Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


3. Keleti filozófiák, tanok, vallás. Tibeti lámák

Keleti filozófiák, tanok, vallás

 

 

Kérdező:   Mint keresztényt, érdekelhetnek a többi, főleg a keleti vallások, a jóga?

HANG: Ami a különböző vallásokat, főleg a keleti vallásokat illeti, hát erre azt mondom, hogy nem kell félned egyiktől sem. A te mostani vallásodban is van kivetnivaló, és a keleti vallásokban is van megszívlelni való. Feltétlenül tartozni kell valláshoz, mert Engem szeretni magányosan nem lehet, ahogy Én sem mutathatom ki szeretetemet úgy, mint szeretném, azok iránt, akik nem tartoznak semmiféle valláshoz. ....  3 / 240

 

 

 

HANG: Reggelenként, miután köszöntöttük egymást, együtt induljunk el életutadon. Hidd el, Én nem tágítok mellőled. Zavarni semmiképpen, segíteni mindenképpen foglak. Azok a gyermekeim, akiket ti keletieknek neveztek, most, hogy a szellemi fejlődésetek lehetővé tette a földi távolságok áthidalását, át tudják adni nektek azokat a módszereket, lelki, szellemi gyakorlatokat, melyek segíthetnek benneteket abban, hogy Velem szoros, személyes kapcsolatot alakítsatok ki. Én rendelkezésetekre állok, s számomra öröm, ha segítségemet kérik enyéim.

    Ti röpimának nevezitek azokat a röpke fohászokat, melyekkel spontán, naponta gyakran, Hozzám tudjátok emelni szíveteket. Az ilyen röpimáknak sokkal nagyobb jelentőségük van, mint ti gondoljátok. A tér-idő dimenzió nagyon megköti a szellemvilág kezét. Van egy olyan terület, melyen nektek át kell haladnotok, hogy Én, vagy angyalaim kellő kapcsolatba tudjunk kerülni veletek.

   Világosan meg kell mondanom, hogy míg valóban szabadnak vagytok teremtve, mivel ez a szeretni tudás feltétlen feltétele, ugyanakkor pedig, mivel e szabadsá-gotokról gyakran lemondtatok, nagyon összekötözöttek vagytok, s alig van szabad tettetek.

    Éppen e megkötözöttségetek teszi nagyon nehézzé innen a mi oldalunkról, hogy megfelelő segítséggel tudjunk mellétek állni. A helyzet az, hogy szabadságotokat senki sem vette el, de sokszor és sokféle módon szoktatok lemondani e szabadságról. Egyszerűen azért, mert rövid távon kevesebb felelősséggel és kényelemmel jár a megkötözöttség, mint a szabadság tudata.

   A keleti gyermekeim e téren jól rá tudnak mutatni azokra a hiányosságokra bennetek, melyek gátolják az ÉN Lelkem jelenlétének hatékony felhasználását megsérült természetetek gyógyulása érdekében. Ezért csak ajánlani tudom a keleti filozófiák, vallások meditatív alkalmazását, mint eszközöket, hogy ne sodorjon el benneteket a civilizáció áldásainak nevezett átka, vagyis az a gépesített rohanás, mely szinte lehetetlenné teszi a csendes Rám figyelést. 5 / 405

 

 

 

Kérdező: 1. Keleti vallások tanulmányozása érteti meg velem Jézust.

HANG: 1. Többször említettem már a HANG-könyvekben, hogy embernek nem szoktatok születni. Emberré VÁLNI kell! Egyértelműen tökéletes ember csak Én voltam! Példát adtam nektek (János 13;15)!

    Az emberi természet és Én, teljesen fedjük egymást! Mindaz, ami a különböző kultúrákban és vallásokban az emberi természet tökéletes kibontakozását valósítja, Bennem egyértelműen megtalálható. Tehát nem ellentét, hanem egység van köztem, és az emberi természet tiszta megnyilvánulása között.

   Ami a különbséget illeti, az az, hogy az emberi természet letisztult formáját Tőlem függetlenül, Engem nem ismerve, csak a sok és nehéz reinkarnációk sorozatát vállalva tudjátok elérni, és csak így tudtok eljutni a megfelelő megvilágosodásra. Míg aki Engem befogad, az azt a VILÁGOSSÁGOT fogadja be, AKI megvilágosít minden világra jövő embert azért, hogy Isten gyermeke legyen (János 1;12)!  13 / 1138

 

 

Kérdező: 1. Melyik csakrán keresztül lett a HANG médiuma?

HANG: 1. HANG-médiumom médiumitásának semmi köze nincs semmiféle csakrához! Én általában senkire nem hatok kívülről befelé.  Mivel Isten mindenkiben benne él létbenntartó módon, ezért az Én Lelkem, a Szentszellem, vagy Szentlélek, hívhatod ahogy akarod, a lényeg az, hogy az Atyának és Fiúnak közös Lelke, mindenkit felruház, éspedig belülről, azokkal a képességekkel, amelyek szükségesek szerepének tökéletes megvalósításához.

    Az egész csakrákról szóló tanítás olyan keleti tanok elképzeléseit közli veletek, amely tanok alapján az emberek önmagukból, tehát belülről elindulva, a világmindenséggel való egységre törekedve, majd kívülről befelé ható energiákkal egyesülve, úgy gondolják, hogy ehhez a test különböző pontjai szükségesek!

    Ennek az irányzatnak előnye és hátránya egyaránt van. Előnye az, hogy segít rögzíteni figyelmeteket bizonyos pontokra, melyeket csakráknak neveztek, s így intenzívebbé tudtok válni a nyitottságra, tanulékonyságra, amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy valaki bensőleg gazdagodjék. Hátránya viszont egy olyan egyoldalúság, amely Tőlem függetlenül is jól működőnek gondolja magát!

    Drága Gyermekem! Mint látod, nagyon nem azonos a nézőpontunk!   15 / 1452

 

 

Kérdező: 2. Hogyan kell jól meditálni?

HANG: 2. … Az a keleti világ, amely nem ismeri az Én tanításomat, a meditációk során belemélyedhet saját emberségébe, s onnan meríthet fényt. … 17 / 1674

 

 

Kérdező: Van olyan szellemi irány, ami közel áll a HANG-hoz?

HANG: Minden rossz egy elrontott jó! A megsérült emberi természet minden emberben megtalálható különböző fokon javított, illetve elrontott kiadásban.

     Kelet nagy misztikusai az emberi természetben rejlő erőket igyekeztek felismerni és alkalmazni az egyre emberibb ember kiteljesedésére. Ennek lett következménye az, hogy sokan közülük idegileg rendezett, a lelkükben békére talált, megállapodott emberek lettek.

   A gyökér, a forrás Én vagyok. Én, Jézus! Én vagyok az ÚT! Mindaz, aki Engem kezd megismerni, az egyre jobban felismeri az emberi természetben feltétlenül megtalálható minden olyan pozitív vonást, amely Általam, Velem és Bennem tisztán és töretlenül megismerhető és megtapasztalható.

   Az jó, ha bárhol egyre több olyan gondolatot véltek felfedezni, amelyeket a Bibliában, vagy a HANG-könyvekben már feltártam előttetek. De arra vigyáznotok kell, hogy Engem ne cseréljetek le mással, másokkal! Minden, ami szép, jó és nemes, az Belőlem él és Engem képvisel. De csak az! Bekötő út sok lehet, de ÚT, az egyetlen, csak Én vagyok!

   Örülj, ha hallod visszhangomat bárhol és bárkiben, de légy okos és óvatos! Engem nem vitában lehet megtalálni, hanem a szeretetben, és csak az tud képviselni, aki ismerve Engem, arra törekszik, hogy tanúságot tegyen Rólam ott, ahol erre lehetőséget kap.

   A keleti misztikusok, szentek gyakran más szavakkal ugyanazt a tartalmat képvi-selik, mint Én az evangéliumaimban elmondottam nektek. Csak az igaz bennük, amit Bennem is fel lehet ismernetek. Bennem, és nem bennetek! Én nem vagyok azonos a megkereszteltekkel! Nem igaz az, hogy szertartások által azonosulok veletek. Sehogy sem azonosulok veletek. Nektek kell azonosulnotok Velem! Nem Nekem kell tőletek, hanem nektek kell Tőlem emberséget tanulnotok. Ez áll a keleti misztikusokra is!

    Az a sok harc, keresés, aszkézis, önfegyelmező gyakorlat ételben, italban, életmódban, az nem Én vagyok! Aki Engem megtalál, az valóban az Életre talál! Aki Engem választ, annak nem kell  különböző légző és egyéb aszketikus gyakorlatokkal évtizedekig fegyelmeznie magát azért, hogy uralni tudja lehúzó vágyait, mert Bennem megvan, és akiben élhetek, abban Általam és Velem megnyílik az az erőforrás, amely nem más, mint az Én Lelkem kiáradása. Mindaz, aki szomjúhozza az ÉLETET, az jöjjön Hozzám és igyék, és benne az örök életre szökellő víz forrása fog felbuzogni (János 7;37-39)!

     Szívesen osztom meg veled békémet, erőmet! Ettől Nekem nem lesz kevesebb, neked viszont több lesz! 22 / 2171

 

 

Kérdező: 2. A Sátánt is Ő adta?

HANG: 2.Országotokban is a szellemi nyitás következtében tért hódítottak a keleti vallások tanai. Ez jó is, meg nem is. Jó, mert van mit tanulnotok tőlük, de nem jó, mert nem látjátok az a zűrzavart, amit e tanok tudatotokban okoznak. Más kultúra hitvilágából kiemelt gondolatok kritikátlanul kerülnek tudatotokba. Úgy járok, mint az a háziasszony, aki a fehér ruhát válogatás nélkül összemossa különböző színes ruhákkal, és nem érti, hogy miért lett minden ruhája más színű!

    Az a gondolat, hogy a Sátán egy negatív isten lenne, téves! Annyiban isten, amennyiben ti saját gondolkodásotokban istenné teszitek. Így születik a bálvány-imádás

    A negatív isten gondolatának forrásai azok a keletről származó tanítások, amelyek a világot a jó és a rossz egyensúlyának harmóniájában látják. Ezek a tanítások azt mondják, hogy a világban annyi rossznak kell lennie, amennyi jó van. Ez a tanítás útként a jó és a rossz közötti utat jelöli meg. Se jobbra, se balra. Tehát a langyosság! Mindez nem az Én világom! Nincs pozitív és hozzá tartozó negatív istenség!

    Egy az Isten! Ebben az egy Istenben van az a harmónia, mire minden szellemi lény teremtetett! Maga Isten a HARMÓNIA! Isten nem osztja meg Magát senkivel, s mivel Én, Jézus, EGY vagyok Vele, ezért Én sem!     26 / 2572

           

 

Kérdező: 1. Nincs benső igényem a megkeresztelkedésre. Páromnak van.

HANG: 1. Abban a világban, amelyben éltek, két irányból nehezedik rátok a köd. Az egyik az, hogy az intézményes egyházak lejárattak Engem, Jézust, mint utat. Az a sokszáz felekezet, amely ma ellepi földeteket, mindegyik sajátját tartja a leghitelesebbnek.

 A másik pedig a keleti vallások beáramlása hozzátok, melyek a megsérült emberi természet miatt, ugyancsak relatívizálják a Magammal azonosnak mondott és bemutatott UTAT.

 Így aztán a Velem kapcsolatos egyértelműség csak azokban a lelkekben lehetséges, akikben, mint a napraforgó természetében lévő adottság, mely szerint akkor is a Nap felé mordul, ha borult az ég, a lélek mélyén akkor is abszolút Első helyen állok, tehát nincs második, ha bármiféle szellemi áramlatok azonos szinten akarnak tartani Engem más, földi teremtényekkel (Buddha, Krisna, Mohamed, stb.).

   Amíg nem válik világossá bennetek az, hogy Általam valóban az Isten jelent meg látható formában köztetek, addig nincs értelme a keresztelkedésnek. 27 / 2747

 

 

Kérdező: 1. A keleti világ szellemi-lelki áramlatai foglalkoztatnak.

HANG: 1. Aki mindent tudni akar, az nem fog semmit jól megtanulni. Aki Engem, Jézust, egyre jobban meg akar ismerni, az hamarosan rájön arra, hogy Én, Jézus, nem csupán elmélet vagyok, hanem Én vagyok az a gyakorlati ÉLET, amelynek felvállalására születtél te is. Ha ezt teszed, akkor nem fogsz vétkezni mulasztással, mert Bennem a TELJESSÉGRE találsz!  35 / 3745

           

           

Kérdező: 1. Több helyen is kerestem lelkem nyugalmát.

HANG: 1. Minden vallás, szellemi irányzat, egy bizonyos speciális hitet képvisel. Ennek két oka van. Az egyik az emberi természet. Józan gondolkodással nem lehet belenyugodni abba, hogy a földi élet mulandósága kielégíthetné azt, aki boldog akar lenni. A másik pedig Én, Jézus vagyok, aki mint valóságos ember, mint történelmi alak, megjelentem a földön azért, hogy elmondjam és megmutassam nektek azt az emberi életet, amely képes magában hordani, és képes kisugározni magából az égi békét.

     Ha e kettőt szemléled, akkor beláthatod, hogy egyik sem lehet elégséges a másik nélkül. Ilyen értelemben a világotok ketté szakadt.

 Az egyik a keleti világ, ahol az ember különböző technikák alkalmazásával eljuthat olyan 'megvilágosodásra', amely megérteti vele azt, hogy céltalan, értelmetlen, ha valaki azért él, ami mulandó.

 A másik része világotoknak tud Rólam, de a sok zavaróállomás miatt torz képet alkot magának arról, hogy Én, Jézus, ki vagyok, miért jöttem, és mit kívánok tőletek. A különböző speciális hitek éppen azon szorgoskodnak, hogy hitvallásaik által elhitessék veletek, mit is akarok tőletek, holott ezt ők sem tudják helyesen és világosan. A helyes életszemlélet a következő:

 Az első fejezetben említett két ok kell, hogy átölelje egymást. Vagyis, vállalnotok kell a megvilágosodás útját a gondolkodásotok átalakítása által, éspedig az Általam elmondott evangéliumaim alapján (Márk 1,15). Mivel ezt az óhajomat sem keleten, sem nyugaton egyetlen speciális vallás sem vállalja fel, ezért az általad is keresett benső békédnek ára nem kevesebb, mint az, hogy osztoznod kell sorsomban, ha részese akarsz lenni boldogságomnak (Jn. 15.20).    38 / 4133

 

 

Kérdező: Az ezotériáról kérdezem a HANGOT.

HANG: Általában azokat a gondolatokat, könyveket, irányzatokat mondjátok ezoterikusoknak, amelyek nem a felszínen, hanem a felszín mögött, beljebb, a dolgok mögött akarják feltárni, meglátni, megtalálni és megmagyarázni a látszat-valóságot. Mióta a keleti világ irodalma megjelent köreitekben, sok ilyen ezoterikus írással lehet találkozni.

    Arra nem vállalkozom, hogy e könyvek, irányzatok közül bármelyiket is ajánljam. Ha alaposan megismered az evangéliumaimat, akkor azok bőséges ismereteket adnak arra, hogy mélyre tudj látni, és megfelelő értelmet tudj adni földi életednek. Tömören: Az exotéria = kívülről befelé. Az ezotéria = belülről kifelé.  43 / 4676

 

 

Tibeti lámák

 

Kérdező: 3. A tibeti lámák lelki gyakorlatáról és Bossis Gabriellákról.

HANG:  3. A tibeti lámák gyakorlatáról, és kedves gyermekem által közzétett gondolatokról is azt tudom mondani, mint általában minden olyan "eszközről", amely lehetőség számotokra a szeretetben való növekedésre. Ez pedig így hangzik: Mindent vizsgáljatok meg, s amit az evangéliumaimmal megegyezőnek, alátámaszt-hatónak találtok, azt tartsátok meg. Igen, mert az evangéliumaimban Én, Jézus, mindent átadtam nektek. Részben kibontva, részben magjában. Így azok, akik vállalják azt, hogy átalakítják gondolkodásukat, szükségszerűen vállalják azt is, gondolkodjanak. Aki pedig gondolkodik, az mérlegel! Aki mérlegel, annak van erkölcsi mérlege. Akinek pedig van erkölcsi mérlege, tehát "karban tartott" lelkiismerete, az, feltétlenül le tudja olvasni az erkölcsi súlyát annak, amit erre a mérlegre tett. 28 / 2866