Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nyelvima, nyelveken szólás

 

Nyelveken szólás  / Nyelvima /

 

 

Kérdező: Uram! Egy tizenéves testvérem, kisebbségi érzését hozza Eléd.

HANG: … Lelkem működik benned. Ne hanyagold el a nyelvek-imát, melynek most még föl sem fogod értékét. Lelkem belülről akar téged építeni. Amit most hiányolsz, hogy nincs olyan nagy érdeklődés irányodban, erre azt mondom, hogy még terhes is lesz számodra a nagy érdeklődés feléd, ha engeded, igényled Lelkem további irányítását.

     Ha nem vonod ki magadat hatásom alól, akkor karizmatikus tulajdonságaid sok és maradandó gyümölcsöket hoznak az Én dicsőségemre, és a te boldog lelki békéd javára.   1 / 54

 

 

Kérdező: 1. Istennek tetsző-e a nyelveken való imádság?   3. Nagyon meg tudok hatódni.

HANG: Te az újjászületés csodájának vagy boldog megtapasztalója. Minden újszülött gyermek nyelveken kezd beszélni azokhoz, akik vele foglalkoznak. Amikor valaki felnőttként teszi ezt, akkor újjászületett gyermekként beszél Istenéhez, ha ez a szándéka. Amint egy anya olyankor is megérti gyermekét, amikor még senki, sőt maga a gyermek sem érti önmagát, úgy Én nagyon is megértem az Én gyermekeimet, mikor nyelveken kezdenek beszélni. Azzal mutatom ki, hogy értem a szeretetnek ezt a nyelvét, hogy jó érzést keltek abban, aki erre vállalkozik.

    Ha közösségben vagy, csak akkor imádkozz nyelveken, ha van ott olyan, akinek Lelkem megadta a nyelvek magyarázatának adományát. De ha egyedül vagy, akkor lehetőleg minden nap imádkozz nyelveken. Ha ezt teszed, akkor nagyon tudom segíteni lelked fejlődését. …

   Tehát a nyelvek adománya és a könnyek adománya Szentlelkem értékes ajándékai, melyekkel általában minden újjászületettet, minden újszülöttemet meg szokta ajándékozni Lelkem.   6 / 453

           

 

Kérdező: 1.    nyelvimáról, szeretnék hallani.

HANG: 1. … A nyelveken történő imádságnak fontos és boldogító szerepe lehet ott, ahol sem föl, sem le nem értékelik. Akkor értékelődik föl, ha valaki úgy gondolja, hogy nyelvimával többet, jobbat és érdekesebbet tud mondani Nekem, mint saját szavaival. Ott értékelődik le, ahol sajnálják rá az időt, ahol úgy gondolják, hogy e nélkül is könnyen rányílhat valakinek lelke az Én Lelkem irányítására. Nem nyílik rá e nélkül könnyen senkinek a lelke Lelkemre. Enélkül mindenkinek nehezen nyílik lelke a Lelkemre. Magánimákban a nyelveken való imának legjobb helye az imádságok elején és végén van. Nagyon építi önmagát az, aki imáit nyelvimával kezdi és azzal is fejezi be.  7 / 511

 

 

Kérdező: 1. Rendkívüli dolgokat vettem észre magamban, magamon. Kitől vannak ezek?

HANG: Te újjászülettél. Szeress nyelveken imádkozni, énekelni! Ez nálad jele annak, hogy újjászülettél.   7 / 556

 

 

Kérdező: 2. Mit tegyek, hogy képességeimet tökéletesítsem?

HANG: 2. Ha az a kívánságod, hogy képességeid karizmává minősüljenek, akkor azt kell tenned, hogy át kell azokat adnod Nekem. Mert a karizma nem más, mint olyan emberi képesség, amelyet az Én Lelkem megtisztít, fölerősít a közösség javára, szolgálatára.

    Legegyszerűbb, ha a nyelvkészségedet átadod, s vállalod azt a benső fellazulást és gyermeki kicsiséget, amely szükséges ahhoz, hogy elkezdj nyelveken dicsőíteni Engem.

    A legegyszerűbb ezzel kezdeni. De ennél nem szabad megállnod, mert minél több képességedet engeded át Nekem, annál jobban tudlak használni a magad és ember-társaid javára.

    Nagyon szeretlek, és az a vágyam, hogy növekedni tudjak benned!  8 / 634

 

 

Kérdező: 2. Az én nyelveken-szólásom imádság?

HANG: 2. Gyakorold a nyelveken-szólást! Általában mint minden nyelv, ez is gyakorlás által érik, gazdagodik, finomul, mélyül, alakul. Ne engedj az elbizonytalanítás ördögének!

   Nekem a te nyelvimád olyan öröm, mint egy anyának, mikor gyermeke beszélni kezd hozzá. A gyermek nem gondolatot közöl, hanem arra tesz kísérletet, hogy nyelvkészségével is éreztesse anyjával, hogy kapcsolatot akar létesíteni vele.  11 / 974

           

 

Kérdező: 3. Szeretnék bővebbet tudni a nyelveken való imáról.

HANG: 3. A nyelvek-imát imává a szándék teszi. Ha átadod Lelkemnek, aki benned él, nyelvkészségedet, és vállalod, hogy értelmetlen szótagok halmaza hagyja el ajkadat, akkor benső felszabadultságot ad neked a nyelveken szólás. Aki nyelveken szól, az önmagát építi (1. Kor. 14;4). Aki nem a Lelkemnek odaadott szándékkal teszi ezt, az bizony játékszerévé válhat szemtelen szellemeknek! Ha tehát te olyan gondolattal adod át nyelvkészségedet Lelkemnek, hogy amíg te mozgatod a szádat, forgatod a nyelvedet, és hangot adsz ki, addig a Szentlélek tegyen az ilyen beszédeddel azt, amit akar, akkor jól imádkozol nyelveken, és beteges gátlások oldódnak fel benned. A nyelvima nem erőlködés, nem feszültség eredménye, hanem gyermeki módon önfeledt, fellazult ráhagyatkozás Isten szent Lelkére az ilyen értelmet kikapcsolt "beszéd"-állapotban! Csak ajánlani tudom mindenkinek az ilyen tiszta szándékkal, Lelkemre hagyatkozással mondott egyéni imát!   14 / 1294

 

 

Kérdező: 2. Az újjászületés és a Lélekkeresztség ugyanaz?

HANG: 2. Az újjászületés hitre jutás. A Lélekkeresztség pedig olyan istenélmény, amely bizonyos szerepek megvalósítására készít fel benneteket karizmákkal. E kettő történhet egyszerre is, de ez nem szükség-szerű! A nyelveken szólás is karizma, amely a benső szabadság, öröm és bizalom tanúságtevőivé avatja azokat, akik e karizma birtokába jutottak.   15 / 1454

 

 

Kérdező: 2. Meditációmban kaptam egy nevet. Mit jelent e név?

HANG: 2. Bizonyos betűk egymás mellé kerülése meditáció közben nem véletlen, de nem is olyan kulcs-szó, amelyet feltétlenül meg kellene fejtenie annak, akinek tudati képernyőjén e szó megjelenik. Más a helyzet akkor, ha több szó, akár egész sorok jelennek meg valakinek tudatában. Ezek megfejtése azonos a nyelvekenszólás adományának magyarázatával. Médiumom nemcsak a nyelveken-szólás karizmáját kapta meg, megkapta ezek magyarázatát is. De amit te kérdezel, az csak annyit jelent, hogy meditációdban olyan szintre, olyan területre jutottál, amely a szimbólumok világa.  16 / 1492

 

 

Kérdező: A nyelveken szólásról szeretnék hallani.

HANG: A nyelveken szólást imává a szándék teszi. Mindenki bármely képességét felajánlhatja az Istennek! A Szentlélek a felajánlott képességet elfogadja és használja. Ha valaki a nyelvkészségét ajánlja fel, vagyis úgy ad ki hangot, hogy mozgatja a száját és forgatja a nyelvét, akkor a Szentlélek végzi a többit.

    A nyelvima nem közösségi ima. Aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi, mivel olyan benső nyitottságot él át, amely alkalmassá teszi őt különböző benső szorongások, helytelen gátlások feloldására.

   Jól teszed hát, ha naponta imádkozol nyelveke, mert ezek az imák nagyon ki tudják szellőztetni lelked szobáit, és így idegileg erősítenek téged.

  Mások előtt csak akkor használd ezt a karizmát, ha van, aki meg is tudja magyarázni nyelvimádat. A nyelvima nem feltűnéskedésre való!

   A nyelvima bár legszerényebb adományok közé számít, de mivel a Szentszellem adománya, ezért nagyon értékeld és használd!  17 / 1671

           

 

Kérdező: 3. A nyelveken való imáról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. A nyelveken szólást a szándék teszi Nekem tetszővé! Helyes szándék nélkül nem más, mint egy felszabadultan mondott halandzsa beszéd. Ha valaki átadja nyelvkészségét Nekem, és így felszabadultan mozgatja a száját, forgatja a nyelvét és hangot ad ki, akkor Lelkem egyik legkisebb adományának a birtokában van! Kétségtelen, hogy ez az adomány sincs mindenkinek birtokában, aki Hozzám tartozik. De mindenki birtokába kerülhet, mindenkinek megadja Lelkem, ha valaki nagyon akarja.  18 / 1723

 

 

Kérdező:  3. A Lélekkeresztségről és az újjászületésről érdeklődöm.

HANG: 3. Mivel a Lélekkeresztségben bizonyos emberi tulajdonságokat karizmává minősít a Szentlélek, s mivel a legkisebb, legegyszerűbb tulajdonsága az embernek maga a nyelvkészség, ezért csak ritka eset az, amikor valaki Lélekkeresztségben legalább jelnek, nem kapná meg ezt a karizmát. De aki megkapja, nem azért kapja, hogy dicsekedjék vele, hanem azért, hogy önmagát építse általa!  21 / 2117

 

 

Kérdező: 2. Szeretném megkapni a nyelvek adományát.

HANG: 2. Lelkem örömmel adja a nyelvek adományát annak, aki kellő alázattal átadja Neki a nyelvkészségét, tehát a technikát, vagyis azt, hogy csupán a nyelvedet forgatod, szádat mozgatod, és hangot adsz ki. Ha ezt a gyermeki beszédformát átadod a Szentléleknek, akkor Ő ezt irányítani fogja, és kitölti olyan tartalommal, amely gátlásokat tud feloldani benned. Tehát nem erőlködés következménye ez, hanem ráhagyatkozás arra a Lélekre, akinek átadtad nyelvkészségedet.

    Tehát, ha megbánva eddigi életed vétkeit, így átadod magadat nekem, akkor nyugodtan kezdhetsz nyelveken imádkozni.

   Fel kell hívnom figyelmedet arra, hogy a nagy Megtévesztő mindent el szokott ilyenkor követni, hogy elbizonytalanítsa azt, aki elkezd nyelveken beszélni. Ezt szokta sugallni: 'Ezt csak te találod ki!' Ha te erre ezt válaszolod: 'Távozz Megtévesztő! Nem a te kedvedért kezdtem el, és a te kedvedért nem is hagyom abba ezt nyelveken-szólást!', akkor kénytelen lesz őkelme tudomásul venni, hogy nem tudott téged elbizonytalanítani!   23 / 2290

 

 

Kérdező: 3. Lélekkeresztségben részesülhetek?

HANG: 3. A Lélekkeresztség csak részben olyan, mint az újjászületés. A Lélekkeresztség tanúságtevésre buzdít. Az, amit te halandzsa éneklésnek mondasz, az bizony a Szentlélek munkája benned, ha szándékod az, hogy szíved imájaként szálljon fel éneked Isten elé. A nyelv-imát a szándék teszi imává. De az, hogy valaki képes legyen erre az egyszerű, gyermeki feloldásra, az a Szentléleknek a műve, ha alapja az alázat. 24 / 2371

 

                         

Kérdező: 2. Valóban jó a nyelvimám? Megtért vagyok?

HANG: 2. Te valóban megtért ember vagy, és nyelvimád az Én Lelkem szeretetét, építő, buzdító és vigasztaló erejét sugározza, közvetíti.

    Az ősellenség leghatékonyabb fegyvere az elbizonytalanítás. Ezt mindig beveti. Te Irántam való szeretetből vállalod a nyelvimát, hát hogy is lehetne az rossz!?! Tudnod kell, hogy aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi. Adj hálát ezért az egyszerű, de nagyszerű adományért!  24 / 2443

 

 

Kérdező: 3. A nyelvimával van problémám.

HANG: 3. A nyelvima egy olyan önmagát építő imaforma, amelyben gyermeki módon, az illető önmagát ellazítva, átadja Nekem a nyelvkészségét azzal a szándékkal, hogy az Én Lelkem, a Szentszellem olyan formát adjon beszédének, amilyet jónak lát arra, hogy bensőleg, alázatos gyermekként próbálja kimondani a kimondhatatlant, tehát úgy adjon ki hangot, hogy ehhez a formát és a tartalmat is Rám bízza. Ez a legkisebb lelki adomány egyszerűség, odaadottság kérdése. Természetesen erőlködés nélküli gyakorlattal ez fejleszthető, gazdagítható. …  25 / 2512

 

 

Kérdező: 3. Mi a nyelveken-szólás?

HANG: 3. A nyelveken-szólás az olyan szótagok halmaza, amelynek formája azáltal jön létre, hogy valaki átadja Nekem, Lelkemnek, a beszédkézségét. Vagyis, forgatja a nyelvét, mozgatja az ajkát és hangot ad ki. Ha valaki ezt Irántam való szeretetből teszi, akkor a Szentlélek az ilyen szóáradatnak olyan tartalmat ad, amely feltétlenül építi, bensőleg kiszellőzteti azt, aki meri vállalni az ilyen odaadást.  28 / 2798

 

 

Kérdező: 2. A nyelvek adományát kérem, hogy azzal is dicsőítselek!

HANG: 2. A nyelvek adományát az kapja meg, aki beszédkészségét is rá tudja bízni a Szentlélekre. Tehát, ha te mozgatod a szádat, forgatod a nyelved és hangot adsz ki, azzal a szándékkal, hogy ezt a 'technikát' Lelkem töltse meg tartalommal, akkor hinned kell, hogy ez meg is történik.

 A Szentlélek mindenkinek szeretné megadni a nyelvek adományát, de csak annak tudja, aki megfelelő alázattal és a kételkedés ördögére nem hallgatva, vállalja ennek az adománynak elfogadását.

   Azért mondtam, hogy a kétkedés ördögére nem hallgatva, mert az, aki kezd nyelveken imádkozni, szinte mindig megkísértetik ezzel a gondolattal: 'Ó, ezt csak én találom ki'!

    Amint Péter, mindaddig, amíg Engem nézett, tudott a tengeren járni, úgy az, aki a tanult nyelvek korlátait átlépve, irántam való szeretetből kezd szóhalmazokat mon-dani, szinte folyékonyan, Lelkem gondoskodik e szóhalmazok tartalmáról.

Ha valaki egyedül van, és így imádkozik nyelveken, akkor szükségtelen tudni, hogy e szóhalmaznak mi a tartalma. Szükségtelen, mert az imádkozó világosan tudja, hogy az Irántam, az Isten iránti szeretet a tartalma. Ha pedig valaki közösségben akar így imádkozni, úgy ezt csak akkor tegye, ha van, aki birtokában van a magyarázat adományának. A nyelvek való ima elsősorban nem arra való, hogy közösségben imádkozzatok így. Az ilyen ima elsősorban magánimára való. Tehát az imádkozónak önnön épülésére szolgál.   30 / 3089

 

 

Kérdező: 2. Szorongásom gyengült, de nem szűnt meg. 3. Gyógyító energiát érzek magamban.

HANG: 2. Könyörögj naponta a Lélekkeresztség elnyeréséért! Könyörögj a nyelvek adományának elnyeréséért! De ne valami görcsös erőlködés jellemezze kérő imáidat, hanem az a nyugodt bizalom, ráhagyatkozás, amely benső békét hordoz. Újra és újra mondom: Hallom imáidat, kedvesek ezek Előttem! De, ha átéled azt az istenélményt, amit Lélekkeresztségnek neveztek, akkor olyan benső feloldást élsz meg, s a nyelveken történő ima olyan benső szabadsággal tölt el, amely minden feszültséget képes feloldani benned.

    A nyelveken történő imádság akkor hordozza áldásomat, ha valaki átadja Nekem, Jézusnak, a nyelvkészségét. Tehát mozgatja a száját, forgatja a nyelvét, és hangot ad ki. Fontos, hogy ne ismert, ne tanult nyelven kezdjen beszélni. Ez annyira gyerekesnek tűnik, hogy szinte mindenkit elkap valami elbizonytalanodás, hogy ezt csak ő találja ki. De ez kísértés! Ez nem így van! Nem te találod ki azokat a szóhalmazokat, amelyek ilyenkor áradni kezdenek belőled. Nem, mert a szándékod az, hogy a Szentlélek szabadítsa fel gátlásaidat. Ha hiszel Bennem, akkor Lelkem, egy idő után, csak rád jellemző beszéddé fogja formálni azokat a szótöredékeket, amelyeket így kimondasz. Csodálatosan fogsz tudni énekelni is nyelveken!

    3. A Lélekkeresztségben ad a Szentlélek olyan feladatot, szerepet, amely örömmel, energiával tölt fel.

   Gyógyítani mindenki tud, aki elhiszi, hogy a szeretet gyógyító módon árad. Ha Lelkem úgy látja jónak, akkor a Lélekkeresztség által a gyógyítás karizmáját is megadhatja annak, akinek akarja. De ez egyáltalán nem tartozik a lényeghez. A nyelveken történő ima sokkal fontosabb akkor is, ha a legkisebbnek mondjátok. Igen, mert aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi. Aki gyógyít, az egyáltalán nem lehet biztos abban, hogy akár önmagát, akár mást épít ezzel. Azt nem kell külön magyaráznom, hogy a testi egészséggel rendelkező emberek sokkal több gazemberséget követnek le, mint a magatehetetlen betegek!   33 / 3388

           

 

Kérdező: 2. Milyen karizmákat kaphatok?

HANG: 2. A karizma egy olyan Isten Lelke által megtisztított és felerősített emberi tulajdonság, amely szükséges ahhoz, hogy valaki az Istentől kapott rendkívüli feladatát alázattal és nagy áldozatvállalással el tudja látni. A karizma nem kitüntetés! Az jó, ha valaki Lélekkeresztség után vágyódik. De az nem jó, ha valaki karizmák után vágyódik. Kivéve a nyelvek adományát. Ez azért kivétel, mert aki nyelveken tud imádkozni, az ezzel önmagát tudja építeni. Nagyon természetes, hogy e nélkül is tudja mindenki építeni önmagát a helyes reggeli és esti ima által, de a nyelvek adománya egy többlet eszközt jelent ehhez.   37 / 3887

 

 

Kérdező: 2. Mit imádkozom olyankor, amikor nyelveken imádkozom?

HANG: 2. Amikor nyelveken imádkozol, akkor nem te imádkozol, hanem a LÉLEK imádkozik benned. Vagy dicsőít, vagy hálát ad, vagy könyörög. Nem tartozik a lényeghez az, hogy megismerd ennek tartalmát. Elég, ha tudod, hogy az ilyen ima feltétlenül épít téged!  37 / 3953

 

 

HANG: Nagyon okosan gondolod, amikor az adományok helyett az Adományozóra irányítod szívedet. Bár a nyelvek adománya, amely nem közösség elé való, hanem kifejezetten magánima, sokat tud gyógyítani a szorongásos lelki bajokon, s egészséges fényt tud vinni a lelki élet homályos részeire. Ezért, mint magánimát, csak ajánlani tudom.  38 / 4048

 

 

Mire való a közösségben való nyelvima?

 

Kérdező: 1. Istennek tetsző-e a nyelveken való imádság?   3. Nagyon meg tudok hatódni.

HANG: … Ha közösségben vagy, csak akkor imádkozz nyelveken, ha van ott olyan, akinek Lelkem megadta a nyelvek magyarázatának adományát. De ha egyedül vagy, akkor lehetőleg minden nap imádkozz nyelveken. Ha ezt teszed, akkor nagyon tudom segíteni lelked fejlődését. …

   Tehát a nyelvek adománya és a könnyek adománya Szentlelkem értékes ajándékai, melyekkel általában minden újjászületettet, minden újszülöttemet meg szokta ajándékozni Lelkem.   6 / 453

 

  

Kérdező: 2. Mire való a közösségben való nyelvima?

HANG: 2. A közösségben való nyelvimának akkor van értelme, ha van valaki, aki megkapta a megértés karizmáját.   26 / 2579

 

 

Kérdező: 3. A nyelvek adományát használjam testvéreim épülésére is?

HANG: 3. A nyelvek adománya magánjellegű ima, és nem arra való, hogy mások is hallják. Csak akkor legyen nyilvános, ha tudod, hogy van ott valaki, aki magyarázni tudja a nyelvimádat. E nélkül inkább árt, mint használ!  43 / 4696

           

 

Nyelvima magyarázata.

 

Kérdező: 8. Nyelvima magyarázata.

HANG: 8. Nyelvimád magyarázata: "Repülni vágyom!, szárnyakat kérek. Erősítsd lelkem szárnyalását!,

Hozzád vágyom, hozzád, édes mindenem!, hozzád vágyom, hozzád vágyom! Kevés a föld nekem!"

  (Tudnod kell, hogy a nyelvek magyarázata nem fordítás!, hanem a benned ilyenkor élő szándékodnak érthető szavakba foglalása. Ne zavarjon hát, ha mindig ugyanazzal kezded, hisz mindig a te szándékodról van szó!).  12 / 1064

 

 

Kérdező: 3. A nyelveken szólásról és az eldőlésről kérek véleményt.

HANG: 3.  A nyelveken szólás és az eldőlés olyan események, amelyeknek előidézője lehet a Lelkem is, és lehetnek ártó erők is. Jó, ha tudod, hogy az ördög az Isten majma! Istent akarja utánozni, s ezt főleg olyan területeken tudja megtenni, amely területek nehezen ellenőrizhetők a józan-ész alapján. Ezek tehát jöhetnek Istent Lelkétől, és jöhetnek a megtévesztő lelkektől is. Csak hosszabb távon ismerhető fel csalhatatlanul, hogy ki van a háttértben. Gyümölcseikről ismerhetők fel. De így van ez a jövendölésekkel, ördögűzésekkel és egyéb csodákkal is (Máté 7; 22-23)!   31 / 3252