Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Engesztelés

 

 

Meg­csókolják a földet engesztelésül

 

Kérdező:  Uram! Mikor a földön jártál, akkor volt olyan eset, mikor csodálkoztál. Gondolok most arra, hogy csodálkoztál hitetlensé­gükön, és volt, mikor a pogány százados hite késztetett csodál­kozásra. Azóta eltelt immár kétezer év. Ma talán már semmin sem csodálkozol. Bár ez nem biztos. Most olyan kéréssel állok Eléd, mely felett méltán csodálkozhatsz.

    Egy drága, jó lélek azt kérdezi, tetszik-e Neked, ha meg­csókolják a földet engesztelésül a világ bűneiért. Na, meg az is kérdése, hogy kő- vagy fakereszt előtt tetszik-e ez Neked job­ban?

HANG: Ma is képesek vagytok csodál­kozásra késztetni Engem.

     Ezek a föld-csókolgatások kétségtelenül ki akarnak valami olyasmit fejezni, ami nem idegen Tőlem. Az arcra-borulás olyan megrendülésnek kifejezése, mely nem szokványos. Ha őszinte, akkor óriási hatása van a kegyelmi dimenziókban. Az odaadottságnak és a mindent vállalásnak érzését van hívatva jelezni, erről szándékozik tanúságot tenni.    

     Ez tehát nem helyettesít semmit. Önmagában nincs sem­mi értéke. Bármennyiszer is borul arcra valaki, ha nincs mögötte az a megrendülés, melyet ki kellene mutatnia, akkor Előttem nem több mint egyszerű tornagyakorlat. Ha pedig ez mások előtt történik, akkor még bűn is így, mert megtévesztő szándék húzó­dik meg mögötte. Higgyék azt, hogy megrendültem, holott ez nem igaz!

    Az egészen biztos, hogy soha ilyen gyakorlatokra nem adtam, és nem is fogok adni parancsot. Ez legjobb esetben is szer­tartás. A szertartások, mint üres keretek, nem Tőlem valók. Tőlem a tartalom való, melyet nektek kell szertartásokkal kife­jezni.

    A jelenlegi római pápa gyakran látható föld-csókolás közben, mikor repülőgépéről először lép valamely ország földjé­re. Ezzel akarja kifejezni annak a népnek, hogy országát szereti, tiszteli, s kitüntetés számára, hogy földjére lépett.

   Nekem tetszik ez a gesztus. De nagyon fájna, ha csak üres, megtévesztő forma lenne az ilyen leborulás.

    Minden bizonnyal áldásom hordozói azok, akik magá­nyos imáik közben arcra borulnak annak a gondolatnak hatására, hogy ott vagyok, ezt Előttem teszik. Értékelem az ilyen leboru­lást. Kétezer évvel ezelőtt sem tiltakoztam, ha valaki így borult le Előttem. A külső testtartás képes hatni a lélek állapotára, de csak akkor, ha lényegét a lélek állapota határozza meg. Külső testtar­tás a lelki magatartás megváltoztatá   1 / 96

 

 

Kérdező: Uram! Egy Máriát nagyon szerető lélek fordul Hozzád. Adj számára eligazítást!

HANG: Máriának nem feladata az, hogy helyettetek, imádja Istent. Nem feladata az sem, hogy miattatok, engesztelje Istent. Máriá­nak az a feladata, hogy tanítgassa azokat, akik Reá figyelnek. Máriá­nak az a feladata, hogy veletek együtt mondjon hálát Isten­nek mindenért.  …2 / 145

 

 

Kérdező:  1. A tékozló fiú történetében mi volt Jézusnak a lényeges üzenete?

HANG: Nagyon örülök kérdéseidnek, mert e kérdésekre adott helyes válaszom, az egész teológiátok lényegét érinti.

   1. A tékozló fiú történetében, lényegében, a fiú apjának képében, annak a mennyei Atyának képét rajzoltam meg, aki mérhetetlen szeretettel és részvéttel van a megtért bűnös iránt.

      Ti a mennyei Atyát olyan IGAZSÁGOS BÍRÓNAK ismeritek, akinek kezébe, szeme elé  kerülni, félelmetes dolog. Ez részben igaz. Azért igaz részben, mert aki bűneivel nem törődve kerül eléje, az látva jóságos szeretetének sugárzását, ez annyira bántja, hogy egyenesen inkább a poklok poklát választja, csak ne kelljen olyan lelkileg összeroncsolt állapotában e szeretetfényben lennie. Tehát nem olyan értelemben IGAZSÁGOS BÍRÓ a mennyei Atya, hogy bárkit is büntetni akarna gonoszságáért, hanem olyan értelemben, hogy mindenki önbíráskodásra kényszerül az Ő szeretetének felismerése folytán.

  A tékozló fiú apjában tehát azt akartam tudomásotokra juttatni, hogy nincs büntető Isten. Csak szerető Isten van, akinek mérhetetlenül fáj az, ha egy gyermeke azzal bünteti önmagát, hogy rosszat tesz.

   Meg kell mondanom, hogy az Általam elétek festett atya-képet Istenről a mai napig sem fogadtátok el. Inkább kitaláltátok a megváltó és kiengesztelő kereszthalálom gondolatát, csak ne kelljen olyan gondolkodás-átalakítást végeznetek, melyet természetszerűen követnie kell olyan magatartásnak, mely az Általam bemutatott ÚT vállalásával egyenlő.   …5 / 366

 

           

Kérdező: 1. Az Eisenbergi Fűkereszt honnan származik?

HANG: 1. A Fűkereszt FORRÁS! Forrás, és nem pénzváltó hely! Nem úgy van, hogy ott lehet kiengesztelni, vagy inkább így mondom, semlegesíteni a földi gonoszságot. Nem. Ott kiemelten ERŐT lehet szerezni! És aki nem ezért megy oda, annak kár odamenni! Erőt lehet szerezni bárhol. De azért mondom, hogy kiemelten ott, mert amint a Nap sugara mindenütt tud világítani és melegíteni, ha engedik, de általában gyűjtőlencsére van szüksége ahhoz, hogy a tüzet lángra lobbantsa. Így van ez a búcsújáró helyekkel is, így van a Fűkereszttel is. …  6 / 506

           

 

Kérdező:  … Apámról kérek értesítést.

HANG: Engesztelő családi szentórátokon ott volt édesapád, s boldog mosollyal ölelt magához szellemi mivoltában benneteket. Angyalaitok olyan csodálatos zenét produkáltak imáitok köré, hogy még egész magas szférák is felfigyeltek rá. … 8 / 641

           

 

Sükösdi médium

 

Kérdező: 1. Véleményt kérek a Sükösdi médiumról.

HANG: Először is tisztán kell látnod két dolgot. Az egyik az, hogy az ördög sohasem egyértelmű. Tehát mindig keveredik működésében a jó a rosszal. Csak így remélheti, hogy eredményt érhet el. Ezért Megtévesztő! A másik az, hogy amikor Én, vagy bárki, aki Hozzám tartozik - gondolok most elsősorban Anyámra - valahol megjelenünk, ott azonnal megjelenik a Sátán is, hogy zavart keltsen. E második esettel van dolgotok az említett médiummal kapcsolatban akkor, ha az alábbi vizsgának alávetve magát jól vizsgázik.

    Könnyen rá lehet jönni arra, hogy egy médium a Megtévesztő oldalán áll, vagy sem, ha egyértelműen pozitív választ ad a következő kérdésre:

    Az a szellem, akivel a médium kapcsolatban áll, hogyan vélekedik arról, hogy tehet-e esküt valaki arra, hogy parancsra. embert fog gyilkolni, vagy sem!? Csak az egyértelmű NEM igazolja azt, hogy az illető szellem az Én oldalamon áll! E témában minden mellébeszélés áruló jele annak, hogy a Megtévesztővel van dolgotok.

    Az előfordulhat, hogy az Én médiumom nem hozza föl ezt a témát, mert így látja jónak. De az már nem lehetséges, hogy ne válaszoljon szándékom szerint egyértelműen, félreérthetetlenül úgy, ahogy Én tettem, ha megkérdezik őt e témában (Máté 10;16; és 39)!

  Bármilyen vezeklő, bármilyen imákat ajánló, bármilyen jó szándékot felmutató legyen az a médium, ha nem vall színt az engedelmességből, tehát parancsra ember-gyilkolást is vállaló magatartás ellen,  az a Megtévesztő mellett, tehát Ellenem dolgozik! Ezt tette nem régen a római pápa, amikor felfegyverzést ajánlott az egyik nemzetnek, hogy önvédelemből biztonságosan gyilkolja a másik nemzet embertársait, akik szintén önvédelemből látják jónak ugyanezt. Ebben az esetben ez a pápa feltétlenül a Megtévesztő eszköze volt! Bár nem sokkal később, amikor muzulmán területen volt, akkor ennek pontosan ellenkezőjét állította. Ekkor az Én oldalamon állt. Sajnos, őt e kettősség jellemzi!

    Ha az általad említett médium megáll a papokért engesztelést vállalásnál, akkor csak félmunkát végzett, s jobb, ha nem hivatkozik Rám! Ha viszont tudatja a papokkal, hogy pontosan Rám hivatkozva kötelességük kijelenteni, hogy senki nem vállalhat olyan fegyveres szolgálatot, amelyben embereket gyilkolásra képeznek ki ("Ne álljatok ellen a gonosznak! (Máté 5;39)), akkor válaszút elé állítja a papokat: Mellettem vagy Ellenem! Ha ezt nem teszi, akkor minden vezeklő- és imagyakorlattal csak növeli a számát azoknak a jámbor pótcselekvéseknek, amelyek alapján ki lehet kerülni a valódi megtérést Hozzám, a SZERETETHEZ!    14 / 1346

 

 

 

Kérdező: 1. Valóban megbocsátott nekem Isten?

HANG: 1. Az Istenről kialakított képeden változtatnod kell! Az igaz Istennek nem lehet ártani, nem lehet megsérteni, és ebből következik, hogy nem is kell, nem is lehet kiengesztelni! Fájdalmat lehet okozni Istennek, de ez olyan, mint amikor egy gyermek fájdalmat okoz szüleinek azzal, hogy saját magának rosszat tesz!

    A bűnbocsánat olyan, mint az érem egyik oldala. A másik oldala pedig a bűnbánat. E kettő elválaszthatatlan. De ez gyakorlatilag nem Istennel, hanem saját boldogságotokkal van egybekötve! Istent lehetne így is hívni: A MEGBOCSÁTÓ, mert ez csakúgy lényege, mint az IRGALOM!

   Egy hasonlat: Csak fehér szín van! Ha ez áthalad bizonyos közegen, akkor a szivárvány színeire bomlik. Csak SZERETET-ISTEN van, ha Ő kapcsolatba kerül veletek, akkor nevezhető MEGBOCSÁTÓNAK, IRGALMAZÓNAK, de mondható BÜNTETŐ ISTENNEK is olyan értelemben, hogy ő nem oka, de FELTÉTELE boldogtalanságotoknak. Amint a fal feltétele annak, hogy összetöri magát rajta valaki. Mivel feltétel, ezért bajt okoz, ha nem arra használod, amire való. Így van ez a benned lévő ÉLETTEL, SZERETETTEL is. Ha ezeket szétroncsolod, akkor ezekkel együtt magadat roncsolod szét!   15 / 1436

 

 

Nem azért jöttem, hogy kiengeszteljem az Atyát!

 

Kérdező: 1. Hiába van bűnbánatunk? Jézus nem értünk halt meg?

HANG: 1. … Nem azért jöttem, hogy kiengeszteljem az Atyát! Olyan Atya nincs, aki iszonyatos haraggal tekintett rátok mindaddig, amíg Engem meg nem öltetek! Olyan Atya nincs, aki csak akkor tudott végre megnyugodni, amikor már az utolsót vonaglottam a kereszten! Aki azt mondja nektek, hogy ezt követelte Isten igaz-ságossága, akkor annak Én, Jézus, azt mondom, hogy a világ legnagyobb igazs-ágtalansága történt akkor, amikor Engem ártatlanul elítéltek és megöltek. Bizony káromkodik az, aki a világ legnagyobb igazságtalanságát Isten igazságosságával azonosnak mondja.

    Gondold csak végig egyszer a tékozló fiú édesapjának lelkületét. Benne mutattam be Atyámat nektek.

   Atyám mindenkinek megbocsát, aki feléje fordul és gyermeke akar lenni. Atyámnak fájdalma az, hogy gyermekei nem akarnak feléje fordulni, s ezáltal képtelenné teszik magukat arra, hogy boldogok legyenek. Ez nagyon fáj a SZERETETNEK, aki az Isten!

    A Szeretet soha nem örül semmiféle szenvedésnek. A Szeretet nem kiengesz-telődni akar, hanem megbocsátva szeretni! "Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot"(Máté 12;7)! A Szeretet együtt szenved a szenvedővel! Sőt, EGY a szenvedővel! Ezért nem azt mondottam, hogy nagyon sajnálom azokat, akik éheznek, szomjúhoznak, nélkülöznek, és üldöztetést szenvednek, hanem azt mondottam, hogy amit az ilyenekkel tesztek, azt Velem teszitek (Máté 25;40)!  … 24 / 2442

 

 

Kérdező: 1. Isten miért Fia által engesztelődött ki?

HANG: 1. Soha nem mondtam, hogy van egy olyan haragvó Isten, akit majd Én ki fogok engesztelni. Én az Atyámat, a mennyei Atyátokat a tékozló fiú apjában mutattam be nektek.   20 / 1934

 

* * *

 

Kérdező: 1. Nekünk öregeknek elég az, ha csak imádkozunk?

HANG: 1.Aki engesztel, annak növekszik emberismerete, s megérti, hogy a földön senki sem külön sziget, mivel mindenki sorsa mindenki sorsával valamiképpen kapcsolatban van. …   7 / 552

 

 

Kérdező: Sok problémám van!

HANG: Nem kérek Én tőled semmiféle engesztelő kápolnát, semmiféle rendkívüliséget! Mindaz, amit kérek nem más, mint az, hogy törekedj növekedni abban a szeretetben, amely a szürke hétköznapjaid munkáinak elvégzése közben kell, hogy átjárjon téged! Ennyi az egész!    41 / 4510

 

 

Kérdező: 1. Jól végzem az engesztelő imáimat?

HANG: 1. Ha imáiddal nem Istent, hanem magadat akarod megváltoztatni, akkor jól imádkozol. Az imádkozik helyesen, tehát az emeli fel helyesen lelkét az Istenhez, akiben ezáltal növekszik a hit, remény és a szeretet. Az imádságban nem a sok szó, hanem az átéltség a lényeg!

     Ha reggeli imádban kéred áldásomat az elinduló napodra, és többször is eszedbe jut napközben, hogy áldásomban részesültél, és ez az áldás ölel át téged, akkor szívedet megnyugvással tudom eltölteni akkor is, ha körülötted tombol a vihar. Ha esti imádban a hálára teszed a hangsúlyt, akkor szintén tudok nyugodt álmot biztosítani számodra.  42 / 4543

                                                                * * *

 

Hiányoznak a pécsi engesztelő órák!

 

Kérdező: 2. Hiányoznak a pécsi engesztelő órák!

HANG: 2. Otthon is tarthatsz u.n. engesztelő órákat! Otthon is megoldhatod azt, hogy Hozzám fordulj, és kérd az Én erőmet, vigasztalásomat, tanácsaimat. A HANG 1. könyvben azért szóltam bővebben a PÁRBESZÉD-IMÁRÓL, mert nagyon szeretnélek benneteket lelketek legmélyén gyógyítani. Nélkülem nem lehet békében elviselni a földi életet! Nélkülem csak bódulatban tudtok vánszorogni azon az úton, amit földi életnek neveztek!   19 / 1851

           

           

 

Kérdező: 3. Ha megbántottam az Urat, hogyan vezekeljek?

HANG: 3. Kétségtelen, hogy fáj Istennek, amikor gyermekei nem akarnak boldogok lenni úgy, ahogy azt Isten gondolja mindegyik gyermekéről. Tehát, ha te eltértél Isten szándékától, akkor elsősorban nem büntetned kell magadat, hanem megbánva helytelen magatartásodat, tenned kell azt, amit most már helyesnek látsz. Túlbuzgóságodban ugyan büntetheted magadat, de tudnod kell, hogy Isten nem büntető Isten. Tehát, ha Ő nem büntet téged, akkor neked sem szükséges büntetned magadat.

Az, amit ti másokért való engesztelésnek mondotok, nem más, mint annak tuda- tosítása, hogy minden mindennel összefügg, s így a 'nagy egészben' a ti 'engeszte- lésetek' törekszik helyre hozni a mások által elrontott 'egészet'. Ilyen volt az Én, a te Jézusodnak is az 'engesztelő' áldozata. Vállaltam az általatok széttört csontok össze-forrásának a fájdalmát. Ha bekapcsolódtok az Én vállalkozásomba, akkor ez fel- tétlenül javatokra íródik. De tudnod kell, hogy ebben az esetben nem az Isten 'en- gesztelődik', hanem az a 'nagy egész' gyógyul, amelynek te is része vagy!  38 / 4053

 

 

Engesztelő imaközösségünknek, órák

 

 

Kérdező: 2. Engesztelő közösségbe járok!

HANG: 2. Akkor támogatom alkalomszerűen az engesztelő közösségben való részvételedet, ha nem Engem, Jézust, a Mennyei Atyát, az égieket akarjátok kiengesztelni, hanem egymástól akartok bocsánatot kérni. Mindenki tévedésben van, aki azt hiszi, hogy az Isten haragszik, ezért engesztelni kell. Az Isten állapotszerűen szeret, vagyis örökké, és soha nem volt és soha nem lesz gyűlölet a szívében gyermekei iránt! Ettől Isten az Isten! A harag, az erőszak, a háború a ti földi találmányotok. Tehát ne Engem engeszteljetek azért, amit egymás ellen követtek el! Természetesen minden szülőnek fáj az, amikor azt látja, hogy gyermekei ölik egymást, de olyan nem fordulhat elő, hogy a szülő támogassa egyik gyermekét a másik ellenében, hogy az kiirtsa testvérét a Föld színéről. Akkor tesztek tanúságot arról, hogy nincs harag a szívetekben, ha képesek vagytok még az ellenségeiteket is szeretni. Úgy, ahogy kétezer éve példát adtam nektek. Soha senkinek nem ártottam, mindig mindenkinek megbocsátottam, és ott segítettem az embereken, ahol csak tudtam. Ez a magatartás a jézusi örökségetek! 1 / 56 Való Zénó

 

 

Kérdező: 9. Több a nő az imádságoknál, mint a férfi. Miért?

HANG: 9. A férfiak eszmében gondolkodnak, a nők személyben. Ezért vannak többen a nők olyankor is, amikor az Én eszmém elhomályo­sult a köztudatban! Jobb volna, ha a nők is eszmében gondolkodnának, mert akkor kevesebb lenne a vallásos pótcselekvés, és több a tevékeny szeretet!

   Az engesztelő imaóráknál mérhetetlenül többet jelent számomra az, ha egy pohár vizet adtok a szomjazónak, ha etetitek az éhezőket, ha felruházzátok a ruhátlanokat, ha vigasztaljátok a szomorúakat, ha látogatjátok a betegeket!

    Nekem nincs szükségem vigasztalásra, sem sajnálatra. A Getszemáni kertben nem azért kívántam virrasztást tanítványaimtól, hogy Engem vigasztaljanak, kiengesz-teljenek,  hisz távolabb mentem tőlük! A keresztutamon le is állítottam azokat az asszonyokat, akik ott siránkozni kezdtek miattam! És arra sincs szükségem, hogy elmondjátok, hogy ti milyen jók, vagy nem jók vagytok, sem arra, hogy arról győzködjetek Engem, hogy mit csináljak veletek, a világgal! 

     Nekem arra van szükségem, hogy meghallgassátok, mit kell nektek tennetek, hogy Én élni tudjak bennetek és másokban is. A szeretni tanításnál nincs fontosabb a világon! Ezért jöttetek le a földre. Ezért jöttem le Én is! Hidd el, nagy gondban vagyok Én a ti engeszteléseitekkel! Engem nem engesztelni kell, hanem megélni!   14/ 1313

           

 

 

Kérdező: Miért gond Jézusnak a mi engesztelésünk?

HANG: Nagyon szeretlek, és nagyon örülök kérdésednek. Azok az idézetek, amelyeket küldtél, sajnos legalább annyit tudnak ártani is, mint használni!

   Azért vagyok gondban a ti engeszteléseitekkel, mert pótcselekvések azok, és nem a valós megtérés gyümölcsei. Én gondolkodás-átalakításra szólítottalak fel ben-neteket (Márk 1;15)!

   Gondolj csak arra, hogy azok között, akik engesztelő órákat tartanak a templomokban, hányan vannak, akik helytelenítik, ha gyermekük, unokájuk esküt tesz arra, hogy embert fog ölni, ha neki azt parancsolják? Sajnos, még ünnepséget is rendeztek olyankor, mikor gyermekeitek, unokáitok a katonaságnál megesküsznek, fölesküsznek az emberölésre!

   Gondolj csak arra, hogy hányan tartanak engesztelő imaórákat, de arra kép-telenek, hogy soha senkinek ne ártsanak, hogy mindig mindenkinek megbocsás-sanak és segítsenek az éhezőkön, ruhátlanokon és mindazokon, akik erre várnak.

   Gondolj csak arra, hogy a kalkuttai Teréz leányai nem engesztelő órákkal töltik idejüket, hanem azzal, hogy etetik az éhezőket, ruházzák a ruhátlanokat, és eszük ágában sincs, hogy magukkal törődjenek, hogy egymás nóziját, vagy akár az Én nózimat törölgessék misztikusan, de annál inkább törődnek Velem úgy, hogy a rászorulókért élnek!

    Gondolj csak arra, hogy földi életemben hányszor nem értettem egyet Anyámmal! S most is csak akkor tudjátok az ő nagy szeretetét helyesen érteni, ha nem őt, hanem Engem akartok egyre jobban megérteni.

    Gondolj csak arra, mondtam-e valaha, hogy engeszteljétek az Istent? Mondtam-e valaha, hogy engeszteljetek Engem? Nemde azt mondtam állandóan, hogy fogadjatok el Engem, mint UTAT! Tehát, hogy a nembántás, a megbocsátás, a másért (nem a gyerekért, unokáért, hisz azok önmagatok kitágítása) élést vállaljátok!

   Tudod-e, miért nem vállaljátok ezt? Tudod-e, miért vállaltok inkább akárhány éjszakai imát is, csak ne kelljen vállalnotok az Én életemet útként? Megmondom! Azért, mert sem engesztelő, sem nem engesztelő imádságok által nem szükséges megtérni! Azért, mert a megtérésnek ára van! Azért mert a megtérésnek az az ára, hogy félreállítanak, kicsi, szegény és kiszolgáltatott leszel! És ezt kellene vállalnotok BOLDOGAN! Tehát nem keseregve, hanem úgy, hogy irigyeljenek benneteket ezért az emberek.

   Tudod-e, hogy az első keresztény évtizedekben nem az volt a föltűnő, hogy az enyéimet a legkülönbözőbb kínzásoknak vetették alá, hanem az, hogy ők ezt boldogan, Istent dicsőítve vállalták! Igen, mert ők nem Engem akartak engesztelni, hanem Értem akartak élni, még ha ezért földi életükkel is kellett fizetniük, mégpedig keservesen! Ők ezt a keserves fizetséget is boldogan vállalták!

    Anyámat csak az érti helyesen, aki Engem megértett!

    Hát ezért vagyok gondban a ti engeszteléseitekkel. Szinte mindenütt pótcselek-vésnek látom. Nem elősegíti, hanem nehezíti megtéréseteket, tehát a gondolkodás-átalakításotokat!

    Mikor értitek meg végre, hogy nem Nekem kell megváltoznom, hanem nektek! Mikor értitek meg, hogy másokat sem kell megváltoztatnotok, csak magatokat! Én sem tudok más helyett megtérni! Ezért tanítottalak benneteket arra, hogy ne álljatok ellen a gonosznak! Én úgy szeretlek benneteket, amilyenek vagytok, de ti nem szerettek Engem olyannak, amilyen vagyok, ezért akartok imáitokkal és különböző ájtatossági gyakorlataitokkal magatokhoz formálni Engem. Soha senkinek nem fog ez sikerülni. Bálványt imádtok, és azt Velem akarjátok azonosnak tudni.

   Én nem az vagyok, aki engesztelést várok tőletek! Én az vagyok, aki azt várom, hogy inkább szeressétek ellenségeiteket! Azt várom, hogy ne álljatok ellen a gonosznak, hanem, ha valaki megüti egyik arcotokat, akkor tartsátok oda a másikat is! Azt várom, hogy ha valaki kér tőletek, annak adjatok, és amit adtatok, azt ne követeljétek vissza! Én azt hirdetem ma is, hogy aki jobban szereti a családját, mint Engem, az nem méltó hozzám! És még sorolhatnám kívánságaimat, amelyek megtalálhatók az evangéliumokban, de ezekkel ti vagy nem foglalkoztok, vagy megmagyarázzátok magatoknak, hogy azokat nem úgy kell érteni, ahogyan mondtam, hanem úgy, ahogyan ti mondjátok!

    Kívánságaim megvalósítása kétségtelenül nehezebbnek látszik, mint az engesz-telés. Csak éppen ennek az utóbbinak önmagában nincs semmi értelme!

   Ne akarjátok kijátszani Anyámat Velem szemben! Földi életemben is meg-tagadtam őt, amikor nem úgy gondolkodott, mint Én (Máté 12;48-49). Pétert is lesátánoztam (Máté 16;23), pedig előtte fölmagasztaltam (Máté 16;17)!

    Azért vagyok tehát gondban az engeszteléseitekkel, mert ennek az ájtatosságnak alapja nem Tőlem van. Nem Tőlem van akkor sem, ha Anyám ajkára adjátok az engesztelésre szóló felhívás! Én tőletek is irgalmasságot akarok, és nem áldo-zatbemutatást! Azt akarom, hogy ti értsetek meg Engem, és ne arra törekedjetek, hogy Én értselek meg benneteket!

   Drága, drága Gyermekem! Bizony, nagyon fáj az Én szívem értetek, de ezt a fájdalmat nem vigasztalással lehet enyhíteni, hanem a nemártás, megbocsátás, segítés szeretetkiáradásával! Nem szertartások teszik szebbé a világot, hanem azok a magatartások, amelyek elfogadják, hogy Én éljem bennetek saját életemet.

   Nagyon szeretlek, akármilyen vagy! De ez Engem, és nem téged tesz boldoggá! Téged majd az fog fölszabadítani, boldogítani, ha benned szívem szeretete visszhangra talál. Mikor lesz ez? Akkor, ha megérted e szavaimat:  Új parancsot adok nektek! Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket (János 13;34)!  15 / 1377

           

 

 

Kérdező: 2. Jól engeszteljük az Istent?

HANG: 2. Az engesztelés nem szerencsés szó! E szó, ha Istenre vonatkozik, akkor olyasmit sugall, mintha Istent nektek kellene megváltoztatnotok. Márpedig ez nem így van. Nektek kell megváltoznotok! Azok az imák, szentmisék, virrasztá­sok, böjtök, amelyek hatására nem növekszik bennetek a szeretet, az irgalom, a gyakorlati szolgáló odaadottság embertársaitok felé, nem érnek semmit!

Sajnos, sok templomban folynak olyan ájtatosságok, amelyek inkább nevez­hetők babonának, mint a szeretetben való növekedésnek. A babona az, amikor valaminek valaki olyan erőt tulajdonít, amilyen erőt annak Isten nem adott!

Az engesztel tehát jól, aki úgy engesztel, hogy ennek hatására növekszik Isten kedvéért az emberek iránti szolgáló szeretetben.  30 / 3137

 

 

 

Kérdező: 1. Helyesen engesztelünk a templomban?

HANG: 1. Gondolkodás-átalakítás nélkül bármennyit imádkozik is valaki, nem képes úgy gondolkodni, mint Én, Jézus!

    Aki imádkozik, az a lelkét az Istenhez emeli. Ahhoz az Istenhez, akit ő annak tart. Akit Én, Jézus, Istennek tartok, csak az és annyiban ismeri, aki Engem és amennyiben Engem ismer.

    Ha valaki arra törekszik, hogy azt az Istent ismerje meg, aki Bennem, Jézusban jelent meg közöttetek, akkor az illető csakhamar rájön arra, hogy nem azért kell imádkoznia senkinek, hogy Istent megváltoztassa (legtöbb engesztelő valamiképpen ezt akarja tenni), hanem azért, hogy ő, az imádkozó változzék, szépüljön, épüljön, alakuljon és erősödjék meg az Általam elmondott és elétek élt szeretetben. Ha az általad említett engesztelő imádság azt jelenti, hogy ennek hatására egyre jobban megismerjétek és megvalósítsátok Isten akaratát, akkor az helyén való. E nélkül, a jó szándékotokon kívül más értéke nincs. 36 / 3775

           

 

Kérdező: 3. Milyen imát kell még mondania engesztelő imaközösségünknek?

HANG: 3. Téved az is, aki azt hiszi, hogy Engem, Jézust vagy a Mennyei Atyát engesztelni kell! Engesztelni azt kell, aki haragszik! Ha ti haragszatok egymásra, bizony kell is hogy kiengeszteljétek egymást. De aki az Istenről ilyet állít, az nem ismeri a tanításomat. Ne azon törjétek a fejeteket, hogy milyen újabb imát mondjatok el Nekem, hanem azon, hogy milyen formában tudnátok segíteni a rászorulókon. Egy szelet kenyérért mondott félszeg köszönet a rászoruló ajkáról nagyobb ajándék az égnek, mint bármilyen szépen, artikuláltan elmondott sokadik ima, melyet nem követ irgalmas cselekedet!   43/ 4755

           

 

Eisenbergi Fűkereszt

 

Kérdező: 1. Az eisenbergi Fűkereszt honnan származik?

HANG: 1. A Fűkereszttel kapcsolatban határozottan kijelentem neked, hogy igenis, az ÉG üzenetét közvetíti számotokra. Én nem vagyok sem lefizethető, sem megfélemlíthető! Engem senki és semmi nem korlátozhat. Lelkem a szabadság lelke! A Fűkereszt kapcsolat az Ég és a Föld között! Ezt a kapcsolatot nem egyházi emberek, hatalmasságok hozták létre, ezek nem is szüntethetik meg. De van valami, ami nagyon fontos e kereszttel kapcsolatban, s most azt itt elmondom neked.

   A Fűkereszt FORRÁS! Forrás, és nem pénzváltó hely! Nem úgy van, hogy ott lehet kiengesztelni, vagy inkább így mondom, semlegesíteni a földi gonoszságot. Nem. Ott kiemelten ERŐT lehet szerezni! És aki nem ezért megy oda, annak kár odamenni! Erőt lehet szerezni bárhol. De azért mondom, hogy kiemelten ott, mert amint a Nap sugara mindenütt tud világítani és melegíteni, ha engedik, de általában gyűjtőlencsére van szüksége ahhoz, hogy a tüzet lángra lobbantsa. Így van ez a búcsújáró helyekkel is, így van a Fűkereszttel is.

     A világ azért is került végső pusztulás elé, mert a búcsúsok a búcsújáró helyeket nem arra használták, amire Én és Anyám szerette volna, hogy használják. Legtöbbször ez tudatlanságból történt, de ez történt.

     Csak azért szabadna a Fűkereszthez is zarándokolnotok, hogy onnan visszatérve áldássá váljatok környezeteteknek. Áldássá, és ne VÁDLÓKKÁ! Nem szabadna úgy gondolnotok, hogy nektek az igazság bajnokaivá kell avatódnotok a zarándokhelyen, hanem annak kellene megtörténnie, hogy a szeretet megélőivé váljatok a zarándokhely hatására. A zarándokhelyeken úgy vagyok jelen előttetek, mint Mózes volt a nép előtt, mikor ezt mondta nekik: Választanotok kell áldás és átok között!

     Szomorúan kell kijelentenem, hogy nagyon kevesen válnak egy zarándokút után olyan áldássá, amely áldás az Én szeretetem melegét, tüzét vinné e hideg, fagyos, sötét világba. Pedig a zarándoklatok erre valók!  6 / 506

           

 

A Szeretetláng-fohász fontos-e?

 

Kérdező: 2. A Szeretetláng-fohász fontos-e?

HANG: 2. A Szeretetlánggal kapcsolatban szintén arra hívom fel a figyelmet, hogy nincs mágikus erejük a szavaknak önmagukban.

    Te bárhogyan imádkozhatsz magadban, csak az a fontos, hogy lelkedet Istenhez emeld. Másoknak sem írhatod elő az Istenhez emelés formáját, szavait. Azt meg-teheted, hogy ajánlod valamelyik szót, vagy szöveget azoknak, akikkel együtt imádkozol, vagy akiket imára buzdítasz. De amint a madarak sem pontosan egyforma szárnyakkal szárnyalnak, úgy van ez az emberi lélekkel is. Többed magaddal beszállhatsz ugyan egy közös repülőbe, de erre nem szabad senkit erőltetni. Nem igaz az, hogy csak az a repülő, melybe te, vagy azok, akik veled egyetértenek, szálltatok be. A rózsafüzér imának  is nagyon sokféle formája van. Válassza mindenki azt, amelyik legjobban tudja szívét Hozzám emelni.

    A Szeretetláng-fohász és a hozzákapcsolt szövegek azért nem szerencsések, mert olyan képet festenek Istenről, amely kép nem felel meg a valóságnak. Csak szerető Isten van! Büntető Isten nem létezik! Aki gonoszt tett, az már ezzel büntette is önmagát. Csak idő kérdése, és ez beigazolódik.

   A világ, ha elpusztul, azért pusztul el, mert a gonoszok elpusztítják. A világ, ha megmenekül, azért menekül meg, mert a jók megmentik! Az természetes, hogy Én a jókkal vagyok. Sőt! Pontosabban így mondhatom: a jók éppen azért jók, mert Mellettem döntöttek. Én sohasem vagyok a gonoszokkal, akik a világot elpusztítják. Ők ezt Nélkülem teszik. De azt tudnod kell, hogy ezzel a jók nem járnak rosszul, csak a rosszak! A jók azért járnak jól mindenképpen, mert Mellettem vannak, Mellettem, aki mindig jó vagyok! A világkatasztrófák a gonoszok művei. A világ Fejedelme az Én ellenlábasom. Ő szenved, és Ő okoz másoknak szenvedést. Sohasem mondtam, hogy az Én Atyám majd megbüntet Engem, ha nem hallgatok Rá. Azt sem mondtam, hogy megbüntet benneteket, ha nem hallgattok rá. Én az Atyámat a tékozló fiú atyjában mutattam be nektek, aki szívére akar mindenkit ölelni, aki erre Neki lehetőséget ad. Aki nem ad erre lehetőséget Neki, az elpusztul! De az nem az Atya büntető haragja miatt, hanem saját önzése, szeretetlensége miatt pusztul el!

   Ha a Szeretetláng-fohász nem Istennel szembeni félelmet, hanem vonzalmat ébreszt bennetek, akkor mondjátok. De ha a büntető Istentől való félelmet kelti fel bennetek, akkor jobb, ha nem mondjátok. A félelem sohasem jó!

    Férjeddel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy senkinek sem lehet biztosítani üdvösségét mások által. Az anyagi világban meg lehet tenni, hogy befizetsz valaki nevére valami értéket egy bankba. Az erkölcsi életben ilyen nem lehetséges. Te nem tehetsz mást, mint felajánlhatod férjed felé azt a szeretet-életet, amely téged őtőle függetlenül is boldogít. Ha nincs ilyen szeretet-életed, akkor nincs is szeretet benned, hanem egy szeretet-öltözékbe bújtatott uralkodási vágy, mellyel meg akarod téveszteni őt is, magadat is. Azt tudnod kell, hogy Engem nem téveszthet meg senki sem imával, sem böjttel, sem olyan áldozatokkal, amelyek valami egyéni önző érdeket takarnak. Egyedül az önmagát is elfelejteni, elveszíteni képes szeretet  tud Engem meghatni. Semmi más! 6 / 506

 

 

Zarándoklatok

 

 

Kérdező. 2. Egyre kevesebben jönnek zarándokolni.

HANG: 2. Az nem baj, hogyha egyre kevesebben indulnak el bizonyos zarándokhelyek felé. Engem, Édesanyámat, mindenütt meg lehet találnia annak, aki valóban érdeklődik utánunk. Senki ne gondolja, hogy Engem vagy Édesanyámat, jobb belátásra lehet juttatni zarándoklások által. Senki ne gondolja, hogy azt a gondolkodás-átalakítást, amelyet kérek tőletek, visszafordíthatjátok Rám, vagy Édesanyámra. Ne gondoljátok, hogy Bennünket imával, szövegeléssel rá lehet venni arra, hogy alakítsuk át gondolkodásunkat a ti elvárásaitok szerint. Csak arról lehet szó, hogy a zarándokhelyeken ne az legyen a legfőbb vágyatok, hogy hallgassunk rátok, hanem az, hogy ti hallgassatok Ránk!  26 / 2618

           

                                                              * * *

Zarándokutakra elmenni

 

Kérdező: 1. Helyes-e, hogy zarándoklatot szervezek Ausztriába?

HANG: A zarándoklatokkal kapcsolatban általában érdemes a helyi plébánosra hallgatni. Sok fölösleges bosszúságtól és kiadástól kímélitek meg magatokat, ha e téren papjaitokra hallgattok.

    Az természetes, hogy bárhol és bárki mondhat imát, és kérheti Tőlem életére az áldásomat. Az biztosan nem az Én szándékom szerint jár el, aki azt akarja előírni, hogy hol szabad imádkozni, és hol nem. Az sem jár az Én utamon, aki azt akarja elhitetni veletek, hogy van olyan hely, ahol megáldom az embereket, és van, ahol nem áldom meg azokat, akik ezt Tőlem kérik.

    A zarándokhelyeknek nem azért van nagyobb jelentőségük, mint más helyeknek, mert ott jobban jelen vagyok, hanem azért, mert a ti földi életetekben fontos, hogy egy meghatározott helyen, meghatározott időben különböző helyről összejöjjetek, s így egymást erősítsétek a hitben, a szeretetben. Tehát nem Én adok ott nektek többet, hanem ti ott jobban rá tudtok hangolódni az Én adakozó szeretetemre. 6 / 476

           

 

Kérdező: 1. Az Eisenbergi Fűkereszt honnan származik?

HANG: 1. … Csak azért szabadna a Fűkereszthez is zarándokolnotok, hogy onnan visszatérve áldássá váljatok környezeteteknek. Áldássá, és ne VÁDLÓKKÁ! Nem szabadna úgy gondolnotok, hogy nektek az igazság bajnokaivá kell avatódnotok a zarándokhelyen, hanem annak kellene megtörténnie, hogy a szeretet megélőivé váljatok a zarándokhely hatására. A zarándokhelyeken úgy vagyok jelen előttetek, mint Mózes volt a nép előtt, mikor ezt mondta nekik: Választanotok kell áldás és átok között!

   Szomorúan kell kijelentenem, hogy nagyon kevesen válnak egy zarándokút után olyan áldássá, amely áldás az Én szeretetem melegét, tüzét vinné e hideg, fagyos, sötét világba. Pedig a zarándoklatok erre valók!  6 / 506

 

 

Kérdező: 3. Jártam Sükösdre. Járjak továbbra is?

HANG: 3. Jól tetted, hogy elmentél Sükösdre! Azért tetted jól, mert mindenki, aki odamegy, megsejthet valamit abból a szenvedés-tengerből, amelyet ma is szenvedek értetek, miattatok! Mindenkinek ajánlom, hogy egyszer, vagy kétszer elmenjen, de nem ajánlom senkinek, hogy rendszert csináljon ebből! Én nem LÁTVÁNYNAK jöttem a világba, hanem TANÍTÓNAK!

   Sajnos, minden olyan eseménynél, amely nem a megszokott természeti rendet követi, fennáll annak a veszélye, hogy pótcselekvésekre ad lehetőséget, kibúvót teremt arra, hogy ti a megtérés helyett zarándoklatokkal, imákkal, és egyéb áldozatok meghozatalával, a senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás, a mindenkin segítés útját, amellyel Én magamat azonosnak mondottam, amikor azt mondottam, hogy Én vagyok az ÚT, kikerüljétek.

    Neked tehát már nem kell járnod Sükösdre!  23 / 2313

 

 

Kérdező: 2. Szeretnék eljutni Medjugorjebe.

HANG: 2. Medjugorje és a többi zarándokhely nem azonos fajsúlyúak. A lényeges különbség az, hogy Medjugorjében ma is vannak jelenések, míg a többire nem ez a jellemző. Azt viszont nyilván tudod, hogy bármelyik zarándokhelyen lehet lelkileg töltekezni. A döntő az, hogy ne ti akarjátok megmondani Máriának, hogy mit tegyen, hanem akarjátok meghallani, amit Ő kér tőletek, hogy ti mit tegyetek!  26 / 2598

 

 

Kérdező: 1. Menjek el Medjugorjébe?

HANG: 1. Ma a Föld legszentebb helyének nevezhető Medjugorje. Ott égi Édesanyátok naponta jelzi nektek, hogy betelt az idő, elérkezett hozzátok az Isten országa, alakítsátok át gondolkodásotokat, és higgyetek Nekem, Jézusnak (Már 1,15)! Ennek igazolására jeleket és csodákat tapasztalnak azok, akik nyitott szívvel vállalják oda a zarándokutat.

   Jól tudom, hogy lehetőségeid korlátozottak. Éppen ezért csak annak benső indítása származik égi Édesanyátoktól, akinek ehhez a zarándokláshoz a külső körülmények is összeállnak. Könnyen nem kell feladnod vágyadat. Én veled vagyok, bárhol is élsz. Kétségtelen, hogy hited erősítését legkönnyebben Medjugorjében tudnád átélni. De ez nem jelenti azt, hogy hitedet ne tudnád otthonodban is erősíteni! 39 / 4242

 

 

Kérdező: 2. Szeretném Máriát jobban megismerni!

HANG: 2. Mindenki, aki Felém fordul, bizonyos értelemben Mária felé is fordul. Nem azért, mert Mária bármire is meg akarna benneteket tanítani, amit Én, Jézus nem mondtam el nektek, hanem azért, mert világotokban jelenleg rendkívüli kegyelmeket közvetít felétek. Anyai szíve minden tekintetben Rám mutat "Bármit mond nektek, tegyétek meg." (Jn. 2, 5 ) Mivel a szeretet megvalósítása a családok széthullása miatt szinte csírájában el van fojtva, ezért Mária anyai szíve a sérült kapcsolatok, és családok irányában nyílik ki leginkább. Ha társaddal egyszer ellátogatsz egy Mária zarándokútra, magad is megtapasztalod e benső összetartó erőt. 1 / 138 Való Zénó

* * *

 

Kegyelmi helyeket ti magatok is létre tudtok hozni.

 

Kérdező: 1. Egy új lakásban szörnyű álmom volt.

HANG: 1. Nem babona az, ha elköltözve valahová, megáldjátok lakásotokat. Kérjétek az ég angyalait, jöjjenek és oltalmazzák az általatok lakott lakást, házat, környéket.

 A Földnek vannak szent, áldott helyei és vannak olyan területei, amelyeken zavaros lelkek tanyáznak. Bárhová mész, ha csak gondolatban is, de megáldod a helyet, ahová lépsz, hidd el, külső kegyelemeket biztosítasz ahhoz, hogy a benső kegyelem, az Én jelenlétem hatékony ereje jobban tudja árasztani áldását.

    Ti beszéltek szentföldről, beszéltek zarándokhelyekről. Igazatok van, mert kegyelmi helyek ezek. De ilyen helyeket ti magatok is létre tudtok hozni akár otthon, akár máshol, ahol konkrét módon áldásomat lokalizálni akarjátok. Nemcsak kenyeret, nemcsak tárgyakat, de helyeket is meg lehet áldani! Vess keresztet a párnádra, s úgy hajtsd álomra fejedet. Tapasztalni fogod ennek jótékony hatását. 31 / 3193 

* * *

 

Kérdező:   Uram! Gitáros testvéreim voltak itt vasárnap, és Rólad szóló énekeket énekeltek a szentmisén. Az öregek egy részének nem tetszett. Mi erről a véleményed?

HANG:Ne okold hát azokat a jámbor lelkeket, akik szintén nagy áldozatokra képesek azért, hogy különböző zarándoklatokon részt vehessenek, s ugyanakkor értetlenül állnak fiataljaitok vallási megnyilvánulásai előtt. Nem Ellenem dolgoznak ők, hanem inkább saját meggyőződésük mellett. Mégpedig olyan meggyőződésük mellett, mely meggyőződésükben papok, főpapok egyaránt nagyon is osztoznak. Hidd el, ezeknek a vezetőknek sokkal nagyobb a bűnük e téren.   1 / 66

 

 

 

Kérdező:  Uram! Az egyik városban olyan előadások meghallgatására küldtek ki meghívókat, mely előadásokat bizonyos egyházi körök leeretnekeztek, s meghallgatásukat elle­nezték, mivel egyházellenesnek ítélték meg.

HANG:  Az a terület, mely az egyházi hatalmasokban nem okoz ellenállást, s az Értem tenni vágyó pedig azt élheti meg, hogy nemcsak önmaga kapott feladatot Tőlem, melyet teljesíthet, ha­nem még másoknak is felkínálhat ilyet, ez a terület olyan ájtatos­ságok kitalálása, melyek lényegéhez nem tartozik hozzá az, hogy tükörré váljék bárki is a hatalmon lévők számára:

    Imák, litániák, zarándoklatok, böjtök, testi önmegtaga­dások, egyéni bűnbánati formák a hatalmasok által előírt módon.   

    Mindezek alkalmatlanok arra, hogy érdemben félni kelle­ne bárkinek attól, hogy megtérést eredmé-nyeznek.    2 / 97

 

 

Kérdező: 2. Mit tegyek, hogy mások higgyenek Jézusban?

HANG: 2. Ha Én, Jézus, nem tudom megtenni, hogy higgyenek Bennem, akkor nyilván neked sem ezt kell szorgalmaznod. Minden búcsújárás eszköz arra, hogy szívetekben az Én szeretetemet felismerjétek, és egymást önzetlenül szeressétek. Az a zarándoklat, amely nem ezt célozza meg, nincs kedvemre, mert bálványimádás. …  26 / 2593

 

 

Kérdező: 2. Zarándokutam kegyelmi sikeréért könyörgök

HANG: 2. Csak az a zarándokút áraszt kegyelmet, amelyben nem arra teszitek a hangsúlyt, hogy Mária hallgasson rátok, hanem arra, hogy ti hallgassatok Máriára. Amíg azt akarjátok, hogy Édesanyám úgy tegyen, ahogy ti szeretnétek, addig Anyám nem tud mit kezdeni veletek. Ő csak ott tud kegyelmi munkát végezni, ahol arra figyeltek, azt akarjátok, amit Ő szeretne, hogy tegyetek az Ő szent Fia, tehát az Én kedvemért. 26 / 2630

 

 

Kérdező: Medjugorjében láttam egy kutat, ami később nem volt.

HANG: Ahol az Én Édesanyám megjelenik, ott nemcsak Ő akar hatni azokra, akik oda zarándokolnak, hanem vannak ott olyan erők is, amelyek szeretnék a lényegről elterelni a figyelmet.   28 / 2802

 

Kérdező: 2. Mária által küldött segítőkérő sugallattal kell foglalkoznom?

HANG: 2. Anyám, Mária, engedélyt kapott arra, hogy figyelmeztessen, és kérjen titeket. Ezrét nagyon helyénvaló e kérdés: 'Anyám, mit segítsek?!'

   Amíg a zarándokhelyeken ez a mottó: 'Anyám segíts', addig a jelen korotok Mária-jelenéseinek lényegét nem értettétek meg. E jelenések azért vannak, hogy feltegyétek magtoknak e kérdést: 'Anyám, mint segítsek?!' Csak, és kizárólag csak erre valók a mai Mária-jelenések!  28 / 2857

           

 

Kérdező: 2. Sokat imádkozom, és zarándokolok is.

HANG: 2. Nem az ima és a zarándoklatok a legfontosabbak, ha hitedet erősíteni akarod, hanem az, hogy higgy az Én (a te Jézusod) benned lévő JELENLÉTEMBEN! Ha te azért imádkozol, azért jársz zarándoklatra, hogy ezt elhidd, hát az jó, jó, de nem az igazi (ez a vallásosság)! Ha azért fordulsz Hozzám imáddal, azért indulsz zarándokútra, mert boldogan hiszed, hogy benned élek boldogító, békét adó módon, ez az igazi (ez az élő hit)!  32 / 3291

 

 

 

Imádság, szentmise, böjt, zarándoklat, stb., csak akkor nem babona

 

Kérdező: 1. Sok vallási gyakorlatot végeztem, s nincs elég eredménye.

HANG: 1. Mindaddig, amíg vallási gyakorlataitok arra irányulnak, hogy Isten változzék meg veletek szemben, mondom, mindaddig nem fogjátok megtalálni szívetek igazi békéjét. Lehetnek ugyan időszakos 'jó időszakok', de ezek nem fogják biztosítani azt a békét, amelyet Én, Jézus, ígértem azoknak, akik Hozzám jönnek, hogy felvegyék az Én igámat.

   Az én igám elsősorban egy olyan gondolkodás-átalakítás vállalása, amely bennetek okoz érdemi változást. Tehát nem az általatok nehézségnek látott dolgok fognak megváltozni, hanem látásotokban rá fogtok látni azokra az erőforrásokra, amelyek könnyíteni tudnak terheiteken.

   Minden vallási gyakorlat ESZKÖZ! Eszköz arra, hogy bensőleg szabaddá váljatok körülményeitektől, családotoktól, de még önmagatoktól is! Minden vallási gyakorlat akkor válik babonává, ha nem a benső szabadság irányában teszi hitelessé számotokra a bennetek élő Isten Lelkét (2. Kor. 3;17). A babona az, amikor valaminek olyan erőt tulajdonítotok, amelyet annak Isten nem adott. A vallási gyakorlatok, lehet az imádság, szentmise, böjt, zarándoklat, stb., csak akkor nem babona, ha azt, aki ezeket gyakorolja, őt építi, buzdítja és vigasztalja. Ha nem ezt teszi, akkor babona, amely nem a HIT, hanem a HISZÉKENY-SÉG alapján áll, és nem boldogít, hanem ehelyett bódít!  38 / 4065