelent a látomás a temetőben?

            3. Három álom üzenetét segítsd megfejtenem.

HANG: Én, Jézus, most a látomásokról, és az álmokról rövid összefoglalót adok.

   Tudat alatti világotok nem korlátozódik sem a tér-idő dimenzió által, sem a tudatos értelmetek korlátai által. Pontosan ezért nem fordítható le egy az egyben az, amit más dimenziók közvetítenek tudatotokba. Gondolj csak a közismert Pál látomására, amelyet a damaszkuszi úton élt át. Az Ap. csel.-ben olvashatod, hogy háromszor is elmondja, és mindig lényegesen másképpen mondja el e látomást!

   A látomásoknál - és részben az álmoknál is -, a döntő nem a for­mális mon-danivaló, hanem az élményé! Amennyiben az élmény Hozzám, Jézushoz, visz köze-lebb, akkor akár közvetlenül Tőlem, amit médiumom meghívásakor, vagy Pál meg-hívásakor történt, akár angyalaim közvetítésével történik, olyam gyümölcsöket terem hosszabb távon, amelyek egyértelműen igazolják, hogy csak Tőlem származhatnak.

   Mivel csak a gyümölcseiről ismerhető fel az, hogy kitől származik a látomás, illetve az álom, ezért elsősorban nem azt kell kutatnotok, hogy kitől ered, hanem azt, hogy mit mond. Tehát a döntő a MIT, és nem a KITŐL!  

   Van egy olyan szint, amelyben mindenkinek birtokában áll a szellemek megkülön-böztetésének adománya. Ez a szint a lelkiismeret szava olyankor, amikor nagy-hatású döntésekről van szó. Soha és senkinek nem adok szívbékét olyankor, amikor más emberek benső döntését, az életüket irányító befolyásoló intézkedésekről van szó. Ilyenkor a döntést hozó mindig tudja, hogy egyéni érdekeit, vagy mások, az egész emberiség érdekeit szem előtt tartva hozta meg döntését. 26 / 2639

 

 

Kérdező: 2. Gyermekeim látomásáról, temetői látomásról  3. Három álomról

HANG: 3. A te temetői látomásod, álmaid, a szimbólumok nyelvén küldenek üzeneteket belső világodról csakúgy, mint más dimenziókból. Angyalaim ügyelnek arra, hogy feltétlenül meg tudd fejteni ezeket olyan mértékben, amilyen mértékben fontos számodra, hogy sorsod lényegét, vagyis a Hozzám, Jézushoz tartozásod mélyítését, segítsék elő. A többi nem érdekes!

    Szeretném jobban kinyitni és megtisztítani szíved szemét. Szeretném, ha hiszékenység helyett hitből élő lennél!   27 / 2697

 

 

Kérdező: 3. Több látomásom volt, de bizonytalan vagyok.

HANG: 3. Amennyire rajtad áll, ne gabalyodj bele 'látomásaidba'! A naponta elvégzendő feladataidba 'gabalyodj' bele! Ezekért vagy felelős! Minden Istentől jövő látomás erősíti a szívbékét, tehát sugároz valamit a 'hazataláltság' öröméből. Igen, mert minden Istentől jövő látomás, sugallat, azt eredményezi, hogy Isten otthont talált magának benned, és te otthont találtál Istenben. Azok a látomások, sugallatok, amelyek nem ezt eredményezik, nem Istentől jönnek, tehát kísértések, amelyekkel nem kell foglalkoznod! Legalábbis, amennyire képes vagy rá, ne foglalkozz velük!   30 / 3053

 

 

Kérdező: 1. Néha úgy érzem, 'látásom' van.

HANG: 1. A szellemi látás valójában mindig egy kivetítés. Van, aki jobban, van, aki kevésbé alkalmas arra, hogy szellemi látása legyen. De többé-kevésbé mindenki rendelkezik ezzel a képességgel.

    A szellemi látás képességét erősíthetik jó és nem jó erők. Ha jó erők, tehát angyalok erősítik, akkor Isten üzeneteit közvetítik ezek a látások. Ennek eredménye az, hogy aki ilyen látásban részesül, az szívében békét, örömöt, nyugalmat él át még akkor is, ha az, amit lát, nem éppen kellemes. A másik eredménye pedig az, hogy az ilyen 'látás' mások számára is építő buzdító és vigasztaló.

    Ha ártó erők, tehát gonosz lelkek erősítik fel valakiben ezt a 'látást', akkor szintén két irányban kaphat üzenetet a 'látó'. Önmaga irányában, mert legtöbbször kíváncsisággal kacérkodva, maga a 'látó' fölöslegesen kinyílt e képesség erősítésére. Ezzel általában nagy idegmegterhelés szokott együtt járni. A másik irány pedig mások ijesztgetése.

   Az egyik leghatásosabb eszköz e szellemek elűzésére nem az, hogy valaki elkezd harcolni ezek ellen, hanem az, hogy kezdi dicsőíteni Istent, aki mindent, még magát a poklot is képes az övéi számára jóra felhasználni.  34 / 3508

 

 

Kérdező: 1. Tőled vannak a kapott 'jelenések'?

HANG: 1. Minden 'jelenés', minden 'látomás', önmagában nem jelent semmi olyat, amivel foglalkozni érdemes volna. Csak olyankor kell ezeket komolyan venni, ha mondanak valamit. Különben csupán arról tudósítanak, amit mindenki tud. Vagyis arról, hogy van szellemvilág.

   Ha egy jelenés, látomás, mond valamit, akkor hozzá kell mérnetek az Én, a te Jézusod evangéliumaihoz, az azokban elmondottakhoz. Amennyiben ezekkel összhangban van egy látomás mondanivalója, annyiban hiteles, amennyiben nincs összhangban, annyiban megtévesztő szellemektől van.  36 / 3787

 

 

Kérdező: 1. Volt egy látomásom, amelyet valaki megálmodott előre.

HANG: 1. Minden olyan esemény, amely nem a földi dimenzióból származik, gyümölcseiről ismerhető fel, hogy honnan való. Bármilyen látomásod volt és lesz, annak forrása mindig abban ismerhető fel, hogy növeli, vagy nem, a szeretetet, az alázatot és a szerénységet benned. Tehát indulásában nem különböztethető meg szinte soha, hogy Tőlem származik-e egy látomás, vagy Tőlem idegen erőktől.

   Meg kell mondjam, hogy a földön midig ki vagytok téve annak, hogy tévútra vigyenek benneteket az ártó erők. Csak az igaz alázat, szerénység az, ami e téren megmenthet benneteket! Az ártó erők, hozzátok viszonyítva, mérhetetlen okossággal és tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy ha lehet, még a választottakat is megtévesszék! Tehát az okosság, vagyis a tanulás, és az óvatosság, vagyis a megfelelő kontroll! Ezek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy tévútra ne vigyenek benneteket a látomások.

    Semmiképpen sem arra kell hallgatnotok, aki nektek ad igazat, hanem arra, aki komolyan kritizál benneteket. Bizonyos idő után úgyis kiderül, hogy jól, vagy nem jól kritizált benneteket. E téren valóban igaz, hogy inkább hallgassatok az értelmileg pallérozottakra, tehát a jó szándékú okosokra, mint azokra, akiket szenteknek ismertek! A katolikus Egyház e téren nagyon óvatos. Igaza van!   36 / 3817