Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1. Áldozás. Átváltoztatás. Úrvacsora. Lelki áldozás. Állva áldozás. Térdelve áldozás. Kézbe-áldoztatás.

2010.01.26
 
Átváltoztatás

 

Kérdező: 1. Csak felszentelt pap változtathatja át a kenyeret és a bort?

HANG: 1. Az átváltoztatás annyira szent dolog, hogy tanítványaimat erre három évig készítettem elő, és bizony még ez is elég kevésnek bizonyult. Ha mindenki misézhetne bármikor, akkor általánossá válna az a félelmetes szentségtörés, amelyet így fejeztem ki: 'Sertések elé szórnátok a gyöngyöket' (Mt 7.6), és erre Én, Jézus bátorítanálak benneteket.   / 4567

 

 

 

Úrvacsora

 

 

HANG: … Meg kell mondjam: Igenis, az utolsó vacsorán bort ittam, és húst ettem. Így igaz ez akkor is, ha ez valakinek vagy valakiknek nem illeszthető bele étrendi elképzeléseikbe. Még az Általam meggyógyítottaknak sem adtam soha étkezési, diétás receptet.  3 / 183

 

 

Kérdező: 3. Hibáimról szeretnék hallani valamit.

HANG:Jó lenne, ha nemcsak átvitt értelemben fogadnátok el azt, hogy Én a véremet italul adtam, testemet pedig ételül. Persze, akkor meg is botránkoztak rajtam emiatt, részben még tanítványaim is.

    Az egyáltalán nem tartozott, és ma sem tartozik a lényeghez, hogy véremet bor-színében, testemet kenyér-színében veszitek magatokhoz. A lényeghez az tartozik, hogy az Én testem valóban étel, és az Én vérem valóban ital!(János 6;55). Tehát amikor Engem magatokhoz vesztek, akkor vért isztok és húst esztek, amikor szentáldozáshoz, vagy úrvacsorához, vagy akárhogyan nevezve járultok, és teszitek azt, amire Én azt mondottam, hogy tegyétek az Én emlékezetemre.  9 / 709

 

 

Kérdező: 3. Csak akkor megyek templomba, ha más nincs ott.

HANG: 3. … A szentmisében, az úrvacsorában Én magamat kínálom nektek ételül. Tehát egy nagy segítséget ajánlok fel nektek!  16 / 1480

 

 

Kérdés: 3. Jézusra gondolva a kenyér és bor fogyasztása áldozás?

HANG: 3. Nem áldozás az, ha Rám gondolva fogyaszt valaki kenyeret és bort. Az Úrvacsora, a Szentmise olyan közösségi aktus, melyhez szükséges a közösségtől kapott meghatalmazás. Természetesen szent cselekedet, ha Rám gondolva fogyaszt valaki kenyeret és bort, mint ahogy szent cseledet minden munka, amelyet Értem, Velem végez valaki!  16 / 1484

 

 

Kérdező: 2. Jézus testét miért nem vehetem magamhoz naponta?

HANG: 2. Igaz, hogy naponta nem vehetsz úrvacsorát, mert a te vallásod rendelkezései alapján ez nem lehetséges. De emiatt nem vagy hátrányban azokkal szemben, akik naponta áldozhatnak. Nem, mert Én nem vagyok személyválogató, tehát semmiképpen sem engedem meg, hogy enyéim, bármiben is megrövidüljenek, amiről nem tehetnek. Te pedig az Enyém vagy! Ezt tudnod kell!  19 / 1819

 

 

Kérdező:  3. A Lélekkeresztségről és az újjászületésről érdeklődöm.

HANG: 3.   Ami pedig az Úrvacsorát, a konfirmálást illeti, erre azt kell mon-danom, hogy minden intézmény igyekszik külső keretben rögzíteni az Én ígéreteim megvalósulását. Az idők folyamán, sajnos, annyira a külső keretre került a hangsúly, hogy emiatt tartalmát vesztette. Mivel ígéreteimet a különböző felekezetek urai saját hatalmuk alátámasztására használták, ezért ma már tartalom nélküli formákká silányultak a különböző szentség kiszolgáltatások, így az Úrvacsora-vétel és a konfirmálások is.

    Ha benső vágy feszít afelé, hogy ezekben részesülj, akkor feltétlenül követned kell e késztetést. De tudnod kell, hogy az Úrvacsora, tehát az én testem vétele olyan élő mag, amely elhal, ha nem hull jó földbe, ha lelked talaja nincs megfelelően megdolgozva. A konfirmálásban, vagy bérmáláskor pedig csak akkor jelenül meg Lelkem hatékonysága, ha az nem vég, hanem kezdet! A szerepeket adó, tanúságtevésre felkenő Szentlélek csak elindulása lehet, és nem befejezése, leállása annak az erőfeszítésnek, amely Hozzám kell, hogy közelebb hozzon benneteket!  21 / 2117

 

 

 

Jézus vére valóban ital?

 

Kérdező: Jézus hogyan ajánlhatta vérét ivásra? Ez akkor iszonyat volt!

HANG:  Igenis! Az Én testem valóban étel és az Én vérem valóban ital! És aki nem eszi az Én testemet és nem issza az Én véremet azzal az élő hitből fakadó meggyőződéssel, hogy a szentmisén, az Úrvacsorán, testemmel  és véremmel táplálja lelkét (természetesen akkor is, ha egy szín alatt vesz magához Engem), abban bizony nem lesz élet!  22 / 2170

 

 

Kérdező: 2. Katolikusként evangélikus közösségben érzem jól magam.

HANG: 2. Amikor a tartalom és a forma nincs harmóniában, akkor egyiket sem lehet megfelelően értékelni.

   A szentmise tartalma az Én életem és halálom legfenségesebb pillanatait fogja össze. Az utolsó vacsorán és a golgotai kereszthalálom pillanatában kiáradó szeretetem megjelenítéséről van szó a szentmisében. Ehhez adja a formát a miséző pap. Nem könnyű átélni a szentmise tartalmát, ha a miséző pap semmit, vagy csak nagyon keveset él át a szentmise tartalmából. A szentmise tartalmát nem múlhatja fölül semmiféle szertartás. Sem a katolikusoknál, sem más felekezeteknél!

   Ha te szentmise helyett más felekezetbe jársz Úrvacsorázni, akkor ezt nem lehet helyeselni. Neked a magad felekezetében kell megfelelő módon értékelned a szentmisét, mint ahogy más felekezethez tartozónak a sajátjában kell meglátnia azt, ami az Én életemet jeleníti meg.

  Ha tanulni szeretnél, és saját felekezetedben nincs erre mód, akkor ki kell alakítanod magadnak azt a közösséget, amelyben Velem foglalkoztok. Ha pedig ezt nem tudod megtenni, akkor keress magadnak olyan közösséget, ahol szívedet megnyugtató módon foglalkoznak Velem! Ez nem kétfelé sántikálás, mert te nyilván egyfelé, éspedig Felém akarsz közeledni. Ehhez neked kell megtalálnod a megfelelő eszközöket, saját lelkiismeretedre hallgatva, és nem írhatja elő neked hatalmi szóval más, hogy mit kell tenned. Légy okos és óvatos!  24 / 2413

 

 

 

Kérdező: Katolikus létemre vehetek-e úrvacsorát?

HANG: Nagyon természetes, hogy vehetsz úrvacsorát. A szentáldozás és az úrvacsora között az a külön-bség, hogy a katolikus tanítás szerint Én, Jézus, mindaddig jelen vagyok a szentostyában, amíg annak külleme ostyát mutat. A protestánsok úrvacsoráján pedig az úrvacsorázó hitétől függően vagyok jelen.

  Meg kell mondjam neked, hogy magára az áldozóra, az úrvacsorázóra nézve, nincs különbség. Az, aki hitetlenül veszi magához az Oltáriszentséget, éppen úgy terméketlenül találkozott Velem, mint az, aki hitetlenül úrvacsorázott. Csak Nekem, Jézusnak nem mindegy! Sokkal súlyosabban vét az a katolikus, aki hitetlenül áldozik, mint az, aki hitetlenül úrvacsorázik. Igen, mert Én, Jézus, valóban jelen vagyok szentségi módon, titokzatos, de valós módon a szentostyában mindaddig, amíg az ostya. Az Én jelenlétemnek ez a formája csak akkor szűnik meg, ha az ostya, tehát a színek felbomlanak.

   Úrvacsora után a megmaradt kenyeret nyugodtan el lehet fogyasztani, szét lehet osztani. A szentmise után a megmaradt szentostyát őrizni kell. Aki hitetlenül áldozik, az szentségtörést követ el. Aki hitetlenül úrvacsorázik, az nem követ el szentségtörést.

   Nyugodtan úrvacsorázhatsz tehát, ha tudod, hogy a szentostyában az Én, a te Jézusod jelenléte állandó, míg az úrvacsorázáskor használt kenyérben nem állandó a szentségi jelenlétem. De afelől nyugodt lehet mindenki, hogy Én, Jézus, nagyon komolyan veszem azt, aki Engem komolyan vesz, tehát annak, aki komolyan hiszi jelenlétemet az úrvacsora vételekor, annak számára nem okozok csalódást! 

                                                                                                            34 /3553

 

 

Kérdező: 3. Szeretnék megfelelő környezetben lakni.

HANG: 3. Te megfelelő környezetben laksz, bárhol laksz. Amint Én, Jézus is Nekem megfelelő környezetben laktam akkor is, amikor elmondhattam: 'A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania. (Mt 8.20)'. Ne feledd: minden környezet mulandó! Sehol és soha és senkinek nem lehet örök lakása!

   Te kérdeztél még az Úrvacsoráról és a szentáldozásról is. Erre is válaszolok neked.

   E téren a különböző speciális vallások, hitek, különbözőképpen vélekednek. A katolikusok hisznek abban, hogy Én, Jézus állandóan jelen vagyok abban a kis kenyérdarabban, amit oltáriszentségnek neveztek. Ez így is van! E jelenlétemhez szükséges az a pappá szentelés, amely felruházza a felszenteltet arra, hogy szavára ott így megjelenjek.

   A nem katolikus keresztények abban hisznek, hogy csak azok számára vagyok így jelen, akik élő hittel elhiszik a vétel pillanatában, hogy ott vagyok, amikor valaki magához veszi az Úrvacsorát. És ez így is van!

     Kérlek, ne zavard össze a különböző vallások felfogását!   39 / 4181

           

Állva áldozás 

 

 

Kérdező:    11. Bűn az, ha állva áldozunk?

HANG:  11. Az a normális, ha valaki állva áldozik. Jobb, mintha térdelve áldozik valaki. Normálisabb! Ez akkor is így van, ha egyes papok ellene vannak ennek. 

                                                                                                            7 / 532

 

 

Térdelve áldozás

 

Kérdező: 2. Miért nem áldozhatunk térdepelve?

HANG: 2. 3. 4. Én, Jézus, nem térdeplő tanítványaimnak nyújtottam Magamat kenyérben és borban öltözötten! Mióta Egyházam hatalmi egyház lett szolgáló egyház helyett, egyenesen szégyellem Magam helyettetek is, hogy mit csináltatok Belőlem! Odáig süllyedtetek, hogy az oltáriszentségi jelenlétemet többre becsülitek a szívetekben lévő jelenlétemnél, holott az oltáriszentségi jelenlétem csupán ESZKÖZ arra, hogy bennetek éljek (János 14;23). Ti összekeveritek az eszközt a CÉLLAL! Ha az lenne helyes, amit te gondolsz, akkor mindenkinek, akiben élek, térden csúszva kellene közlekednie az utcán! 15 / 1424

 

 

Kérdező: 2. Nem áldoztattak meg térdelve. Miért?

HANG: 2. A térdelve történt áldozással kapcsolatban azt kell mondanom, hogy soha nem jó az, ha valaki kilóg a sorból! Ott, ahol állva áldoznak a többiek, te is így áldozz! Nem a testhelyzet a lényeg, hanem a lélek állapota! Nemcsak állva, de fekve is lehet nagyon összeszedetten áldozni! Gondolj a betegekre. És nagyon slendriánul, figyelmetlenül lehet térdelve is áldozni! Sőt, a megtévesztés szándékával is! Országotokban volt olyan - valamikor erről az újságok bőven cikkeztek, - hogy valaki, aki naponta térdelve áldozott, feldarabolta saját élettársát! Most nem térek ki részletesen arra, hogy elítélésemkor, mikor gúnyolva térdet hajtottak Előttem, ennek arcátlanságát nem is leplezték!

   Jól tette tehát az a pap, aki nem áldoztatott meg, amíg térdeltél!  16 / 1559

           

 

Kézbe-áldoztatásról

 

 

Kérdező: 2. Helyes-e a kézbe áldoztatás?

HANG: 2. A kézből áldoztatás sokkal méltóbb felnőtt emberekhez, mint a szájba áldoztatás. Tanítványaim el sem tudták volna képzelni, hogy szájukba és nem kezükbe adom Magamat, amikor az UTOLSÓ VACSORÁN megáldoztattam őket!

    A kézbe áldoztatás valamit képes lefaragni abból a hatalmi, magukat kiváltsá-gosoknak képzelő, túltengő és helytelen öntudatból, mely annyira jellemzi egyházam hierarchikus arculatát.

    Drága Gyermekem! Én nem rendeltem és nem is fogadok el alá és fölérendelt-séget ember és ember között. Ti mindannyian testvérei vagytok egymásnak. Ezt hirdettem, és ezt képviselem ma is. Nincs olyan, hogy Rám hivatkozással igényelhetné valaki magának azt, hogy ő tisztelendő, vagy főtisztelendő, vagy még főbbtisztelendő, stb (Máté 23:8). Ezeket ti találtátok ki, és hidd el, nem alázat sugallta ezt nektek!   13 / 1174

 

 

Kérdező: 3. …  kézbe-áldoztatásról.

HANG: 3. … A kézben áldoztatás sokkal emberibb, mint a szájban áldoztatás. Az embereknek sokkal mocskosabb a szájuk, mint a kezük! Nem is beszélve arról, hogy felnőtt embereket nem illik úgy etetni, mint egy kisbabát!

    A fölszentelt kéz pedig nem igaz! Nincs fölszentelt fül, fölszentelt orr, fölszentelt láb, fölszentelt szem, fölszentelt kéz. Csak fölszentelt ember van, s ennek lehet jelét adni akár a kézen, a homlokon, a fejen is. De ettől nem lesz egy homlok, egy fej vagy kéz szent! Te magad is megdöbbennél, ha látnád, tudnád, hogy hány olyan kézzel öltek már embert, amelyet előtte fölkentek.

    Használjátok az eszeteket, mert különben roskadozni fogtok a különböző babo-nák súlya alatt! Csak nem képzeled, hogy az utolsó vacsorán Én, Jézus, a tanít-ványok szájába adogattam a kenyérbe-lényegült testemet?! A történelem folyamán kifejlődött szájba-áldozta­tásnak nagyon szomorú és lehangoló egyházpolitikai, hatalmi ambíciók nyitottak teret. Az Én szentségi jelenlétemnek kézbe adása sokkal emberibb, mint a szájba adása.   26 / 2598

 

 

Kérdező: 3. Hogyan áldozzunk?

HANG:  3. Különbséget kell tennetek az áldoztató és az áldozó között. Az, aki szentáldozáshoz járul, feltétlenül próbáljon meg alkalmazkodni az áldoztató szándékához. Ahol az áldoztató nem csinál problémát abból, hogy szájba vagy kézbe adja a Szentostyát, ott az áldozó úgy áldozik, ahogy neki tetszik.

Én, Jézus, nem adtam tanítványaim szájába az Általam megtört és átváltoztatott kenyere. A kehelyből sem 'kanalaztattam' őket. Ettek, ittak úgy, ahogy nyújtottam nekik.

Arra kérlek, ne akadj fönn a formán! Ne feledd el: A benső béke, tehát a különbözőségek dinamikus harmóniája nem más, mint az Általam megkívánt alkalmazkodás művészete!  33 / 3438

 

 

 

Kérdező: 1. Hogyan helyes áldozni: kézből vagy hagyományosan?

HANG: 1. Sükösdön a médiumom nem kapta meg a tanítás karizmáját olyan értelemben, hogy okosabb lenne attól, mint amit tanult hittanból. Ő átéli, és ezzel közli veletek azt a nagy szenvedést, amelyet értetek [és Magamért (Lukács 24;26)} vállaltam, amikor emberként közétek jöttem. Amikor tehát a különböző szertartások hogyanját taglalja, saját elgondolását adja tovább. Ne feledd: még a római pápa is áldoztat kézbe olyanokat, akik a kezüket nyújtják, s nem tartja helytelennek. De még ha annak is tartaná, akkor sem Engem tanítana, mert te is biztos lehetsz abban, hogy az Utolsó vacsorán Én, Jézus nem a tanítványaim szájába raktam az Általam átváltoztatott kenyeret, hanem a kezükbe.

   Azt ajánlom, hogy ezen ne akadj fenn. De tudd, hogy Rám nem hivatkozhat senki, legfeljebb egy hagyományt szerető egyházi méltóságra az, aki helyteleníti a kézbeáldoztatást. Arról is meg lehetsz győződve, hogy az embereknek a nyelve (erkölcsileg!) sokkal piszkosabb, mint a kezük!  39 / 4195

 

 

Lelki áldozás

 

Kérdező: Mit kell tennem ahhoz, hogy meggyógyuljak?

HANG: … Neked tudnod kell, hogy van lelki áldozás, és a te esetedben ez semmivel sem jár kevesebb kegyelemmel, mint a templomi szentáldozás. … 5 / 367

           

 

Kérdező: 3. Áldozzam-e ott, ahol ismernek?

HANG: 3. A bölcsesség feltétlenül azt javallja, hogy ne áldozz olyan helyen, ahol nem ismerhetik tisztán és világosan lelked állapotát. Az sem lehet dicsekvés tárgya, hogy Isten megbocsátotta bűneidet. Neked arról kell tanúskodnod mások előtt, hogy odaadottabbá váltál Isten és emberek iránt, miután bocsánatot nyertél. Kedvességed által kell örömforrásává válnod mások számára, ha hiszed, hogy benned élek.

   Amit te lelki áldozásnak nevezel, az nem kevesebb, mint az, amit fizikálisan tesznek meg olyanok, akiknek élete külsőleg rendezettnek tűnik. Sem más templomba nem kell menned, sem áldoznod nem kell saját templomodban úgy, mint teszik ezt a többiek. Te ettől nem leszel szegényebb! A szentáldozás nem lehet cél, csupán eszköz arra, hogy növekedj a szeretetben, és mentsen meg Isten attól, hogy ez önmutogatássá váljék!

    Ami a lényeg, és ami a legfontosabb, az az, hogy benned élek! Templomban és templomon kívül mindig veled vagyok. Bőven elég az, ha évente egyszer-kétszer szentségi módon is találkozol Velem. Erre túl nagy hangsúlyt tenned nem szabad. Az a fontos, hogy Értem élj! A többi nem érdekes!  8 / 643

 

 

Kérdező: 3. , szentáldozásról mi a HANG véleménye?

HANG: 3. … Ami pedig a szentáldozást illeti, hát arról egyértelműen azt mondtam, hogy aki nem eszi az Emberfiának testét, abban nem lesz élet(János 6;53). Akinek lehetősége van arra, hogy így találkozzék Velem egy falat kenyérben, és nem él ezzel a lehetőséggel, az nem akármilyen jót mulaszt el életében. Én valóban így is itt maradtam köztetek. Aki pedig különböző jogi akadályok miatt nem áldozhat, nem vehet úrvacsorát, az, ha vágyaiban helyet ad ennek a vágynak is, akkor Én feltétlenül elárasztom őt így is Önmagammal. Ezt nevezitek ti lelki-áldozásnak. 9 / 763

 

 

Kérdező: Egyházam vezetői okoznak nagy fájdalmat nekem.

HANG: … Nagyon szeretlek! Persze hogy van lelki áldozás! Sőt, csak akkor igazi minden áldozás, ha lelki. Ha nem lelki, akkor akár lapáttal tömheti magába bárki az oltáriszentségi jelenlétemet, inkább árt vele magának, mint használ! Az emberiség négyötöde csak lelki áldozásban részesülhet. És részesül is! Csak nem képzeled Rólam, hogy van jó szándékú ember, akitől elfordulok, amikor egy akar lenni Velem, csak mert éppen fizikálisan nem veheti magához az Oltáriszentséget!?! … 

                                                                                                            16 / 1503

           

Kérdező: Zavaros a családi életem. Szeretnék Istennel élni!

HANG:  3. Drága Gyermekem! Hidd el, a szentáldozásnak sincs semmi értelme önmagában! Mint ahogy nem volt semmi értelme önmagában a Velem való találkozásnak azok számára, akik ugyan láttak Engem, hallottak, sőt, csodát is tettem velük, de szeretetemet be nem fogadták.

  Szeretetem befogadása nem függ a szentáldozástól! Van és fontosabb a lelki áldozás! Sőt enélkül a másik mit sem ér! Ez viszont képes pótolni a fizikális szentáldozást!    16 / 1575

 

 

 

Kérdező: 2. Szentségtörésben élünk?

HANG: 2. Szó sincs semmiféle szentségtörésről! Azok a szertartások, amelyek által közölni akarjátok egymással kegyelmeimet, Engem nem kötnek meg! Engem nem kötnek jogi formulák! Isten országában nincs is jog! Csak szeretet van! Olyan szeretet, amilyen szeretetet Én, Jézus, elmondtam és bemutattam nektek.

  Én, Jézusod, mondom neked, hogy benned élek! Kegyelmi módon benned vagyok, és ez nemcsak nem kevesebb, mint az oltáriszentségi jelenlétem, hanem lényegesen fontosabb. Igen, mert a szentáldozás is csupán eszköz! A CÉL az, hogy benned élhessek! Ha jogi akadályt tudnak is állítani a szentáldozásod elé, de van lelki áldozás is, és ez semmivel sem kevesebb az előbbinél. Ne akadj fenn a formán! Higgy a tartalomban!   25 / 2533

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Ez mi?

(doktor79, 2014.03.21 22:18)

Miért éppen Jézus válogatna, hogy akihez a "hang" eljut, az részesül ezekből az információkból?! A többiek? Ajánlom a Bibliát kérdéseink megválaszolására! Az úrvacsora nem ugyan olyan tartalommal és formával rendelkezik a "protestáns" vagy "reformált" egyházakban!!! Súlyos összemosás! Az úrvacsorázás (áldozás) a katolikus, az evangélikus és a svájci ("Zwingliárius") egyházban ostyával történik (természetesen Krisztus testét vesszük magunkhoz), a református vagy pl. a baptista egyházakban kenyérrel (kovászolt)!! Nem viszi senki egy evangélikus istentisztelet után sehova az ostyát, nem osztják szét!!!!!!

Félrevezetés

(Walaky, 2012.06.22 15:27)

Ez a "hang" nem Istentől jön, hanem a másik oldal megtévesztése. Elég lenne csak pár Szent életéből és lejegyzéséből olvasni és akkor azonnal észre lehet venni, hogy mindaz amit ezen "hang" helyesnek tart, az elítélendő és sértő.. Pl. állva és kézbe áldozás..