Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1. Démon, Démon űzés. Hiúság ördöge. Irigység ördöge. Mohóság ördöge. Ördögűzés.

Démon

 

 

 

MÁRIA SZÓL A FIATALOKRÓL, ÉS A BÓDULATRÓL.        

Kérdező:     Szűzanya! Szólj hozzám, hallgat a Te szolgád!

HANG:Az elbódulásról mondok pár gondolatot. - A zene, mely elbódítja világotokat, nem a szférák zenéje. Az a bódultság, melyet a mai fiatalok által zenének nevezett ritmikus zörej idéz elő, valóban az alvilág szellemét hívja, kelti életre bennük. Isten nem elvesz, hanem odaad.

   A GONOSZ abban utánozza Istent, hogy kéri: add át magad. De ez a bódulatnak, a rövid élvezetnek történt odaadás kitárja a szív kapuját a rablás démonának. Min- dent elrabol, lecsupaszít, ijesztő, zörgő, lelki-szellemi csontvázzá rágja szét szeren-csétlen áldozatát.

    Igen. Ez a bódultság szöges ellentéte annak az extázisnak, mely­ben percek alatt többet tudhat meg a lélek Istenről, szépségről, harmóniáról, csendről és boldog békéről, mint az, aki a világ összes irodalmát elolvasta ezekről. …  1 / 24

 

 

                           TANÍTÁS A PÉNZRŐL.

Jézus szavai egy Szombathelyi Jézusi Közösség összejövetelekor. (1993. november 26. péntek)

JÉZUS:  … És most eligazításul elmagyarázom nektek, mit kell tennetek. Elsősorban nektek mondom ezt, akik híven szolgáltok engem. Mert ti vagytok azok, akik hamarabb megértitek, a pénzzel szemben hogyan cselekedjetek. Ti már előbbre jártok a sok milliónyi emberhez képest, az égi szándékok, tervek, elvek megértésében. A pénz elleni küzdelem eszközeinek, módszereinek megmutatását is rátok bízom. Ezt a harcot nektek kell a nevemben meghirdetnetek! Mert ti már jól tudjátok, a többiekre hatni elméletekkel, puszta felszólítással, nem lehet. Csakis a személyes példa erejével tudtok hatni a többi emberre. S nektek ezt kell megtennetek! Saját életetek példáján keresztül kell megmutatnotok, hogyan vehetitek fel a harcot a pénzbálvánnyal szemben. S ti már sejtitek, a bálványt hogyan romboljátok le.

   Hasonló szertartás ez, mint amikor démonokat kell elűznötök, erejüket kell semlegesítenetek. Ti tudjátok jól: a sötétség erői ott gyengülnek meg, ahol ti őket nem engeditek magatokhoz közel. Őket csak úgy győzhetitek le, ha miután szembesítettétek magatokat velük - azaz nem bujtok el vacogó félelemmel előle - hanem leleplezitek ártó létüket, s bennük a gonoszt felismeritek, utána erejüket az irántuk mutatott közönnyel és megvetéssel legyengítitek. Ugyanezt kell a pénzzel szemben is megtennetek.

    Az első lépés a démon nevén nevezése. Én megmutattam nektek, ez miként lehetséges. Mondtam az előbb, a pénz a Sátán, a halál. Bálvány - ez a neve. Gőgre, hazugságra, irigységre, gyűlöletre, haragra, élvhajhászatra, hatalomvágyra nevel. Ne engedjétek, hogy ezt megcselekedje veletek! Leplezzétek le, valahányszor új, körmönfont módon próbál megkísérteni  benneteket! Nevezzétek meg, s mondjátok neki: nincs hatalmad felettem! Nem vagy más, csak eszköz! Eszköz, mely sajnos szükséges rossz ahhoz, hogy fenntartsátok életeteket, de nem több. Nem való másra, mint amire minősíted. Általa csakis a legszükségesebb szükségleteidet szabadna kielégítened.

   A mérték elve - ezt kövessétek! Ez a második lépcsőfok, melyre el kell érkez-netek. Mert nem elég, ha a bálványt nevén nevezitek, s magatok előtt - látszatra lekicsinylitek -, s abba a szűk kategóriába utaljátok, ahol van tényleg a helye - de mindeközben mégis őt sóvárogjátok, vágytok rá, hogy belőle minél több legyen nektek. Vegyétek észre, hogy nem kell több, nem kell kevesebb, csak, amire - az adott percben - szükségetek lehet. Ennek a mértéknek a megismerése az egész démonűzésben a leg­nehezebb. Mert annak a mérlegeléséhez, hogy a pénzből kinek mekkora mennyiségre van éppen szüksége, nem elegendő a hagyományosan gon-dolkodó emberi ítélet. Mert látni fogjátok, miközben ezt a legnehezebb próbát tanuljátok éppen, hogy sokkal bonyolultabb ez, mintsem látszik első ránézésre. Mert kinek kevés pénze van, oly kevés, hogy betevő falatra alig telik neki, annak az embernek ez jelenti a legnagyobb kísértést, a saját szegénysége, nincstelensége. Éhezők, hajléktalanok, csavargók milliónyi tömege, éppen ezáltal a nincstelenség által dől be a Sátán késztetéseinek. Mert az éhezés, hajléktalanság, fillérezés nyomában mindig ott sündörög az irigység, a gyűlölet, a gyilkolási szándék sötét szelleme. Hiszen akinek annyira nincs, hogy az éhség mardossa testét szüntelen, azt a legkönnyebb rávenni arra, hogy a másét megkívánja, egy falat kenyérért ölni legyen képes. Így nyomorít meg a pénzhiány a földön hatalmas tömegeket. S ezek a hatalmas tömegek azok, akik mindig nagy fenyegetettséget jelentettek a többiekre nézve. Mert a korgó gyomrúak, nélkülözők, betegségekben szenvedők százezrei olyan indulattömeget hordoznak magukban felgyülemlő rossz késztetésekben, mely folytonos robbanásveszélyt jelent azokra nézve, akik jóllakottan élnek.  3 / 250

 

 

Kérdező: 2. Démon van bennem?

HANG: 2. Szó sincs arról, hogy démoni megszállottság alatt lennél! Én élek benned! Nem neked kell félned a démonoktól, hanem nekik kell félniük tőled! Én a te számodra is legyőztem a világot! Azt a világot, amely benső békédet akadályoz-hatná, legyőztem! De ennek a győzelemnek gyümölcsét csak hitben tudod most elfogadni. Éppen ezért karmád ez. De hitben fel tudod oldani! Ha aztán hitben már feloldódott benned szenvedésed értelmetlensége, akkor ezek a szenvedések már nem is szenvedések, hanem eszközök arra, hogy jobban közel kerülj Hozzám!

    Eddig nagyszerűen álltál hozzá ahhoz, hogy szándékom szerint formálni tudjalak. Ha élni kezd benned az, hogy az istenszeretőknek minden javukra válik, akkor már hálát is fogsz tudni adni olyasmiért, amiért mások káromkodni szoktak!

Nagyon szeretném, ha teljes győzelmet tudnék aratni általad az ősellenség felett. Ez nemcsak a te érdeked, de az egész világ javára tudod így felhasználni életedet.

Kimondhatatlanul értékes vagy Számomra! Érzelmi szinten ennek valóságát ki sem tudnád bírni! De állandó erőforrás lehet számodra, ha ezt komolyan elhiszed!   

                                                                                                       21 / 2113

           

 

 Jézus szavai a reinkarnációról

8. Lukács leírja evangéliumában, hogy Jézusnak nem csak egy szűk, tizenkét főt számláló állandó tanítványi köre volt, hanem mások is követték Őt. Egy alkalommal közülük hetvenet kettesével kiküldött maga előtt, hogy azokban a városokban és helységekben, ahová menni készült hirdessék Isten Királyságát. Gyógyító és démonűző erővel is felruházta őket.

   A hetven tanítvány visszatérve, a tapasztalat örömétől eltelve újságolta Jézusnak:  " Uram, a démonok is enged (elmesked) nek nekünk a nevedben. " (Lukács 10,17.) Jézus ekkor, a megtapasztalt hatalomtól kicsit talán 'meg is részegedő' tanítványoknak ezt mondja: " nehogy annak örüljetek, hogy a szellemek engedel-meskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a neveitek fel vannak írva az egekben. " (Lukács 10,20.)

   Úgy gondolom, hogy ezeknek a tanítványoknak a neveit nem mások, hanem ők személyesen írták be az élet könyvébe azáltal, hogy már a leszületésük előtt az Isten mellett döntöttek. Mert még a földön is csak annak a névbeírásnak van súlya, jogot és kötelezettséget eredményező hatása, amelyet személyesen, saját kezűleg tesz valaki külső kényszer alkalmazása nélkül. A mennyország vonatkozásában ilyen 'fel-írást' csak leszületése előtt tehet egy ember.  38 / 4129

 

 

Hiúság ördöge

 

 

Kérdező: 1. Miért születtünk megbélyegzetten?

HANG: 1. Részben mindenki megbélyegzetten születik. Ennek nincs jelentősége az erkölcs területét érintően. Vagyis, nem múlik rajta senkinek sem a boldogsága. Szerepe természetesen van. Besegít abba az életállapotba, melyben enélkül főleg a hiúság ördöge nagyon meg tudná nehezíteni a lélek fejlődését. Ilyen értelemben tehát hálát kell adni minden megbélyegzettségért. De olyan nincs, hogy az ilyesmi bárkit is hátrányos helyzetbe hozhatna. Még Káin megbélyegzése is számára előnyt, és nem hátrányt jelentett. Olvasd csak el figyelmesen Káin és Ábel történetét!  6 / 457

 

 

Kérdező: 3. Betegségemből kigyógyulhatok-e?

HANG: 3. Minden betegség eszköz arra, hogy olyan önismeretre jussatok, amely feltétlenül társul megfelelő alázattal. Aki Engem komolyan el akar fogadni, annak fel-tétlenül el kell fogadni önmagát is olyannak, amilyen, tehát amiről nem tehet valaki, amiatt nem szabad nyugtalankodnia! Ha mégis nyugtalankodik, az annak a jele, hogy a hiúság ördöge fogva tartja őt. Ha valaki kéri Tőlem a szabadulást, annak Én fel-tétlenül megadom. Ezért jöttem közétek! Ezért élek veletek! Ezért vagyok bennetek!

                                                                                                               22 / 2197

 

         

Kérdező: 2. Miért vannak a nagy társadalmi különbségek?

HANG: 2. A hiúság ördöge tudja, hogy az, aki nem szolgálni, tehát szeretni akar, az uralomra törekszik. Aki pedig uralomra törekszik, az két dolgot feltétlenül gyakorol életében. Az egyik az, hogy fölfelé hízeleg. Így reméli, hogy följebb kerül. A másik az, hogy lefelé részben hízeleg, hogy alattvalókat biztosítson magának, részben tapos, hogy félelmet keltsen alattvalóiban. Addig tehát, amíg uralkodásra vágyó em-ber lesz a földön, mindig lesznek társadalmi különbözőségek, mindig lesznek külön-böző rangokat adó és kapni vágyó szellemi lények a teremtett világban.  28 / 2800

 

 

Irigység ördöge

 

 

Kérdező: 2. Irigykedem másokra, akik együtt vannak még.

HANG: 2. Drága Gyermek! Nagyon szeretném megértetni veled, hogy mások látszat-boldogsága miatt milyen csacsiság engedni az irigység ördögének! Hogy is láthatnál bele bárkinek is az életébe?! Azt, hogy

két sétáló ember milyen poklot hordhat magában, azt csak innen lehet látni! És bárki, aki nem Isten akaratára törekedett fölfűzni életét, az kínkeserves tapasztalattal fogja tapasztalni, hogy boldogtalanságán

dolgozott eddig. Igen, mert Isten mindenkit Önmagára teremtett, és nem a másik emberre!

    Igyekezz feladatokban gondolkodni! Foglald le magadat azzal a munkával, amely Értem vállalt szolgáló munka. Csak az ilyen életforma vezet ki a lelki sötétségből a FÉNYRE! …. 12 / 1048

 

 

Mohóság ördöge

 

 

Kérdező: Sok kérdés van bennem, és mindegyiket a legfontosabbnak gondolom. A régi elmúlt bennem, de az ÚJ még nem talált meg igazán. Hogyan tovább?  ……

HANG: A sok kérdéssel kapcsolatban azért van benned a bőség zavara, mert az ősellenség, a mohóság ördöge, ebben az álarcban akarja elérni, hogy semmi se mélyüljön el benned, s te mielőbb unjál bele abba, amit Én alaposságnak nevezek.

  Ha veszed magadnak a bátorságot, a lemondás bátorságát, az önfegyelem bátorságát, akkor hamarosan magad is rájössz, hogy egyetlen fontos kérdés van csupán életedben. A halál pillanata!  Mindent ehhez kell mérned, ez alá kell rendelned. Nincs tehát régi és új, múlt és jövő, csupán jelen van és örökkévalóság. Így aztán a "hogyan tovább" kérdésedre magad is megadhatod magadnak a választ. Azt pedig, hogy jól segíted-e férjedet, tőle kérdezd meg. …   6 / 467

 

 

 

 

 

 

Ördögűzés

 

 

Kérdező: Uram! Itt volt valaki, akinek feleségében, az asszony állítása szerint szól a HANG.

HANG: Kettő igazságot kell kimondanom. Az egyik: Mindenkiben szeretnék megszólalni. A másik: Mindenkiben szeretne megszólalni az Ősellen­ség is. Miről lehet tehát felismerni, hogy Én vagy az Ősellenség szólal meg? Nem hagyom magára az enyéimet. Igenis felismerhető vagyok. Ahol Én megszólalok, ott béke és öröm tölti el azokat, akik HANGOM légkörében élnek. Én a KAPCSOLATOK lelke vagyok. A Diabolos, magyarul Szétdobáló, egyik legismertebb megjele­nülése az, hogy még azt is szét akarja tépni, ami eddig össze volt kötve, még azt is távolinak akarja tudni, ami eddig közeli volt, még azt is tagadni akarja, ami eddig természetes volt.

   Ennek a férfinak feleségében nem vagyok meghallható. Tőlem idegen hang az, ami benne szól. És most rá is parancsolok erre a HANG-ra, hogy némuljon el. Nem engedélyezem számára azt, hogy egészséges embereket megzavarjon. Amennyiben az, aki engedi, hogy szóljon belőle, nem akar Rám hallgatni, úgy el fog különülni szeretteitől, szellemi és lelki zavarai olyan méretűvé válnak, hogy fizikai állapotán is tükröződni fog ez. Csak azon tudok segíteni, aki maga is akarja. Senki ellenében nem tudom megfékezni úgy az Ősellenséget, hogy az ne tudja gyötörni azokat, akik nem akarnak kikerülni hatalma alól. Borzalmas gyötrelmek várnak arra az asszonyra, aki az Engem utánzó HANG-ra akar támaszkodni. Az Ősellenség romboló, gyötrő szándéka végtelenre van nyitva.

   Vigyázzatok! Csak annyiban higgyetek a bennetek megszólaló HANG-nak, amennyiben azonos mondanivalója van Velem, aki a négy evangéliumomban, mint ÚT felismerhető vagyok. Csak abban szólalok Én meg, akiben az Én bölcsességem is felismerhető. Ezt a bölcsességet pedig nem az látja és hallja világosan, akiben beszélek, hanem a környezete. Ez azt jelenti, hogy nem abban szólok, aki azt mondja, hogy belőle szólok, hanem abban, akiről környezete állapítja ezt meg.

    Felismerhetőségem lényegéhez tartozik az, hogy szavaimat bírálatnak teszem ki. Ha ellentétben vannak az evangéliumaimban leírt szavaimmal, akkor nem Én beszélek az illetőből. Soha nem kerülhetek ellentétbe Önmagammal.

Vigyázzatok! Jönnek hamis HANGOK és hamis PRÓFÉTÁK, s ha lehet, még a választottakat is megtévesztik. / Mk. 13: 22./

    Jelen esetben az ördögűzés nagyon helyén való. De eredményes csak akkor lesz, ha a megszállott nem ragaszkodik megszállottságához, hanem tudatos benne megszállottságának ténye.

   Imádkozzatok és ébren legyetek! Erőmet rendelkezésetekre bocsátottam, s azt vissza nem vontam. Legyetek hát bátrak a hitben.

  Hallgassatok Rám! Rám, aki az evangéliumok tartalmát magyarázom jelen korotokban és jelen adottságaitokra vonatkozóan.  4 / 275

 

 

Kérdező: 1. Hogyan lehet segíteni azon, akit a Rossz kerít hatalmába?

HANG: 1. Azon, akit a Rossz hatalmába kerített, ördögűzéssel lehet segíteni. Ennek pedig a módja az, hogy imával és böjttel fel kell készülni arra, hogy Nevemben, tehát Jézus nevében, eredményesen tudjatok ráparancsolni a Gonoszra, hogy távozzék!

   Azokkal kapcsolatban, akik pszichiátriai kezelésben is részesültek már, nem szükséges az ördögűzés. Elég, ha arra ügyeltek, hogy ne legyenek ön- és közveszélyesek. Tehát úgy kell kezelnetek az ilyen embert, mint egy beteget, aki éppen azért, mert nem beszámítható, nem is felel szavaiért, tetteiért.  37 / 3965

 

 

Ördögűzés alkoholistánál, betegnél

 

Kérdező: 1. Italos társamra rábízhatom jövőmet?

HANG: 1. Az italos ember megszállott ember is! Nem megrontásról van szó, hanem arról, hogy egyszerűen ő nem fogadja el azt, hogy beteg. Azért nem fogadja el, mert ittas állapotában annyira bódult, hogy nincs megfelelő önkontrollja, s így józanul nem is emlékezik rá, hogy milyen is volt ittasan. Mivel hazugságban él, ezért a hazugság Atyja igényt tart rá. De az ördögűzésnek is csak akkor lehet eredménye, ha az alkoholistában van némi alázat!

   Csak azzal az alkoholistával kapcsolatban lehet némi reményről beszélni, aki belátja, hogy rabja az italnak, és szabadulni akar ettől a rabságtól. Ez így van minden kábítószerrel kapcsolatban. Más helyett nem lehet megtérni, csak segíteni lehet azt, aki meg akar térni!

 Amint csak annak a diáknak lehet segíteni a vizsgán, aki valamit tud, úgy csak azt lehet megszabadítani megkötözöttségeitől, aki elismeri, hogy megkötözött, és szabad akar lenni. Minden mástól, tehát kívülről jövő egyéni próbálkozás kudarcra van ítélve.    20 / 1941

 

 

Kérdező: TUDATHASADÁSOS VAGYOK.

            Skizofréniát  állapítottak meg nálam.

HANG: E betegségnek gyógyításához csak részben elég az ördögűzés. Kell ehhez magának a betegnek őszinte szándéka és elhatározása arra, hogy ő képes saját gondolatainak irányítására akkor is, ha nagyon sok a zavaró gondolat benne. Bizony, életszerűen el kellene fogadnod azt, hogy te a Győztes oldalán állsz, s Isten, plusz egy fő, abszolút többség! Hidd el, meggyógyulhatsz, ha tanácsomat követed! Ne másoktól várj megszabadu­lást. Legyek számodra elég Én, Jézus, aki veled mindenre képes vagyok (Márk 9.23)!   38 / 4022

 

  

Az ördögűzés néha jó, de nem kell ebből sportot csinálni!

 

Kérdező: 2. Apámnak, öcsémnek és a háznak ártó szellemeit elűztem.

HANG: 2. A föld tele van szellemi lényekkel! Az ördögűzés néha jó, de nem kell ebből sportot csinálni!

   A szúnyogok ellen kétféleképpen lehet védekezni. Az egyik az, hogy szúnyogír-tóval lepermetezitek azt a környéket, ahol nagyon elterjedtek. A másik pedig az, amikor bekenitek magatokat olyan anyaggal, amire nem szállnak rá ezek a vérszí-vók. Van még egy harmadik lehetőség is. Nem mész olyan helyre, ahol szúnyogok vannak.

    Az ártó szellemekkel nem egészen így áll a dolog. Nem, mert nem lehet úgy leper-metezni őket, hogy elpusztuljanak, mivel ők halhatatlan szellemek. De a második módszert lehet alkalmaznotok, sőt kell is, ha azt akarjátok, hogy zavartalan legyen lelketek fejlődése.

    Kérnetek kell az angyalokat, hogy jöjjenek, járjanak át benneteket, és segítsenek nektek abban, hogy Lelkem irányításával, tehát Velem legyetek elfoglalva, és ne az ártó erőkkel.

   Tehát egyrészt az angyalokkal kell foglalkoznotok, és nem az ördögökkel! Más-részt azzal a feladattal kell elfoglalnotok magatokat, amit reggeli imáitokban Velem megbeszéltetek. Az egészen biztos, hogy nem jó, ha sokat foglalkozik valaki a szel-lemvilággal, hacsak nem az angyalokkal! A szemtelen szellemek nagyon be tudnak zavarni ott, ahol sokat foglalkoznak velük.

  Velem, Jézussal, a mennyei Atyával, a Szentlélekkel, az angyalokkal, égi Édesa-nyátokkal Máriával és a többi földet már elhagyott szentekkel kell foglalkoznotok, és azzal, hogy mi a teendőtök, amelyet Irántam való szeretetből naponta el kell végez-netek. Aki ezt teszi, azzal az ördögök nem tudnak mit kezdeni! Aki Hozzám tartozik, annak nem kell félnie az ördögöktől! Nekik kell félniük az Enyéimtől!  20 / 1972

 

 

Kérdező: 1. Van szelleműzési feladatom?

HANG: 1. Mindenkinek van szelleműzési feladata, tehát neked is! De ne tégy hangsúlyt erre! Ne a gonosz szellemekkel foglalkozz, hanem Velem, Jézussal! Elég naponta, ha nagyon szükséges, öt percet foglalkoznod a gonosz erőkkel. Ne tedd meg nekik azt a szívességet, hogy időt pazarolj rájuk! Nekik még az is tetszik, ha szidják őket! Aki gyakran végez ördögűzést, az komolytalanná válik a szellemvilág előtt.

   Én, Jézus, legyőztem a világot! Pontosan a gonosz szellemvilágot. Nektek nem kell tartanotok tőlük! Nekik kell félniük tőletek, ha Hozzám tartoztok!

   Ha valaki egy csodás birodalom királyával baráti kapcsolatban áll, s tudja, hogy e király végleges győzelmet aratott ellenségei felett, akkor őt ez a király és birodalma érdekli a legjobban, és nem azzal van elfoglalva, hogy a legyőzött ellenségre paza-rolja idejét!

   Te a FÉNY gyermeke vagy! Ahol a FÉNY, vagy gyermeke megjelenik, ott auto-matikusan megszűnik a sötétség! Ennek megszűnése nem jelenthet külön problémát! Legfeljebb napi öt percet!   25 / 2552

 

 

Ima és böjt!

 

Kérdező: 1. A több napos böjtről szeretnék többet tudni.

HANG: Böjtölni több okból szoktatok. Te nyilván nem a hiúsági, sem az egészség érdekében történt böjtről érdeklődsz, hanem arról a böjtről, amelyet a lélek javára vállal valaki. Ez is kétféle.

    Az egyik az, amikor valaki nagyon fel akar készülni valami lelki munkára, pl. előadásra, lelki gyógyításra, ördögűzésre, bizonyos szentség-kiszol­gáltatásokra. Ilyen esetben a böjt egy lelki edzés annak érdekében, hogy a lélek energiái menetkész állapotban legyenek.

    A másik pedig, amikor benső késztetést érez valaki a böjtre. E második estben komoly - több napos - böjtöt csak lelki vezető engedélyével szabad vállalni, mivel az ősellenség egyik fegyvere az, hogy azoknál, akiket nem tud közvetlenül rosszra csábítani, arra próbálja rávenni, hogy túlozzák el az általuk jónak ítélt magatartást. Aki ilyen késztetést kap, azt azért kapja, mert a Szentlélek valami nagyszerű szerepre akarja az illető lelkét ezzel előkészíteni.   9 / 743

           

 

Kérdező: 5. Képes vagyok megszállottságot megszüntetni?

HANG: 5. Azért is élek benned, hogy általad is kiűzzem a gonoszt életetekből!

    Ima és böjt! Aki az Én erőmmel önmagából kiűzte a gonoszt, az elvben legyőzte a világot! Tehát gyakorlatban is megvan hozzá az ereje, mivel ez az erő az Én erőm, és ha Én valakiben otthont találok magamnak, akkor természetes, hogy nem hagyom magamon kívül az erőmet!  14 / 1288

           

* * *

 

Önmagadon bizony ördögűzést kell végezned

 

 

Kérdező: Üldöznek külföldön, üldöznek itthon. Van lehetőség arra, hogy ez kivédhető legyen?

HANG:Rámutatok e sebekre. Fiatal korod olyan botlásai, melyekről csak te meg Én tudunk, melyeket ahelyett, hogy időben Elém hoztál volna, elfojtani próbáltál, s tudatod alatt tovább mérgezett, s szinte rákényszerültél, hogy ne maga-don belül, hanem kívül próbáld elkezdeni életed rendbeszedését. Aztán férjed, rokoni kapcsolataid, baráti köröd, midmind megannyi betegségi góc, melyek mindegyike azonos gyökérből fakad. A gyökér pedig: megkötözöttség, szabadság-hiány. Azért írattam le ezt pozitív és negatív megfogalmazásban is, mert a szabadság nem más, mint megszabadultság érzése a megkötözöttségektől. Nem akarlak meg-ijeszteni, de meg kell mondjam, hogy önmagadon bizony ördögűzést kell végezned. Erre te képes vagy. Nem kell mást csinálnod, csak kijelentened: ' Elfogadom Jézust uramnak és megszabadítómnak.' - Ezt többször kell ismételned magadban és hangosan kimondva is. Ha ezt megtetted, akkor már jog­gal ki­mondhatod e szavakat is: ' Jézus nevében megparancsolom neked, a külső körülményeket ártásra felhasz-náló lélek, távozz körülményeimből !' - ……  4 / 334

 

 

Kérdező: 1. Félek autót vezetni!

HANG: 1. Kettő feladatot kell vállalnod. Az egyik az, hogy csak mások által is fontos ügyekben használd az autót. A másik pedig az, hogy először te végezz ördögűzést, vagyis parancsolj az Én nevemben a félelmet keltő szellemre, hogy távozzék tőled, és soha vissza ne térjen hozzád. Ha nem jársz eredménnyel, akkor kérj fel olyan embert erre, akit te alkalmasnak tartasz egy ilyen ördögűzésre.

   Van egy harmadik, megszívlelendő szempont is. Föl kell tudnod mérned, hogy idegileg nem vagy-e nagyon megterhelt. Mert minden idegzetnek meg kell tanulnia, hogy véges, és van olyan, amikor nem Miattam, hanem egyéb dolgok miatt lett túlterhelt. Ilyenkor pihenni kell!  17 / 1627

 

 

Kérdező: 3. Hogyan javíthatom magamat?

HANG: 3. Kétségtelen, hogy ördögűzést is végeznie kell önmagán annak, aki azt veszi észre, hogy valami gonosz sugallat hatása alá került. Ennek egyszerű módja az, hogy az Én nevemben, tehát Jézus nevében rá kell parancsolnod az ártani akaró erőre, hogy távozzék! Ha ennek nincs megfelelő hatása, akkor kérned kell az angyalok segítségét, hogy erősítsék erődet, s így győzelemre tudnak segíteni. Természete­sen nagyon fontos, hogy ne keresd, hanem inkább kerüld a rosszra vezető alkalmakat, mert aki keresi a bajt, az meg is találja azt, aki játszik a tűzzel, az számíthat rá, hogy összeégeti magát! Elég a józan ész, hogy valaki eldöntse, mi válik hasznára, mi válik kárára.

 Ha lelkileg valóban fejlődni akarsz, akkor fogadd meg tanácsomat! Naponta legalább negyedórát töltsünk együtt! Aki nem biztosít legalább ennyit arra, hogy Velem elbeszélgessen, tehát, ha valakinek még negyedóra imája sincs naponta, azzal nem tudok mit kezdeni!   19 / 1806

 

 

Kérdező: Üldöznek külföldön, üldöznek itthon. Van lehetőség arra, hogy ez kivédhető legyen?

HANG:Rámutatok e sebekre. Fiatal korod olyan botlásai, melyekről csak te meg Én tudunk, melyeket ahelyett, hogy időben Elém hoztál volna, elfojtani próbál-tál, s tudatod alatt tovább mérgezett, s szinte rákényszerültél, hogy ne magadon belül, hanem kívül próbáld elkezdeni életed rendbeszedését. Aztán férjed, rokoni kapcsolataid, baráti köröd, midmind megannyi betegségi góc, melyek mindegyike azonos gyökérből fakad. A gyökér pedig: megkötözöttség, szabadság-hiány. Azért írattam le ezt pozitív és negatív megfogalmazásban is, mert a szabadság nem más, mint megszabadultság érzése a megkötözöttségektől. Nem akarlak megijesz-teni, de meg kell mondjam, hogy önmagadon bizony ördögűzést kell végezned. Erre te képes vagy. Nem kell mást csinálnod, csak kijelentened: ' Elfogadom Jézust uramnak és megszabadítómnak.' - Ezt többször kell ismételned magadban és han-gosan kimondva is. Ha ezt megtetted, akkor már jog­gal ki­mondhatod e szavakat is: ' Jézus nevében megparancsolom neked, a külső körülményeket ártásra felhasználó lélek, távozz körülményeimből !' - ……  4 / 334

 

 

Én mindig elvégzem a megfelelő ördögűzést benned és körülötted …

 

 

Kérdező: Kinyíltam a szellemvilág felé megfelelő kontroll nélkül.

HANG: Mindenkiben van bizonyos nyitottság a szellemvilág felé, és ez nem is baj. Baj akkor van, ha ehhez a nyitottsághoz nem állítotok megfelelő őrző angyalokat, hogy, mint egykor az Édenkert kapuját a kerubok, úgy a ti szívetek kapuját is ezek az általatok megkért angyalok őrizhetnék. …

    Ha a szellemírással felhagyva naponta elmondod, hogy elfogadsz Engem irányí-tódnak, megszabadítódnak, ha elfogadod azt, hogy Istent dicsőítő és egyéb kötött imákban Én szólok hozzád és általad az Atyához, akkor hamarosan megnyerjük a csatát! Én minden olyan ördögűzést elvégzek benned, amilyenre neked szükséged van. Az Én kimondhatatlan szeretetemet soha semmi és senki le nem győzheti ben-ned! Csak vedd nagyon komolyan, hogy szerénynek, csendesnek, feltűnésnélkülinek kell lenned! Nincs neked szükséged evilági elismerésekre, sikerekre! Ezeket Én készítem számodra lelked mélyén és angyalaim örömére, csak légy alázatos, ne magaddal foglalkozz, hanem olyan szolgáló szeretet gyakorlásával, aminek követ-keztében mások örülni tudnak, hogy te vagy! Ha ezt teszed, akkor Én tudok foglal-kozni veled! Akkor be tudok állni életed vonalába, és át tudom ültetni az Én szívem békéjét a te szívedbe!   22 / 2186

 

 

Kérdező: Egy álomról és szellemekről kérdezem a HANG-ot.

HANG: A szellemekkel kapcsolatban pedig bőven elég, ha azt tudod, hogy van őrangyalod, és mindaddig, amíg hiszed, hogy Én, Jézus, szívedben élek, téged semmiféle ártó erő nem akadályozhat meg abban, hogy szívedben az Én békémet birtokolhasd. Ígérem neked, hogy Én mindig elvégzem a megfelelő ördögűzést benned és körülötted, amikor erre lelkednek szüksége van.  23 / 2346

 

 

Kérdező:  A sok információ közül, melyik az igaz és melyik a hamis?

HANG: … Most nagyon vastagon fogalmazok: Akik a legjobban ellene dolgoznak az Én Egyházamban szándékomnak, azok a hatalmukat mindenek felett féltő főpa-pok, püspökök, tehát az egész hierarchia! Ők legkevésbé segítik Egyházam lelki fejlődését! Természetesen élükön a magát egyedül és kizárólag, 'hivatalból' a csalha-tatlanság karizmájával ellátott földi helytartómnak tudva, mondva, a római pápával! Ne csodálkozz ezen. Amikor Pétert pápává választottam, ő azonnal csalhatatlannak gondolta magát. Igazolta azzal, hogy azonnal felülbírált Engem. Én, Jézus, kénytelen voltam ördögűzést végezni ezért rajta (Máté 16;18-23)!    35 / 3682

 

 

Ördögűző hatalmat is adtam tanítványaimnak. (Lk 10.17).

 

 

Kérdező: Valaki már többször kísérelt meg öngyilkosságot azért, mert ezt valaki kéri tőle, aki benne él.

HANG: … Jelen esetben mégis azt kérem, ne elégedjetek meg csupán orvosi kezeléssel. Erőm rendelkezésetekre áll. Ha valóban szándékotok az, hogy bennetek éljek, akkor szívem szeretete és ereje ma is tud ördögöket űzni általatok, és akiket ti tudathasadásosoknak mondotok, s ez az állapot nem fiziológiás, hanem funkcionális eredetű, akkor bizony megtapasztalhatjátok, hogy az enyéim ma is ördögöket űznek nevem­ben. Aki egészen átadta magát Nekem, az ezt megtapasztalhatja.

   Higgyetek Bennem! Jobban higgyetek! Mindenki, aki boldogan vállalja az állapot-szerű vértanúságot, az biztos lehet benne, hogy Enyém! Tehát ne a hitetekben higgyetek, hanem Bennem. Aki hitében hisz, az önmagára épít. Aki bennem hisz, az nyugodt, mert kudarc nem érheti, mivel Bennem hitt

   Imádkozni, böjtölni, nevemben erőt árasztani, ezek enyéim életének természetes velejárói. …  3 / 223

           

 

Kérdező: 1. Jól csináltam az ördögűzést?    

HANG: 1. Igen! Ígéretem alapján enyéimnek hatalma van arra, hogy ördögöket űzzenek. De tudatosítani kell annak, aki megszabadult megszállottságától, hogy a jövőben vigyáznia kell, jobban kell figyelnie Rám, és elszántabban kell Értem élnie, mert ha nem ezt teszi, akkor sorsa rosszabb lehet, mint előbb volt (Lukács 11; 26)!    18 / 1724

 

 

Kérdező: 1. Van ördög?

HANG: 1. Vannak bukott angyalok. Ezeket nevezitek ördögöknek. Ezek vezérét láttam, mint villámot lehullani az égből (Lk 10.18).

   Engem, Jézust is megkísértett a Sátán (Lk 4.2). Ördögűző hatalmat is adtam tanít-ványaimnak. (Lk 10.17).

  De nem kell félnetek az ördögöktől! Az, aki szeret Engem, legyőzhetetlen! Ha engeded, hogy Lelkem vezessen, akkor ők félnek tőled! Azt is tudnod kell, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik!  37 / 3984

 

 

Kérdező: Zavaró hangok jönnek fel bennem. Én csak Jézust szeretném hallani.

HANG: Törekedned kell értelmedet nem arra irányítani, amit belülről hallasz, hanem arra, amit az evangéliumaimból, a HANG könyvekből olvasol. Törekedned kell arra is, hogy gyakran mondj hála és dicsőítő imákat, mert ezeknek nagy védőerejük van.

   Ne arra törekedj, hogy kapott energiákkal segíts másokon, hanem arra, hogy napi teendőidet Velem és Értem tedd. Hidd el, nem segítesz azzal senkinek, ha gyógyító szándékkal energiát akarsz átadni bárkinek is! Én, Jézus vagyok az a gyógyító energia, Aki mindenkiben ott vagyok, és mindenkit segítek a lényegben, vagyis a szeretetének növekedésében. Teljesen fölösleges bárkinek is növelni a felelősségét azzal, hogy a gyógyulás érzetét ébreszted bennük.

    Tudnod kell, hogy lesznek olyanok, akik Rám hivatkozva még ördögöket is űztek, meg egyéb csodákat is tettek, s mégis azt fogják hallani Tőlem, 'Távozzatok! Soha nem ismertelek titeket (Mt 7.22-23)'!

   Nagy szeretettel kérlek tehát, hogy ne a hangomat várd, hanem igyekezz átalakí-tani gondolkodásodat az evangéliumok és a HANG könyvek olvasása által!  

                                                                                                   38 / 4040

 

Gyümölcseikről ismerhetők fel

 

Kérdező: 3. A nyelveken szólásról és az eldőlésről kérek véleményt.

HANG: 3.  A nyelveken szólás és az eldőlés olyan események, amelyeknek előidézője lehet a Lelkem is, és lehetnek ártó erők is. Jó, ha tudod, hogy az ördög az Isten majma! Istent akarja utánozni, s ezt főleg olyan területeken tudja megtenni, amely területek nehezen ellenőrizhetők a józan-ész alapján. Ezek tehát jöhetnek Istent Lelkétől, és jöhetnek a megtévesztő lelkektől is. Csak hosszabb távon ismerhető fel csalhatatlanul, hogy ki van a háttértben. Gyümölcseikről ismerhetők fel. De így van ez a jövendölésekkel, ördögűzésekkel és egyéb csodákkal is (Máté 7; 22-23)!   31 / 3252

 

* * * * * * *

 

Kérdező: Tíz kérdés az életemmel kapcsolatban, hogy miért bűn 1. a születésem, 2. hogy férjem kivégezték, 3. hogy lehetetlent nem ismertem, 4. hogy klinikai halálban voltam, 5. hogy többet látok az átlagnál, 6. hogy nem tudok gyűlölni, 7. hogy mindenemet szétosztottam, 8. hogy gyógyítok, 9. hogy a megfeszített Krisztus festménye alatt vérzett a kezem? 10. Mit tegyek?

HANG: … Több humort kérek tőled! Anyámat is tömjénfüsttel és szenteltvízzel akarták elzavarni a kis Bernadett elől Lourdes-ban. Ő csak mosolygott. Nevesd ki azokat a bohócokat, akik ördögűző szertartásokkal játszadoznak körülötted. Már régen ki kellett volna nőnöd azokat az intézményes kereteket, melyek bár fontos szerepet töltenek be általában,  de sok olyan konkrét eset van, amikor abroncsként akarják kordába szorítani Lelkemet. Pedig ezt nem lehet! …  7 / 510

           

 

Kérdező: Uram! Az Ezoterikus - Szellemtani - Paratudományos Fórum /ESZP / konferenciát tart azzal a céllal, hogy e gondola­toknak minél nagyobb nyilvánosságot teremtsen. Helyes-e ez az el­gondolás, vagy később szűkítsék-e az érdeklődők határait?

HANG: Fontos az ilyen tanfolyamoknak működése közben olyan védelmi háló, mely az Én erőmmel rendelkezik. Lesznek, akik in­díttatást éreznek majd imára, böjtre, és olyan kegyelmi fegyve­rek használatára, mint az ördögűzés, és különböző karizmák mű­ködése - nyelveken beszélés, ennek magyarázása, prófétálás. - De mindezeket csak annyiban szabad engedélyezni, amennyiben vállalják a jelenlevők kont­rollját.  7 / 515

 

 

Kérdező: 2. A keresztvetésről kérdezem a HANG-ot.

HANG: 2. A keresztvetés, ha arra a kűzdőtérre emlékeztet, amelyen végső győzelmemet arattam a Gonosz felett, akkor kegyelmeket közvetít. Az általad említett vallásban ima előtt és után tehát, ezért vetnek keresztet azok, akik lelküket Hozzám, Jézushoz emelik, emelték.

    Az emberi természethez tartozik az, hogy áldásomat szimbolizálja. A keresztvetés erre való. Természetesen, mint minden jót, ezt is el lehet rontani. De itt is áll a mondás: a fát nem árnyékáról, hanem a gyümölcséről kell felismernetek. A kereszt jeléhez, a keresztvetéshez sok ördögűző esemény kivitelezése, megvalósítása tartozik.  27 / 2774

 

 

Kérdező: Pokoli borzalmak között kell élnem!

HANG: Nagyon ismerlek, és nagyon ismerem helyzetedet! A legfontosabb alapelvekkel tisztában vagy, és szíved is nyitott arra, ami Tőlem jön. Tudod, hogy vagy növelem az erődet, vagy csökkentem a keresztedet, de el soha nem hagylak. Egyetlen pillanatra sem tágítok mellőled!

   Kétségtelen, hogy nagy erőforrás e mondat: 'Mi ez az örökkévalósághoz ké-pest?!', de igaz az is, hogy vannak még olyan erőforrások, amelyek felhasználásával elviselhetőbbé válhat életed. Ilyen az a reggeli ima, amelyben angyalaimat kéred, hogy öltöztessenek magukba, járjanak át, de ne csak téged, hanem körülményeidet is. Az esti hálaadó imádban foglald bele azokat a meg nem tapasztalt kegyelmeket is, amelyek csak hosszabb távon fogják meghozni gyümölcsüket.

   Te imát kértél Tőlem, a te Jézusodtól. Amellett, hogy minden szabadon mondott imád eléri Szívemet, mondd gyakran e pár szót:

   'Jézusom! Te, aki legyőzted a világ gonosz erőit, éreztesd velem, hogy a Győztes oldalán állok!

   Űzd ki családom minden tagjából azokat a sötét erőket, amelyek megfélemlíteni, elgyengíteni akarnak bennünket!

   Égi Édesanyánk szerető szívétől áradjon ránk a Szentcsalád áldása, szeretete most és mindörökké! Ámen.'   37 / 3993

 

 

* * *

Kérdező: 1. Álmomban ördögöt űztem, és mikor felébredtem, féltem.

HANG: 1. Lelked mélyén ellene akarsz mondani a rossznak. Ez nagyon jó! Az ördög az övéit nem ijesztgeti. Azokat inkább bátorítja! Ijedséged tehát, ha rossz szellemektől van, akkor adj hálát azért, hogy Hozzám, Jézushoz tartozol. Ha pedig félelmed alapja bizonyos idegállapot, akkor kérj erőt, mert minden félelem alaptalan, ha valaki Hozzám, Jézushoz tartozik!

   Okosan teszed, ha reggelenként kéred az angyalok védelmét. Hidd el, hogy akiket angyalaim átölelnek, azok az Isten védelme alatt állnak. Fontos, hogy amit ilyenkor, angyalaimmal kapcsolatban hiszel, azt törekedj valóságnak megélni, mert az is! 

                                                                                                       33 / 3392

 

Kérdező: 1. Jézus szíve képének ördögűző ereje van.

HANG: 1. Minden olyan kép, szobor, tárgy, amely által élő kapcsolatot tudsz teremteni Velem, a te Jézusoddal, csodálatos erővel rendelkezik! Tehát nem önmagában, hanem a te hited, illetve azok hite által van rosszat elűző hatalma a szent tárgyaknak, akik ezek által növekedni tudnak a hitben, reményben és szeretetben. Az Én, a te Jézusodnak szívét ábrázoló képek arra hívják fel minden jó szándékú ember figyelmét, hogy az Én szívem mindenki számára kincsesbánya, otthon, erőforrás, békés kikötő a legnagyobb viharban is!  36 / 3845